Dr Anand Ramakrishnan

Ymgeisydd 2020 ar gyfer Trysorydd

RAMAKRISHNAN, Dr Anand, BSc, MBBS, DPM, MMedSc, MSc, FRCPsych; Seiciatrydd Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Prifysgol Partneriaeth Swydd Hertford.

Datganiad Cryno

Cadeirydd, Is-adran Trent , Oedd swyddog Cyllid – Cyfadran ac Is-adran. Bydd yn ymdrechu i weithio gyda Swyddogion i wella lles a phrofiadau aelodau, er mwyn gwella cyllid drwy ddefnyddio brand "RCPsych" - codi proffil a rhagolygon busnes i sicrhau'r incwm mwyaf posibl. Hyfforddeion gael gwell gwerth a chefnogaeth ar gyfer arholiadau.  Ymddiriedolwr y Coleg.

Datganiad Llawn

Rhaid i'r Trysorydd sicrhau bod adnoddau ariannol y Coleg yn cael eu gwario'n ddarbodus ac yn gyfrifol. Rwyf wedi bod gyda'r Coleg ers 2003, fel cynrychiolydd PTC, wedi dechrau cynhadledd flynyddol SpR Hen Oedran 2005; yna cynhaliwyd swyddi mewn cyfadran Hen Oedran - Ysgrifennydd Academaidd, Swyddog Cyllid; Cynrychiolydd yr Aelodau yn y Cyngor am 4 blynedd; Swyddog Cyllid, Is-gadeirydd a Chadeirydd Is-adran Trent.  Rwy'n hyderus bod gennyf y sgiliau, yr ymrwymiad, yr amser, yr wybodaeth am gyllid a sut mae'r Coleg yn gweithio.  

Yr wyf yn angerddol am Seiciatreg a gofal am seiciatryddion sy'n gweithio'n galed, yn dosturiol, yn ofalgar ac sy'n aml yn ei chael hi'n anodd yn y pandemig Covid19 hwn. Yr ydym i gyd mewn cyfnod digynsail, y Coleg yn gweithredu'n bennaf fel coleg rhithwir, heb gyfarfodydd wyneb yn wyneb. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyllid y Coleg yn cael ei wario'n ddoeth gan anelu at wella lles aelodau.

Mae Aelodau'n wynebu problemau mawr o ran unigedd cymdeithasol a phroffesiynol cymharol, anhawster i gael absenoldeb astudio a chyllidebau astudio sy'n lleihau. Credaf fod gan y Coleg gyfrifoldeb moesol a sefydliadol i ymateb drwy fod yn fwy perthnasol, darparu gwasanaethau o well gwerth a budd i aelodau yn y rhengoedd glo clinigol ledled Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a thramor.

Fel Trysorydd, yn ogystal â chadw sefyllfa ariannol y Coleg a gweithio i wella effeithlonrwydd costau, byddwn yn ceisio:

1. Gweithio gyda'r canlynol:
a) Llywydd i wella a blaenoriaethu gwariant ar les aelodau.
 
b) Cofrestrydd i wella effeithlonrwydd a chostau pwyllgorau rhedeg ac elfennau eraill yn y Coleg.
 
c) Gweithio'r Deon i sicrhau polisi gwerth teg ar gyfer ffioedd arholiadau ac i wella'r cymorth presennol i hyfforddeion wrth ymdopi â thrawsnewid arholiadau ar-lein.
 
d) Prif Weithredwr i wella effeithlonrwydd a lleihau'r gost i redeg gweinyddiaeth coleg.
 
e) Golygydd i graffu ar gostau cyhoeddi ac ehangu refeniw o fwy o danysgrifiad dramor
 
f) Cyfarwyddwr CALC i leihau costau gweinyddu'r Gyngres Ryngwladol a chynadleddau eraill i'w wneud yn werth am arian
 
g) Cyfarwyddwr Ymchwil/CCQI i leihau'r fiwrocratiaeth sy'n gysylltiedig ag achredu a gwella ei phoblogrwydd.

2. Annog ffurfio uned fusnes i gontractio a phoblogi arbenigedd yn y coleg yn seiliedig ar frand mawreddog a dylanwadol "RCPsych", er mwyn sicrhau ei fod ar gael i sefydliadau eraill ee: colegau Brenhinol eraill; cynhyrchu incwm.

3. Gwella cynaliadwyedd drwy leihau ôl troed carbon a chynyddu buddsoddiad mwyaf posibl mewn stociau a chyfranddaliadau cynaliadwy, moesegol a buddiol.

4. Er mwyn cyflawni cyfrifoldebau'r Coleg fel elusen ac fel rhan o'n strategaeth Ryngwladol, dylid cadw canran sefydlog o'r gyllideb i wledydd sy'n datblygu ar gyfer gwella eu gwasanaethau iechyd meddwl.

Os caiff ei ethol, byddaf yn ymdrechu i wella cyllid y Coleg, proffil y Coleg, a phrofiad aelodaeth fel aelod o'r Uwch Dîm Rheoli a'r Pwyllgor Rheoli Cyllid. Mae fy record gyda'r Coleg yn rhoi digon o dystiolaeth y gallaf ei wneud.