Dr Gertrude Seneviratne OBE

2020 Registrar candidates

Seiciatrydd oedolion ymgynghorol, seiciatrydd amenedigol a chyfarwyddwr clinigol, grŵp academaidd meddygaeth seicolegol, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG De Llundain

Gan ymgorffori gwerthoedd y coleg o ran dewrder, arloesedd, parch, cydweithio, dysgu a rhagoriaeth, fy mlaenoriaethau fel Cofrestrydd fydd sicrhau:

1. Mae Seiciatryddion yn cael eu cynorthwyo i ddatblygu

2. Mae iechyd meddwl ar frig agenda genedlaethol

3. Cydraddoldeb

4. Cynaliadwyedd

1. Mae Seiciatryddion yn cael eu cynorthwyo i ddatblygu

Mae angen gwella ymhellach y broses o recriwtio a chadw staff ym maes seiciatreg a boddhad mewn swydd. Byddaf yn cefnogi Seiciatryddion o'r DU ac yn rhyngwladol, i fod y clinigwyr, yr ymchwilwyr, yr addysgwyr a'r arweinwyr gorau y gallant fod, gan gefnogi eu lles drwy gydol y broses. Byddaf yn parhau â chenhadaeth y coleg i ddatblygu mwy o Seiciatryddion, o ddisgyblion y chweched dosbarth, i feddygon SAS, ymgynghorwyr, fel clinigwyr ac academyddion ar draws pob arbenigedd, gyda chymorth ar ôl ymddeol.

2. Mae iechyd meddwl ar frig agenda genedlaethol

Gydag arweinyddiaeth ar y cyd, byddaf yn harneisio'r Sbotolau sydd ar hyn o bryd yn disgleirio ar gefnogi pobl ag anhwylderau meddyliol, anawsterau dysgu ac anhwylderau datblygiadol, gan wthio am amlygrwydd uwch ac effaith gwaith Coleg. Bydd llais defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr yn ganolog i'n hymdrechion. Gan adeiladu ar gyflawniadau rhagorol y colegau, byddaf yn ymdrechu i ddatblygu a chynnal gwasanaethau o ansawdd uchel ledled y DU, ar draws yr amrywiaeth o arbenigeddau y mae'r Coleg yn eu gwasanaethu, gan leihau lleoliadau ' y tu allan i'r ardal ', ymhlith eraill. Byddaf yn hyrwyddo polisi a chyfathrebu ar gyfer gwella cyllid ar gyfer gwasanaethau ac ymchwil, archwilio aetiology, datblygu triniaethau newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddaf yn cefnogi cydweithredu rhyngwladol ac rwyf ar hyn o bryd yn rhan o weithgor Coleg i ddatblygu strategaeth ryngwladol.

3. Cydraddoldeb

Gan adeiladu ar lwyddiant y coleg fel elusen y flwyddyn, gwobrau amrywiaeth Ewropeaidd 2019, byddaf yn ymdrechu i sicrhau bod cydraddoldeb/amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi ar draws gwasanaethau, defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr a staff. Mae hyn yn cynnwys gwella'r mynediad i ofal cywir o fewn cymunedau BME.

4. Cynaliadwyedd

Enghreifftiau fydd sicrhau y defnyddir dosau effeithiol o feddyginiaeth, gan osgoi gwastraffu meddyginiaethau a chefnogi mwy o bresgripsiynu cymdeithasol.   

Fy nghefndir

Yn bediatregydd/merch nyrs bediatrig, ymfudodd o Sri-Lanka i Hackney yn saith oed.  Yn ysgol feddygol St Bartholomew, dysgodd Seiciatryddion 'yr ymennydd yw'r organ bwysicaf sydd gennym'. Adeg bwysig arall oedd pan eglurodd y diweddar Athro Channi Kumar 'Roedd atal salwch meddwl yn deillio yn y pen draw o feichiogi’. Yn gofrestrydd ar y cychwyn IOPPN, rwyf wedi bod yn ymgynghorydd cyffredinol i oedolion/seiciatrydd amenedigol yn ne Llundain ac Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Maudsley ers ugain mlynedd, yn gyfarwyddwr clinigol ar gyfer meddygaeth seicolegol, academydd clinigol sy'n arwain ar weddnewid nifer o wasanaethau.

Trwy nifer o rolau clinigol, academaidd, addysgu, rheolaethol, elusennol a Choleg, rwyf wedi cael fy nhrwytho yn anghenion seiciatryddion a seiciatreg fel disgyblaeth. Fel is-gadeirydd grŵp cyfeirio clinigol NHSE, rwyf wedi ysgrifennu nifer o fanylebau gwasanaeth. Fel Cadeirydd, rwyf wedi arwain y Gyfadran amenedigol ers 2016, ar adeg pan fo gwasanaethau a seiciatryddion yn ehangu'n ganolog, datblygwyd fframwaith canlyniadau; gwasanaethau achrededig.

Mae gen I ysgrifennu helaeth (clinigol, addysgol, ymchwil, polisi), cyfathrebu a phrofiad yn y cyfryngau. Yn 2019, roeddwn yn falch iawn o fod wedi derbyn OBE am wasanaethau i seiciatreg amenedigol, a medal Llywyddion Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Byddai'n anrhydedd i mi pe baech yn pleidleisio ar fy rhan fel Cofrestrydd nesaf eich coleg.