Cymeradwyo ac adran 12(2)

Mae pob clinigwr cymeradwy newydd a gymeradwyir ac mae'n ofynnol i feddygon adran 12 (2) fynychu cwrs deuddydd a gomisiynir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac ar y cyd â Rcpdry yng Nghymru. Mae angen y dystysgrif fel rhan o'r broses ymgeisio.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi mynychu'r hyfforddiant heb fod yn fwy na dwy flynedd cyn gwneud cais am gymeradwyaeth. Os yw'n hwy na dwy flynedd, mae'n ofynnol iddynt fynychu'r ddau ddiwrnod llawn o hyfforddiant eto.

Cyn gwneud cais i fynychu'r hyfforddiant cynefino, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ymgynghori â'r canllawiau perthnasol ac yn bodloni'r meini prawf i gyflwyno cais am adran 12 (2) neu statws clinigwr cymeradwy.

Hyfforddiant gloywi

Adran 12 (2) Mae'n rhaid i feddygon sy'n glinigwyr cymeradwy fynychu cwrs gloywi undydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf ar ôl iddynt gwblhau eu cymeradwyaeth bum mlynedd gyfredol.

Rhestr o gyrsiau hyfforddi cenedlaethol ac S12 Lloegr

Mae tîm cymeradwyo Cymru gyfan, mewn trafodaethau gyda'r adran iechyd, wedi cytuno y gall paneli cymeradwyo yng Nghymru a Lloegr dderbyn hyfforddiant ei gilydd i ddibenion cymeradwyo ac ail-gymeradwyo.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry