Yr Athro Kam Bhui

2019 Presidential candidates

Byddaf yn cyflwyno i arweinwyr colegau fy mhrofiadau amrywiol o ofal clinigol, datblygu polisi, hyfforddiant, addysgu, sgiliau ymchwil ac arweinyddiaeth; Byddaf yn anelu at gael coleg blaengar, cynhwysol lle mae'r holl Aelodau'n cael eu gwerthfawrogi, eu cysylltu, eu sgiliau a'u cefnogi yn ôl anghenion unigol.

O dan fy arweinyddiaeth, waeth beth fo'u hoed, rhyw, cyfrifoldebau gofalu, bydd Aelodau'r coleg yn gallu arfer mwy o ddylanwad i wella: i) gwasanaethau lleol sydd wedi'u lleoli er budd cleifion a gofalwyr, a ii) Polisi Cenedlaethol, safonau a canfyddiadau o seiciatreg

Mae fy ngwaith yn ymdrin â phenderfynyddion cymdeithasol a strwythurol salwch meddwl (yn ôl oedran, rhyw, ethnigrwydd, rhywioldeb, dosbarth cymdeithasol, statws economaidd-gymdeithasol) ac anghydraddoldebau sy'n adlewyrchu sgiliau a phrofiadau:

  • Dros 30 mlynedd o brofiad yn y GIG mewn gwasanaethau allgymorth pendant, cymunedol, digartrefedd, cleifion mewnol, cleifion allanol a Seicotherapi (megis seiciatrydd a seicotherapydd seicoddadansoddol), deall anghenion eich cleifion
  • Gweithio gyda chyd-forbidrwydd, risg a phobl ddifreintiedig lluosog sy'n byw mewn ardaloedd trefol a gwledig difreintiedig, gan wella gwerth i boblogaethau ag anghenion cymhleth.
  • Gweithio'n adeiladol gydag asiantaethau'r Llywodraeth sy'n gyfrifol am ofal y GIG, iechyd cyhoeddus, yr Adran Iechyd (ymchwil polisi), rheoleiddio, hyfforddi, a chyfiawnder troseddol, gan alluogi dealltwriaeth ddofn o anghenion niferus ein sefydliad, Datblygu amgylchedd lle mae ein proffesiwn yn fwy dylanwadol.
  • Fel arweinydd iechyd y cyhoedd, cyfrannais at nifer o bapurau sefyllfa ar iechyd meddwl y cyhoedd, terfysgaeth ac iechyd meddwl ac yn ddiweddar ar hiliaeth ac iechyd meddwl.
  • Fel Golygydd y coleg, Cadeirydd y Bwrdd Rheoli cyhoeddiadau, a Golygydd BJPsych Prif Weithredwr, rwyf wedi gwella ansawdd a gwerth y cyhoeddiad i Aelodau, awduron a darllenwyr.
  • Fel Cyfarwyddwr Cymdeithas seiciatrig y byd (WPA) yn y DU, rwy'n gwella hyfforddiant a pholisi byd-eang.

Rolau arwain eraill: 

  • Gweithredwyr Cyfadran academaidd ac oedolion, a phwyllgorau WPA; Cadeirydd, grŵp buddiannau arbennig traws-ddiwylliannol.
  • Rwy'n addysgu, archwilio, mentora a chefnogi hyfforddeion a myfyrwyr i lwyddo mewn seiciatreg, gan wella gwerth ein harbenigedd.
  • Rwyf wedi bod yn Llywydd y Gymdeithas Feddygol Frenhinol (seiciatreg) a Chymdeithas seiciatreg ddiwylliannol y byd (WACP).
  • Cychwynnais raglenni addysgu ar therapïau seicolegol, y celfyddydau creadigol, diwylliant ac anghydraddoldebau, ac iechyd y cyhoedd.

Yr hyn a wnaf: 

Adnodd hyfforddi lleol mwy ar gyfer arweinyddiaeth, dylanwad, a dysgu ar ddatblygiadau gwyddonol i ailfywiogi balchder, dewrder, a sgiliau arwain cydweithredol Seiciatryddion fel arbenigwyr gwybodaeth dylanwadol yn y GIG, iechyd y cyhoedd a Cymunedau, yn lleol ac yn genedlaethol.

Cydnabod eich mewnbwn i'r coleg, ac adolygu adnoddau a chyfathrebiadau i sicrhau rhannu dysgu ar draws Cenhedloedd, is-adrannau, cyfadrannau a phwyllgorau datganoledig i ddod yn goleg Unedig a mwy dylanwadol, gan gysylltu segmentau amrywiol o'r Coleg.

Cryfhau cyfranogiad meddygon arbenigol/cysylltiol ac annibynnol/locwm, hyfforddeion, myfyrwyr meddygol, a'n Cyfadran rhyngwladol anhygoel, drwy sefydlu cysylltiadau cyfathrebu, hyfforddiant, gwyddonol a cyfarfodydd proffesiynol, a gweithdai datblygu.

Cyflawni blaenoriaethau polisi ar gyfer y degawd nesaf (deddfwriaeth, ymyrraeth gynnar, gofal plant a amenedigol, adsefydlu, caethiwed, gofal hirdymor, therapïau seicolegol, heneiddio'n iach, ac atal marwolaethau cynamserol) er budd eich cleifion, eu gofalwyr a chymunedau tra'n gwella eich cyfraniadau mewn amgylchedd optimaidd.