Digidol-COVID-19 Canllawiau i glinigwyr

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon wrth i ganllawiau newydd gael eu datblygu. Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yma.

Yn ystod pandemig COVID-19, lle gofynnir i bawb, gan gynnwys clinigwyr a chleifion, leihau eu cysylltiad ag eraill, mae'n bwysig bod y rhai sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn parhau i gael y gofal sydd ei angen arnynt. Bydd angen i ymgynghoriadau o bell fod yn llawer mwy cyffredin ac mae camau'n cael eu rhoi ar waith i gynyddu'r capasiti ar gyfer hyn yn yr wythnosau nesaf.

Mae ymgynghoriadau o bell yn cynnwys asesiadau seiciatrig neu gyfweliadau dilynol a gynhaliwyd gan ddefnyddio galwadau ffôn, llwyfannau sain a fideo digidol (a elwir weithiau yn deleseiciatreg).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r broses genedlaethol o gyflwyno ymgynghoriadau ar iechyd fideo, fel rhan o'r ymateb i achosion o glefydau coronaidd. Nod ehangu'r defnydd o'r dechnoleg ddigidol hon, sydd eisoes yn chwarae rhan bwysig yn y GIG yng Nghymru, yw lleihau'r pwysau ar wasanaethau rheng flaen y GIG.

Mae'r dechnoleg yn cael ei darparu fel rhan o gronfa buddsoddi blaenoriaethau digidol £ 50m Llywodraeth Cymru, sy'n cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau digidol yn y GIG yng Nghymru ac sy'n cael ei rheoli gan y rhaglen technoleg galluogi gofal (TEC Cymru). Cafodd cynllun peilot llwyddiannus ei lywio gan wasanaeth CAMHS ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, prosiect CWTCH, ac mae wedi bod yn weithredol ers 2019.

Mae prosiect CWTCH wedi ei gymeradwyo gan y Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

Rhagor o wybodaeth

Gwybodaeth am ymarfer cyffredinol

Canllawiau presennol

Mae'n ofynnol i feddyg cymwysedig ddarparu gofal diogel, moesegol i gleifion, lle bynnag y bônt. Mae'r safonau a ddisgwylir gan feddygon gan y GMC yr un mor gymwys i leoliadau ymgynghori digidol a chonfensiynol.

Dylid ystyried unrhyw gyfyngiadau posibl ar y cyfrwng a ddefnyddir a bodloni'r rhwymedigaethau mewn arfer meddygol da o fewn cyfyngiadau o'r fath. Mae'n rhaid i feddyg fodloni ei hun y gall gynnal asesiad digonol, sefydlu deialog gyda'r claf a chael caniatâd y claf, gan gynnwys cydsynio i'r broses ymgynghori o bell.

Mae cyrff iechyd cyhoeddus wedi cynghori'n gryf y dylid defnyddio mynediad o bell o'r GIG a gwasanaethau hanfodol (dros y ffôn ar y rhyngrwyd) ar gyfer unrhyw un dros 70 oed, unrhyw un sydd â chyflwr iechyd gwaelodol a menywod beichiog.

Argymhelliad y Coleg  

Yn ystod pandemig COVID-19, dylid annog ymgynghoriadau o bell lle bo'n ddiogel ac yn briodol i osgoi unrhyw deithio diangen a chyswllt wyneb yn wyneb. Yn ddelfrydol, dylai ymgynghori o bell fod yn ategol i, yn hytrach na disodli ymgynghoriad wyneb yn wyneb, efallai na fydd hyn yn bosibl yn yr hinsawdd sydd ohoni.

Ar gyfer ymgynghoriadau cychwynnol (lle nad yw'r claf a'r clinigwr yn hysbys i'w gilydd), gall ymgynghoriadau o bell fod yn fwy heriol hyd yn oed. Fodd bynnag, nid yw'r dewis o ddim ymgynghori o gwbl yn well ac rydym yn argymell bod ymgynghoriadau cychwynnol o bell yn cael eu cynnal lle bynnag y bo'n bosibl.

Fodd bynnag, bydd disgwyl i glinigwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n dechrau'r ymgynghoriad ddangos sensitifrwydd i gysur cleifion gyda thechnoleg a phenderfynu ar ddechrau'r ymgynghoriad pa amcanion y gellir eu cyflawni o asesiad cychwynnol neu sgrinio Dibynadwy.

Mae'r ymgynghoriadau hyn yn gyfyngedig o hyd ac ni ddylai'r rhai sydd â diffyg llythrennedd digidol neu ddim mynediad i lwyfannau digidol fod o dan anfantais, ac ni ddylai'r rheini sydd heb hyder ynghylch defnyddio'r dechnoleg. Gall defnyddio ymgynghoriadau dros y ffôn, yn hytrach na llwyfannau fideo mwy cymhleth fod yn ddigon ar gyfer sgyrsiau risg is neu i sicrhau ymgysylltu â'r rhai nad oes ganddynt dechnoleg na sgiliau digidol.  

Materion gweithredol ar gyfer y rhai sy'n ymgymryd ag ymgynghoriadau o bell

Wrth ystyried pa gleifion i'w cynnig i ymgynghoriadau fideo, ystyriwch y canlynol:

 • Sicrhau bod gan y claf fynediad i'r dechnoleg sydd ei hangen arno, gan gynnwys mynediad i'r rhyngrwyd, yn ogystal â'r sgiliau i'w ddefnyddio – os bydd unrhyw weinyddwr yn gosod yr alwad, gallai hyn fod yn rhywbeth y maent yn ei wirio. A yw'r claf wedi gwneud galwadau fideo o'r blaen gydag aelodau o'r teulu, a ydynt yn archebu siopa ar-lein, archebu gwyliau ar-lein, neu ddefnyddio bancio ar y rhyngrwyd?
 • Ystyriwch unrhyw broblemau o ran hygyrchedd, o ran nam ar y clyw neu anawsterau gyda deheurwydd oherwydd problemau cydsymud neu arthritis – os oes gennych ddewis o blatfform y gallwch ei gynnig, dewiswch yr un sy'n mynd i'r afael â'r anawsterau hyn orau. Gall cleifion sy'n defnyddio clustffonau helpu ond efallai na fyddant yn dibynnu ar eu hanghenion.
 • A oes ganddynt ofalwr a all hwyluso'r ymgynghoriad fideo lle y gallent gael anawsterau gyda'r agwedd uchod?
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw gyffredinoli ynghylch unrhyw grŵp penodol ynghylch a yw ymgynghoriad fideo yn addas ai peidio, ac felly dylid ystyried yr achos fesul achos, gan ddefnyddio eich dealltwriaeth bresennol o anghenion ac amgylchiadau'r claf.
 • Efallai y bydd gweithwyr proffesiynol yn rhoi sylw i'r 6 "C " (yn Saesneg) yn eu hymagwedd a'u datblygiad eu hunain wrth ystyried ymgynghoriadau fideo. Dylai canllawiau penodol ar y platfform sydd ar gael i chi yn eich sefydliad fod ar gael i chi drwy eich gwefan fewnol neu'r tîm hyfforddi TG. Defnyddiwch yr adnodd hwn ar y cyd â'r cyngor isod.

Cymhwysedd

Cymerwch amser i ddatblygu digon o gymhwysedd yn y platfform rydych yn bwriadu ei ddefnyddio:

 • Ymgyfarwyddwch â'r platfform ymgynghori fideo sydd ar gael i chi, a gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth mae'r holl "botymau " neu opsiynau yn ei wneud.
 • Profwch y defnydd o'r platfform a'i nodweddion gyda chydweithiwr-bydd llawer yn gweithio o gartref ar hyn o bryd sydd yn yr un sefyllfa.
 • Gwnewch nodyn o'r nodweddion efallai y byddwch am eu defnyddio a gwnewch ddalen ar gael i chi rhag ofn y bydd angen i chi gyfeirio ati'n gyflym.

Cyfathrebu

Ystyried sut i addasu eich sgiliau cyfathrebu i wella'r profiad:

 • Ceisiwch ganiatáu i gymaint o gyfathrebu di-eiriau â phosibl gael ei gasglu. Efallai y bydd cynnwys eich pen, eich gwddf, eich corff uchaf a'ch breichiau'n well na'ch pen chi yn unig. Anogwch y claf i wneud yr un peth.
 • Mae'n arafu'r gyfradd lleferydd i ganiatáu ar gyfer problemau gyda chysylltiadau araf ac oedi rhwng brawddegau'n hirach nag y gallech ei wneud wyneb yn wyneb.
 • Defnyddio iaith glir-unwaith eto, gall hyn fod yn fyrrach na wyneb yn wyneb i sicrhau mynegiant clir ar draws yr alwad fideo.
 • Er mwyn sefydlu cyswllt llygad, mae angen i chi edrych ar y camera, nid llygaid y person rydych yn ei gyfweld.
 • Defnyddio unrhyw nodweddion, fel swyddogaeth "Bwrdd Gwyn " a rennir yr ydych yn gyfarwydd â hi i helpu i rannu gwybodaeth.
 • Mae'r goleuo a'r cefndir yn bwysig – Mae cefndir plaen, tywyllach/anniben gyda golau yn uniongyrchol ar eich wyneb yn gallu helpu, yn enwedig pan fo'r cysylltiad o ansawdd is.
 • Os yw'r claf yn newydd i chi-cymerwch hyd yn oed mwy o amser dros y cyflwyniad a chyfarwyddo'r hyn sy'n mynd i ddigwydd nesaf.

Argyfyngau

Deall yn glir beth i'w wneud pan nad yw'r ymgynghoriad yn datblygu'n dda am resymau technegol neu glinigol:

 • Bod â chynllun wrth gefn ar gyfer rheoli unrhyw anawsterau technegol (e.e. colli cyswllt) a darparu hyn drwy e-bost i'r claf cyn y sesiwn, er enghraifft, neu yn ystod munudau cyntaf yr alwad. Gwnewch yn siŵr bod gennych y rhif ffôn symudol cywir i'w ffonio. Cytuno pwy fydd yn cysylltu â phwy os oes cyswllt ar goll.
 • Dylech friffio'r claf os nad ydych yn teimlo eich bod yn gallu cwblhau asesiad digonol, byddwch yn trafod pa gamau i'w cymryd nesaf. Bydd hyn yn cynnwys adolygu'r risgiau o gyswllt wyneb yn wyneb yng nghyd-destun presennol y ymbellhau cymdeithasol a'r oedi a argymhellir, a all ddeillio o hynny.
 • Yn ddelfrydol, dylid mapio'r broses hon o'ch blaen nes eich bod yn gyfarwydd â hi.
 • Ymarferwch y "sgript " y gallech fod am ei ddefnyddio i reoli hapddigwyddiadau ac i sicrhau bod y disgrifiad o sut i reoli'r "beth sydd ar gael " yn glir.
 • Gofalwch fod y dechnoleg (gliniadur, ffôn) yn cael ei chodi neu ei phlygio i mewn ac yn rhoi cyngor, lle bo'n bosibl, bod y claf yn gwneud yr un peth. Os yn bosibl, rhaid bod dyfais copi wrth gefn ar gael.

Cyfrinachedd

 • Os yw'r claf yn newydd i chi, gwnewch yn siŵr mai ef neu hi yw'r person iawn os yw'n bosibl, a sicrhewch ei fod ef neu hi yn disgwyl cael ei benodi ar gyfer ei iechyd meddwl, ac nid cyflwr neu broblem arall.
 • Holwch pwy sydd yn yr ystafell gyda'r claf, gofynnwch iddynt gael eu cyflwyno i chi, ac os yw'n bosibl/ymarferol eu bod yn dal i fod yn y golwg.
 • Os yw'r claf mewn lle cyhoeddus (e.e. ar y bws), ystyriwch gyda nhw a yw'n briodol i barhau ar y pryd. Os oes angen bod mewn man cyhoeddus i ddefnyddio cysylltedd cyhoeddus, archwiliwch a oes modd iddynt symud i ystafell breifat neu ystyried trefniadau amgen.
 • Rheoli eich amgylchedd eich hun. Osgowch fanylion sensitif, personol yn y cefndir. Clowch y drws i'r ystafell yr ydych ynddi, os yn bosibl, er mwyn osgoi tarfu.
 • Mae gan rai llwyfannau swyddogaeth a fydd yn cymylu'r cefndir y tu ôl i chi-byddwch yn gyfarwydd â sut i alluogi hyn.
 • Bod â chyfrif clinigol pwrpasol, os ydych yn defnyddio'r llwyfan fideo yn gymdeithasol yn ogystal ag yn broffesiynol.
 • A oes gan y claf unrhyw un arall sy'n bresennol yn yr ystafell (fel perthynas/gofalwr/eiriolwr)? Os felly, gadewch iddynt gyflwyno eu hunain ac egluro pwrpas y cyfweliad gyda nhw.

Cydsyniad

Fel gyda phob penodiad, mae'n bwysig ystyried yr agweddau perthnasol ar ganiatâd ystyrlon:

 • Dylech fod yn glir gyda'r claf am gyfyngiad yr asesiad neu'r adolygiad, ac a oes ganddo unrhyw bryderon.
 • Sicrhewch eich bod yn glir ynghylch diogelwch y platfform rydych yn ei ddefnyddio a'i fod yn addas i'w ddiben gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfod o'r fath a gallu trafod hyn gyda'r claf os oes angen. Bydd eich tîm hyfforddiant/cymorth TG lleol yn eich helpu gyda hyn. Gweler hefyd y canllawiau ar lywodraethu gwybodaeth a gyhoeddwyd gan GIG X mewn ymateb i'r epidemig coronafeirws y cyfeirir ato uchod.
 • Sicrhewch eich bod yn trafod y mater gyda'r claf ynglŷn â chofnodi'r sesiwn-Holwch sut i ddefnyddio'r recordiad hwn ac yn ddelfrydol cytunwch ar yr hyn a allai fod yn ddefnyddiol iddynt allu mynd ag ef i ffwrdd ac mai at ddefnydd preifat yn unig y bydd hynny.

Hyder

Wrth roi sylw i'r llall "C's", gallwch ddatblygu'r ymdeimlad hanfodol o hyder i chi a'r claf wrth ddefnyddio ymgynghoriadau fideo:

 • Bod yn hyderus ynglŷn â defnyddio'r dechnoleg, cael syniad clir o'r hyn i'w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o'i le a beth fydd cyfyngiadau'r dechnoleg yn eich helpu i ddatblygu dull hyderus o ddefnyddio ymgynghoriadau fideo.
 • Mae angen i chi fod yn hyderus eich bod wedi gallu cynnal adolygiad neu asesiad digon da. Os nad ydych wedi gallu, peidiwch â bod ofn dweud hyn, a Datblygwch gynllun clir o'r hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf gyda chlaf-yn union fel y byddech mewn ymgynghoriad wyneb yn wyneb. Er eu bod o dan bwysau i barhau i ddarparu gwasanaethau yn erbyn amgylchiadau hynod anarferol, hwn yw'r ffactor pwysicaf o hyd mewn gofal diogel ac mae trafod hyn gyda'r claf yn allweddol i'w hyder hefyd.
Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry