Dr Chris O'Loughlin 

Ymgeisydd 2020 ar gyfer Deon

O'LOUGHLIN, Dr Chris, BM BS BMedSci (Anrh), MRCP, FRCPsych, Pennaeth Ysgol Seiciatreg, Addysg Iechyd Lloegr (Dwyrain Lloegr). Seiciatrydd Oedolion Cymunedol Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Swydd Gaergrawnt a Peterborough. @chrisol1 (Twitter)

Datganiad Cryno

Fel Deon byddwn yn hyrwyddo amgylchedd addysgol croesawgar, pwrpasol a dyheadol.

Mae fy mhrofiad fel Pennaeth Ysgol deinamig, sy'n darparu rhaglenni hyfforddi o ansawdd uchel, cefnogi hyfforddeion, a chyfrannu at fentrau cenedlaethol yn rhoi arbenigedd amhrisiadwy i mi.  Dylai addysg weithio i bawb i gynhyrchu'r clinigwyr eithriadol y mae ein gwasanaethau'n eu haeddu.

Datganiad Llawn

Credaf fod ein harbenigedd yn gofyn am amgylchedd addysgol croesawgar, pwrpasol a dyheadol i gynhyrchu'r arweinwyr clinigol rhagorol y mae ein gwasanaethau'n eu haeddu.

Fel Pennaeth ysgol seiciatreg ddeinamig yn Nwyrain Lloegr, rwy'n hyrwyddo ac yn darparu rhagoriaeth ym mhob agwedd ar hyfforddiant.  Rwy'n datblygu rhaglenni hyfforddiant craidd ac arbenigol o ansawdd uchel ac yn cyfrannu at fentrau cenedlaethol, gan roi arbenigedd i mi yn amhrisiadwy ar gyfer rôl Deon.  Yn 2018 cefais fy nghydnabod fel Hyfforddwr y Flwyddyn RCPsych, ar ôl "adfywio hyfforddiant seiciatreg yn Nwyrain Lloegr".

Rwy'n gyfathrebwr ac yn ysgogydd cryf, rwy'n gweithio gyda'n tîm rhagorol yn y Coleg ac yn cynrychioli Penaethiaid Ysgol y Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant.  Rwy'n cysylltu â sefydliadau'r GIG a'r trydydd sector i ddarparu hyfforddiant arloesol a sicrhau ansawdd cadarn.  Rwy'n arholwr Asesiad Clinigol arweiniol o Sgiliau a Chymwyseddau (CASC) ac yn cynnal Cwrs Goruchwylydd Coleg sy'n hyrwyddo hyfforddiant cynhwysol, personol sy'n mynd i'r afael ag anghenion penodol hyfforddeion.

Fel arweinydd traws-arbenigedd Dwyrain Lloegr ar werthusiadau hyfforddeion (ARCPs), rwy'n darparu gweithdai ledled y wlad. Gweithiais gyda'r Coleg ar wella ARCPs yn dilyn yr adroddiad 'Cefnogi a Gwerthfawrogi' a datblygais ymateb y Coleg i Covid-19 ar gyfer ARCPs.  Rwyf hefyd yn gweithio gyda Gwasanaeth Cymorth Proffesiynol a Lles Addysg Iechyd Lloegr, adnodd hanfodol yn ystod y pandemig, ac yn hwyluso sesiynau ar iechyd meddwl meddygon.  

Rwy'n gefnogwr brwd i'r Ymgyrch Dewis Seiciatreg.  Fel Tiwtor Coleg, Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi ac yna Cyfarwyddwr Addysg Feddygol, blaenoriaethais godi safonau, cynyddu recriwtio a gwneud i hyfforddiant weithio i bawb.  

Fel Ymgynghorydd a goruchwyliwr Cyffredinol i Oedolion, yr wyf yn cydnabod bod addysg o ansawdd uchel yn hanfodol ar gyfer gwella gofal cleifion.  

Fel Deon, byddwn yn cefnogi dyheadau pob seiciatrydd drwy: 

Hyrwyddo Rhagoriaeth

Byddaf:

  • Gweithredu'r cwricwla newydd i sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei lywio gan y niwrowyddorau, seicotherapi ac ymchwil gymdeithasol gorau sy'n cynhyrchu gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
  • Ysbrydoli hyfforddwyr i ddatblygu arferion arloesol, croesawu technolegau newydd a chefnogi anghenion unigol hyfforddeion.
  • Ymgyrch dros well cyfleoedd ym maes ymchwil, addysg a gwella ansawdd.

Cefnogi Unigolion

Byddaf:

  • Datblygu adnoddau ar gyfer hyfforddeion a hyfforddwyr sy'n canolbwyntio'n benodol ar yr heriau a wynebir gan feddygon rhyngwladol a lleiafrifoedd ethnig er mwyn mynd i'r afael â chyrhaeddiad gwahaniaethol.
  • Cefnogi meddygon sy'n dilyn llwybrau amrywiol drwy hyfforddiant, hyrwyddo gyrfaoedd hyblyg, gwella'r mecanwaith trosglwyddo rhyng-ddeoniaeth a dileu rhwystrau i hyfforddiant parhaus.
  • Cynyddu cydnabyddiaeth o sgiliau clinigol a gaffaelwyd rhaglenni hyfforddi allanol, p'un a yw meddygon yn bwriadu symud i hyfforddiant neu wneud cais am gofrestriad arbenigol.

Datblygu Seiciatreg

Byddaf:

  • Hyrwyddo seiciatreg fel gyrfa feddygol heriol a buddiol, gan ganolbwyntio ar recriwtio i arbenigeddau lle mae'r angen mwyaf dybryd.
  • Eiriolwr ehangu mynediad i ysgolion meddygol, cryfhau seiciatreg israddedig a sicrhau bod gan bob meddyg y sgiliau sydd eu hangen i gefnogi iechyd meddwl eu cleifion.
  • Galluogi seiciatryddion drwy gydol eu gyrfaoedd i gaffael sgiliau newydd, cael eu grymuso i symud ymlaen mewn rolau newydd a chael eu gwerthfawrogi heb wahaniaethu.  

Yr wyf wedi ymrwymo i adeiladu ar ein llwyddiannau a gwireddu ein dyheadau.  Byddai'n anrhydedd gweithio gyda chi fel Deon.