Materion cyfreithiol-COVID-19 Canllawiau i glinigwyr

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon wrth i ganllawiau newydd gael eu datblygu.  

Mae hyn yn berthnasol i'r ddeddfwriaeth frys a'r Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 Cymru a Lloegr - heb fod mewn grym eto  

Mae Bil coronafirus yn cynnig newid dros dro Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (MHA) i ganiatáu i swyddogaethau penodol sy'n ymwneud â chadw a thrin cleifion gael eu rhyddhau drwy lai o farnau neu ardystiadau gan feddygon. Bydd hefyd yn caniatáu, dros dro, ymestyn neu ddileu dyddiadau cau penodol sy'n ymwneud â chadw a throsglwyddo cleifion. 

Nid yw'r Bil wedi dod yn gyfraith eto a hyd yn oed pan fydd ganddo'r rhan fwyaf o'r mesurau na fyddant o reidrwydd yn dod i rym ar unwaith. Bydd gan ardaloedd lleol y gallu i sbarduno'r darpariaethau pan fo angen oherwydd prinder eithafol.  

Bydd rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar weithredu'n lleol yn cael eu darparu yma cyn gynted ag y byddant ar gael, a bydd hyn yn cynnwys canllawiau ar weithredu tribiwnlysoedd iechyd meddwl. 

Hyd nes y rhoddir y mesurau ar waith yn eich ardal chi, dylid dilyn y canllawiau cyfreithiol presennol.  

Crynodeb darllen cyflym o'r newidiadau i'r MHA i glinigwyr

Cadwadau sifil  

 • Adran 5 (4)-ymestyn pŵer cadw brys o 6 i 12 awr 
 • Adran 5 (2)-y pŵer cadw brys wedi'i ymestyn o 72 i 120 awr. Gall fod unrhyw RMP (ymarferydd meddygol cofrestredig) neu AC (clinigwr cymeradwy). Nid oes angen iddynt fod yn feddyg nac yn gyfrifol am ofal y claf. 
 • Mae adrannau 2 a 3-un argymhelliad meddygol yn ei gwneud yn ofynnol i feddyg a gymeradwyir fod yn s12, pan fo cynnwys dau yn anymarferol neu'n golygu oedi annymunol 
 • Adrannau 135 a 136 – cadw o 24 i 36 awr

   

  Cadw fforensig   

 • Mae adrannau 35 (7) a 36 (6) yn ymestyn y cyfnod pryd y caiff person a gyhuddir o drosedd gael ei remandio i ysbyty drwy ddileu'r rheol na chaniateir i berson gael ei remandio am fwy na 12 wythnos i gyd. Bydd yn parhau i beidio â remandio rhywun i'r ysbyty am fwy na 28 diwrnod ar y tro 
 • Adrannau 36 (1), 37 (1), 38 (1), 45A (3), 51 (5) caiff llysoedd anfon cyhuddiad neu berson sydd wedi'i gollfarnu i'r ysbyty ar gyngor un meddyg lle bo cydsyniad dau yn anymarferol neu'n golygu oedi digroeso. 
 • Adrannau 47 (1) neu 48 (1) Caiff yr Ysgrifennydd Gwladol wneud trosglwyddiad i symud person o'r carchar i'r ysbyty ar gyngor gan un ymarferydd meddygol cofrestredig 
 • Mae adrannau 35 (9), 40 (1) a (3), 45B (1) yn dileu terfynau amser ar gyfer cymryd cyhuddiad neu berson a gollfarnwyd i'r ysbyty ar ôl penderfyniad i dderbyn, yn hytrach na'i gymryd  "cyn gynted ag y bo'n ymarferol " 

   

  Cydsynio i driniaeth 

 • Adran 58 (3) (b) – gall y clinigwr cymeradwy (AC) sy'n gyfrifol am driniaeth feddygol awdurdodi triniaeth ar ôl 3 mis i gleifion nad ydynt yn cydsynio, os yw hyn yn anymarferol neu os byddai angen oedi annymunol cyn cael SOAD (meddyg a benodwyd i roi ail farn) . Rhaid i AC gynnal yr ymgynghoriadau gofynnol, ond dim ond ymgynghori ag un person arall y mae angen iddo wneud hynny, os yw cydymffurfio â'r gofyniad gyda dau berson arall yn anymarferol neu'n golygu oedi annymunol. 

   

  Gweler manylion pellach am y newidiadau isod

  Bwriad y Bil yw ymateb i bandemig covid-19 a bydd yn dod i ben ar ôl dwy flynedd ac eithrio'r darpariaethau sy'n ymwneud â'r pŵer i ddyfarnu taliadau indemniad. I fod yn hyblyg, mae cymal 75 yn caniatáu i'r Ddeddf gael ei hymestyn drwy reoliadau a wneir gan un o Weinidog y Goron.

  Mae'r Bil hefyd yn diwygio Deddf Iechyd Meddwl (gofal a thriniaeth) (yr Alban) 2003, Deddf Gweithdrefn Droseddol (yr Alban) 1995, Gorchymyn Iechyd Meddwl (Gogledd Iwerddon) 1986, Deddf Galluedd Meddyliol (Gogledd Iwerddon) 2016 

 

Trosolwg o newidiadau brys i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yng Bil coronafeirws  

Atodlen 7-Rhan 2 addasiadau o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (Cymru a Lloegr) 

 • Schedule 7 in full (pdf)

  Paragraff 3-ceisiadau am dderbyn gorfodol i'r ysbyty ar gyfer asesiad neu driniaeth-newid o fod angen dau feddyg s12 i un meddyg s12 yn unig  

  Fel arfer, rhaid i geisiadau gan weithwyr iechyd meddwl cymeradwy am gadw cleifion gael eu cefnogi gan argymhellion dau feddyg. Fodd bynnag, mae paragraff 3 (1) yn caniatáu i geisiadau gynnwys un argymhelliad meddygol o'r fath yn unig, os yw cael cyngor gan ddau feddyg naill ai'n anymarferol neu'n oedi'r cais yn ormodol. 

   Manylion pellach: 

 • Rhaid i un argymhelliad gydymffurfio â gofynion S2 (3) neu S3 (3) MHA  
 • Rhaid i gais sy'n seiliedig ar un argymhelliad gynnwys datganiad o farn  
 • Efallai na fydd cais brys o dan adran 4 yn seiliedig ar un argymhelliad (ond nid yw hyn yn cyfyngu ar adran 4 (3)) 
 • Adran 11 (7) (caniateir i geisiadau fod yn seiliedig ar argymhellion ar wahân neu ar y cyd) yn gymwys i gais sy'n seiliedig ar un argymhelliad. 
 • Mae adran 12 (1) yn cael effaith fel petai'n ei gwneud yn ofynnol i un argymhelliad gael ei lofnodi ar ddyddiad y cais neu cyn hynny, ac i gael ei roi gan ymarferydd sydd wedi archwilio'r claf yn bersonol. 
 • Mae adran 12 (2) yn effeithiol fel pe bai'n ei gwneud yn ofynnol i ymarferydd sydd wedi'i gymeradwyo at ddibenion yr adran honno gan yr Ysgrifennydd Gwladol fod â phrofiad arbennig o ddiagnosis neu drin anhwylder meddyliol (neu gan berson sy'n eu trin fel rhai a gymeradwywyd yn rhinwedd adran 12 (2A)). 
 • Nid yw adran 12 (1) a (2) yn gymwys fel arall i un argymhelliad (ac yn unol â hynny nid yw'n ofynnol i'r ymarferydd roi'r argymhelliad i fod yn gyfarwydd â'r claf o'r blaen). 
 • Mae un argymhelliad yn ddarostyngedig i adran 15 (2) (ac eithrio paragraff (b)) yn yr un modd ag un o ddau argymhelliad (ac nid yw adran 15 (3) yn berthnasol). 

   

  Paragraff 4-ceisiadau am orfodaeth i dderbyn cleifion sydd eisoes yn yr ysbyty – estyniad 

  Mae paragraff 4 yn newid adran 5 o'r DCS (sy'n caniatáu cadw cleifion sydd eisoes yn yr ysbyty am gyfnod byr) drwy ymestyn y cyfnod hwyaf y gellir cadw claf o dan adran 5 o 72 awr i 120 awr , a byddai pwerau cefnogi nyrsys yn ymestyn o 6 i 12 awr  " 

  Manylion pellach:  

  Paragraff 4 (1) Caiff unrhyw ymarferydd meddygol cofrestredig neu glinigwr cymeradwy gyflwyno adroddiad at ddibenion adran 5 (2) (cadw claf yn yr ysbyty 35 tra'n aros am y cais i gael ei dderbyn) os yw'n ymddangos bod cydymffurfio â'r gofyniad o dan y Mae darparu'r ymarferydd neu'r clinigwr sy'n gyfrifol am roi triniaeth i'r claf yn anymarferol neu byddai'n achosi oedi annymunol. 

  Paragraff 4 (2) yn diwygio MHA adran 5 (2) (y cyfnod y gellir cadw claf ar ei gyfer yn dilyn adroddiad ymarferydd neu glinigwr) dylid newid cyfeiriadau at 72 o oriau cadw yn yr adran hon i 120 o oriau  

  Paragraff 4 (3) yn diwygio adran 5 (4) MHA (cyfnod y gall claf gael ei gadw ar gyfer aros am adroddiad gan ymarferydd neu glinigwr) dylid newid y cyfeiriadau at 6 awr i 12 awr.  

  Paragraff 9 gweinyddu meddyginiaeth i bersonau sy'n agored i gael eu cadw'n gaeth mewn ysbyty 

  Newid y gweithdrefnau sy'n ymwneud â rhoi meddyginiaethau i gleifion a gedwir heb eu caniatâd, sy'n golygu y gall meddyginiaeth gael ei roi ar ôl tri mis heb farn SOAD, lle byddai dilyn y weithdrefn arferol yn anymarferol neu'n achosi oedi annymunol 

  Manylion pellach: 

  Paragraff 9 (1) Caiff y clinigwr cymeradwy sy'n gyfrifol am driniaeth o fewn s58 (1) (b) (gweinyddu meddyginiaeth am fwy na thri mis) ddyroddi tystysgrif o dan s58 (3) (b) (priodoldeb triniaeth heb ganiatâd) os yw'r clinigwr o'r farn bod Mae cydymffurfio â gofyniad y dystysgrif yn cael ei ddarparu gan ymarferydd meddygol cofrestredig arall heblaw'r clinigwr hwnnw neu'r clinigwr â chyfrifoldeb neu byddai'n golygu oedi annymunol. 

  Paragraff 9 (2) Caiff ymarferydd meddygol cofrestredig neu glinigydd cymeradwy ddyroddi tystysgrif o dan adran 58 (3) (b) ar ôl ymgynghori â dim ond un person arall, os yw'r ymarferydd (neu'r clinigwr) o'r farn bod cydymffurfio â'r gofyniad o dan Nid ymgynghorir â dau berson arall yn ymarferol yn adran 58 (4) neu byddai'n golygu oedi digroeso. 

  Paragraff 9 (3) rhaid i'r person yr ymgynghorir ag ef fod wedi ymwneud yn broffesiynol â thriniaeth feddygol y claf, a rhaid iddo beidio â bod yn nyrs, ymarferydd meddygol cofrestredig, clinigwr â chyfrifoldeb neu glinigwr cymeradwy sy'n gyfrifol am y driniaeth dan sylw. 

  Lle diogel

  Mae paragraff 10 yn ymestyn yr amser y gall person gael ei gadw yn  "Safe Place " gan swyddog heddlu o dan adrannau 135 a 136 o'r MHA. 

  Manylion pellach: 

  Paragraff 10 yn adrannau 135 (3ZA) a 136 (2A) (cyfnod cadw mewn lle diogel)  
  136B (estyniad cadw)  "24 hours " yn lle  "36 hrs ". 
   

   

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry