Law yn Llaw at Iechyd Meddw Cynllun Cyflawni 2019 - 22

30 Ionawr 2020

Ym mis Ionawr eleni, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu cynllun cyflawni Law yn llaw at iechyd meddwl sy'n nodi eu strategaeth ar gyfer gwella iechyd meddwl yng Nghymru o 2019 i 2022. 

Yn gynharach y llynedd, cyflwynwyd ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y cynllun cyflawni, a gofynnwyd i Lywodraeth Cymru edrych ar nifer o faterion.

Mae'r cynllun yn cynnwys camau gweithredu a cherrig milltir ar gyfer gwasanaethau, byrddau iechyd ac amrywiaeth o sectorau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i'w cyflawni.

Ym mis Awst y llynedd, yn ystod y cyfnod ymgynghori, gofynasom fod cynllun cyflawni Law yn llaw at iechyd meddwl yn ystyried:

 • Gwell mynediad at wasanaethau iechyd meddwl arbenigol
 • Lleoliadau y tu allan i'r ardal
 • Darparu timau brys a'r tu allan i oriau
 • Atal ar lefel iechyd y cyhoedd
 • Rhaglen i gynyddu mynediad i therapïau seicolegol
 • Cyd-forbidrwydd
 • Gwella cydgynhyrchu rhwng pobl, clinigwyr a chomisiynwyr gwasanaethau

Mae'r cynllun, sydd bellach yn cael ei gyhoeddi, yn edrych ar bedair blaenoriaeth gyffredinol, gan gynnwys:

 • Lleihau anghydraddoldebau iechyd, hyrwyddo mynediad cyfartal a chefnogi'r iaith Gymraeg
 • Cryfhau cydgynhyrchu a chefnogi gofalwyr
 • Gweithlu
 • Ymchwil, data a chanlyniadau

Gallwch ddod o hyd i ddolen i'r cynllun drwy glicio ar y botwm i'r dde o'r dudalen.