Accessibility Page Navigation
Style sheets must be enabled to view this page as it was intended.
The Royal College of Psychiatrists Improving the lives of people with mental illness

Partners in Care

 

 

 

Partneriaid mewn Gofal

Gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth go iawn


Rhestr wirio gofalwyr pobl gyda phroblemau iechyd meddwl

Gweithio mewn partneriaeth gyda seiciatryddion a gofalwyr

Beth ddylech chi ofyn i’r seiciatrydd

Mae gofalwyr angen gwybodaeth ac mae seiciatryddion yn brysur. Efallai nad yw gofalwyr pob tro’n llwyddo i ddod o hyd i’r hyn y maent angen ei wybod am y person sydd yn eu gofal. Dyluniwyd y rhestr wirio hon i’ch helpu i gael yr wybodaeth yr ydych ei hangen am ddiagnosis a thriniaeth y person yr ydych yn gofalu amdano.

Efallai y byddwch yn cael rhywfaint o’r wybodaeth hon gan aelodau eraill y tîm clinigol perthnasol, neu o wybodaeth ysgrifenedig sydd yn eu meddiant.

Os yw’r person yn rhoi caniatâd i chi, bydd y seiciatrydd yn medru rhoi’r wybodaeth am eu cyflwr a’u gofal i chi.

Er nad ydych efallai eisiau gofyn pob cwestiwn sydd yn y rhestr, efallai y bydd y cwestiynau yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfarfod y seiciatrydd a’r tîm iechyd meddwl.  Ni fydd pawb angen yr holl atebion i’r cwestiynau hyn ar yr un pryd.  Efallai bod gennych gwestiynau sydd ddim wedi’u cynnwys yn y daflen hon.Er hynny, dylai roi fframwaith defnyddiol i chi benderfynu pa wybodaeth yr ydych ei hangen.

 

 Y salwch
Check box

Beth yw’r diagnosis neu’r broblem?

Check box  Os nad yw’r diagnosis wedi’i wneud eto, beth yw’r posibiliadau?  
Check box  Pam fod hyn wedi digwydd i’r claf?
Check box

  A fydd y claf yn gwella?

 

 

 Os oes diagnosis
Check box

  Pa symptomau sy’n awgrymu mai dyma’r diagnosis/salwch?

Check box   Pa wybodaeth sydd yna am beth sy’n peri’r cyflwr/salwch?
Check box   Beth sy’n debygol o ddigwydd yn y dyfodol? Fydd pethau’n gwaethygu neu’n gwella?
Check box

  Ymhle y caf fwy o wybodaeth am y cyflwr hwn??

 

 

 Yr asesiad
Check box

 Pa asesiadau sydd wedi’u cyflawni’n barod?

Check box  A oes angen unrhyw asesiadau eraill?
Check box  A oes unrhyw broblemau corfforol wedi’u darganfod?  Os felly, beth sydd angen ei neud?
Check box

 A oes ystyriaeth wedi’i rhoi i ddiwylliant a chefndir?

 

 

 Dull Rhaglen Ofal (CPA)
Check box

  Beth yw CPA?

Check box   Beth mae’r CPA yn ei olygu?
Check box   Ydi’r person ar y CPA?  Os nad ydyw, pam?
Check box

  Fyddai’n cael fy nghynnwys yn y CPA?

                     

 

 Y gofal a’r driniaeth
Check box

  Beth yw amcanion y gofal a’r driniaeth?

Check box   Beth yw cydlynydd gofal?
Check box   Pa ran fydd gan y cydlynydd gofal yng ngofal y person?
Check box

  Pwy arall fydd yn rhan o’r driniaeth?

Check box   Beth yw eich cynllun ar gyfer y driniaeth?
Check box   Am ba mor hir fydd y claf angen triniaeth?
Check box   Fydd therapïau siarad (e.e. Therapi Ymddygiad Gwybyddol, therapi teuluol) yn gymorth? Os felly, ydyn nhw ar gael yn lleol?
Check box   Beth sy’n digwydd os ydynt yn gwrthod triniaeth?

 

 

 Rhannu Gwybodaeth
Check box

  A ydych chi wedi gofyn faint o wybodaeth maen nhw’n barod i’w rhannu â mi?

Check box   Fyddai’n cael gwybod am gyfarfodydd pwysig am eu gofal a’u triniaeth?
Check box   Fyddai modd i mi ddod i’ch gweld chi ar fy mhen fy hun?
Check box

  Fyddech chi’n hoffi gofyn i mi am unrhyw wybodaeth arall am y claf neu’r teulu?

Check box   A gaf i ddweud pethau wrthych chi fydd ddim yn cael eu rhannu gyda’r person na gydag aelodau staff eraill?
Check box   Ydi barn y claf ar gyfrinachedd yn cael ei farcio’n glir yn ei nodiadau?

 

 

 Y gofal a’r driniaeth
Check box

  Beth allai wneud i helpu?

Check box   A oes yna unrhyw grwpiau hunangymorth neu grwpiau gofalwyr lleol all fy helpu i ddeall y salwch?
Check box   Sut alla’i gael cyngor a hyfforddiant wrth reoli’r salwch yn ddyddiol?
Check box

  A oes unrhyw grwpiau lleol all roi cymorth?

 

   Cael help
Check box  Sut alla’i gysylltu â chi?
Check box  Sut alla’i drefnu i’ch gweld chi?
Check box

 Pwy fedrai gysylltu â hwy os ydw i’n poeni am ei ymddygiad?

Check box  Be ddylwn ei wneud os ydw i’n poeni ei fod yn gwaelu eto?
Check box  Pwy ddylwn i gysylltu â hwy mewn argyfwng? Pa help sydd ar gael?
Check box  Sut alla’i gael barn arbenigol arall?

 

 

 Gofalwyr

Check box   Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gofalwr, y perthynas agosaf a pherson a enwebir?
Check box   Deallaf, fel gofalwr, fod gen i hawl i gael asesiad a fy nghynllun gofal fy hun.  Gyda phwy ddylwn i siarad?
Check box

  Os oes gennyf fy anghenion penodol, wrth bwy ddylwn i ofyn?

Check box   Os oes angen help arnaf, at bwy ddylwn i droi?

 

 

 Meddyginiaeth

Check box   Pa feddyginiaeth sydd i’w defnyddio, a sut?
Check box   Ydach chi’n rhagnodi’r dos â lleiaf o effaith?
Check box

  Oes modd cymryd dos bychan gyntaf, a’i gynyddu pe bai angen?

Check box   Pa mor aml mae’r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu?
Check box   Fyddai’n cael fy nghynnwys mewn penderfyniadau yn y dyfodol sy’n ymwneud â’r dos neu’r math o feddyginiaeth?

 

 

 Beth ddylai budd y feddyginiaeth hon fod?

Check box   Yn y byrdymor
Check box   Yn yr hirdymor

 

 

 Beth yw sgil effeithiau posib y feddyginiaeth hon?

Check box   Yn y byrdymor
Check box   Yn yr hirdymor

 

 

 Rheoli’r Feddyginiaeth

Check box   Pam eich bod chi wedi dewis y feddyginiaeth benodol hon?
Check box   Am ba mor hir fydd yn rhaid i’r person gymryd y feddyginiaeth? 
Check box

  A oes angen unrhyw feddyginiaethau eraill y gellid eu defnyddio pe bai’r un yma’n methu?

Check box   Pa symptomau fyddai’n golygu fod angen newid y dos?
Check box   Beth ddylwn i wneud os yw’n dioddef o sgil effeithiau annifyr?
Check box   Beth sy’n digwydd os yw’n peidio â chymryd y feddyginiaeth?
Check box   A oes gennych chi unrhyw wybodaeth ysgrifenedig am y feddyginiaeth?

 

   Triniaeth yn yr ysbyty
Check box  A oes angen iddo fynd i mewn i’r ysbyty?  Os felly, am ba hyd?
Check box  Os oes angen iddo fynd i’r ysbyty, pa ysbyty fydd hwn?
Check box

 A fydd ar ward dan glo?

Check box  Os ydyw’n yn cael gadael yr ysbyty am gyfnod byr, sut fyddai’n cael gwybod, a pha bryd?
Check box  Pa mor aml fyddai’n medru mynd i’w weld ef?

 

   Gadael yr ysbyty
Check box  Pa drefniadau fydd yna ar gyfer ei ofal a’i fonitro ar ôl gadael yr ysbyty?
Check box  Os nad oes modd i mi edrych ar ôl y person pan mae’n gadael yr ysbyty, beth fydd yn digwydd?
Check box

  Oes disgwyl i mi helpu gyda rhywbeth, yn enwedig meddyginiaeth?

Check box   Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw dechnegau hunangymorth fyddai’n helpu’r gwellhad?

 

   Os nad yn mynd i mewn i’r ysbyty
Check box  A oes angen iddo fynd i mewn i’r ysbyty?
Check box  A oes unrhyw opsiynau eraill i’w hystyried?Unrhyw Gwestiynau Eraill
 

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

Further help

Princess Royal Trust for Carers
Unit 14, Bourne Court, Southend Road, Woodford Green, Essex IG8 8HD
Tel: 0844 800 4361
Email: info@carers.org

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i ofalwyr.

Cynhyrchwyd y daflen hon fel rhan o ymgyrch Partneriad mewn Gofal (Partners in Care)  ar y cyd rhwng y Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr. Un o nodau ymgyrch Partneriad mewn Gofal oedd dangos os yw pawb sy’n ymwneud â gofal pobl â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu yn cydweithio, gellid datblygu partneriaeth driw rhwng gofalwyr, cleifion a gweithwyr proffesiynol fydd o fudd i bawb.

Mewnbwn gofalwr a defnyddiwr: Royal College of Psychiatrists' Addictions Faculty User and Carer Group

Golygydd: Dr Philip Timms, Cadeirydd, Bwrdd Golygyddol Addysg Cyhoeddus i Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

With grateful thanks to Gwynedd Council for the translation of these leaflets in Welsh.

Gyda diolch mawr i Gyngor Gwynedd am gyfieithu’r taflenni hyn i Gymraeg


June 2010. Review date: June 2012.
© Royal College of Psychiatrists. This leaflet may be downloaded, printed out, photocopied and distributed free of charge as long as the Royal College of Psychiatrists is properly credited and no profit is gained from its use. Permission to reproduce it in any other way must be obtained from the Head of Publications. The College does not allow reposting of its leaflets on other sites, but allows them to be linked to directly.
For a catalogue of public education materials or copies of our leaflets contact:

RCPsych logo

 

Leaflets Department
The Royal College of Psychiatrists
17 Belgrave Square, London SW1X 8PG. Tel: 020 7235 2351 x259

 

Charity registration number (England and Wales) 228636 and in Scotland SC038369.

 

Please note that we are unable to offer advice on individual cases. Please see our FAQ for advice on getting help.

feedback form feedback form

Please answer the following questions and press 'submit' to send your answers OR E-mail your responses to dhart@rcpsych.ac.uk

On each line, click on the mark which most closely reflects how you feel about the statement in the left hand column.

Your answers will help us to make this leaflet more useful - please try to rate every item.

 

This leaflet is:

Strongly agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly Disagree

  Strongly Agree Strongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly Disagree Strongly Disagree
Readable
           
Useful
           
Respectful, does not talk down
           
Well designed
           

Did you look at this leaflet because you are a (maximum of 2 categories please):

Age group (please tick correct box)


Security Verification:

Type the numbers you see in this picture.

 

Login - Members Area

If you don't have an account please Click here to Register

Make a Donation

Information Standard 2