Ffeiriau gyrfaoedd

Er i ni dderbyn newyddion calonogol eleni, mae ymdrechion i gynyddu cyfradd cwblhau hyfforddiant craidd mewn seiciatreg wedi bod yn llwyddiannus, ac wedi arwain at gyfradd gwblhau o 100% mewn hyfforddiant craidd yng Nghymru – ni allwn laesu dwylo.

 

Eleni rydym wedi gweithio i gynyddu'r gefnogaeth a gynigir i Aelodau wrth hyrwyddo'r proffesiwn, ynghyd â'n mentrau a'n hymgyrchoedd ein hunain-Mae hyn wedi cynnwys darparu adnoddau a chefnogaeth mewn nifer o ddigwyddiadau byrddau iechyd a Phrifysgol.

Cysylltwch â ni os yw eich bwrdd iechyd neu'ch ysgol feddygol yn cynnal cyfle lle gallwn ni gefnogi, rydym yn awyddus iawn i helpu.

JacintaWales

 

Ymgysylltu ag ysgolion

Rydym hefyd wedi cynyddu ein hymgysylltiad ag ysgolion chweched dosbarth a cholegau drwy ddarparu cyfleoedd i fynychu a chyfrannu at wahanol gynadleddau a digwyddiadau academaidd.

Un enghraifft wych o hyn oedd y myfyrwyr chweched dosbarth o ysgol uwchradd Radur i gefnogi cynhadledd ysgol feddygol 2019 y Coleg Brenhinol. Hwyluswyd hyn gyda chefnogaeth yr Athro Alka Ahuja, Dr Siobhan Henley, a'r timau trefnu o blith cymdeithasau seiciatrig Caerdydd ac Abertawe.

Mae hon yn rhaglen y gobeithiwn ei hymestyn yn y flwyddyn newydd ond mae'n wych ein bod wedi cael adborth mor gadarnhaol gan bobl ifanc ac ysgolion sydd eisoes wedi cymryd mantais.

Dysgwch fwy am ein gwaith gydag ysgolion.

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry