Jess Davies yn cefnogi Coleg yn ystod wythnos ymwybyddiaeth o anhwylderau bwyta 

4 March 2020

Mae Jess Davies a seiciatrydd wedi cyflwyno Cynulliad arbennig ar hunan-barch a chyfryngau cymdeithasol mewn ysgol yng Nghasnewydd.

Dr Jacinta tan a Jess Davies, Vlogger YouTube; Darparu gweithdy ar gyfer plant ysgol gynradd o ysgol gynradd Alway ar ddydd Mawrth (3 Mawrth).

Canfu arolwg yn ddiweddar fod 35 y cant o ferched 9 oed a 38 y cant o blant 10 oed yn anfodlon ar y corff, gydag 11 y cant a 7 y cant yn gysylltiedig â phroblemau bwyta.

Mae ymchwil yn dangos bod ymyrraeth gynnar ar gyfer anhwylderau bwyta yn achub bywydau.

Nod y prosiect #CelebrateEverybody, a ddarperir gan wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed ac a gefnogir gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, oedd cynyddu gwydnwch rhag hunan-barch gwael.

Canolbwyntiodd y digwyddiad ar bortreadu enwogion yn y cyfryngau a phwysau pobl ifanc ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Instagram.

Dywedodd Dr Jacinta tan, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru:

"Mae'r gweithdai hyn yn bwysig o ran codi ymwybyddiaeth gan ein bod yn gwybod bod diagnosio a thrin anhwylderau bwyta yn gynnar yn achub bywydau.

"Mae delwedd corff gwael yn gyffredin. Gall ddatblygu yn ystod plentyndod ac mae'n sensitif iawn i ddylanwadau teuluol a chymdeithasol. Ceir corff o dystiolaeth y gall llythrennedd y cyfryngau herio delfrydau afrealistig ac atal delwedd corff gwael.

"At hynny, mae dyfodiad y cyfryngau cymdeithasol wedi creu bygythiadau mwy fyth i ddelwedd corff cadarnhaol ac wedi meithrin mwy o anfodlonrwydd gan y corff yn y ddau ryw, hyd yn oed ymhlith plant ifanc."

Mae Jessica Davies yn hanu'n wreiddiol o Aberystwyth ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae Jessica yn eiriolwr iechyd meddwl a body positivity, ac wedi cronni cefnogwyr 148k ar Instagram.

Jessica:

"Mae pwysau o'r fath ar bobl ifanc i gwrdd â delfrydau a osodir ganddynt eu hunain, a chan Gymdeithas. Rwy'n dwlu ar yr hyn y mae'r prosiect hwn yn ceisio ei gyflawni ac rwy'n falch iawn o rannu fy mhrofiadau personol.

"Mae llawer yr wyf yn caru ar gyfer fy nyddiau modelu, yr wyf yn ennill llawer o ffrindiau ac yn teithio. Fodd bynnag, roedd y pwysau i gydymffurfio â'r portread sydd ei angen o'r diwydiant yn sylweddol.

"Mae cymaint y gellir ei ennill drwy dderbyn ac agwedd gadarnhaol y corff-Mae hon yn neges bwysig i bobl ifanc."