Am y wybodaeth hon-canllaw COVID-19 i glinigwyr

Mae maint llawn yr effaith COVID-19 yn amhosib ei ragweld yn fanwl a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n esblygu'n gyflym.

Felly, dylid defnyddio'r canllawiau ar y tudalennau hyn i lywio penderfyniadau lleol. 

O ystyried yr her digynsail i ddarparu gwasanaethau, mae'n cynnwys mesurau y gallai fod angen eu gweithredu yn ystod cyfnod o lefelau salwch uchel ymysg staff proffesiynol ac adnoddau cyfyngedig.

Wrth wneud hynny, rhaid i ddiogelwch cleifion a staff ddod yn gyntaf bob amser, gan sicrhau y gall cleifion gael y gofal a'r driniaeth y mae arnynt ei angen yn ddiogel ac yn effeithiol, tra bod staff hefyd yn cael eu diogelu. Dim ond ar sail amser y dylid rhoi unrhyw fesurau o'r fath ar waith hyd nes y gellir ailddechrau darparu gwasanaethau arferol.

Rydym yn cydnabod y gall fod angen i glinigwyr weithio y tu hwnt i'w ffiniau disgyblu arferol yn ystod y cyfnod anodd hwn, a gobeithiwn y byddant yn fwy na pharod i fod yn weithwyr proffesiynol penodol. Ond rhaid i hyn fod yn gymesur â'u harbenigedd a'u maes hyfforddiant a gwybodaeth.

Mae pedwar prif swyddog meddygol y DU, y Cyfarwyddwr Meddygol Cenedlaethol, yr Academi Colegau Brenhinol Meddygol a'r GMC wedi ysgrifennu at bob meddyg yn y DU (PDF) yn pwysleisio y bydd yn briodol ac yn angenrheidiol i glinigwyr weithio y tu hwnt i'w gweithdrefnau arferol disgyblu ffiniau ac arbenigeddau o dan yr amgylchiadau anodd hyn, a bydd yn cefnogi unigolion sy'n gwneud hynny.

Mae ystyriaethau cyfatebol yn berthnasol i nyrsys, AHPs a gweithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig eraill.

 

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry