yr Athro Nandini Chakraborty

CHAKRABORTY, yr Athro Nandini MD, FRCPsych, Seiciatrydd Ymgynghorol yn EIP, Ymddiriedolaeth GIG Partneriaeth Swydd Gaerlŷr. Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerlŷr, Adran Gwyddorau Iechyd.

Ymgeisydd 2020 ar gyfer Deon

Datganiad Cryno

Dewiswch fi os ydych am gael Deon sydd:

 • hyrwyddo gofal tosturiol i gleifion
 • yn angerddol am hyrwyddo hyfforddiant ffenomenolegol, cyfleoedd seicotherapi, arholiadau nad ydynt yn gwahaniaethu ac ARCPs
 • wedi goresgyn yn bersonol yr heriau a wynebir fel menyw, IMG a hyfforddai hyblyg
 • deall llwybrau TCG a CESR yn gyfartal
 • yn cael profiad helaeth yn gweithio gyda Choleg, GMC, Deoniaethau.

Datganiad Llawn

Dechreuodd fy nhaith gydag MD mewn seiciatreg o'r Sefydliad Seiciatreg Canolog o fri, India (1998). Dechreuais hyfforddi yn yr Alban yn 2003 (hyfforddai hyblyg am gyfnod), parhau i hyfforddi'n uwch yng Nghaerlŷr, a orffennodd gyda CESR (hanner ffordd drwy ST5) yn 2009.

Lai nag 11 mlynedd yn ddiweddarach, fel ymyriad cynnar llawn amser mewn ymgynghorydd seicosis - rwy'n Athro anrhydeddus, Prifysgol Caerlŷr; ysgrifennydd Yr Atodlenni Rhyngwladol Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Asesu Clinigol mewn panel Niwroseiciatreg (a hyfforddwr SCAN), wedi gwneud hyfforddiant mhGAP yn Nigeria. Rwy'n Ddeon Cysylltiol ar gyfer Cyfwerth yn y Coleg, cynghorydd allanol, arholwr CASC.

Yr wyf yn eistedd ar y pwyllgorau sicrhau ansawdd a chynghori rhyngwladol. Rwy'n falch o fod yn aelod o weithgor adolygu'r cwricwlwm sy'n gweithio ar y cwricwla newydd a fydd yn sail i hyfforddiant seiciatreg am flynyddoedd i ddod. Yr wyf wedi dal nifer o rolau addysgwyr lleol.

Fy ngweledigaeth fel Deon:

 • Canolbwyntio ar ffenoleg a llunio cyfannol cymhleth gyda phrofiad cleifion yn y canol. Rwyf am i'n hyfforddeion ymfalchïo mewn bod yn glinigwyr tosturiol, arweinwyr clinigol hyderus mewn lleoliadau amlddisgyblaethol. Asesu mewn anhwylderau niwroddatblygol ar draws arbenigeddau a gwneud niwroseiciatreg yn berthnasol i ffenoleg yw fy mlaenoriaethau.
 • Parhau i wella systemau ar gyfer prosesau ARCPS ac apeliadau sy'n unffurf yn genedlaethol. Fel cynghorydd allanol i'r Coleg ers 2010, rwyf wedi mynychu ArcPs ac apeliadau mewn gwahanol ranbarthau. Mae gennyf brofiad uniongyrchol o wahaniaethau sy'n bodoli ac sy'n deall y rhesymau y tu ôl iddynt. Mae gwaith caled wedi'i wneud gyda'r e-bortffolio i wneud y broses yn unffurf, gellir gwneud mwy.
 • Dod â'r potensial gorau yn ein hyfforddeion drwy gyfleoedd hyblyg, cymorth a mentora digonol. Rhaid goresgyn yr anawsterau o ran ennill cymwyseddau seicotherapi. Mae arnom angen cyfleoedd wedi'u teilwra'n bwrpasol sy'n addas ar gyfer cryfderau hyfforddai unigol, gan ysbrydoli cyfleoedd y tu allan i'r rhaglen y tu hwnt i ddull gweithredu un ateb sy'n addas i bawb.
 • Archwilio'r rhesymau y tu ôl i gyrhaeddiad gwahaniaethol mewn Arholiadau MRCPsych a'i wneud yn broses deg nad yw'n gwahaniaethu. Yr wyf yn cydnabod y gwaith sydd eisoes wedi'i wneud ond mae lle i wella.
 • Fel Deon Cysylltiol ar gyfer Cyfwerth, mae fy nghyfrifoldebau CESR wedi rhoi dealltwriaeth ddofn i mi o gwricwla ac anghenion hyfforddi meddygon sy'n gweithio tuag at CESR. Fe wnes i ddarparu hyfforddiant CESR yn helaeth, canllawiau wedi'u dilysu ar gyfer Ymddiriedolaethau (a gadarnhawyd ac a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Coleg) a gwerthuswyr CESR hyfforddedig.
 • Cefnogi meddygon sy'n SAS drwy ddewis gyda rolau annibynnol mewn addysg, ymchwil ac arweinyddiaeth glinigol.
 • Er mwyn cefnogi ymgynghorwyr a goruchwylwyr, mae angen i'r gwaith ar adnabod barhau. Rwyf wedi cefnogi meddygon sydd â TCG mewn un arbenigedd ac sy'n anelu at gael CESR mewn un arall.
 • Recriwtio i gadw staff - denu'r meddyliau gorau i seiciatreg a'u gwerthfawrogi, atal llosgi yw'r unig ffordd y gallwn sicrhau'r gofal gorau i gleifion.
 • Bydd cydraddoldeb a diffyg gwahaniaethu yn treiddio i'r cyfan rwy'n ei wneud.
 • Rwy'n deall yn ddwfn y gwahanol lwybrau i gofrestru, CCT a CESR o brofiad personol ac yn gweithio'n agos gyda'r GMC.

Gyda'r llysiau'r pandemig COVID yn llysiau'r gingroen, gan effeithio ar gleifion, meddygon a rhaglenni hyfforddi; Rwy'n dod â'm profiad lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, a'm gweledigaeth i arwain y Coleg yn hyderus os cânt eu hethol yn Ddeon.