yr Athro John Crichton

Gweler ein harholwyr eraill ar gyfer Trysoryd

CRICHTON, yr Athro John BM BS (Nottm)PhD (Cantab) FRCPsych FRCP
Seiciatrydd Ymgynghorol, Ysbyty Brenhinol Caeredin. Athro Anrhydeddus Prifysgol Caeredin; 

Datganiad cryno

Rydym yn gryfach pan fydd ein gweledigaeth yn rhyngwladol; Rydym yn gryfach pan fydd ein gweledigaeth yn rhyngwladol; pan fyddwn yn cofleidio technoleg i fod yn wyrddach ac yn fwy cysylltiedig; pan fyddwn yn cofleidio technoleg i fod yn wyrddach ac yn fwy cysylltiedig; a phan fyddwn yn hyrwyddo'r gymuned ymhlith cydweithwyr. a phan fyddwn yn hyrwyddo'r gymuned ymhlith cydweithwyr.

Dyma fy mlaenoriaethau a dyna pam yr wyf yn gofyn ichi ystyried fy nghefnogi yn rôl y Trysorydd. 

Datganiad llawn

Mae'r argyfwng byd-eang presennol yn tynnu sylw at bwysigrwydd addysg barhaus a chefnogaeth golegol ymhlith ein proffesiwn. Mae gennym gryfder yn ein hamrywiaeth a'r pwysigrwydd a roddwn i gydraddoldeb a chynhwysiant. Rydym yn gryfach pan fydd ein gweledigaeth yn rhyngwladol; pan fyddwn yn cofleidio technoleg i fod yn wyrddach ac yn fwy cysylltiedig; a phan fyddwn yn hyrwyddo'r gymuned ymhlith cydweithwyr. Dyma fy mlaenoriaethau a dyna pam yr wyf yn gofyn ichi ystyried fy nghefnogi yn rôl y Trysorydd.

Cymuned Coleg

Yn ganolog i'w galon rydym yn sefydliad aelodaeth ac mae'n rhaid i gynnal manteision aelodaeth a gwerth am arian fod yn flaenoriaeth bob amser. Mae Lockdown wedi dangos i ni beth y gallwn ei wneud ond datgelodd hefyd yr hyn yr ydym wedi'i golli. Mae angen inni gyfarfod â'n gilydd fel cymuned ar gyfer y problemau cyfle cyfoethog hynny a sgyrsiau anffurfiol. Mae arnom angen digwyddiadau wyneb yn wyneb yn ein rhaniadau a'n cyfadrannau.

  • Rwy'n dadlau dros swyddfa Coleg yng ngogledd Lloegr gan greu ail ganolfan yn y DU ar gyfer ein cyfarfodydd a'n digwyddiadau. 
  • Er mwyn cynnal y cysylltiad ag uwch aelodau, byddaf yn cyflwyno'r pwynt pan fydd Cymrodyr sydd wedi ymddeol yn dod yn aelodau bywyd. 
  • Er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb, byddaf yn cefnogi ehangu hawliau pleidleisio i hyfforddeion cyn-aelodaeth, Fforddiadwy a Rhyngwladol Associates.

Coleg y tu hwnt i furiau

Mae buddsoddi mewn cyfathrebu digidol yn caniatáu mwy o gyfranogiad yng nweithgareddau'r Coleg gan aelodau ledled y byd, gan sicrhau nad oes unrhyw gydweithiwr yn cael ei adael ar ôl neu'n ynysig. Mae gennym fy un i o wybodaeth aur y mae'n rhaid iddo fod yn berthnasol ac yn hygyrch ac y mae angen ei thrawsnewid. 

Mae cyhoeddiad ymchwil traddodiadol yn newid, gan ddod â chyfleoedd ar gyfer mwy o gyrhaeddiad a chynwysoldeb. Mae'n ofynnol i'n gweminarau a'n e-gynadleddau fod o'r safon dechnegol uchaf a chostau tryloyw. Dylai cymryd rhan mewn cynnwys electronig RCPsych boblogi cyflwyniadau DPP yn awtomatig i helpu aelodau i gasglu eu tystiolaeth.

Byddaf yn darparu adroddiadau cyllideb sy'n cynnwys mesur o'n cynilion amgylcheddol. Dylai copïau papur o'r BJPsych fod yn optio i mewn ac nid optio allan.

Coleg Byd-eang

O gryfder cysylltiadau ein Coleg ar draws yr ynysoedd hyn, mae gennym gyfle i hyrwyddo iechyd meddwl ac addysg yn fyd-eang gan ddefnyddio ein rhaniadau rhyngwladol, gwirfoddolwyr rhyngwladol, ac amrywiaeth ein haelodaeth.

Mae hyn yn cadarnhau gwerth seiciatryddion sydd wedi dewis gwneud y DU yn gartref iddynt ac yn cryfhau'r cysylltiadau presennol. Bellach mae gennym arholiad digidol niwtral o ran cost a dylai hynny barhau i fod yn opsiwn ar gyfer y dyfodol. Drwy ehangu ein 3000 o aelodau rhyngwladol, mae arbedion maint yn cael eu creu ar gyfer ein hallbwn digidol.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i aelodau'r Coleg a diolch i ddoethineb ariannol y Coleg byddwn yn dod allan o COVID mewn sefyllfa gref. Rhaid i'n doethineb, ynghyd â buddsoddiad moesegol, barhau. Gan harneisio cyfathrebu modern, dylem gydweithio â'r rhai sydd â phrofiad byw a chydweithwyr amlddisgyblaethol i hyrwyddo iechyd meddwl yn rhyngwladol ynghyd â pherthyn yn ein cymunedau proffesiynol.

Twitter: @JohnHMCrichton

NHS Consultant Psychiatrist from 2000; Clinical Director (Forensic, Psychotherapy, Rehabilitation Psychiatry) 2008-12, TPD 2007-2018. Chair RCPsychScot and Vice-President RCPsych 2017-21. Trustee RCPsych 2020