yr Athro Subodh Dave 

Ymgeisydd 2020 ar gyfer Deon

DAVE, Yr Athro Isodh FRCPsych MMed (Addysg Glinigol)
Seiciatrydd Ymgynghorol a Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Feddygol Israddedig;  Ymddiriedolaeth Sefydledig Gofal Iechyd Swydd Derby; Athro Seiciatreg, Prifysgol Bolton; Cadeirydd, Cymdeithas Athrawon Seiciatreg Prifysgol (AUTP); Imm. Past Asso Dean, Cymorth i Hyfforddeion, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion; @subodhdave1; LinkedIn – Suvodh Dave; Hyfforddwr y Flwyddyn RCPsych 2017

Datganiad Cryno

Byddaf yn defnyddio fy mhrofiad a'm gwerthoedd i ddatblygu rhaglen hyfforddi o'r radd flaenaf yn y Pwyllgor Brenhinol; integreiddio niwrowyddorau a seiciatreg gymdeithasol.

Byddaf yn sicrhau bod ein hyfforddeion a'n hyfforddwyr yn cael eu gwerthfawrogi; cefnogi i ddatblygu a darparu gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Pleidleisiwch drosof fel Deon nesaf ein Coleg.

Datganiad Llawn

Fy nghefndir a'm gwerthoedd

Rwy'n teimlo'n freintiedig o ddilyn y ddau beth rwy'n eu caru - Seiciatreg ac Addysg Feddygol. Darparodd tyfu i fyny mewn cymdogaeth Mumbai dosbarth gweithiol wersi cynnar mewn hysbysebion cymdeithasol ond hefyd yng mhŵer y gymuned.

Creodd fy mam, athrawes ei hun, ddyhead drwy addysg. Wrth symud i'r DU ar gyfer hyfforddiant seiciatrig pellach; fe'm trawyd o'r newydd gan amddifadedd a'i effaith ar iechyd meddwl a chorfforol pobl, gan gyfuno fy ngwerthoedd o gyfiawnder cymdeithasol, tegwch a dull dynol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn ymarfer a hyfforddiant seiciatrig. 

Mae fy nghefndir ymchwil geneteg moleciwlaidd yn ategu fy nealltwriaeth o'r dystiolaeth o rôl penderfynyddion cymdeithasol, sef profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, tlodi ac anghydraddoldebau rhyw/hil, ar ganlyniadau iechyd corfforol a meddyliol.

Gall fformiwleiddio bioseicogymdeithasol ddod yn ddamcaniaethol mewn system sy'n gynyddol ddarniog sy'n cael ei gyrru gan brosesau. Mae'r dadbersonoli hwn yn effeithio'n negyddol ar ofal cleifion a lles y gweithlu, gan arwain at straen cynyddol, llosgi a salwch yn y staff. Credaf y dylai hyfforddiant (ac asesiadau) cefnogol fynd i'r afael â hyn yn weithredol.

Fy Mhrofiad

  • Arweiniodd fy ymdrech i dyneiddio hyfforddiant seiciatrig at ddatblygu'r rhaglen Cleifion Arbenigol arloesol yn 2007. Erbyn hyn mae ganddo 45+ o Educators Cleifion Arbenigol, mae wedi ennill gwobrau ac wedi'i fabwysiadu mewn canolfannau eraill. Mae cyd-awdurdodi adroddiad y Pwyllgor Cydweithredol Brenhinol ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn hyfforddiant wedi llunio ethos gofal cyfannol y cwricwla craidd ac arbenigol newydd. 
  • Dylai lles meddygon fod yn rhan annatod o hyfforddiant ac felly, sefydlais raglen @Dr1in4 i alluogi meddygon sydd â phrofiad byw i rannu eu naratifau personol.
  • Mae annhegwch yn rhwystro potensial pobl. Fel Deon Cysylltiol ac aelod o bwyllgorau Cynghori ar Gydraddoldeb/Amrywiaeth ar BMA/GMC, rwyf wedi arwain polisi cenedlaethol ac wedi datblygu rhaglenni mentora/Addysgwr a ganmolwyd yn genedlaethol sy'n mynd i'r afael â chanlyniadau gwahaniaethol mewn Graddedigion Meddygol Rhyngwladol a meddygon BAME y DU.
  • Fe'm hanrhydeddwyd i gael Hyfforddwr y Flwyddyn RCPsych (2017) ac mae fy arbenigedd addysgol wedi'i geisio'n rhyngwladol (Zambia/Sri Lanka/India).

Fy Mlaenoriaethau

1. Datblygu cwricwlwm o'r radd flaenaf sy'n seiliedig ar niwrowyddorau a gwyddorau cymdeithasol

Mae angen i hyfforddiant ac asesu seiciatrig integreiddio datblygiadau gwyddonol i wella canlyniadau cleifion. Bydd mwy o ffocws ar iechyd y cyhoedd/dulliau ataliol, defnydd sy'n canolbwyntio ar y claf o ddata/offer digidol ac ymgorffori profiad byw yn gwneud ein hyfforddiant a'n hymarfer yn fwy buddiol i ddysgwyr a chleifion. 

2. Ffynnu mewn Hyfforddiant - Dim Dysgwr ar ôl

Rhaid i hyfforddiant fod yn ystyrlon yn bersonol ac yn foddhaus i ddysgwyr o bob gradd (craidd, uwch, SAS, Ymgynghorwyr) a chefndiroedd (oedran/rhyw/cenedligrwydd/cyfeiriadedd rhywiol/gweithio hyblyg). Gan adeiladu ar fentrau recriwtio llwyddiannus, rhaid inni ganolbwyntio'n ddiflino ar gadw staff, gan sicrhau bod hyfforddiant yn berthnasol yn lleol yn y pedair gwlad. Dylai mentrau llesiant fynd i'r afael â phryderon ymarferol staff â salwch. 

3. Cefnogi/Gwerthfawrogi Hyfforddwyr

Mae bod yn hyfforddwr yn heriol ac yn werth chweil. Byddaf yn sicrhau gwell ymgysylltiad â hyfforddwyr drwy rwydweithiau Coleg/Is-adrannau ar gyfer Cyfarwyddwyr MedEd, Tiwtoriaid Clinigol/Coleg/SAS a mwy o gymorth i ddiogelu amser hyfforddi. 

Fy ymagwedd arweinyddiaeth

Fel marathon, gwn fod arweinyddiaeth yn gofyn am angerdd, pwrpas a dyfalbarhad.  Yr wyf wedi dangos y rhain, ynghyd â sgiliau dewrder ac adeiladu consensws, wrth ddarparu rhaglenni sy'n effeithio'n genedlaethol ar alluogi gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a lleihau anghydraddoldebau.  
 
Byddaf yn cael fy anrhydeddu os pleidleisiwch drosof fel eich Deon.