Dr John Russell 

Ymgeisydd 2020 ar gyfer Deon

RUSSELL, Dr John Alastair, MB ChB (Aberdeen), MRCGP, FRCPsych; Seiciatrydd Ymgynghorol mewn Anabledd Deallusol, Lothian y GIG a NHS Fife; Deon Cyswllt RCPsych ar gyfer Cwricwla (2018)

Datganiad Cryno

Mae gen i brofiad helaeth mewn addysg feddygol, hyfforddiant ac arweinyddiaeth. 

Fy mlaenoriaethau fel eich Deon fydd:

 1. Hybu Recriwtio
 2. Gweithredu Cwricwla
 3. Hyrwyddo ymchwil
 4. Gwarantu tegwch mewn addysg a hyfforddiant
 5. Optimeiddio technoleg
 6. Sicrhau cydraddoldeb i bob

Diolch am eich cefnogaeth

John

Datganiad Llawn

Rwyf wedi bod yn Seiciatrydd Ymgynghorol gyda Gwasanaeth Anabledd Deallusol DE-ddwyrain yr Alban ers 2002. 

Mae fy nidrwch mewn addysg a hyfforddiant meddygol yn rhychwantu 20 mlynedd gan gynnwys rolau fel a ganlyn:

 • Goruchwyliwr Clinigol ac Addysgol 
 • Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi
 • Tiwtor Coleg a Chynghorydd Rhanbarthol 
 • Aelod o Fwrdd Recriwtio Seiciatreg y DU
 • Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Rhywogaethau AD Seiciatreg y Pwyllgor Datblygu Gwledig
 • Deon Cyswllt RCPsych ar gyfer Cwricwla

Rwy'n arwain Prosiect Adolygu Cwricwla'r Pwyllgor Brenhinol. Rydym wedi llwyddo i ennill cydnabyddiaeth GMC am y Canlyniadau Lefel Uchel newydd ar gyfer pob Cwricwla.

Mae'r rôl hon wedi rhoi cipolwg sylweddol i mi ar yr heriau mewn addysg a hyfforddiant mewn Seiciatreg ledled y DU.

Bydd gan y pandemig rywdro a goblygiadau hirdymor i gymdeithas.

Yn ogystal, rydym yn rheoli cymhlethdod, ansicrwydd ac effeithiau trawma cynyddol. Mae angen inni ofalu amdanom ein hunain ac eraill a myfyrio'n barhaus ar y cyfan a wnawn.

Bydd buddsoddi'n sylweddol mewn addysg a hyfforddiant yn sicrhau bod gan bob hyfforddai ac aelod o'r Coleg yr adnoddau llawn i wynebu'r heriau hyn.

Fy mlaenoriaethau fel eich Deon fydd:

1. Recriwtio i seiciatreg

Mae'#ChoosePsychiatry ymgyrch wedi llwyddo i hybu recriwtio. Mae cynnal safonau uchel o addysg a hyfforddiant drwy Seiciatreg yn hollbwysig.

Fel Deon, byddaf yn hyrwyddo hyfforddiant Seiciatreg Craidd ac Uwch drwy ymgysylltu'n weithredol ag israddedigion meddygol, meddygon sylfaen a hyfforddeion Craidd.

2. Cwricwla

Fframwaith newydd y Cwricwla yw: 

 • Sy'n canolbwyntio ar y claf, yn gyfannol, yn seiliedig ar werthoedd, yn gryno, yn gynaliadwy ac yn hygyrch i bawb. 
 • Hyblyg a hyblyg i amrywiaeth o amgylchiadau a chyflwyniadau clinigol.
 • Perthnasol i hyfforddeion nawr ac yn y dyfodol. 

Canllawiau Hyfforddi'r Cwricwlwm fydd y rhan fyw ac anadlu o'r fframwaith a chaiff eu llunio gan hyfforddeion, hyfforddwyr ac addysgwyr.

Fel Deon, byddaf yn anelu at weithredu'r Cwricwla a'r e-Bortffolio newydd yn llwyddiannus dros y 12 mis nesaf. 

3. Seiciatreg Academaidd

Mae'n hanfodol bod mynediad at brofiad academaidd, ymchwil a gwella ansawdd o safon gyson uchel ledled y DU.

Byddaf yn gweithio'n agos gyda'r Deon Cyswllt newydd ar gyfer Hyfforddiant Academaidd i gyflawni hyn.  

4. Mynediad teg at gyfleoedd addysgol a hyfforddiant ledled y DU

Fel Deon, byddaf yn sicrhau bod rhaglenni addysgol yn cael yr achrediad y maent yn ei haeddu, waeth beth fo'u lleoliad.

Byddaf hefyd yn sefydlu system o Diwtoriaid Rhanbarthol, a fydd yn hyrwyddo darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel yn gyson ledled y DU yn y canlynol:

 • Niwroseiciatreg
 • Anhwylderau bwyta
 • Ychwanegion
 • Seiciatreg amenedigol 

5. Technoleg

Mae'r pandemig wedi ein dysgu sut i ddefnyddio technoleg yn greadigol ac yn effeithiol. Byddaf yn arwain y gwaith o ddatblygu llythrennedd digidol gan gynnwys defnyddio technolegau newydd ar gyfer addysg, hyfforddiant, Tele-seiciatreg, DPP, arholiadau a recriwtio. 

Ni fydd y Rhywogaethau Meddygol yn arwain hyn.

6. Cydraddoldeb 

Mae anghydraddoldeb cyrhaeddiad yng gyrfaoedd Graddedigion Meddygol Rhyngwladol, menywod a'r rhai â nodweddion gwarchodedig.

Yr ydym i gyd yn haeddu cyflawni ein potensial llawn. 

Fel Deon, byddaf yn dadlau'n angerddol dros gyfle cyfartal i bawb.

Diolch am eich cefnogaeth.

John.