Dr Peter Aitken

2020 Registrar candidates

Seiciatrydd ymgynghorol, Cyfarwyddwr Ymchwil a datblygu, Cyfarwyddwr clinigol lleoliadau cleifion unigol a hunaniaeth o ran rhywedd y gwasanaethau iechyd, Ymddiriedolaeth GIG partneriaeth Dyfnaint

Mae cofrestrydd y coleg yn gyfrifol am bolisi, addysg gyhoeddus, ailddilysu ac ymgysylltu ag aelodaeth.

Rwy'n edrych ymlaen at gryfhau arweinyddiaeth lwyddiannus a sefydledig o fewn y coleg, gyda hanes cryf o gefnogaeth gan Paul Rees a'i uwch dîm rheoli.

Fel Cofrestrydd byddaf yn hoelio fy sylw ar bolisi cyhoeddus ac addysg ac yn gweithio'n agos gyda'r Deon ar ailddilysu ac ymgysylltu ag Aelodau.

Os ydym am integreiddio cyfraniad ein coleg i iechyd meddwl ym mhob agwedd ar fywyd, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, mae arnom angen cynrychiolaeth gref ym mhob maes o ddatblygu polisi cenedlaethol a rhyngwladol o fewn ac ar draws llywodraethau.

Bydd y daith tuag at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig a rôl gryfach i'r trydydd sector yn parhau ac mae angen i ni ddiffinio rolau a chyfrifoldebau newydd ar gyfer seiciatryddion sy'n gweithio mewn sefydliadau newydd, ar draws sectorau.

Mae angen i ni ei gwneud yn hawdd i Seiciatryddion symud rhwng meysydd arbenigol a chaniatáu i feddygon eraill ddod i mewn i seiciatreg.

Er ein bod wedi gweld y sylfaen dystiolaeth ffarmatherapiwtig a seicotherapiwtig yn cael ei chryfhau ers sefydlu NICE, mae llawer i'w wneud o hyd i ddatblygu'r dystiolaeth ar gyfer ymyrraeth gymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol i ddarparu gofal integredig.

Mae gennym gyfle i ddatblygu ein rôl mewn presgripsiwn cymdeithasol a sut yr ydym yn cefnogi partneriaid sy'n hanfodol i'w gyflawni.  Fel Cofrestrydd bydd hwn yn faes allweddol o'm ffocws ac egni personol gan fod ganddo'r potensial i ddatgloi llwybrau ychwanegol at adferiad ac adsefydlu ac i gymryd profiad cadarnhaol o ymarfer iechyd meddwl allan i ardaloedd cymunedol a fu'n wael hyd yma ymgysylltu ag iechyd meddwl.

Rwyf wedi dod â cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl, atal hunanladdiad a chymorth gan gymheiriaid ar gyfer gorsafoedd bad achub ledled y DU ac Iwerddon. Rwyf wedi cynorthwyo'r Llewod Barber gydweithredol i ddatblygu a hyfforddi Barbers mewn cymorth cyntaf iechyd meddwl ac atal hunanladdiad fel rhan o fudiad byd-eang. Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn cysylltu ag arweinwyr yn y sector amaethyddiaeth ynghylch cynhyrchu bwyd, ffermio gofal a sut i wneud gwasanaethau iechyd meddwl yn fwy hygyrch i gymunedau gwledig.

Fy nghefndir clinigol yw ymarfer cyffredinol, seiciatreg gyffredinol a chyswllt seiciatreg. Ar ôl cymhwyso yn Glasgow, roedd y rhan fwyaf o'm hyfforddiant ôl-raddedig yn Ysbyty St. George yn Llundain. Ers 2003, rwyf wedi fy lleoli yn ne-orllewin Lloegr lle rwyf yn arweinydd clinigol ar gyfer atal hunanladdiad yn rhwydwaith clinigol strategol y GIG yn y De-orllewin, yn gyfarwyddwr ymchwil a datblygu yn Ymddiriedolaeth GIG partneriaeth Dyfnaint ac yn arweinydd ar gyfer ein hunaniaeth o ran rhywedd yng  gwasanaethau iechyd. Yr wyf yn Gadeirydd Pwyllgor Meddygol yr RNLI. Yr wyf yn aelod o grŵp llywio'r Gynghrair dim hunanladdiad a'r cynghorydd iechyd meddwl ar gyfer y Gymdeithas gofal sylfaenol genedlaethol.

Ar ôl pedair blynedd fel Cadeirydd y Gyfadran Rwy'n deall sut mae ein coleg yn gweithio ac rwy'n edrych ymlaen at weithio'n galed ar eich cyfer.