Yr Athro Pamela Jane Taylor

2019 Presidential candidates

Mwy o ddylanwad gan Aelodau

Am y ddwy flynedd diwethaf, cefais y fraint o gadeirio Cadeiryddion y cyfadrannau coleg. Dysgais gymaint am ddyfnder yr arbenigedd a'r egni sydd ar gael ar draws aelodaeth y Coleg. Un o'm blaenoriaethau yw gweld y coleg yn gwneud mwy o ddefnydd o hyn. O dan y Rheoliadau cyfredol, mae'r Prif Weithredwr, ar ôl ymgynghori â swyddogion, yn rhoi strategaeth 3-5 mlynedd y Coleg drafft i'w gymeradwyo fwy neu lai ar unwaith. Rwyf am i system newydd gael yr aelodaeth lawn, gyda mewnbwn ychwanegol gan gyfadrannau, grwpiau diddordeb arbennig, cynrychiolwyr rhanbarthol a gwledig.

Meithrin parch at seiciatryddion

Ar ôl cael profiad helaeth fel clinigydd, ymchwilydd, athro a rheolwr ar wahanol adegau yn fy ngyrfa, rwy'n gwerthfawrogi pob rôl.

Ni fydd unrhyw arbenigedd meddygol yn cael ei barchu am amser hir, fodd bynnag, heb ddatblygiadau sylweddol o ran triniaeth. Gall y rhain ddeillio o ymchwil sy'n seiliedig ar wybodaeth glinigol, gyda phawb (sy'n dymuno) yn cyfrannu. Mae tystiolaeth bod cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil yn ffactor allweddol o ran cadw meddygon. Dim ond o sylfaen academaidd gref y mae ymchwil yn bosibl, ond mae hyn wedi'i wanhau o gwmpas y wlad. Mae fy ngweledigaeth yn gweld y coleg yn cymryd rôl arweiniol wrth adfer ein grym yn hynny o beth.

Diogelu a thyfu adnoddau

Rwy'n seiciatrydd fforensig a chyffredinol i oedolion. Mae llymder y Llywodraeth wedi effeithio ar bob arbenigedd, ac mae hyn wedi costio bywydau. O seiciatreg fforensig, yr ydym wedi ymladd 'arbedion cost' mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr. Dilynwyd hyn gan y cyfraddau hunanladdiad, hunan-niwed a thrais a welwyd ar gyfer carcharorion, y mynediad digynsail i gyffuriau i garcharorion, a chariadau unigol o bobl ifanc gythryblus ag anhwylderau niwroddatblygu. Mae nifer y staff yn cael eu hailsefydlu, ond collwyd arbenigedd. Mewn arbenigeddau eraill, gall amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau nad oes ganddynt staff guddio problemau o'r fath. Yr wyf am i bob un ohonom allu gwneud dadleuon economaidd gwybodus am yr arian sy'n cael ei wario ar draws y Deyrnas Unedig.

Arbenigedd pan fo angen

Mae rhai arbenigeddau wedi cael eu niweidio'n arbennig gan 'economi farchnad'. Nid yw'r DU erioed wedi cael mwy o angen am arbenigedd camddefnyddio sylweddau. Mae penderfyniadau pwysig i'w gwneud ynglŷn â chyfreithloni rhai cyffuriau. Mae gan fwy a mwy o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl gyd-forbidrwydd. Anaml y bydd pobl yn gallu cael gafael ar gymorth dibyniaeth arbenigol-Mae hyn hyd yn oed yn ychwanegu baich at wasanaethau oedran hŷn. Blaenoriaeth arall i mi yw gweld twf sylweddol yn y gwasanaethau camddefnyddio sylweddau seiciatrig arbenigol.

Mae seiciatreg yn ganolog

Mae seiciatreg yn ganolog i feddygaeth a lles. Mae ei chysylltiadau naturiol wedi lledaenu ymhellach o lawer. Ar adeg yr adolygiad o'r cwricwlwm a phwysau'r GMC i fabwysiadu ymagwedd fwy hyblyg at hyfforddiant, rhaid i ni gofleidio cyfleoedd a rennir o fewn a thu hwnt i'n arbenigeddau ein hunain, gan gadw'r arbenigedd gwirioneddol sydd ei angen i gyd-ddarparu gyda chleifion, disgyblaethau ac asiantaethau proffesiynol eraill. Fel aelod o Gymdeithas seiciatrig America a gwahanol grwpiau Ewropeaidd, rwyf hefyd am ddatblygu cysylltiadau tramor i sicrhau, beth bynnag sy'n digwydd gydag aelodaeth o'r UE, ein bod yn parhau i ddatblygu ac arwain mewn fframwaith hawliau dynol cryf.