RCPsych Gwobrau 2020

Enwebiadau ar agor - dyddiad cau 20 Ebrill 

Dyma'ch cyfle i enwebu'r timau a'r unigolion rhagorol sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i wasanaethau iechyd meddwl.

Mae'r gwobrau RCPsych yn nodi'r lefel uchaf o gyflawniad mewn seiciatreg. Mae angen eich help arnom i chwilio am 2020 o sêr ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich enwebiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 20 Ebrill 2020. Byddwn yn cyhoeddi'r rhestrau byrion ym mis Awst ac yn cyflwyno'r enillwyr yn seremoni wobrwyo RCPsych ddydd Iau 19 Tachwedd yn y coleg yn Llundain.

Cliciwch ar y categorïau isod i ddod o hyd i'r meini prawf mynediad, ffurflen gais a rheolau penodol.

Am fwy o wybodaeth neu i gyflwyno ffurflenni enwebu wedi eu cwblhau, cysylltwch â membership.operations@rcpsych.ac.uk, neu ffoniwch ar 020 3701 2566/2589.

Mae'r wobr hon yn cydnabod y rhan ganolog y mae cymdeithasau ysgolion seiciatreg yn ei chwarae wrth godi proffil seiciatreg a chefnogi myfyrwyr meddygol sy'n awyddus i ddod yn Seiciatryddion.  Dylid lleoli cymdeithasau yn y DU ac maent wedi datblygu eu cysylltiadau â'r coleg.

Dylai'r cofnod ddisgrifio sut y mae'r Gymdeithas:

 1. ymgorffori themâu'r ymgyrch #Choosepsychiatry #DewisSeiciatreg
 2. yn dangos arweinyddiaeth effeithiol a gwaith tîm da
 3. yn darparu rhaglen gyffrous ac amrywiol o weithgareddau yn eu hysgol feddygol a thu hwnt.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon ar gyfer meddyg sylfaen sydd wedi dangos drwy ei berfformiad a'i arfer clinigol, ei fod wedi cyrraedd lefel cyrhaeddiad uwchlaw'r hyn a ddisgwylid ar gyfer ei radd, gyda chyflawniadau a phrofiad sy'n adlewyrchu diddordeb mewn seiciatreg fel gyrfa. Dylai'r sawl a enwebir fod yn byw yn y DU.

Dylai'r Cofnod ddangos lefel eithriadol o gyflawniad mewn o leiaf un o'r categorïau canlynol:

 1. gweithiwr proffesiynol
 2. clinigydd
 3. arweinydd
 4. addysgwr
 5. ymchwilydd.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon ar gyfer hyfforddeion sydd wedi dangos drwy eu perfformiad a'u hymarfer clinigol eu bod wedi cyflawni lefel o gyflawniad uwchlaw'r hyn a ddisgwylid ar gyfer eu gradd.  Dylai'r person enwebedig breswylio yn y DU a dylai fod yn aelod o'r coleg neu'n gydymaith iddo (gan gynnwys y PMPT).

Dylai'r Cofnod ddangos lefel eithriadol o gyflawniad mewn o leiaf un o'r categorïau canlynol:

 1. gweithiwr proffesiynol
 2. clinigydd
 3. arweinydd
 4. addysgwr
 5. ymchwilydd.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol  (PDF).

Mae'r wobr hon ar gyfer hyfforddeion sydd wedi dangos drwy eu perfformiad a'u hymarfer clinigol eu bod wedi cyflawni lefel o gyflawniad uwchlaw'r hyn a ddisgwylid ar gyfer eu gradd.  Dylai'r person enwebedig fod yn byw yn y DU a dylai fod yn aelod o'r coleg neu'n gydymaith iddo.

Dylai'r Cofnod ddangos lefel eithriadol o gyflawniad mewn o leiaf un o'r categorïau canlynol:

 1. gweithiwr proffesiynol
 2. clinigydd
 3. arweinydd
 4. addysgwr
 5. ymchwilydd.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Gall cleifion unigol neu grwpiau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gwaith y coleg gael eu henwebu ar gyfer gwaith y maent yn ei wneud y tu allan i'r coleg. Fodd bynnag, os caiff ei enwebu, ni chaiff gwaith a wneir yn benodol ar gyfer y coleg (e.e. gwaith a wneir drwy bwyllgorau neu fforymau colegau) ei ystyried yn y broses feirniadu.

Gall enwebiadau fod ar gyfer unigolion neu ar gyfer grwpiau cleifion.  Dylai enwebeion fod yn preswylio yn y DU. 

Dylai'r Cofnod ddangos sut mae'r enwebai wedi bodloni o leiaf dau o'r meini prawf canlynol:

 1. wedi cael effaith gadarnhaol ar lefelau lleol a/neu genedlaethol i wella gwasanaethau iechyd meddwl
 2. gwell canfyddiad o faterion iechyd meddwl a/neu wasanaethau iechyd meddwl
 3. wedi annog newid yn natblygiad polisi iechyd meddwl
 4. wedi bod yn fodel rôl hygyrch ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth iechyd meddwl, cleifion eraill a/neu ofalwyr
 5. wedi cyfrannu at recriwtio a/neu hyfforddi seiciatryddion a/neu weithwyr proffesiynol eraill yn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Gall gofalwyr unigol neu grwpiau gofalwyr sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gwaith y coleg gael eu henwebu ar gyfer gwaith y maent yn ei wneud y tu allan i'r coleg. Fodd bynnag, os caiff ei enwebu, ni chaiff gwaith a wneir yn benodol ar gyfer y coleg (e.e. gwaith a wneir drwy bwyllgorau neu fforymau colegau) ei ystyried yn y broses feirniadu.

Gall enwebiadau fod ar gyfer unigolion neu grwpiau gofalwyr.  Dylai enwebeion fod yn preswylio yn y DU.

Dylai'r Cofnod ddangos sut mae'r enwebai wedi bodloni o leiaf dau o'r meini prawf canlynol:

 1. wedi cael effaith gadarnhaol ar lefelau lleol a/neu genedlaethol i wella gwasanaethau iechyd meddwl
 2. gwell canfyddiad o faterion iechyd meddwl a/neu wasanaethau iechyd meddwl
 3. wedi annog newid yn natblygiad polisi iechyd meddwl
 4. wedi bod yn fodel rôl hygyrch ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth iechyd meddwl, cleifion eraill a/neu ofalwyr
 5. wedi cyfrannu at recriwtio a/neu hyfforddi seiciatryddion a/neu weithwyr proffesiynol eraill yn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon yn cydnabod ymdrechion unigolyn neu grŵp o unigolion sydd wedi hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion seiciatrig a/neu iechyd meddwl, drwy ymgysylltu â'r cyhoedd megis gwaith yn y cyfryngau, hyrwyddo neu addysg mewn ysgolion ac yn y gymuned, neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Gall yr unigolyn neu'r grŵp hwn o unigolion ddod o unrhyw gefndir, gan gynnwys seiciatreg, disgyblaethau meddygol eraill, y cyfryngau, y sector elusennol, gwleidyddiaeth, addysg neu ddiwydiant. Dylai enwebeion fod yn preswylio yn y DU.

Dylai'r Cofnod ddangos bod gan yr enwebai:

 1. yn herio stereoteipiau a chanfyddiadau negyddol o salwch meddwl
 2. cyfleu gwybodaeth am iechyd meddwl mewn ffordd greadigol a hygyrch
 3. yn dangos sgiliau cyfathrebu o'r radd flaenaf
 4. codi ymwybyddiaeth o faterion seiciatrig yn gadarnhaol
 5. hyrwyddo pwysigrwydd iechyd meddwl mewn cymdeithas.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r categori hwn yn agored i enwebiadau ar gyfer goruchwylwyr addysgol, goruchwylwyr clinigol, tiwtoriaid coleg, trefnwyr cynlluniau hyfforddi cylchdro, penaethiaid ysgolion, ac unrhyw Seiciatryddion sy'n gallu dangos cyfraniad sylweddol i Seiciatryddion hyfforddi, israddedigion meddygol neu weithwyr meddygol proffesiynol. Gall y cyfraniad fod ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol. Dylai enwebeion fod yn preswylio yn y DU.
 
Dylai'r cofnod ddisgrifio sut y mae'r enwebai wedi dangos blaengaredd a/neu ragoriaeth mewn un neu fwy o'r canlynol (Noder: Ni ddisgwylir y bydd yr enwebai yn rhagori ym mhob maes):
 
a) darpariaeth hyfforddiant mewnol (e.e. clybiau cyfnodolion, cynadleddau achos)
b) hyfforddeion unigol
c) cynlluniau hyfforddi cylchol
Ch) helpu cydweithwyr i wella eu cynlluniau sgiliau/hyfforddiant
e) datblygu hyfforddiant ar-lein
f) mentrau hyfforddi cenedlaethol, rhanbarthol neu leol
g) datblygu hyfforddiant yng ngoleuni'r gostyngiad yn oriau'r hyfforddeion
h) helpu hyfforddeion sydd ag anawsterau neu fentora i helpu hyfforddeion.
 
 
Mae'r wobr hon yn cydnabod y rôl hanfodol bwysig y mae academyddion clinigol yn ei chwarae wrth gynnal ymchwil wyddonol sy'n gwella dealltwriaeth pobl o salwch meddwl, a'r driniaeth a'r gofal a gaiff. Mae'r dyfarniad 2020 ar gyfer ymchwilydd academaidd clinigol mewn swydd o radd hyd at a chan gynnwys y rhai sydd wedi cael eu penodi ar gyfer cymhwyster llawn yn y 12 mis diwethaf.
 
Dim ond gwaith a wnaed yn ystod y tair blynedd diwethaf y dylai enwebiadau ei gynnwys. Dylai enwebeion fod yn preswylio yn y DU a dylent fod wedi bod yn eu capasiti academaidd presennol, ar eu cyfradd gyfredol, am ddim mwy na phum mlynedd.
 
Dylai'r cofnod ddisgrifio sut mae'r enwebai wedi dangos lefelau eithriadol o gyflawniad yn y meysydd canlynol:
 

a) sgìl fel ysgolhaig ac ymchwilydd

b) cyfraniad ymchwil eithriadol mewn cyhoeddiadau a chyflwyniadau

c) sgìl fel darlithydd

d) Mentoriaeth mewn ymchwil a gweithgaredd academaidd arall.

 

Mae meddygon arbenigol/arbenigwyr cysylltiol (meddygon SAS) yn gydrannau hanfodol o ddarparu gwasanaeth, gan ddarparu cyfran fawr o'r mewnbwn meddygol mewn llawer o dimau.  Mae'r wobr hon yn cydnabod meddyg SAS sydd wedi dangos sgiliau clinigol uwch yn ogystal â Rhagori mewn datblygu gwasanaethau, addysgu, ymchwil ac arweinyddiaeth.  Gall eu cyfraniad fod ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol.  Dylai'r person enwebedig fod yn byw yn y DU a dylai fod yn aelod o'r coleg neu'n gydymaith iddo.

Dylai'r Cofnod ddangos rhagoriaeth mewn o leiaf un o'r meysydd canlynol:

 1. gwaith clinigol
 2. addysg feddygol
 3. arweinyddiaeth a rheolaeth
 4. ymchwil
 5. arloesi
 6. parch cydradd

Nid oes disgwyl y bydd meddygon SAS yn rhagori yn yr holl feysydd hyn. Rhoddir pwys arbennig pan fo tystiolaeth o fewnbwn y tu allan i'r tîm penodol lle mae'r meddyg yn gweithio.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Dylai'r sawl a enwebir ar gyfer y dyfarniad hwn fod yn byw yn y DU a dylai fod yn aelod o'r coleg neu'n gydymaith iddo. 

Dylai'r Cofnod ddangos bod yr enwebai:

 1. wedi cael effaith gadarnhaol ar lefel genedlaethol a/neu leol i les cleifion a/neu ofalwyr
 2. wedi codi'r ddelwedd gadarnhaol o seiciatreg ar draws gweddill meddygaeth a Chymdeithas
 3. wedi dangos blaengaredd mewn ymarfer clinigol a datblygu gwasanaethau
 4. dangos arweinyddiaeth a rheolaeth mewn ymarfer clinigol a datblygu gwasanaethau
 5. model rôl cadarnhaol A brofwyd ar gyfer gweddill y proffesiwn seiciatrig
 6. wedi ymdrechu i sicrhau parch cydradd rhwng iechyd corfforol a meddyliol, ar lefel genedlaethol a/neu leol.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon yn cydnabod y rhan allweddol y mae timau seiciatrig yn ei chwarae wrth wella neu arloesi gwasanaethau seiciatrig a gofal plant a phobl ifanc. Dylai timau fod wedi'u lleoli yn y DU a dylent gynnwys o leiaf un aelod neu seiciatrydd cydymaith coleg.

Dylai'r cofnod ddisgrifio sut mae'r tîm yn dangos:

 1. gwella ansawdd
 2. arweinyddiaeth effeithiol a gwaith tîm da
 3. defnydd effeithiol o adnoddau.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon yn cydnabod y rôl ganolog y mae timau seiciatrig yn ei chwarae wrth wella neu arloesi gwasanaethau seiciatrig a gofalu am oedolion o oedran gweithio.  Dylai timau fod wedi'u lleoli yn y DU a dylent gynnwys o leiaf un aelod neu seiciatrydd cydymaith coleg.

Dylai'r cofnod ddisgrifio sut mae'r tîm yn dangos:

 1. gwella ansawdd
 2. arweinyddiaeth effeithiol a gwaith tîm da
 3. defnydd effeithiol o adnoddau.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon yn cydnabod y rôl ganolog y mae timau seiciatrig yn ei chwarae wrth wella neu arloesi gwasanaethau seiciatrig a gofal i oedolion hŷn. Dylai timau fod wedi'u lleoli yn y DU a dylent gynnwys o leiaf un aelod neu seiciatrydd cydymaith coleg.

Dylai'r cofnod ddisgrifio sut mae'r tîm yn dangos:

 1. gwella ansawdd
 2. arweinyddiaeth effeithiol a gwaith tîm da 
 3. defnydd effeithiol o adnoddau.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon yn cydnabod y rôl ganolog y mae timau seiciatrig yn ei chwarae wrth wella neu arloesi gwasanaethau seiciatrig mewn anabledd deallusol. Dylai timau fod wedi'u lleoli yn y DU a dylent gynnwys o leiaf un aelod neu seiciatrydd cydymaith coleg.

Dylai'r cofnod ddisgrifio sut mae'r tîm yn dangos:

 1. gwella ansawdd 
 2. arweinyddiaeth effeithiol a gwaith tîm da 
 3. defnydd effeithiol o adnoddau.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (DOC)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Mae'r wobr hon yn cydnabod y rôl ganolog y mae timau seiciatrig yn ei chwarae wrth wneud gwelliannau mewn gwasanaethau (ar gyfer iechyd meddwl neu gorfforol) drwy ddefnyddio dulliau ffurfiol o wella ansawdd. Dylai timau fod wedi'u lleoli yn y DU a dylent gynnwys o leiaf un aelod neu seiciatrydd cydymaith coleg.

Dylai'r cofnod ddisgrifio sut y nododd y tîm y broblem y dylid mynd i'r afael â hi, defnyddio methodoleg gwella ansawdd systematig, ymwneud ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, yn enwedig cleifion a gofalwyr. Dylai ddarparu tystiolaeth o'r canlynol:

 • Defnyddio dull systematig o wella ansawdd yn barhaus.
 • Sut roedd y tîm yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys staff, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr mewn gwaith gwella.
 • Sut y nododd y tîm y broblem i weithio arni.
 • Defnyddio Mesur i ddangos gwelliant, gyda thystiolaeth o ganlyniadau allweddol y gwaith.
 • Syniadau sydd wedi cael eu profi a'u gweithredu er mwyn cyflawni nod y gwaith.
 • Yr hyn y mae'r tîm wedi'i ddysgu, drwy brofion aflwyddiannus a thrwy'r broses o gydweithio i ddatrys mater ansawdd cymhleth.
 • Sut mae'r tîm wedi datblygu seilwaith cynaliadwy ar gyfer y system newydd, er mwyn sicrhau nad yw'r gwelliannau'n disgyn i ffwrdd.

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).

Datblygwyd y wobr hon mewn partneriaeth rhwng Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a'r ganolfan gofal iechyd gynaliadwy.

Y wobr yw cydnabod gwaith a wneir gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n dangos dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng iechyd a'r amgylchedd ac sy'n helpu i wella cynaliadwyedd gofal iechyd meddwl.  Gall prosiectau fod yn brosiectau datblygu gwasanaethau neu'n fentrau newydd. Dylai timau fod wedi'u lleoli yn y DU a dylent gynnwys o leiaf un aelod neu seiciatrydd cydymaith coleg.

Dylai'r cofnod ddarparu tystiolaeth o'r canlynol:

Cynaliadwyedd

Dangos gwell cynaliadwyedd mewn gofal iechyd meddwl, neu ddarparu enghraifft o ofal gwyrdd a fydd yn tynnu sylw at un neu fwy o'r meysydd canlynol:

 • Gofal sylfaenol, eilaidd neu drydyddol ataliol ar gyfer atal niwed i salwch meddwl. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol o ran cynnwys gweithio'n agos gydag iechyd y cyhoedd.
 • Grymuso unigolion a chymunedau; e.e. hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer hunanreoli, byw'n annibynnol drwy gefnogi prosiectau cymunedol, rhwydweithiau cymdeithasol a chyflogaeth.
 • Gwella gwerth; Gall hyn gynnwys gwella canlyniadau iechyd tra'n lleihau costau economaidd ac amgylcheddol. Gall gynnwys prosiectau sy'n lleihau nifer y staff sy'n gadael ysgolion drwy wneud gwaith a phatrymau bywyd yn fwy cynaliadwy. Bydd gan y seiciatrydd tîm rôl arwain allweddol o ran dangos eu bod yn gofalu amdanynt eu hunain. Bydd cysylltiadau cryf â'r maes iechyd galwedigaethol ac adnoddau dynol. Bydd graddio cynnar yn dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb salwch, caiff cymorth Gyrfa, gweithio hyblyg a chymorth i staff ag anableddau ei flaenoriaethu.
 • Ystyried carbon; Ymdrechion yn cael eu gwneud i adolygu a lleihau ôl troed carbon gofal, y mae llawer ohono'n ymwneud â chaffael meddyginiaeth, offer, teithio a chyflenwadau meddygol. Ystyried yr argyfwng hinsawdd a chymryd mesurau priodol i'w gyfyngu.

Arweinyddiaeth a gwaith tîm

 • Arweinyddiaeth effeithiol a chydweithredol
 • Ethos gwaith tîm cryf, lle mae gan bob aelod o'r tîm rôl ddiffiniedig
 • Cymorth wedi'i ddiffinio'n dda ar gyfer staff

Defnydd effeithiol o adnoddau

 • Dangos sut yr ystyriwyd y gostyngiad yn y defnydd o adnoddau a'r modd y'u cyflenwir
 • Dangos bod ansawdd bywyd i gleifion, gofalwyr a/neu staff wedi'i wella

Lawrlwythwch y ffurflen gais (doc)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y rheolau cyffredinol (PDF).