Menter ar y cyd ar gyfer cymhwysedd diwylliannol

30 Ionawr 2020

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol wedi lansio menter ar y cyd rhwng Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac Diverse Cymru, sydd â'r nod o wella cymhwysedd diwylliannol ym maes gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae cynllun ardystio arfer da y gweithle iechyd meddwl BME a ddatblygwyd gan yr elusen cydraddoldebau Diverse Cymru ac a gymeradwywyd gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yng Nghymru mewn ymdrechion i wella hygyrchedd ac ansawdd gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae'r fenter yn darparu offer ac adnoddau i helpu ymarferwyr i ddarparu gwasanaeth sy'n briodol yn ddiwylliannol ac a fydd, yn bwysig, yn eu helpu i asesu a mesur cymhwysedd gwasanaethau a ddarperir o flwyddyn i flwyddyn.

Mae'r fenter wedi cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau i gefnogi pobl â salwch meddwl ledled Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ymrwymiadau pellach i'r fenter yng nghynllun cyflawni Law yn llaw at iechyd meddwl.

Dywedodd Suzanne Duval, rheolwr iechyd meddwl Diverse Cymru:

“Mae ymchwil wedi dangos bod pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn llai tebygol o geisio cymorth ar gyfer salwch meddwl yn gynnar yn y broses oherwydd rhwystrau diwylliannol ac felly cael mynediad at wasanaethau lawer yn ddiweddarach, pan fydd eu salwch yn fwy difrifol.
Yr wyf wedi gweld droeon dros y blynyddoedd sut y gallai newidiadau syml wneud gwahaniaeth i'r rhai sy'n ceisio gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl, ac yr wyf wrth fy modd gyda chefnogaeth Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a'r cyllid a'r cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y fenter hon, y gyntaf o'i bath yn y DU.

Mae ymchwil wedi dangos mai priodoldeb diwylliannol yw'r ffactor pwysicaf yn hygyrchedd gwasanaethau gan gymunedau BME. Gall datblygu arferion sy'n ddiwylliannol sensitif helpu i leihau rhwystrau i driniaeth effeithiol.”

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru:

“Mae Diverse Cymru yn darparu cymorth gwerthfawr i wasanaethau iechyd meddwl y GIG drwy roi llais a chymorth i bobl o gymunedau BME yng Nghymru.

Y bwriad yw y bydd yr adnodd hwn yn helpu i gefnogi gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd gyda thechnegau ac ymyriadau perthnasol pellach i ddarparu gwasanaeth effeithiol sy'n ddiwylliannol gymwys ac yn canolbwyntio ar y claf.”

Dywedodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol:

“Weithiau gall cymunedau lleiafrifoedd ethnig wynebu problemau wrth geisio cael gofal iechyd priodol nid ydynt bob amser yn ymwybodol o'r gwasanaethau y mae ganddynt hawl iddynt a sut i gael gafael arnynt.
Bydd y cynllun ardystio hwn yn cynorthwyo sefydliadau ac ymarferwyr iechyd meddwl i sicrhau eu bod yn datblygu gwasanaethau sy'n ddiwylliannol briodol i wella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl ymysg cymunedau lleiafrifoedd ethnig.”