Dr Raj Mohan

2020 Registrar candidates

Seiciatrydd ymgynghorol, De Llundain ac Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Maudsley

Dechreuais fy ngyrfa fel person â gradd feddygol ryngwladol yn y DU. Dechreuodd fy ymwneud â'r Coleg yn 1999 yng Nghyfadran weithredol seiciatreg oedolion cyffredinol fel cynrychiolydd dan hyfforddiant a Golygydd cylchlythyrau. Ddau ddegawd yn ddiweddarach, teimlaf yn wirioneddol freintiedig i fod yn un o'r ymgeiswyr ar gyfer swydd cofrestrydd y Coleg Brenhinol.

Byddaf yn ymgyrchu'n frwd i sicrhau bod ' iechyd ym mhob polisi ', a bod yr holl bolisïau iechyd yn cynnwys ac yn blaenoriaethu iechyd meddwl. Y frwydr fawr y mae angen ei pharhau yw'r parch cydradd at iechyd meddwl. Bydd fy ynni'n canolbwyntio ar hyrwyddo cyllid teg ar gyfer iechyd meddwl sy'n gymesur â baich y clefyd. Byddaf yn hyrwyddo cyfeirio buddsoddiad newydd at wasanaethau rheng flaen. Dylai'r canlyniadau a ddymunir fod yn welliant ystyrlon yn ansawdd y gofal ac yn foddhad yn y swydd i'r staff sy'n darparu'r gofal. Bydd y rôl yn fy ngalluogi i gefnogi a gweithredu polisi ac i herio'r Llywodraeth ar bolisïau annheg.

Fel Cofrestrydd ein coleg byddaf yn sicrhau bod llais yr Aelodau yn cael ei glywed ac mae'r Coleg yn parhau i wella bywydau gwaith yr holl feddygon a hyfforddeion. Byddaf yn ymgysylltu'n weithredol â'r holl grwpiau: myfyrwyr, hyfforddeion, meddygon SAS, Aelodau, a Chymrodyr, gan eu cynnwys mewn busnes Coleg o ddydd i ddydd. Byddaf yn meithrin cydweithio â grwpiau cleifion a gofalwyr yn ogystal â'r sectorau annibynnol, elusennol a gwirfoddol.

Byddaf yn cefnogi ein cyfadrannau a'n grwpiau diddordeb arbennig i ffynnu ac i ddarparu'r wybodaeth a'r sgiliau a all greu systemau sy'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni mwy ar gyfer seiciatreg fel disgyblaeth.

Mae ein Coleg Brenhinol yn cael ei yrru gan ei werthoedd ac roeddwn yn hapus i arwain ein enwebiad llwyddiannus fel gwobr elusen y flwyddyn Cymdeithas amrywiaeth Ewrop yn 2019. Mae hyn wedi bod yn benllanw ein hymdrechion ar y cyd i ddod yn sefydliad blaengar, teg a chynhwysol. Bydd gwreiddio amrywiaeth a gwreiddio mewn cynwysoldeb yn gwneud y coleg yn gryfach ac yn ein helpu i frwydro yn erbyn stigma ac ymyleiddio sy'n wynebu ein cleifion.

Credaf yn gryf y dylai seiciatreg fod ar flaen y gad o ran gofal iechyd sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddaf yn gweithio i greu systemau lle caiff academyddion a chlinigwyr rheng flaen eu gwerthfawrogi'n gyfartal yn yr hyn a wnânt i hyrwyddo'r maes gofal a darganfod iechyd meddwl. Credaf y gellir cyfoethogi hyn drwy gydweithio â'r holl asiantaethau, sefydliadau, cleifion a gofalwyr. Bydd hyn yn ei dro yn denu mwy o gyllid ar gyfer ymchwil seiciatrig, arloesi ac yn arwain at well canlyniadau.

Byddaf yn cefnogi ac yn sbarduno mentrau'r Coleg i ddarparu'r ' gofal iawn, yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn '. Byddaf yn arwain galw'r Coleg am adnoddau digonol gan gynnwys gwelyau cleifion mewnol a gwasanaethau cymunedol cytbwys. Byddaf yn hyrwyddo cymysgedd iach o wasanaethau craidd rhagorol ym mhob ardal a mynediad prydlon at wasanaethau arbenigol.

Bydd yn fraint i mi fod yn eich cynrychioli chi fel Cofrestrydd y coleg a mawr obeithiaf y byddwch yn fy nghefnogi.