Dr Lenny Cornwall 

2020 candidate for Treasurer

CORNWALL, Dr Lenny MD FRCPsych FFMLM.  Seiciatrydd Ymgynghorol, Tees, Ymddiriedolaeth GIG Esk & Wear Valleys.

Datganiad Cryno

Yr wyf yn seiciatrydd cymunedol oedolion cyffredinol sy'n gweithio yn Redcar ar Teesside.  A minnau wedi bod yn swyddog cyllid ac yna'n Gadeirydd y gyfadran oedolion gyffredinol a hefyd wedi cynrychioli'r cyfadrannau ar y Pwyllgor Rheoli Cyllid, gwn fod gennyf y profiad angenrheidiol i fod yn Drysorydd y Coleg.

Datganiad Llawn

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i bob un ohonom.  Mae Covid-19 yn arwain at gynnydd amlwg mewn problemau iechyd meddwl, ac mae'r Coleg yn dioddef colled sylweddol o incwm drwy ddigwyddiadau a ganslwyd, dim ond pan fydd ei angen fwyaf. 

Mae rheolaeth ariannol gadarn wedi golygu ein bod wedi hindreulio'r storm hyd yma.  Ond mae angen Trysorydd sydd â phrofiad o reoli cyllidebau a gweithio gyda'r uwch dîm ar y Pwyllgor Rheoli Cyllid i barhau ar gwrs diogel.

Beth rwy'n sefyll dros

  • Gwerth am arian

    Mae cynnal sefyllfa ariannol gynaliadwy yn hanfodol os na fyddwn yn cynyddu'r baich ar ein haelodau a'n hyfforddeion.  Byddaf yn sicrhau nad yw ffioedd aelodaeth yn cynyddu uwchlaw chwyddiant cyflog na phris.  Byddaf yn cadarnhau egwyddor y Coleg nad yw'n elwa o arholiadau MRCPsych.  Byddwn yn argymell agor cymrodoriaeth i'n haelodau cyswllt rhyngwladol ac arbenigol.

  • Cryfder mewn amrywiaeth

    Mae cryfder ein Coleg yn gorwedd yn ein hamrywiaeth ond rhaid i ni barhau i siarad â llais unedig.  Byddaf yn gwella'r gefnogaeth a roddwn i'n haelodau tramor yn yr adrannau rhyngwladol.  Byddaf yn sicrhau bod y cynghorau datganoledig yn cael y cymorth ariannol a staffio i reoli'r gwaith a wnânt gyda llywodraethau'r Alban, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  A byddaf yn sicrhau bod gan strategaeth cydraddoldeb hiliol newydd y Coleg adnoddau priodol i fynd i'r afael â hiliaeth systemig yn ein proffesiwn.
  • Cynnal ein dyfodol

    Un cadarnhaol o'r pandemig fu cyfranogiad aelodau mewn gweminarau rhithwir a chynadleddau.  Rhaid inni ddatblygu hyn fel ffynhonnell incwm newydd.  Gyda mwy o staff yn gweithio cartref, gallwn wneud y Coleg yn wyrddach fyth a gallwn wneud gwell defnydd o'n hadeilad fel adnodd i aelodau.  Mae angen i ni adeiladu ar ein hymgyrch Dewis Seiciatreg lwyddiannus i barhau i dyfu ein haelodaeth.

Fy nghefndir

Hyfforddais ym Mhrifysgol Newcastle ac yn Rhanbarth y Gogledd, ac yr wyf wedi gweithio fel seiciatrydd oedolion cyffredinol ar Teesside ers bron i 20 mlynedd. 

Fi oedd Cyfarwyddwr cyntaf Addysg Feddygol fy Ymddiriedolaeth, gan gychwyn addysgu myfyrwyr meddygol ar Teesside a chreu cyfadran gref fel bod gan yr Ymddiriedolaeth un o'r cofnodion gorau yn arolygon hyfforddi'r GMC.  Fi bellach yw arweinydd yr Ymddiriedolaeth ar gyfer gwerthuso meddygol.

Rwyf wedi gweithio'n galed i'r Coleg.  Fel cynrychiolydd dan hyfforddiant, cefais y fraint o gadeirio'r Pwyllgor Hyfforddeion Seiciatrig.  Yn ddiweddarach fe'm hetholwyd i weithrediaeth y Gyfadran Oedolion Gyffredinol a'm gwasanaethu fel Swyddog Cyllid a Chadeirydd. 

Helpais i dyfu'r gynhadledd gyfadran a chyda hi, mae'r gyfadran yn ariannu.  Sefydlais system ar gyfer grantiau prosiect bach, gan ddefnyddio gwarged y gynhadledd i gefnogi aelodau i arloesi mewn gwasanaethau.  Cynrychiolais gyfadrannau'r Pwyllgor Rheoli Cyllid tan y llynedd.  Roedd y canlyniadau'n cynnwys ariannu'r gwaith o uwchraddio seilwaith TG y Coleg yn amserol a'r adolygiad llwyddiannus o gyllid cyfadran, is-adrannau a grwpiau diddordeb arbennig.

Byddwn yn cael fy anrhydeddu pe baech yn pleidleisio drosof fel Trysorydd nesaf ein Coleg.