Dr Adrian James

2019 Presidential candidates

Dewisais i arbenigo mewn seiciatreg oherwydd dyma'r arbenigedd deallusol gorau ac mae'n rhoi'r boddhad mwyaf. Fel Cofrestrydd y Coleg ers 2015, yn arwain ar bolisi a chyfathrebu, rwyf wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i dynnu sylw at yr anghydraddoldebau a'r stigma sy’n wynebu pobl sy'n byw gyda salwch meddwl. Mae ymgyrchwyr wedi gwneud gwahaniaeth enfawr ac rwy'n croesawu'r trawsnewidiad mewn ymwybyddiaeth gyhoeddus a gwleidyddol o bwysigrwydd iechyd meddwl. Ond nad yw'r gefnogaeth a'r ddealltwriaeth honno wedi'u cyfateb eto â dosbarthu cyllid yn deg. Mae'n hanfodol bod gan seiciatryddion yr adnoddau, yr amser a'r cymorth i fodloni disgwyliadau cynyddol, gofalu am eu cleifion i'r safonau uchaf a mwynhau eu gwaith.

Fi oedd y cyntaf yn fy nheulu estynedig i fynychu ysgol feddygol. Roedden nhw'n falch, ond wedyn wedi dychryn ac yn negyddol am fy newis o arbenigedd, er gwaethaf hanes teuluol sylweddol o salwch meddwl. Adlewyrchir y negyddiaeth honno hefyd o fewn y proffesiwn meddygol. Mae ymgyrch ‘Dewis Seiciatreg' lwyddiannus y Coleg wedi herio hyn a gwella recriwtio'n sylweddol. Ond mae gennym ni fwy i fynd.

Os caf fy ethol, fe flaenoriaethaf

1. Cydraddoldeb rhwng iechyd corfforol a meddyliol

Rhaid i degwch ymestyn i wasanaethau clinigol ac ymchwil, a dyma fy mlaenoriaeth gyntaf. Dwi'n gwybod beth sydd ei angen ac fel Cofrestrydd Mae gen I brofiad o ymgyrchu. Byddaf yn datblygu cynllun (arian, gweithlu, modelau gweithio, amserlenni) i sicrhau gwir gydraddoldeb y mae'n rhaid iddo gynnwys pob arbenigedd.

Profiad:

Yn bresennol: clinigydd rheng flaen am 33 o flynyddoedd.

Profiad helaeth o'r cyfryngau (newyddion cenedlaethol ar y teledu, papurau newydd cenedlaethol) wrth eiriol dros faterion iechyd meddwl.

Yn briod ag AS, Dr Sarah Wollaston, Cadeirydd y Pwyllgor Dethol ar iechyd

Cyn: rolau'r coleg gan gynnwys y cynghorydd rhanbarthol a'r Cadeirydd: adran y De-orllewin, 20 mlynedd o gyswllt â chydweithwyr yn y rheng flaen

Cynghorydd comisiynu (Cyfarwyddwr clinigol iechyd meddwl a dementia: De orllewin). Cyfarwyddwr Meddygol fy Mwrdd Iechyd.

Profiad gwleidyddol fel Cadeirydd y Pwyllgor Seneddol RCPsych yn San Steffan, gan ddatblygu deialog adeiladol gyda Gweinidogion ac ASau ar draws y sbectrwm gwleidyddol.

2. Recriwtio, cadw a lles y gweithlu

Mae'r broses recriwtio yn gwella ond mae angen ymdrech barhaus i wneud hyn, a rhaid inni fynd ymhellach o ran cadw: Mae lles yn hanfodol i hyn. Mae Seiciatryddion o dan bwysau mawr ac mae angen gwell adnoddau a chymorth arnynt i weithredu'n llawn ac yn effeithiol.

Profiad:

Cyfredol: Mae'r hyfforddwr craidd yn aelod o'r Pwyllgor 'Dewis Seiciatreg'. Cofrestryddion cyswllt sefydledig ar gyfer lles a chadw, ymgysylltu â'r Aelodau a Chynaliadwyedd.

Blaenorol: Pennaeth ysgol seiciatreg, Deoniaeth y De orllewin, Cadeirydd Pwyllgor lles gweithlu'r coleg.

3. Hyrwyddo amrywiaeth ac anghenion pobl ar y cyrion, mewn perthynas â chleifion a ' r proffesiwn seiciatrig

Profiad:

Yn bresennol: Rwyf wedi helpu i ddatblygu ein gwerthoedd yn y coleg ac rydym wedi hyrwyddo'r rhain, ac mae'n anrhydedd cael ein gwneud yn gyfaill i Gymdeithas seiciatrig Indiaidd (DU). Yr wyf wedi tynnu sylw at faterion cydraddoldeb sy'n ymwneud ag amrywiaeth, ac wedi cynrychioli'r coleg ar yr adolygiad iechyd meddwl a chyfarfodydd strategaeth iechyd meddwl eraill.

Blaenorol: Cadeirydd, Cynghrair Iechyd Meddwl (De orllewin): cydweithredu rhwng defnyddwyr a gweithwyr proffesiynol.

Byddai'n anrhydedd imi dderbyn eich pleidlais dros Lywyddiaeth y Coleg