Yr Athro Mohammed al-Uzri

2020 Registrar candidates

Seiciatrydd ymgynghorol a Chyfarwyddwr Meddygol cysylltiol, Ymddiriedolaeth GIG partneriaeth Swydd Gaerlŷr

Rwy'n falch o berthyn i'n corff proffesiynol a byddwn yn gwneud fy ngorau glas i sicrhau bod pob aelod o'n Coleg yn teimlo'r un fath. Gallwn gyflawni hyn drwy sicrhau bod y coleg yn parhau i fod yn berthnasol i'w Aelodau ac yn mynd i'r afael â'u pryderon.

Fel clinigydd rheng flaen a seiciatrydd ymgynghorol, yr wyf yn ymwybodol iawn o'r problemau y mae seiciatryddion yn eu hwynebu bob dydd. Ychydig o faterion i'w henwi yw rôl heriol y seiciatrydd mewn timau integredig, y prinder gweithlu, polisïau newidiol y Llywodraeth, a disgwyliadau esblygol y cyhoedd tuag at wasanaethau iechyd meddwl. Fel sefydliad aelodaeth, mae angen i'r coleg wneud mwy i gefnogi ei aelodau i ddelio â'r heriau hyn.

Mae fy mhrofiad mewn rolau uwch arweinwyr yn y GIG, mewn ymddiriedolaethau darparwyr (fel Cyfarwyddwr clinigol ac ar hyn o bryd fel Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt) ac mewn grwpiau comisiynu clinigol (aelod o'r corff llywodraethu) wedi rhoi cipolwg ardderchog ar sut sefydliadau yn gweithio. Mae hyn wedi dangos i mi bwysigrwydd arweinyddiaeth dda wrth greu diwylliant cadarnhaol sy'n darparu gofal rhagorol i gleifion ac yn cefnogi ei weithlu. Rwyf am sicrhau bod ein coleg yn darparu diwylliant cefnogol i Aelodau drwy bolisïau a threfniadau llywodraethu sy'n addas at y diben.

Bu'n fraint cael cynnal nifer o rolau yn y Coleg ers fy amser fel hyfforddai. Mae fy rôl bresennol fel cynghorydd arbenigol yn cynnig cyfleoedd mawr imi weithio gyda chyrff cenedlaethol fel y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Academi Colegau Meddygol Brenhinol, yr adran iechyd, ac iechyd Lloegr yn ogystal ag ymddiriedolaethau GIG i sefydlu Menter hyfforddiant meddygol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.  Mae'r cynllun yn ei 6ed flwyddyn ac yn tyfu o ran ei gryfder a'i boblogrwydd gyda'r ymgeiswyr a'r ymddiriedolaethau cynhaliol fel y tystia'r gwerthusiad diweddar a'r cynnydd blynyddol mewn recriwtio. Roedd hyn yn ail-orfodi fy marn ar bwysigrwydd defnyddio dull cydweithredol o weithio gydag ystod eang o ddeiliaid budd i gyflawni amcanion strategol.

Un o gryfderau ein coleg yw bod yn gorff proffesiynol cynhwysol sy'n cynrychioli ei aelodaeth amrywiol ac sy'n defnyddio'r gwerthoedd hyn y tu mewn a'r tu allan i'r coleg. Felly, mae gennyf brofiad o weithio gyda chleifion, gofalwyr a mudiadau gwirfoddol er mwyn cryfhau ymhellach y cydweithio agos yr ydym wedi'i ddatblygu dros y blynyddoedd. Ni chredaf fod gan iechyd meddwl erioed broffil mor uchel ag sydd gennym yn awr, a'n cyfrifoldeb ni yw defnyddio'r holl gyfathrebu ac ymgyrchu cyhoeddus a allwn i leihau'r stigma sy'n ymwneud â salwch meddwl mewn cymdeithas, i wella'r gofal ar gyfer ein cleifion a'n cefnogaeth RT gan eich cydweithwyr. Os caiff ei ethol yn gofrestrydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, byddaf yn ymgysylltu â'n haelodaeth i ddyfeisio'r ffordd orau o gyflawni'r nodau hyn a defnyddio'r profiad a'r sgiliau yr ydym wedi'u casglu i hyrwyddo ein coleg gartref a thramor.