Gwasanaethau cymunedol a chleifion mewnol-COVID-19 Canllawiau i glinigwyr

Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau cenedlaethol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru.

* Mae'r canllawiau hyn yn gyson â chanllawiau RCPsych y DU gyfan ar gyfer clinigwyr gyda sawl ychwanegiad:

Er bod canllawiau penodol sy'n ymwneud â COVID-19 yn cael eu datblygu, mae llawer o'r hyn a fu eisoes ar y canllaw i gyflogeion NHSE ar COVID-19 a bydd LlC yn berthnasol i weithio mewn lleoliadau iechyd meddwl.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am asesu a diagnosio a rheoli achosion a amheuir ac a gadarnhawyd (NHSE), a meini prawf y prawf (LlC).

Triniaeth barhaus gyda chyffuriau seicotropig a ragnodwyd yn gyffredin (gwrthiselyddion, anxiolytics, gwrthseicotig)  
 
 • Dylid ystyried yn ofalus ai nawr yw'r amser gorau i symud neu newid cleifion o gyffuriau gwrth-iselder, cyffuriau gwrthbryder neu feddyginiaeth wrthseicotig. Mewn rhai amgylchiadau gall hyn fod yn anorfod oherwydd angen clinigol ond dylid cofnodi'r rhesymeg glinigol yn ofalus a rhoi trefniadau monitro ar waith.   
 • I lawer o gleifion, mae'n debygol y rhoddir cyngor i barhau â meddyginiaeth arferol hyd nes y gellir adolygu hyn mewn lleoliad wyneb yn wyneb, a gall y claf fod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau ar y cyd â'i feddyg teulu neu ddarparwr gofal iechyd. Dylai hyn ystyried y ffaith bod pryder a symptomau iselder a seicotig i gyd yn debygol o waethygu yn ystod straen eithriadol ac aflonyddwch cymdeithasol. Bydd cleifion mewn mwy o berygl o ddisgyn yn ôl neu ddioddef salwch affeithiol neu seicotig eto.
 • Cynghori cleifion i barhau â'u dogn presennol nes bod y newidiadau mewn darpariaeth gofal iechyd angenrheidiol yn ystod achos COVID-19 wedi cael eu gwrthdroi, a dim ond wedyn ystyried a fyddai'n briodol lleihau dognau neu eu tynnu'n ôl, mewn trafodaeth â'u Meddygon arferol.   
Bensodiasepinau
 • Dylai cleifion sy'n cymryd bensodiasepinau fod wedi gwneud mwy o waith monitro iechyd corfforol a dylai hyn gael ei adlewyrchu yng nghynllun gofal unigol y claf.  
 
Triniaeth gyda lithiwm mewn cleifion twymgalon
 • Gall cleifion twymgalon ddod yn sych a gall lefelau lithiwm godi, gan roi cleifion mewn mwy o berygl o wenwyndra. Chwilio am arwyddion o wenwyndra posibl megis crynhöwr bras. Os yw'r rhain yn bresennol, dylech gael lefel lithiwm mewn argyfwng.    
 • Os bydd unrhyw oedi wrth gael lefel lithiwm, rhewi triniaeth a chael lefel lithiwm cyn gynted â phosibl. Dylai triniaeth barhaus, a'r dogn a ddefnyddir, gael ei reoli gan lefelau gwaed. Bod yn ymwybodol y gall rhoi'r gorau i lithiwm yn sydyn fod yn gysylltiedig ag ail-ffracsiwn sydyn o symptomau, yn enwedig mania   
Triniaeth clozapine
 • Mae'n annhebygol iawn yn ystod y cyfnod hwn y bydd yn bosibl dechrau cleifion ar driniaeth clozapine yn ddiogel oni bai y gellir sicrhau monitro Haematolegol arferol. Gall fod rhai sefyllfaoedd clinigol prin mewn lleoliadau cleifion mewnol lle mai dyma'r peth iawn i'w wneud, wedi'i gefnogi gan gyngor gan y gwasanaeth monitro cleifion Clozapine perthnasol.   
 • Dylai cleifion sydd eisoes wedi'u sefydlu ar clozapine barhau i fonitro eu gwaed yn rheolaidd pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Gwisgwch PPE a dilynwch weithdrefnau atal a rheoli heintiau os oes gan glaf symptomau sy'n arwydd o haint COVID-19.   
 • Os bydd claf yn disgrifio symptomau sy'n arwydd o COVID-19, dylech fod yn ymwybodol y gall symptomau tebyg ddeillio o heintiau cysylltiedig (nad ydynt yn rhai COVID-19) sy'n gysylltiedig â Neutropenia.
 • Mae monitro canolog lewcocyte a Niwrophil Count yn orfodol i gleifion sy'n cymryd clozapine.  Mae amledd profi gwaed a hyd prawf gwaed yn ' ddilys ', yn seiliedig ar y risg o niwropenia a ysgogwyd gan clozapine ac agranulocytosis.  Trwyddedwyd gweinyddu neu weinyddu clozapine y tu allan i'r cyfnodau hyn (h.y. heb gyfrif gwaed llawn dilys, FBC).  
 • Efallai ei bod yn anochel y bydd cleifion sy'n cael triniaeth yn cael eu monitro o'r FBC yn ystod y pandemig. Gall clinigwyr ofyn am ganiatâd i ymestyn dilysrwydd y prawf gwaed i gleifion unigol mewn amgylchiadau lle na fyddai clozapine fel arfer yn aros am ganlyniadau'r FBC. Bydd arbenigwr lleol mewn defnydd clozapine yn adolygu'r cais ac yn ymateb gyda 48 o oriau. Rhaid i wasanaethau lleol nodi pwy yw'r arbenigwr lleol sy'n gyfrifol am adolygu ceisiadau.  
 • Gellir cymryd y penderfyniad i gyflenwi clozapine y tu allan i gyfnod trwydded prawf gwaed dilys er mwyn diwallu anghenion claf penodol.  Dylai'r rhesymau dros argymell a chyflenwi clozapine felly gael eu hesbonio'n llawn i'r claf a'u cofnodi yn nodiadau'r claf. 
Cleifion â nam gwybyddol
 
 • Mae pobl sydd â nam gwybyddol sylfaenol yn debygol o fod mewn mwy o berygl o gael deliriwm os ydynt yn dioddef o salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19. Wrth benderfynu ar y cynllun rheoli optimaidd (heb fod yn ffarmacolegol a fferyllol), bydd yn bwysig ystyried yr holl ffactorau perthnasol gan gynnwys y risg iddynt hwy eu hunain ac i eraill.    
 • Yn y sefyllfa hon er mwyn osgoi'r risg o drosglwyddo'r haint ymhellach i eraill, efallai y bydd yn rhaid i chi ystyried ymyriad ffarmacolegol cynharach os yw'r sefyllfa'n cyfiawnhau'r angen am fonitro iechyd corfforol. Dylid ystyried strategaethau lleihau risg yn gynnar, gan gynnwys adolygu'n ofalus unrhyw ffactorau sy'n gwaethygu, fel sgil-effeithiau meddyginiaeth seicotropig.   
Depots
 • Os yw'r claf yn disgrifio symptomau COVID-19, ac yn cael eu gweinyddu gan LAI, ymgynghori â'r rhagnodwr ac ystyried cynllun triniaeth tymor byr arall, megis oedi triniaeth am 2 wythnos 
 • Os penderfynir gohirio LAI, sicrhau bod cynllun/asesiad risg clir yn cael ei gytuno a'i ddogfennu ynglŷn â gwaith dilynol gyda monitro parhaus o iechyd meddwl a chorfforol, gyda'r dyddiad y cytunwyd arno o ran pryd i'w adolygu a'r nesaf yn gweinyddu LAI.   
 • Os yw'r claf yn disgrifio symptomau COVID-19 ond yn hanfodol i weinyddu LAI, gwnewch hynny gan wisgo PPE a dilyn gweithdrefnau atal a rheoli heintiau.   
 • O dan bob amgylchiad, sicrhau bod cynllun clir yn cael ei gytuno a'i ddogfennu gyda chlaf/gofalwr, cydgysylltydd gofal a'r ymgynghorydd sy'n gyfrifol am ofal y claf (neu ei Ddirprwy) ynghylch gwaith dilynol yn dilyn gweinyddu'r depo a monitro symptomau iechyd corfforol a meddyliol. Sicrhau bod cydweithwyr ym maes gofal sylfaenol yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i driniaeth ffarmacolegol.  
Meddyginiaeth arall: ibuprofen
 • Er nad oes tystiolaeth gymhellol ar hyn o bryd y gall ibuprofen wneud COVID-19 yn waeth, dylid cynghori cleifion i gymryd paracetamol i drin eu symptomau, oni bai eu bod wedi cael gwybod nad yw paracetamol yn addas ar eu cyfer.   
 • Os ydynt eisoes yn cymryd ibuprofen neu gwrthlidiol arall nad ydynt yn steroidal (NSAID) ar gyngor eu meddyg, ni ddylent stopio ei gymryd heb wirio yn gyntaf.  
 
Gweinyddu meddyginiaeth i gleifion a gedwir
I gael canllawiau ar weinyddu meddyginiaeth i gleifion a gedwir, darllenwch yr adran ar ddeddfwriaeth frys a'r Ddeddf iechyd meddwl. 
 

Efallai y bydd angen i glinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill weithio gyda'i gilydd i greu offer penderfyniadau clinigol clir a chryno er mwyn gallu dyrannu gofal a thriniaeth i gleifion/cleifion iechyd meddwl cymunedol yn seiliedig ar angen. Gallai'r fframwaith hwn fod yn ddefnyddiol wrth ddatblygu'r rhain.  

Diffinio grwpiau cleifion yn ôl hierarchaeth anghenion
 
Nodi'r rhai mewn grwpiau angen uchel yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:
 • Risg
 • Aciwtedd iechyd meddwl  
 • Iechyd corfforol aciwtedd 
 • Amgylchedd llety/cartref 
 • Rhwydwaith cymorth (pecyn gofal, gofalwyr, gwasanaethau'r trydydd sector, adnoddau cymunedol), a 
 • Pryderon/gwendidau eraill (defnyddio sylweddau, ffyrdd anhrefnus o fyw).  
 Ystyried angen drwy ddiagnosis:;
 • Afiechydon seicotig, gan gynnwys seicosis ôl-esgor (yn enwedig y rhai a allai gael eu heffeithio'n andwyol gan ymgorffori sefyllfa COVID-19 yn eu credoau) 
 • Anabledd deallusol a'r rhai heb alluedd  
 • Anorecsia (a allai hefyd fod angen cymorth ychwanegol gyda monitro iechyd corfforol) 
 • Anhwylderau gorbryder ac anhwylderau camddefnyddio sylweddau (a all fod yn dioddef o symptomau diddyfnu yn ystod cyfnodau o hunan-ynysu), a  
 • Nam gwybyddol. 
Ystyried effaith meddyginiaeth: cleifion ar feddyginiaethau risg uchel, gan gynnwys:Lithiwm 
 • Clozapine 
 • Valproate  
 • Cyffuriau gwrthseicotig, a 
 • Therapïau gwrthseicotig dos uchel (HDAT) 
Ystyried tueddiad posibl y feirws i grwpiau penodol o gleifion  • Oedolion hŷn yn enwedig y rhai dros 70 oed 
 • Pobl â salwch meddwl difrifol a pharhaus sy'n ysmygu, yn defnyddio alcohol ac yn dioddef o iechyd corfforol gwaeth.  
 • Pobl â chlefyd anadlol sy'n bodoli eisoes e.e. COPD ac asthma, a phobl sydd mewn perygl o ddioddef pla'r frest.  
 • Pobl sydd hefyd ag imiwnedd gwan e.e. HIV positif/cael chemotherapi  
 • Yn aml bydd gan bobl sy'n dioddef o ddiffyg maeth am unrhyw reswm (gan gynnwys anorecsia nerfol ac anhwylderau metabolig) lai o imiwnedd a gallant gyfrannu at ganlyniadau gwael  
 • Pobl ag anhwylderau defnyddio sylweddau 
 • Pobl â salwch meddwl sylfaenol sy'n golygu nad ydynt yn glynu wrth Gyngor hunanynysu, fel credoau delfrydyddol, ffyrdd o fyw anhrefnus, ac ati. 

Cwblhewch asesiad ardrethu RAG/cylchfaeo  

Adolygu'r llwyth achosion o leiaf unwaith yr wythnos ar gyfer timau iechyd meddwl cymunedol a thimau triniaeth yn y cartref yn ddyddiol.  
 

Ystyried a oes grwpiau cynghori clinigol neu gynghori lleol ar waith i roi cyngor ar bolisïau ac arferion lleol os yw hynny o gymorth. 

Risk rating Characteristics
Red

Vulnerable, high risk. 

Frequent and preferably face to face contact [even if via window], or telephone/ online consultation if units are refusing visits 

Include – Assertive Outreach Team, FACT, LAI and clozapine clinic 

Amber

Moderate risks/ concerns.  

Require regular monitoring and review – via telephone with option to step up to face to face if required 

Green

Generally stable presentation  

Require telephone contact - need telephone review in place of face to face  

Option to escalate  

 

Rheoli llwybrau gofal gydag adnoddau staffio cyfyngedig  

 

Dylid ystyried sut i gynnal parhad triniaeth i wahanol gleifion oherwydd natur anrhagweladwy absenoldeb staff a/neu ynysu cleifion a staff.  

 
 • Atebion lleol sy'n debygol o fod yn fwyaf addas ar gyfer rheoli llwybrau gofal, oherwydd natur anrhagweladwy absenoldeb staff neu'r ffaith bod cleifion a staff yn cael eu hynysu.  
 • Dylid rhoi blaenoriaeth i gyflawni ymyriadau sy'n atal argyfyngau gan fod hyn yn debygol o gael effaith sylweddol ar y galw am wasanaethau aciwt.  
 • Dylid gwneud cynlluniau i sicrhau bod triniaeth meddyginiaeth yn parhau, a fydd yn galw am fonitro iechyd meddyliol a chorfforol, amserlennu depo a gweinyddu dan oruchwyliaeth neu feddyginiaeth lafar.  
 • Dylid ystyried a oes angen rhyngweithio wyneb yn wyneb neu a ellir rheoli cyswllt yn ddiogel dros y ffôn neu drwy dechnolegau gweledol eraill yn ôl y sgôr RAG. Dylai gwasanaethau ddatblygu'r opsiwn ar gyfer cynnal rhai asesiadau trwy ddulliau anuniongyrchol, megis adolygiadau Bwrdd, adolygu deunydd fideo, ffôn/telecon, Skype ac ati i gyfyngu ar gyswllt/arsylwadau wyneb yn uniongyrchol. 
 • Dylai ardaloedd lleol gytuno ar ganllawiau a dilyn y ffordd orau o asesu cyflwr meddwl ar y ffôn. Rhaid rhoi ystyriaeth i bobl hŷn, neu unrhyw un sydd efallai'n llai tebygol o gyrchu technoleg neu allu clywed yn dda dros y ffôn.
 • Er mwyn sicrhau parhad triniaeth i wahanol gleifion ac i leihau'r galw ar staff, dylai clinigwyr ystyried y goblygiadau o ran adnoddau o newid eu cynlluniau triniaeth neu ofal presennol a chymryd risg wedi'i chyfrifo. Mae enghreifftiau o benderfyniadau i oedi, arafu neu newidiadau i leihau'r galw ar staff yn cynnwys:
 1. Gohirio apwyntiadau newydd i gleifion er mwyn asesu'r cof  
 2. Gallai cleifion y mae angen meddyginiaeth arnynt aros ar ddos is ac oedi cyn y gall y staff fonitro iechyd corfforol yn effeithiol i sicrhau ei bod yn ddiogel newid y dogn cyn belled â bod hyn yn briodol yn glinigol 
 3. Gallai cleifion yr ystyrir eu bod yn isel eu risg mewn gwasanaethau therapi seicolegol gael cynlluniau triniaeth yn cael eu hatal neu eu newid i ffôn neu Skype os yw'n glinigol briodol.  
 • Rhaid i dimau iechyd meddwl cymunedol benderfynu ar y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad er mwyn cefnogi asesiadau parhaus o'r grwpiau cleifion hyn.  
Hysbysu cleifion a theuluoedd 
 
 • Dylai gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ystyried beth yw'r ffordd orau o hysbysu cleifion a theuluoedd am yr hyn a allai fod yn newid yn ystod y pandemig drwy gysylltiad rheolaidd.  
 • Ceisiwch sicrhau darpariaeth o gyfryngau hawdd eu darllen/cyfryngau amgen i gyfleu gwybodaeth. Ystyried ffocws deunydd hawdd ei ddarllen ar y thema i feysydd perthnasol.  
 • Dylai gwasanaethau/personél ystyried cyfarwyddiadau ymarferol ar beth i'w wneud mewn perthynas â COVID-19 pobl â demensia nad ydynt o bosibl yn gwybod pellter o 2mtrs am ymbellhau cymdeithasol, er enghraifft.   

Dogfennau cysylltiedig

Gan weithio gyda Choleg Brenhinol y nyrsys, rydym wedi amlinellu rhywfaint o gyngor perthnasol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn wardiau cleifion mewnol iechyd meddwl.

Sut y dylem gadw Cymuned y ward gyda'i gilydd?

Mae pob ward yn gymuned o bobl – staff a chleifion. Cymaint â phosibl, dylai'r gymuned hon weithio gyda'i gilydd i sicrhau diogelwch pawb yn y ffordd orau. Ond ni allwn ni ddisgwyl  "busnes fel arfer " ar hyn o bryd. Bydd yn rhaid i bob ward ddod o hyd i ffordd o roi'r brif flaenoriaeth i ganolbwyntio ar ddiogelwch corfforol a rheoli heintiau. Bydd cydlynu, cyfathrebu ac addasu wardiau fel cymuned o fewn gwasanaethau lleol yn allweddol i reoli hyn.

 • Mae wardiau cleifion mewnol yn trin pobl nad oes modd diwallu eu hanghenion iechyd meddwl mewn lleoliadau llai cyfyngol y tu allan i'r ysbyty. Mae'r sefyllfa bresennol yn rhoi dimensiwn ychwanegol i'r penderfyniad hwn a bydd angen i dimau, cleifion a theuluoedd weithio gyda'i gilydd er mwyn diogelu'r ward rhag haint COVID-19 yn y ffordd orau.
 • Bydd angen adolygu llawer o'r arferion cyfarwydd sy'n gysylltiedig â gofal ward. Bydd angen i bob gweithgaredd sy'n dod â phobl i gysylltiad agos ddod i ben yn gyfan gwbl neu gael ei addasu i fodloni canllawiau cenedlaethol. Dylid adolygu grwpiau ward, rowndiau ward, amseroedd bwyd ac amseroedd ymweld er mwyn caniatáu cyn lleied o gyswllt â phosibl. Rhagwelir y bydd llawer o'r drefn hon yn cael ei hoedi ar wardiau yn y dyfodol rhagweladwy
 • Fodd bynnag, mae cael gwared ar holl weithgareddau'r ward yn debygol o fod yn wrthgynhyrchiol. Gall pobl sydd wedi'u caethiwo fod wedi diflasu ac wedi cynhyrfu, a bydd angen ataliaeth neu arferion cyfyngol eraill arnynt. Dylai wardiau ystyried addasu gweithgareddau cymunedol i leihau hyd y cyfnod, presenoldeb diangen a chynyddu gofod personol. Gellir ymgymryd â gweithgareddau megis grwpiau ymwybyddiaeth ofalgar/ymlacio, dawnsio/ymarfer corff, karaoke a 1:1 o gyfarfodydd tra'n cynnal y pellter a argymhellir o ddau fetr. Bydd unrhyw weithgaredd o'r fath yn fuddiol o ran cynnal morâl staff a chleifion a chynyddu cydlyniad wardiau.
 • Dylai pob cymuned ward weithio ar gadw cyfathrebu rhwng staff a chleifion mor dda â phosibl drwy hysbysfyrddau, cyfathrebu ysgrifenedig, cyfarfodydd grŵp llai neu gyfarfodydd unigol a hyd yn oed negeseuon testun a digidol o fewn y ward. Fel y nodwyd, gellir parhau i gynnal cyfarfodydd ar yr amod y caiff cyswllt personol ei osgoi ac y gellir cynnal digon o bellter.
 • Dylai'r canllawiau diweddaraf ar gyfer y Llywodraeth a rhai cenedlaethol fod ar gael yn rhwydd i bawb a dylid annog y ward gyfan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa wrth iddi ddatblygu. Dylai staff fod yn glir ynglŷn â rheolau sydd wedi'u pennu o Gyngor Cenedlaethol a rhaid i bawb eu dilyn. Dylai staff hefyd fodelu'r cyngor hwn bob amser.
 • Mae cleifion yn asiantau gweithredol ar wardiau a dylid eu cynnwys cymaint â phosibl er mwyn helpu i ailstrwythuro'r gweithgareddau a'r trefniadau arferol ar wardiau. Gall llawer ohonynt roi cyngor ar yr hyn sydd ei angen arnynt i barhau'n wybodus ac yn gysylltiedig â gwneud penderfyniadau.
 • Rhagwelir y bydd lefelau uchel o bryder yn y sefyllfa bresennol. Mae staff gofal iechyd meddwl da yn fedrus iawn yn y broses o reoli gorbryder, eu hunain a phobloedd eraill. Mae'n bwysig parhau'n hyderus yn eich gallu a sicrhau bod egwyddorion cyd-gymorth a chydlyniant tîm yn parhau i fod yn gonglfaen i'ch gofal.

Beth am heintiau ar y ward?

O ystyried natur a lledaeniad heintiau, mae'n debygol y bydd gan bob aelod o gymuned y ward symptomau ar ryw adeg.

Ar hyn o bryd, y symptomau mwyaf cyffredin yw twymyn a peswch sych parhaus. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi symptomau ysgafn i gymedrol ac mae ganddynt nifer lai o symptomau y mae'n rhaid eu rheoli mewn lleoliad gofal iechyd cyffredinol. Dylai rheoli heintiau ar ward adlewyrchu'r camau a gymerwyd yn y gymuned ehangach i atal unrhyw heintiau rhag cael eu lledaenu a'u rheoli.

 • Dylai wardiau arfer yr egwyddorion o bellhau cymdeithasol ar draws cymuned y ward. Mae hyn yn golygu cyn lleied o gyswllt a phellter argymelledig o ddau medr. Dylai'r angen i gyfyngu ar y cyswllt rhwng unigolion gael ei gyfleu'n glir i gleifion a staff.
 • Bydd yn hanfodol rheoli cleifion sydd â symptomau o'r firws tra byddant ar y ward yn ofalus ac yn sensitif yn ystod y misoedd nesaf. Er na fydd yn bosibl troi wardiau iechyd meddwl yn unedau ynysu llawn, bydd angen cymryd camau priodol i ynysu cleifion sydd â symptomau ysgafn ar y ward.
 • Os na chaiff y symptomau eu datrys ar ôl 7 diwrnod, neu os bydd y claf yn dirywio, byddai angen adolygu ei ddiogelwch ar y ward. Bydd angen i bob ardal leol ddatblygu cytundeb rheoli achosion difrifol lleol a fydd yn cynnwys y newid i amgylchedd gofal iechyd cyffredinol. Dylai timau ddarparu cymorth a chyngor i gydweithwyr gofal iechyd cyffredinol yn y sefyllfaoedd hyn a pharhau i fonitro cynnydd y claf gyda'r bwriad o'u dychwelyd i'r ward os byddant yn gwella.
 • Dylai wardiau sy'n darparu ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau en-suite ar gyfer cleifion annog cleifion i aros yn eu hystafelloedd cymaint â phosibl. Rydym yn ymwybodol bod hyn yn mynd yn groes i'r ffaith bod ward yn cael ei rhedeg fel arfer a bod staff a chleifion yn cael eu hannog i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o addasu i hyn. Yn yr un modd â ffonau symudol, efallai y bydd angen llacio'r rheolau a'r cyfyngiadau, megis caniatáu i gleifion fwyta, gwneud galwadau ffôn neu wylio'r teledu yn eu hystafelloedd.
 • Bydd angen i wardiau sydd ag ystafelloedd sengl heb gyfleusterau toiled neu gawod gynllunio'n rhagweithiol i reoli hylendid personol. Er y gall hyn olygu bod angen defnyddio comodau neu gawodydd baddon a ddyluniwyd, dylai'r cynlluniau hyn ystyried glanhau'r offer sy'n ofynnol yn rheolaidd ac efallai y bydd angen eu goruchwylio. Dylai pob cynllun o'r fath gael ei gyfleu'n glir i gleifion.
 • Dylai wardiau gyda llety noswylio wneud cynlluniau rheoli heintiau penodol yn y meysydd hyn. Os oedd claf yn yr ardaloedd hyn i arddangos symptomau, bydd angen ei symud i fan preifat. Dylai gwasanaethau lleol nodi cynlluniau dros dro ar gyfer y posibilrwydd hwn.
 • Pan fydd claf yn arddangos symptomau dylid ei reoli mewn ystafell breifat o dan gyfarwyddyd rheoli heintiau'n lleol. Os nad yw hyn yn bosibl am unrhyw reswm, dylid rhoi gwybod am hyn ar unwaith i'r uwch reolwyr a dylid ei drin fel achos brys.
 • Dylid hysbysu teulu a gofalwyr cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw gleifion yn arddangos symptomau a'u bod yn cael eu rhoi ar wahân ar y ward. Dylai unrhyw berson sydd wedi ymweld â'r claf 7 diwrnod cyn dyfodiad y symptomau hefyd gael ei hysbysu a'i gynghori i ynysu ei hun yn unol â'r canllawiau cenedlaethol.

Mae gwybodaeth fanylach ar gael ar wefan RCN.

Beth am ofal iechyd meddwl arferol?

Nid oes amheuaeth nad yw darparu triniaeth sylfaenol hyd yn oed i ddiwallu anghenion iechyd meddwl cleifion yn cael ei gyfaddawdu yn yr argyfwng presennol. Mae darparu gwasanaethau arbenigol fel therapi galwedigaethol, seicoleg neu ffarmacoleg yn eilradd i gynnal eu hiechyd corfforol yn y sefyllfa bresennol. Fodd bynnag, o ystyried natur wardiau, bydd angen gofal iechyd meddwl sylfaenol o hyd ar gleifion.

 • Dylai egwyddorion gofal sylfaenol roi'r gofal lleiaf posibl i bob claf yn ôl eu hanghenion.
 • I lawer o gleifion, bydd hyn yn golygu cael yr un wybodaeth â'r cyhoedd a helpu i ddilyn y cyngor a roddir. Mae llawer o'r hyn sydd wedi'i drafod am gyfathrebu a mynediad i rwydweithiau yn lliniaru unrhyw ddirywiad mewn iechyd meddwl. Ni allwn amddiffyn cleifion rhag y pryder a brofir mewn cymdeithas ar hyn o bryd, ond gallwn wneud pob ymdrech i'w cynnwys yn y cynllunio ac wrth reoli'r sefyllfa.
 • Bydd angen ailasesu gofal iechyd meddwl parhaus cleifion. Unwaith eto, dylai wardiau ystyried cynnal rhai cyfarfodydd gofal dros y ffôn neu drwy gyfrwng fideo yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael. Dylai hyn nodi unrhyw therapi seicolegol sy'n parhau 1:1.
 • Os yw claf yn arddangos symptomau COVID-19, bydd eu gofal iechyd corfforol yn cael blaenoriaeth. Gall hyn olygu gohirio unrhyw therapïau ac ailbrisio unrhyw feddyginiaethau yn unol â chyngor gan adrannau fferyllol. Cyn belled ag y bo modd, dylid parhau â therapi dros y ffôn pan fydd cleifion yn cael eu hynysu.
 • Nid yw'n bosibl darparu canllawiau ar gyfer pob cymhlethdod mewn triniaeth unigol, ond dylai staff ward gael eu cefnogi gan y tîm amlddisgyblaethol ehangach i reoli materion fel y maent yn codi. Dylai pob claf gael adolygiad wythnosol gofynnol gan y tîm amlddisgyblaethol. Os ydynt yn arddangos symptomau dylid adolygu eu gofal yn ddyddiol.
 • Fel y nodwyd uchod, dylai wardiau geisio cynnal rhai gweithgareddau grŵp gydag addasiadau er mwyn cynnal morâl, cyfathrebu a rhoi sicrwydd i gleifion.
 • Un maes y bydd angen i staff a chleifion fod yn glir yn ei gylch yw ysmygu. Yn y sefyllfa bresennol, ni fydd staff ac ymwelwyr yn gallu hebrwng cleifion i gael eu galw'n ysmygu neu'r hyn a elwir yn "seibiannau awyr ffres". Bydd hyn yn galw am gyfathrebu sensitif i gleifion a dylid ei ategu â gwybodaeth ysgrifenedig neu bosteri. Gan fod COVID-19 yn ymosod ar yr ysgyfaint, dylid annog cleifion sy'n ysmygu i roi'r mwyaf o ysmygu fel blaenoriaeth ar hyn o bryd – gweler gwybodaeth bellach am COVID-19 ac ysmygu.

Absenoldeb cleifion

 • Bydd angen gwneud unrhyw benderfyniadau ar absenoliaeth yn seiliedig ar gyngor diweddaraf y Llywodraeth ar y pryd a dadansoddiad o'r manteision a'r risgiau i adferiad y claf unigol hwnnw 
 • Bydd angen asesiad risg ychwanegol ar gyfer absenoldeb cleifion o'r ward, naill ai eu hebrwng neu eu dosbarthu, yn dibynnu ar amlygiad cleifion i symptomau.
 • Lle y bo'n bosibl, dylid cadw'r amser o'r ward a'r absenoldeb. Os nad yw hyn yn bosibl, dylid cyfleu hyn yn glir i'r claf gan gynnwys y broses adolygu.
 • S17. Bydd trefniadau absenoldeb wedi'u hebrwng yn dibynnu ar leoliad yr ysbyty ac asesiad risg lleol. Dylai absenoldeb wedi'i hebrwng gael ei unigo a dilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol h.y. Cynghorir staff i hebrwng 1 claf yn unig ar y tro a chynnal pellter o ddau fetr. Efallai yr hoffai rhai ysbytai gyfyngu pob absenoldeb i 30 munud yn unig i'r ardal leol fel y gall cleifion gael awyr iach ac amser allan o'r ward, ond gyda siawns gyfyngedig o ryngweithio cymdeithasol.

Beth y gallaf ei ddisgwyl gan wasanaethau o'm cwmpas?

 • Mae staff mewn wardiau, sefydliadau a chyrff cenedlaethol yn wynebu heriau digynsail. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd yn bwysig i sefydliadau weithio i gefnogi'r staff a'r cleifion hynny yn y rheng flaen drwy ragweld a chynllunio ar gyfer materion a bod yn ymatebol i faterion wrth iddynt godi.
 • Dylai pob sefydliad greu pwyllgorau clinigol arbenigol i gynorthwyo wardiau i reoli'r heriau presennol. Dylai'r pwyllgorau hynny gael eu cadeirio gan uwch glinigwyr a dylent gael llinell uniongyrchol o gyfathrebu rhwng rheolwyr ward a staff rheng flaen a chleifion a phob un ohonynt.
 • Dylai'r pwyllgorau hyn fod ar gael i ddatrys problemau sy'n wynebu timau wrth i'r pandemig fynd rhagddo a dylai fod yn bwynt cyfathrebu canolog ar gyfer canllawiau cenedlaethol a chynllunio wrth gefn. Dylid nodi mai Cadeirydd y pwyllgorau hyn yw pwynt cyfathrebu canolog pob corff cenedlaethol sy'n rhoi arweiniad i'r ward.
 • Dylai fod gan bwyllgorau naill ai is-grŵp i ystyried unrhyw gyfyng-gyngor moesegol sy'n gofalu am gleifion unigol neu a yw hon yn eitem fusnes sefydlog a dilyn canllawiau moesegol Cenedlaethol (sydd i'w cyhoeddi'n fuan – caiff y dudalen hon ei diweddaru cyn gynted â phosibl ) Dylai ward fod yn glir ar sut i geisio cyngor am ofal cleifion drwy'r llwybr hwn.
 • Dylai sefydliadau ganslo pob cyfarfod nad yw'n hanfodol neu ryddhau staff rheng flaen rhag mynychu.

Mae RCPsych, y Coleg Nyrsio Brenhinol, GIG Lloegr a Chymdeithas nyrsys iechyd meddwl Unite wedi gweithio i ddatblygu'r canllawiau hyn sy'n nodi'r materion allweddol y dylid eu gwneud yn ymwybodol o dimau staff seiciatreg cyswllt.

Canllawiau ar gyfer gwasanaethau seiciatreg cyswllt

Mae ysbytai aciwt yn prysur ymateb i her COVID-19 gyda newidiadau gweithredol radical. Mae newidiadau cyfatebol i'r system gyfan o ran darpariaeth iechyd meddwl a gofal cymdeithasol sy'n anelu at ofalu am bawb ac eithrio'r rhai sy'n dlawd yn gorfforol y tu allan i'r ysbyty acíwt.

Mae gwasanaethau seiciatreg cyswllt yn hanfodol i lwybrau gofal aciwt sydd wedi'u haddasu a bydd ganddynt rôl allweddol i'w chwarae o ran cyfrannu at gynllunio ar draws y system yn eu hardaloedd lleol.

Mae gwasanaethau seiciatreg yn parhau'n hanfodol i weithrediad yr ysbyty acíwt ac mae ganddynt rôl allweddol o ran hwyluso'r broses o ryddhau cleifion yn ddiogel ac yn amserol. Fodd bynnag, mae angen i wasanaethau gael eu darparu'n ddiogel gyda thimau sy'n lleihau'r risg i gleifion, eu hunain a phobl eraill y maent yn cysylltu â nhw. Mae cyflawni hyn yn golygu newidiadau sylweddol i'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu yn awr, a bydd cynllunio ymlaen yn hanfodol er mwyn cynnal parhad gwasanaeth yn ystod y misoedd nesaf.

Bydd angen i ardaloedd ddod o hyd i atebion sy'n briodol i'w hamgylchiadau eu hunain, gan ddilyn y canllawiau isod sy'n cwmpasu pum prif faes:

 1. blaenoriaethu gwasanaethau clinigol
 2. dewisiadau eraill yn lle adrannau brys ysbytai acíwt ar gyfer cleifion sy'n cyflwyno problemau iechyd meddwl sylfaenol
 3. cynllunio parhad gwasanaeth
 4. cadw staff a diogelwch cleifion
 5. lles meddyliol y staff.

Dylid cymhwyso'r canllawiau hyn ar draws oedran ac ystod cyflwyniadau cleifion, ond bydd ymatebion penodol yn amrywio yn ôl angen clinigol. 

Blaenoriaethu gwasanaethau clinigol

 • Blaenoriaethu gweithgarwch sy'n lleihau amlygiad cleifion i'r risg o haint ac yn lleihau oedi wrth ryddhau o'r ysbyty.
 • Rhoi blaenoriaeth i symud cleifion â chyflwyniadau iechyd meddwl i ffwrdd o ardaloedd risg uchel fel yr adran achosion brys neu ardaloedd asesu meddygol i fannau amgen, pwrpasol lle bo modd.
 • Os nad yw'n bosibl, yna dylid rhoi blaenoriaeth i leihau'r risg i'r cleifion hynny tra bod eu hiechyd meddwl yn cael ei asesu a'i reoli.
 • Dylid cynnal gwasanaeth ar gyfer wardiau cleifion mewnol er mwyn lleihau'r oedi o ran rhyddhau cleifion yn ddiogel
 • Gall gwasanaethau ystyried datblygu eu prosesau blaenoriaethu lleol eu hunain sy'n gyson â'r egwyddorion yn y canllawiau hyn.

Dewisiadau eraill yn lle adrannau brys ysbytai acíwt ar gyfer cleifion sy'n cyflwyno problemau iechyd meddwl sylfaenol

 • Wrth geisio symud cleifion oddi wrth ardaloedd o edau a risg uchel, mae angen ystyried sut i addasu'n briodol yn ôl yr angen lleol a chyfluniad lleol gwasanaethau iechyd meddwl ehangach.
 • Ar hyn o bryd mae llawer o wasanaethau aciwt yn wynebu'r her o gynnal diogelwch cleifion drwy sefydlu 24/7 o linellau ffôn iechyd meddwl brys sy'n hygyrch i'r cyhoedd ac mae'r rhain yn cael eu hintegreiddio â llwybrau gofal aciwt wedi'u haddasu.
 • Lle cynhelir asesiadau brys oddi ar y safle, bydd angen cynllunio hyn gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl ehangach gan gynnwys timau asesu, timau argyfwng a thriniaeth yn y cartref ac eraill sy'n berthnasol. 
 • Bydd angen cynllunio ar gyfer adrannau achosion brys iechyd meddwl sydd newydd eu creu ar gyfer:
  • lleoliad a chyfleusterau, gan gynnwys ystyried pa raddau y gellir rheoli cydforbidrwydd corfforol
  • ystyried sut y gellir darparu gwasanaeth i wasanaeth oddi ar y ffordd a'r ysbyty cyffredinol, lle y mae'n dal yn debygol y bydd achosion lle y mae angen seiciatreg cyswllt asesu a rheoli
  • Oriau gwaith-24/7 tebygol o fod fwyaf effeithiol lle bo modd
  • fodelau staffio-un model fyddai cael staff iechyd meddwl penodol ar y safle, ar gyfer ward, gydag aelodau mwy profiadol o'r gwasanaethau eraill (e.e. CHHTs, seiciatreg cysylltu, timau asesu cymunedol) yn cynnal asesiadau ac o bosibl yn gweithio ar draws Safleoedd
  • graddau cyd-forbidrwydd corfforol a'r ymyriadau y gellir eu rheoli a pha offer fyddai angen ei ddarparu i gefnogi hyn
  • Mynediad i IT a chymorth gweinyddol
  • mynediad at feddyginiaeth
  • Mynediad at wasanaethau patholeg
  • protocol uwchgyfeirio ar gyfer cleifion sy'n dioddef o salwch corfforol sy'n dod i gysylltiad, gan gynnwys mynediad at gyngor meddygol a phryd y trosglwyddir cleifion i ysbyty aciwt
  • Cludo cleifion rhwng cyfleusterau a safleoedd iechyd meddwl ac aciwt (os nad ydynt wedi'u cydleoli)
  • Mynediad i asesiad dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl
  • Mynediad i'r cyngor uwch seiciatreg

Cynllunio parhad gwasanaeth

Mae gwasanaethau seiciatreg yn amrywio'n fawr o ran maint, cyfluniad, oriau gwaith, cymysgedd sgiliau, a nifer o baramedrau eraill, felly ni all un ddogfen ddarparu'r holl fanylion sydd eu hangen ar gyfer pob gwasanaeth. Mae'r adran hon felly yn nodi'r prif egwyddorion cyffredinol y dylai gwasanaethau eu dilyn:

 1. Diogelu a diogelu uwch arbenigedd seiciatreg cyswllt i'r ysbyty acíwt er mwyn darparu'r cymorth mwyaf effeithiol i wasanaethau ysbytai
 2. Dylai pob gwasanaeth gynllunio cynllun gweithredu ar gyfer sefydlogrwydd sy'n nodi sut y caiff gweithgareddau allweddol eu cyflawni'n ddiogel gyda llai o staff, tra'n cynnal ansawdd a chymysgedd sgiliau
 3. Bydd cynlluniau gweithredu sefydlogrwydd yn amrywio yn ôl cyd-destunau lleol a gallant olygu bod angen gweithio ar y cyd rhwng dau neu fwy o wasanaethau cyswllt ysbytai aciwt ac ar draws darparwyr gofal iechyd

Cynnal diogelwch cleifion a staff

Mae'r adran hon yn nodi egwyddorion i optimeiddio gallu staff parhaus a lleihau amlygiad i gleifion diamddiffyn ac eraill

 1. Dylai'r penderfyniad i gynnal asesiad wyneb yn wyneb gael ei wneud ar angen clinigol. Mae lleihau cyswllt wyneb yn wyneb yn arbennig o bwysig pan fo cleifion mewn categori risg uwch ar gyfer haint COVID-19 e.e. cleifion oedrannus, y rhai â gwrthimiwnedd gwan neu gyfiwendra corfforol sylweddol.
 2. Lle mae asesiad wyneb yn wyneb wedi'i nodi'n glinigol, dylai staff seiciatreg gysylltiol gael eu cefnogi gan eu sefydliad (au) i ymarfer yn ddiogel. Dylai PPE perthnasol gael mynediad cyfartal i wasanaethau eraill yn yr ysbyty aciwt a dylid ei gefnogi i ddilyn canllawiau cenedlaethol a lleol ar arferion gwaith diogel
 3. Tra yn y gwaith yn cynnal phellterau cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys newidiadau i arferion gwaith sy'n debygol o gynnwys:
 • Lleihau cyfarfodydd wyneb yn wyneb
 • Adolygu prosesau gweinyddu
 • Adolygu'r defnydd o gyfleusterau swyddfa a galluogi gweithio o bell
 • Archwiliwch ymarferoldeb asesiadau ffôn a fideo

Lles meddyliol staff

Mae'n hanfodol cydnabod bod cysylltu â staff seiciatreg a'u cydweithwyr yn yr ysbyty cyffredinol yn debygol o fod o dan bwysau sylweddol ac i brofi straen sy'n gysylltiedig â materion yn y gwaith ac yn y cartref a bydd angen cymorth arnynt.

 1. O fewn cyfyngiadau mesurau ymbellhau cymdeithasol, dylid annog aelodau o'r tîm cyswllt seiciatreg i wirio sut mae eu cydweithwyr yn gwneud ac yn cefnogi ei gilydd. Gellir defnyddio cyfarfodydd tîm penodol, y gellir eu cynnal bron, i annog pobl i fyfyrio a chefnogi ei gilydd.
 2. Dylai staff uwch sicrhau bod aelodau eraill o'r tîm yn ymwybodol o ble y gallant gael gafael ar wasanaethau cymorth.
 3. Dylai uwch staff hefyd gofio eu bod yn wynebu straen tebyg i'w staff ac, o bosibl, pwysau ychwanegol oherwydd eu rolau a'u cyfrifoldebau. Dylai staff o'r fath ddarparu modelau rôl o strategaethau hunanofal i leddfu straen.

Efallai y gofynnir i wasanaethau seiciatreg cyswllt gyfrannu at gefnogaeth seicolegol cydweithwyr mewn ysbytai. Fodd bynnag, dylai gwasanaethau gofio'r straen sydd gan eu staff eu hunain a'u gallu i helpu eu tîm eu hunain wrth ystyried pa gymorth y gallant ei roi i gydweithwyr eraill.

 1. Dylid rhoi blaenoriaeth i ofal cleifion hanfodol er mwyn darparu cymorth staff ysbyty.
 2. Os oes gan dimau seiciatreg cyswllt staff a gallu emosiynol, dylent ystyried defnyddio eu harbenigedd i gynghori neu gyfrannu at ddarparu cymorth seicolegol i staff eraill yn yr ysbyty, tra'n dal i ystyried yr angen i gefnogi staff o fewn seiciatreg sy'n gysylltiedig.
 3. mewn ysbyty, lle bo'n bosibl, ceisio datblygu dull cydgysylltiedig o gefnogi staff gan ddefnyddio seiciatreg cyswllt, gwasanaethau cwnsela staff, seicoleg iechyd clinigol a chaplaniaeth ysbytai.

Canllawiau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar reoli coronafeirws (COVID-19) Mae'r haint yn ystod beichiogrwydd wedi'i gyhoeddi gan Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr, Coleg Brenhinol y bydwragedd a'r Coleg Brenhinol Pediatreg a phlentyn Iechyd, gyda mewnbwn gan Goleg Brenhinol yr Anesthetyddion, iechyd cyhoeddus Lloegr a diogelu iechyd yr Alban.  

Mae'r arweiniad yn mynd i'r afael â'r cyngor diweddaraf ar sut y mae coronafeirws yn effeithio ar ferched beichiog a'u babanod yn y groth, sut y dylid rheoli Llafur a genedigaeth mewn menywod sydd â coronafeirws amheus neu a gadarnhawyd, yn ogystal â gwybodaeth am ofal newyddenedigol a bwydo babanod.  

I ategu hyn, dyma ein cyngor ar hyn o bryd:  

Ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol  

 • Mae angen ystyried yn ofalus sut y caiff menywod beichiog eu hasesu mewn timau iechyd meddwl amenedigol cymunedol yn dilyn canllawiau ar gyfer gwasanaethau cymunedol. Dylai'r gwasanaethau hyn barhau i weithredu oherwydd afiachusrwydd amenedigol.   
 • Dylid cynnal asesiad risg gofalus fesul achos cyn cynllunio asesiad seiciatrig o glaf ar ward famolaeth cyn iddo gael ei ryddhau, a dim ond os bydd menywod yn dangos symptomau o ddirywiad aciwt mewn cyflwr meddwl, neu os oes trefniadau diogelu pryderon sy'n cyfiawnhau cyfarfod cyn rhyddhau a geisir gan ofal cymdeithasol. 
 • Dylai menywod sy'n dda ac ar gynllun triniaeth Sefydlog gael eu rhyddhau cyn gynted ag sy'n addas i adael yr ysbyty gyda'u babi a chael eu hadolygu gan y cydgysylltydd gofal amenedigol a neilltuir iddynt y diwrnod gwaith canlynol dros y ffôn neu drwy adolygiad rhith yn ddelfrydol. 
 • Bydd gwasanaethau amenedigol yn parhau i weithio'n agos gyda theuluoedd er mwyn sicrhau bod partneriaid a theuluoedd yn ymwybodol o bwysigrwydd canfod a chynghori yn gynnar.  
 • Dylai menywod sydd dan wasanaethau amenedigol cymunedol ac sydd angen adolygiad seiciatrig ar ôl iddynt gael eu cyflwyno gael eu gweld mor gyflym â phosibl ar y ward ôl-enedigol. 

  Ar gyfer unedau mamau a babanod (MBUs) 

 • Mae afiechydon seiciatrig yn parhau i fod ymhlith prif achosion marwolaethau mamol. Mae'n bwysig bod menywod yn parhau i gael mynediad i unedau mamau a babanod cleifion mewnol. Mae manteision derbyn ar y cyd gyda'r fam a'r baban, i famau sy'n gorfforol iach, yn drech na'r risgiau. Gellir adolygu hyn fesul achos os yw'r fam yn sâl yn gorfforol. Mae angen ystyried anghenion cyd-rieni ac adlewyrchir hyn mewn ymweliadau hanfodol. 
 • Felly mae angen i MBUs barhau i dderbyn mamau gyda'u babanod, gyda'r protocolau arferol ar gyfer eu derbyn yn gymwys. 
 • Mae menywod beichiog wedi cael canllawiau i gynyddu unigedd cymdeithasol ac felly dylai'r rhai sy'n cael eu derbyn i'r MBU ddilyn y cyngor hwn hefyd. Mae angen ystyried hyn adeg ei dderbyn i'r cartref. 
 • Dylid annog pob cyswllt a chyfarfod proffesiynol ac eithrio asesiadau'r Ddeddf iechyd meddwl yn unol â chanllawiau a Bil coronafeirws
 • Dylai ymwelwyr â MBUs fod wedi'u cyfyngu i bartneriaid, tadau neu roddwyr gofal sylweddol, gan holi am symptomau posibl a chyswllt posibl â'r rhai a all fod â'u COVID-19. Ni fydd y rhai a ddylai fod yn hunanynysu yn cael eu caniatáu yn yr uned. 
 • Rhaid cynllunio ar gyfer rhyddhau'r MBUs, gan ei bod yn llai tebygol y bydd menywod yn cael ymweliadau wyneb yn wyneb yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. 

  Os yw'r fam wedi amau coronafeirws:  

 • Dylid eu hynysu yn ardal ynysu MBU fel y trefnwyd gan weithdrefnau rheoli heintiau MBU lleol.  
 • Gellir gwneud penderfyniad ynghylch a yw'r fam a'r baban yn aros ar yr uned yn seiliedig ar ddymuniadau'r fam a'r adolygiad achos wrth achos.  
 • Mae canllawiau ar gyfer cyswllt â babanod a bwydo ar y fron fel yn y canllawiau RCOG diweddaraf

  I fenywod a phlant sy'n profi cam-drin domestig: 

 • I fenywod â phroblemau trais yn y cartref, cyfeiriwch at y canllawiau a gyhoeddwyd gan cymorth i fenywod

Llywodraeth Cymru: Canllawiau i wasanaethau camddefnyddio sylweddau a digartrefedd

Dylid ceisio'r atebion lleol gorau er mwyn gallu rheoli cleifion nad ydynt yn rhai dewisol yn briodol, gan ddibynnu ar alcohol y mae angen gofal arno. Cydnabyddir y gallai ffactorau cymdeithasol sy'n deillio o'r amgylchiadau presennol arwain at gynnydd yn nifer ac amlder y cleifion sy'n cael eu cludo i'r ysbyty oherwydd alcohol aciwt. Mae cleifion â dibyniaeth ar alcohol yn grŵp agored i niwed oherwydd y nifer uchel o broblemau iechyd meddwl a chorfforol cyd-forbid.

Categorïau o bobl sydd â dibyniaeth ar alcohol i ystyried

 • Cyflwyniadau adran achosion brys-canolbwyntio ar leihau niwed a lleihau ail-bresenoldeb, cymryd ffactorau risg unigol ac angen clinigol i ystyriaeth
 • Derbyniadau gorfodol a chleifion mewnol i ymddiriedolaethau aciwt-mae cleifion sydd â chymhlethdodau o ran tynnu'n ôl alcohol a chyflyrau sylfaenol yn parhau i fod angen cael eu derbyn a'u rheoli'n feddygol. Mae adnabod yn gynnar wrth frysbennu yn hanfodol i optimeiddio triniaeth a hwyluso'r broses o ryddhau
 • Derbyniadau gorfodol a chleifion mewnol i ymddiriedolaethau iechyd meddwl – mae cleifion ag anhwylder meddyliol difrifol a dibyniaeth ar y cyd ar alcohol yn parhau i fod angen eu derbyn a'u rheoli. Mae'n hanfodol nodi achosion yn gynnar pan dderbynnir unigolyn er mwyn sicrhau rheolaeth briodol a hwyluso'r broses o ryddhau cleifion.
 • Gwasanaethau cymunedol iechyd meddwl eilaidd – bydd angen i gleifion a chanddynt ddibyniaeth ar alcohol ar wasanaethau iechyd meddwl cymunedol gael eu rheoli a'u rheoli'n fwy integredig er mwyn lleihau cyflwyniadau brys
 • Gofal sylfaenol a chymunedol-dylid cynnig cyngor ar leihau niwed i gleifion sy'n cyflwyno'r gwasanaethau neu'r NHS111 hyn a'u cyfeirio at wasanaethau caethiwed cymunedol.
Nodir tri maes i'w hystyried yn benodol wrth gynllunio ymatebion lleol. Y rhain yw:

Arweinyddiaeth

 • Dylai pob ymddiriedolaeth iechyd acíwt a meddyliol ddynodi rhywun fel arweinydd alcohol COVID-19 gyda'r sgiliau priodol o fewn y gweithlu sydd ar gael. Byddant yn gyfrifol am roi cymorth arbenigol i staff mewn perthynas â phrotocolau ar gyfer rheoli cleifion yn y modd mwyaf diogel a llwybrau ar gyfer asiantaethau partner.
 • Mae'n rhaid i arweinwyr alcohol fod yn gymwys i gynnig arweiniad ar yr arferion gorau cyfredol sy'n ymwneud yn benodol â chleifion sy'n ddibynnol ar alcohol (heb fod yn gyfyngedig iddynt) sy'n cyflwyno gyda: COVID-19 a risgiau o iselder anadlol pan gaiff alcohol a gynorthwyir yn feddygol ei dynnu'n ôl; Cymhleth alcohol difrifol yn cael ei dynnu'n ôl; a chyd-forbid defnyddio opioid. 

Cyflwyno'r adran achosion brys

 • Atgyfeirio am asesiad iechyd meddwl lle bo'n briodol
 • Lleihau niwed yn gyson a chyfeirio at yr adnoddau sydd ar gael os nad oes angen derbyn. Derbyniadau gorfodol a chleifion mewnol i ymddiriedolaethau iechyd aciwt a meddyliol
 • Mae 5% o welyau aciwt a 25% o welyau iechyd meddwl cleifion mewnol yn cael eu defnyddio gan rywun sydd â dibyniaeth ar alcohol. Yn aml mae gan bobl â dibyniaeth ar alcohol sawl cyd-forbidrwydd sy'n eu gosod mewn mwy o berygl o gael eu hamlygu'n ddifrifol gan haint COVID-19
 • Arweinydd alcohol yn sicrhau: cynlluniau a pholisïau lleol/rhanbarthol clir ar gyfer rhyddhau'n ddiogel i'r gymuned; Y dulliau clinigol sydd ar gael ar gyfer rheoli'r broses o dynnu alcohol; Diogelu plant ac oedolion yn parhau i fod yn hanfodol; Rheolaeth integredig o ddibyniaeth ar alcohol, cyd-forbid a chyflyrau coronafeirws gan dimau anarbenigol; a chysylltiadau â gwasanaethau dalfa'r gymuned i ddarparu gwasanaethau o bell i'r rhai a ryddheir os oes angen.

Gwasanaethau cymunedol iechyd meddwl eilaidd

 • Nid yw dibyniaeth ar alcohol sy'n cyd-forbid yn gweithredu fel rhwystr i gael mynediad i wasanaethau iechyd meddwl
 • Dylai gwasanaethau iechyd meddwl gynnal iechyd cleifion a sicrhau eu bod yn fwy dibynnol ar alcohol yn eu cyd-forbid drwy gydol y pandemig
 • Dylai staff iechyd meddwl ymgyfarwyddo â'r Cyngor lleihau niwed alcohol
 • Gellir gwneud llawer o gysylltiadau o bell, sydd hefyd yn gallu helpu i leihau cyflwyniadau brys
 • Dylid sefydlu gwaith ar y cyd â gwasanaethau caethiwed cymunedol os nad yw eisoes wedi'i sefydlu
 • Dylai uwch glinigwyr gynorthwyo staff i reoli risg er mwyn atal atgyfeiriadau anghynhyrchiol at bresenoldeb mewn ysbytai
 • Efallai y bydd angen ystyried gwasanaethau saith diwrnod.

Mae'r canllawiau hyn yn ceisio cynorthwyo timau i reoli'r heriau penodol y mae'r pandemig presennol o Covid-19 yn eu cyflwyno wrth ddarparu gofal i bobl ag anableddau deallusol (ID). Mae'n rhoi cyngor ar amrywiaeth o feysydd a fydd yn berthnasol i gydweithwyr sy'n gweithio ym maes gwasanaethau adnabod ac a allai fod yn ddefnyddiol i'w rhannu mewn timau clinigol. Bydd fersiwn manylach o'r canllaw hwn gyda chyfeiriadau at ddeunydd defnyddiol arall ar gael drwy ein tudalen cyfadran.

GIG Lloegr Mae canllawiau ar reoli capasiti a'r galw o fewn gwasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol a chymunedol, anableddau dysgu ac awtistiaeth i bob oedran ar gael ar wefan GIG Lloegr (gweler tudalennau 12-16).

Haint gyda Covid-19

Mae pobl sydd ag anableddau deallusol mewn mwy o berygl o gael eu heintio oherwydd yr achosion uwch o broblemau iechyd a'u harferion personol. Mae'n bwysig bod teuluoedd, gofalwyr a staff yn ymwybodol o'r risgiau i'r person ac yn eu lleihau cymaint â phosibl.

Dilyn canllawiau lleol a chenedlaethol ar leihau'r risg o haint:

 • Dilyn canllawiau cenedlaethol ar asesu a diagnosis, a rheoli achosion tybiedig a rhai wedi eu cadarnhau.
 • Annog gofalwyr ac aelodau o'r teulu i gymryd rhan mewn golchi dwylo'n rheolaidd
 • Annog teuluoedd a gofalwyr i addysgu a chefnogi pobl ag ID i olchi eu dwylo'n rheolaidd
 • Ymgymryd â phellterau cymdeithasol tra'n cefnogi'r person
 • Cymryd rhan mewn cyswllt dros y ffôn a defnyddio technoleg i gynnal cysylltiad â phobl
 • Cael gwybodaeth hawdd ei darllen i bobl am atal lledaeniad haint, ar unigrwydd.

Ymarfer clinigol

Bydd yr arferiad o leihau cyswllt cymdeithasol yn cael effaith uniongyrchol ar ddarparu gofal clinigol gan seiciatryddion pan fydd adolygiadau clinigol yn aml yn gofyn i'r seiciatrydd a'r claf gyfarfod yn bersonol. Er mwyn rhoi ymbellhau cymdeithasol yn effeithiol, mae angen i ni ystyried pa gysylltiadau sy'n angenrheidiol i'r tasgau a chyflawni canlyniadau clinigol penodol.

 • Ystyried datblygu cofrestr o'r bobl sydd yn y perygl mwyaf o gael haint COVID-19 a chymhlethdodau iechyd difrifol o ganlyniad neu ystyried creu cofrestr o bobl sydd mewn perygl o gael eu lleoli yn chwalu.
 • Dilyn canllawiau cyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer staff iechyd meddwl.
 • Defnyddio technoleg cyswllt dros y ffôn a thechnoleg fideogynadledda gyda theuluoedd, cleifion sy'n ofalwyr, a chydweithwyr lle y bo'n bosibl.
 • Bod yn gyfarwydd â chyngor ar ddefnyddio fideo-gynadledda'n ddiogel a rhannu mewn fformatau hygyrch â theuluoedd a gofalwyr cyn belled â phosibl.
 • Defnyddio technoleg i adolygu cofnodion ysgrifenedig a thaflenni presgripsiwn.
 • Lleihau cyswllt wyneb yn wyneb â chleifion a gofalwyr.
 • Cynnal ymbellhau cymdeithasol mewn cyfarfod â chleifion, teuluoedd a rhoddwyr gofal.
 • Cydweithio â chydweithwyr yn MDT ar adolygiadau clinigol a chyflwr meddyliol er mwyn lleihau dyblygu gwaith a chyfyngu ar y cyswllt rhwng y person.
 • Lleihau nifer y gweithwyr proffesiynol sy'n mynychu cyfarfodydd aml-ddisgyblaethol drwy ddefnyddio dulliau eraill o rannu gwybodaeth, fel adborth ysgrifenedig neu delegynadledda.
 • Cefnogi gofalwyr/gweithwyr proffesiynol eraill sydd â chyswllt uniongyrchol i ddarparu'r cymorth sy'n eu galluogi i wneud hynny lle y bo'n angenrheidiol ac yn briodol.
 • Cynnal cysylltiadau da â gwasanaethau gofal cymdeithasol i gefnogi pobl sy'n agored i niwed.
 • Datblygu asesiad risg Covid-19 fel rhan o gynlluniau gofal clinigol.

Gwasanaethau cleifion mewnol

Mae pobl sydd â rhif adnabod mewn gwasanaethau gofal cleifion mewnol ymhlith y rhai sydd fwyaf agored i niwed oherwydd eu hanabledd deallusol. Maent yn debygol o fod â symptomau difrifol pan gânt eu heintio â Covid-19. Gall rheoli heintiau mewn lleoliadau wedi'u ymgasglu fod yn her i staff.

Bydd yn rhaid i wasanaethau gefnogi cleifion a staff sy'n datblygu'r haint er mwyn lleihau'r risg o ymledu.

 • Glynu at bolisïau cenedlaethol ar reoli Covid-19 o achosion mewn gwasanaethau cleifion mewnol a datblygu a dilyn polisïau lleol
 • Dylai fod gan ardaloedd lleol brosesau cefnogi deinamig a chofrestrau ' mewn perygl o gael mynediad ' sy'n helpu i nodi'r plant, y bobl ifanc a'r oedolion hynny sydd ag anghenion cymorth penodol.
 • Dylai ardaloedd lleol adolygu eu prosesau a sicrhau eu bod yn cynnwys pawb sydd ag awtistiaeth anabledd deallusol neu'r ddau.
 • Dylai ardaloedd lleol nodi plant, pobl ifanc ac oedolion ag enw adnabod a allai gael eu lleoli y tu allan i'w hardal leol mewn ysgol neu goleg arbennig preswyl, lleoliad gofal cymdeithasol i blant neu leoliad oedolion.
 • Ystyried yn ofalus os oes angen derbyn i ATU ac effaith derbyniadau i wasanaethau.
 • Dylai Seiciatryddion gynorthwyo amgylcheddau nyrsio diogel pan fo lefelau staffio dan bwysau.
 • Cefnogi staff clinigol i ennill sgiliau perthnasol wrth reoli pobl â haint.
 • Cynnal cyfathrebu rheolaidd gyda rheolwyr ward ac uwch aelodau o'r tîm.
 • Archwilio'r defnydd o dechnoleg i gynnull cyfarfodydd clinigol.
 • Archwilio'r defnydd o gyfleusterau cynadledda dros y ffôn a fideo rhwng cleifion a gofalwyr.
 • Lleihau nifer y cysylltiadau mewn cyfarfodydd ac ymweliadau â wardiau.
 • Bod yn effro i gynnydd yn nifer yr episodau o ataliaeth ac ymroddiad. Dylai timau barhau i gefnogi amgylcheddau gofal diogel wrth i wasanaethau fod o dan straen, gan gynnwys y defnydd lleiaf posibl o ataliaeth a defosiwn.
 • Cynllunio'n weithredol ar gyfer rhyddhau cleifion yn weithredol er mwyn rheoli capasiti mewn gwasanaethau.

Gwasanaethau anabledd deallusol fforensig

Mae covid-19 yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau i droseddwyr ag anabledd deallusol wrth eu cefnogi mewn lleoliadau cleifion mewnol. Mae'r risg o haint yn debygol o fod yn uwch yn y lleoliadau hyn.

 • Annog y defnydd o dechnoleg i gyfyngu ar gyswllt wyneb yn wyneb, er enghraifft fideo-gynadledda, i gadw mewn cysylltiad â'r teulu. Lle nad oes posibiliadau cyfathrebu o'r fath yn bodoli, rhaid i unedau roi blaenoriaeth i osod cyfleusterau ar gyfer cyfathrebiadau o'r fath cyn gynted ag y bo rhagofalon diogelwch sylfaenol wedi'u rhoi ar waith.
 • Rheoli cyswllt â gweithwyr proffesiynol allanol a chyfreithwyr dros y ffôn neu drwy e-bost.
 • Cael statws ' Covid-19 ' gwasanaeth/carchar lle mae'r unigolyn yn cael ei dderbyn.
 • Ystyried graddio risg o statws Covid-19 (er enghraifft, defnyddio gradd RAG) o'r gwasanaeth cleifion mewnol, fel bod y bobl sy'n dechrau yn y gwasanaeth yn ymwybodol o'r statws risg.
 • Ystyried cynyddu gweithgareddau yn yr ysbyty i gymryd lle gweithgareddau a derfynwyd.
 • Glynu wrth bolisïau lleol ar absenoldeb wedi'i hebrwng a heb ei hebrwng o wardiau.

Deddfwriaeth iechyd meddwl

Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno deddfwriaeth frys i gefnogi gweithredu'r Ddeddf iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr a fydd yn gymwys yn yr Alban a Gogledd Iwerddon drwy welliannau i'w fframweithiau deddfwriaethol perthnasol.

 • Fod yn gyfarwydd â chanllawiau ar y newidiadau dros dro i'r MHA yn eich awdurdodaeth.
 • Lle y bo'n bosibl, defnyddio arfer da cyfredol ar gyfer asesiadau ac adolygiadau newydd ac adnewyddu'r cyfnod cadw presennol.
 • Dogfennu prosesau amgen yn ymarferol wrth asesu person dan y MHA.
 • Gwneud cleifion yn ymwybodol o newidiadau mewn tribiwnlysoedd adolygu iechyd meddwl a gwrandawiadau adolygu rheolwyr ysbyty.

Rhagnodi meddyginiaeth

Rydyn ni'n gwybod bod pobl sydd ag anabledd deallusol yn defnyddio meddyginiaeth seicotropig a bod y STOMP/mentrau STAMP yn ceisio rhesymoli'r defnydd o feddyginiaeth. Mae'n bwysig ein bod yn glynu wrth yr egwyddorion hyn lle bynnag y bo'n ymarferol.

 • Adolygu a chefnogi ymyriadau nad ydynt yn ffarmacolegol fel rhan o gynllun cymorth ymddygiad cadarnhaol y person. Mae'n bosibl na fydd modd cefnogi rhai strategaethau ataliol sylfaenol oherwydd cyfyngiadau staffio a risgiau o ran heintiau e.e. teithiau cymunedol, gweithgareddau, siopa, teuluoedd sy'n ymweld, grwpiau cymdeithasol, hamdden, hamdden, gweithgareddau galwedigaethol, addysgol ac ati. Efallai y bydd hyn yn gofyn am fwy o ddefnydd o'r strategaethau eilaidd a thrydyddol.
 • Cefnogi teuluoedd a gofalwyr i gynnal eu cyfundrefnau cyffuriau presennol.
 • Cysylltu â meddygon teulu a fferyllwyr i osgoi tarfu ar y cyflenwad o feddyginiaethau.
 • Defnyddio technoleg i fonitro taflenni MARS.
 • Osgoi gorddefnyddio meddyginiaeth pan fo hynny'n bosibl.
 • Cymhwyso fframwaith lles gorau lle y bo'n ymarferol.
 • Ystyriwch sut i roi pigiadau yn ddiogel mewn depo ac amlder dosio.

Mwy o wybodaeth ar feddyginiaeth COVID-19 a seicotropig.

Gwasanaethau cymorth cymunedol

Mae'n debygol y bydd amgylcheddau byw a rhai â chymorth yn cael eu rhoi dan bwysau wrth ystyried prinder staff oherwydd salwch neu'r angen i ynysu eu hunain. Caiff lefelau staffio eu pwysleisio gyda'r potensial i leoliadau grŵp cyfan ddadelfennu ar fyr rybudd.

 • Cadw mewn cysylltiad â theuluoedd a gofalwyr dros y ffôn.
 • Cymorth i staff cymorth cymunedol drwy alwadau ffôn neu fideo i drafod gwaith clinigol ac adolygu cleifion.
 • Defnyddio dulliau cyfathrebu electronig diogel ar gyfer cysylltu â meddygon teulu.
 • Gweithio gyda'r tîm amlddisgyblaethol clinigol i gynorthwyo gofalwyr cyflogedig a theuluol.
 • Cysylltu â chomisiynwyr gwasanaethau ar bobl sydd mewn perygl o chwalu lleoliadau ac ymgysylltu â'r gwasanaeth iechyd meddwl lleol i gefnogi lleoliadau yn y gymuned ac osgoi cael eu derbyn lle bynnag y bo'n bosibl.

Gwasanaethau plant

Mae plant a phobl ifanc sydd ag anableddau deallusol yn arbennig o agored i effaith heintiau ac i newidiadau yn eu gofal. Gall amharu ar drefn arferol plant a phobl ifanc sydd ag anabledd deallusol a/neu anhwylder ar y sbectrwm awtistig arwain at gynnydd sylweddol mewn ymddygiad trallodus.

 • Ystyried creu cofrestr o blant a theuluoedd sydd mewn mwyaf o berygl.
 • Cadw cysylltiad ffôn rheolaidd â theuluoedd.
 • Bod yn gyfarwydd â'r ysgolion sy'n gweithredu.
 • Cefnogi plant a phobl ifanc sydd â gwybodaeth am Covid-19.
 • Bod yn ymwybodol o blant sy'n dychwelyd i gartref rhiant o ysgolion preswyl.
 • Gwneud defnydd o adnoddau hawdd eu darllen i helpu plant a phobl ifanc i addasu i newidiadau cyfredol yn eu hamgylcheddau.

Cymorth iechyd meddwl

Mae effaith y pandemig ar iechyd meddwl pobl ag anabledd deallusol a'u teuluoedd a'u gofalwyr yn ansicr ar hyn o bryd. Gallai cyfyngu ar weithgareddau a phryderon gofalwyr effeithio ar iechyd meddwl pobl, sy'n arwain at dystiolaeth o anhwylderau meddyliol a newidiadau mewn ymddygiad.

 • Cynnig cymorth uniongyrchol i gleifion a chymorth penodol i deuluoedd a gofalwyr a fydd yn gefnogol.
 • Gwneud defnydd o bob cyswllt proffesiynol fel cyfle i sicrhau bod cleifion, teuluoedd a rhoddwyr gofal yn cael gwybodaeth gywir am risgiau Covid-19 a sut i'w lleihau.
 • Cael cymorth gan gydweithwyr yn y gwaith amlddisgyblaethol i weithio'n uniongyrchol gyda chleifion a'u gofalwyr.
 • Gweithio gyda'r tîm amlddisgyblaeth i ddatblygu adnoddau iechyd a lles arloesol i'w defnyddio gartref gan bobl ag ID a'u teuluoedd a'u gofalwyr.

Mynediad i ofal critigol ar gyfer cleifion ag ID

Os oes angen derbyn claf i ysbyty cyffredinol neu ofal critigol, mae'n bosibl y bydd ar y person hwnnw a'i deulu eisiau cymorth i ddeall a rheoli'r broses.  

Mae canllawiau NICE ar ofal critigol yn awgrymu mai dull metrig o lywio mynediad i driniaeth yw eiddilwch. Mae'n bwysig nad yw graddfa eiddilwch a ddatblygir i'w defnyddio gan oedolion hŷn yn arwain at anfantais i bobl ag anableddau deallusol a all fod yn fwy sefydlog yn eu cyflwyniad na'r hyn a ragwelwyd gan yr CFS

 • Dylai fod gan bob claf gynllun gweithredu iechyd a phasbort ysbyty sy'n cynnwys manylion problemau iechyd sylfaenol sy'n cynyddu'r risg o gymhlethdodau yn erbyn 19 oed.
 • Staff clinigol mewn gwasanaethau adnabod i gefnogi'r unigolyn a'i ofalwyr yn ystod derbyniad i'r ysbyty.
 • Staff clinigol i gydweithio â chydweithwyr nyrsio ID cyswllt mewn ysbytai acíwt.
 • Eiriol ar ran pobl ag ID am fynediad cyfartal i ymyriadau iechyd.

Lles personol 

Mae gweithio yn yr amgylchedd presennol gyda chymaint o ansicrwydd ac fel clinigwr â chyswllt â theuluoedd a chleifion mewn perygl yn gallu achosi pwysau mawr i'ch lles.

 • Cadw mewn cysylltiad â chydweithwyr, yn enwedig os yw'r cyswllt yn bersonol yn gyfyngedig.
 • Bod yn effro i arwyddion o straen ymysg cydweithwyr.
 • Cynnig cymorth i gydweithwyr pan fyddant dan bwysau.
 • Dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar unigedd cymdeithasol.

Mae pobl hŷn yn wynebu mwy o risg o salwch difrifol gan COVID-19. Ein cyngor presennol ar gyfer seiciatryddion a staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl i'r henoed yw:  

Ar gyfer gwasanaethau cymunedol  

 • Rhoi systemau ar waith i sicrhau'r gallu i ymateb yn gyflym i addasiadau priodol i becynnau gofal.   
 • Sicrhau bod y rheini sydd gartref â demensia y gellir newid eu trefniadau gofal neu y mae'n rhaid iddynt hunanynysu yn cael gwybodaeth ddealladwy sy'n mynd i'r afael â'u pryderon ac yn rhoi cysur iddynt. Mae hyn yn debygol o gymryd amser ychwanegol. Ystyriwch ddefnyddio nodiadau neu luniau atgoffa syml ar gyfer y rhai â demensia mwy difrifol.  
 • Bod yn ystyriol o bobl hŷn sy'n agored i niwed a allai fod mewn mwy o berygl oherwydd ymbellhau cymdeithasol (neu lai o ymweliadau gan wasanaethau cymdeithasol sydd o dan bwysau).  Ystyried beth y gellir ei wneud i'w diogelu drwy annog cydweithio rhwng asiantaethau iechyd, gofal cymdeithasol a thrydydd sector lleol.  
 • Anogwch nhw i ofyn am gymorth gan ffrindiau a/neu aelodau o'r teulu gan ddefnyddio galwadau ffôn a thechnolegau rheolaidd os yn bosibl (fel WhatsApp a Skype).  
 • Anogwch nhw i ymgymryd â gweithgareddau a fydd yn eu cyfoethogi nhw a'u hamgylchedd, fel dysgu rhywbeth newydd. Anogwch y rhai â demensia ysgafn i ystyried gweithgareddau hunangymorth fel ymlacio ac ymarfer corff.   
 • Bod yn ystyriol o ofalwyr hŷn a allai gael eu heffeithio'n arbennig o negyddol gan yr unigedd cymdeithasol ac sy'n debygol iawn o fod angen mwy o gymorth.    

  Ar gyfer gwasanaethau ysbyty aciwt 

 • Efallai y bydd pobl hŷn yr amheuir eu bod wedi'u heintio neu eu bod yn dioddef o haint a'u perthnasau yn cael eu hunain mewn amgylchedd gofal dwys a/neu'n derbyn gofal gan staff sy'n cymryd camau rhagofalus bryderus neu ofidus. Ystyried beth y gellir ei wneud i wneud yr amgylchedd yn llai bygythiol ac yn fwy cyfarwydd a lleihau nifer yr ymchwiliadau, os yw'n bosibl.  
 • Ceisiwch sicrhau bod staff gofal yn ymwybodol o ffyrdd anffarmacolegol o fynd i'r afael ag ymddygiad gofidus.  
 • Bydd pobl hŷn yn aml mewn mwy o berygl o gael deliriwm. Dylid annog staff i ystyried strategaethau lleihau risg yn gynnar (maethiad, hydradiad, rhwymedd a phoen ac ati). 
 • Mae'r Coleg wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd, coronafeirws: rheoli deliriwm mewn achosion sydd wedi eu cadarnhau a'u hamau, gyda Chymdeithas geriatrig Prydain a Chymdeithas deliriwm Ewropeaidd (ar gael drwy'r ddolen o dan ' ein hadroddiadau ac adnoddau '). 

  Ar gyfer gwasanaethau cleifion mewnol   

 • Adolygwch eich gweithdrefnau a'ch cynlluniau ar gyfer unedau cleifion mewnol.    
 • Sicrhau bod silindrau ocsigen ar gael a bod gwybodaeth a sgiliau corfforol y staff yn cael eu cadw'n gyfredol fel y bo modd.   
 • Gwirio Mae cynlluniau gofal yn adlewyrchu unrhyw ddogfennaeth atwrneiaeth arhosol a chyfarwyddiadau ymlaen llaw a ddiweddarwyd. Mae'r Gyfadran seiciatreg henaint hefyd wedi datblygu rhestr o awgrymiadau penodol, ymarferol, i'w hystyried gan wasanaethau seiciatreg henaint, y byddwn yn eu hychwanegu yn gynnar yr wythnos nesaf. 

Gall yr wybodaeth ganlynol newid yn unol â chanllawiau cenedlaethol.

Gall pobl sy'n defnyddio cyffuriau fod mewn mwy o berygl o gael eu COVID-19 na'r boblogaeth yn gyffredinol, am y rhesymau canlynol:

 • Hyd yma, ymddengys fod marwolaethau ac afiechydon difrifol yn sgil COVID-19 wedi'u crynhoi ymhlith pobl hŷn a bod ganddynt broblemau iechyd sylfaenol, megis diabetes, canser, a chyflyrau anadlol. Felly, mae'n rhesymol poeni y gallai swyddogaeth yr ysgyfaint neu glefyd yr ysgyfaint sy'n gysylltiedig â hanes ysmygu, megis clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), beryglu pobl am gymhlethdodau difrifol yn sgîl COVID-19. Mae gan bobl sydd â hanes o gamddefnyddio cyffuriau lawer mwy o achosion o glefyd anadlol cronig (asthma a COPD) na'r boblogaeth gyffredinol.
 • Ymhlith y risgiau eraill i bobl mae llai o fynediad at ofal iechyd, ansicrwydd o ran tai, a mwy o debygolrwydd o gael eu carcharu neu eu cadw mewn ysbyty. Mynediad cyfyngedig i ofal iechyd lleoedd mae pobl â chaethiwed mewn mwy o berygl ar gyfer llawer o afiechydon. Os caiff ysbytai, clinigau a systemau iechyd cyflenwol eu gwthio i'w capasiti, bydd pobl â chaethiwed-sydd eisoes yn cael eu stigmateiddio a'u tanwasanaethu gan y system gofal iechyd-yn wynebu mwy fyth o rwystrau i driniaeth ar gyfer COVID-19.
 • Gall bod yn ddigartref neu gael eu carcharu wneud pobl yn agored i sefyllfaoedd lle maent mewn cysylltiad agos ag eraill a allai hefyd fod mewn mwy o berygl o gael eu heintio. Mae llai o sefydlogrwydd o ganlyniad i ddibyniaeth opioidau afreolus yn cynyddu'r risgiau hyn.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a digartrefedd.

Dyma ystyriaethau pwysig eraill:

 • Mae nifer y marwolaethau a'r niwed sy'n gysylltiedig â chyffuriau ar eu huchaf erioed.
 • Gall mynediad i opioidau stryd a fasnachwyd yn draddodiadol gael ei effeithio gan gyfyngiadau byd-eang ar symud (fel y gwelwyd eisoes yn SCRAs y farchnad/' Spice ') gan arwain at gyflymiad posibl o'r opioidau grymus sy'n dod i'r amlwg megis fentanyl a cyfatebiaethau cysylltiedig. Os amherir ar gadwyni cyflenwi, efallai y gwelwn amrywiaeth ehangach o gyffuriau stryd yn cael eu dileu.
 • Gall gwasanaethau ar gyfer aelodau mwyaf agored i niwed ein cymuned, fel gwasanaethau i'r digartref, ddod yn anos eu cyrraedd neu gallant fod ar gael yn gyfan gwbl. Gall hyn arwain at alw cynyddol ac annisgwyl ar wasanaethau caethiwed. Mae'r rhai sydd ag anhwylderau defnyddio sylweddau hefyd yn fwy tebygol o gael eu gwrthimiwnedd.
 • Felly, dylem ystyried bod gan bobl sy'n defnyddio cyffuriau y potensial i gael eu hystyried yn un o'r grwpiau risg uchel mewn perthynas â COVID-19, a theilwra'r modd yr ydym yn darparu triniaeth yn unol â hynny.

Ein cyngor presennol ar gyfer seiciatryddion a staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau dibyniaeth yw:

Ar gyfer unigolion ar driniaeth gyda chymorth meddyginiaeth (MAT)

 • Y flaenoriaeth glinigol gyfredol yw diogelu'r broses o ddarparu triniaethau clinigol sy'n achub bywydau, er enghraifft, triniaeth â chymorth gyda meddyginiaeth opioid (MAT) megis methadon a byfinîn.
 • Maes blaenoriaeth arall yw mesurau lleihau niwed fel cyflenwadau nodwyddau a chwistrellau i'r rhai sy'n chwistrellu
 • O dan amgylchiadau arferol darperir y triniaethau hyn yn y gymuned, mae angen i bobl allu symud yn rhydd tra'n teimlo'n gyfforddus yn gwneud tripiau rheolaidd allan o'u cartref, ac yn dibynnu ar elfennau eraill megis mynediad rheolaidd i fferyllfeydd yn y gymuned a cyflenwad dibynadwy o feddyginiaethau hanfodol.
 • Wrth i'r amgylchedd allanol newid, mae'n debygol y bydd yr amhariad yr ydym eisoes yn sylwi arno yn cynyddu ac yn ei gwneud yn fwy heriol i unigolion ar MAT, yn enwedig y rhai ar gyfundrefnau MAT mwy cyfyngol, barhau i gael triniaeth yn ôl yr arfer. Gwyddom fod fferyllfeydd eisoes wedi dechrau cyfyngu ar fynediad i ddefnyddwyr ein gwasanaethau oherwydd llai o allu a rhesymau eraill, hyd yn oed yn gwrthod darparu defnydd dan oruchwyliaeth. Mae'n debyg y bydd hyn yn fwy o broblem wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.
 • Mae pobl MAT wedi mynegi pryderon am bresenoldeb rheolaidd mewn fferyllfeydd, gan ddewis, mewn rhai achosion, atal eu triniaeth yn hytrach na chynyddu'r risg o amlygiad ac o bosibl rhoi eu hunain neu eu hanwyliaid mewn perygl.
 • Yn ystod y cam hwn, a lle bynnag y bo'n bosibl, byddai'n briodol ystyried llacio'r gofyniad arferol i bobl fynd i fferyllfa gymunedol yn aml, ac ystyried sut y gellir parhau i roi triniaeth. Mae ymwneud â thriniaeth yn y boblogaeth hon yn heriol, felly bydd dileu rhwystrau i fynediad a gwneud trefniadau triniaeth yn dderbyniol i bobl yn ystyriaeth hanfodol.
 • Mae bron bob amser yn fwy diogel i bobl sy'n dibynnu ar opioid i gael MAT i fynd adref, yn hytrach na bod yn MAT a theimlo rheidrwydd i ddefnyddio opioidau ar y stryd gyda'r holl risgiau sy'n ei olygu. Mae gan MAT y potensial i achosi niwed os nad yw'n cael ei gymryd fel cyfarwyddyd, ond ar gydbwysedd Mae'n llawer mwy tebygol o fod o fudd i unigolion. Mae'n ymyriad sy'n achub bywydau sy'n lleihau niwed sy'n fwy diogel na'r defnydd o opioidau ar y stryd a phurdeb anhysbys. Mae angen parhau i ystyried diogelu plant.

Ystyriaethau ffarmacolegol ar gyfer pobl sy'n defnyddio cyffuriau

 • Mae Buprenorphine formulations yn agosi opioid rhannol ac mae ganddyn nhw broffil diogelwch gwell o'i gymharu â'r hyn sy'n agosau'n llawn fel methadon o ran gorddos. Maen nhw hefyd yn llai tebygol o achosi niwed i bobl opioid-naïf pe bydden nhw'n cael eu bwyta'n anfwriadol. Gallai hyn fod yn ddewis mwy addas mewn sefyllfaoedd lle mae pryderon diogelu neu risgiau eraill yn amgylchedd uniongyrchol y claf.
 • Mae dewis mat yn dibynnu ar amgylchiadau unigol, ac mae dewis yn ffactor allweddol o ran ymlyniad. Os oes modd, parhewch gyda'r cyffur MAT presennol.
 • Ystyried darparu meddyginiaeth i unigolion sydd eisoes yn mynd adref gyda nhw am feddyginiaethau sy'n mynd adref am fwy o amser. Gellid ystyried ac ymestyn cyflenwad dwy wythnos yn dibynnu ar yr amgylchiadau allanol.
 • Ystyried yn gadarn a all pobl ar ddefnydd dan oruchwyliaeth symud i gyflenwad a chyflenwad heb oruchwyliaeth yn eu cartrefi. Mewn rhai mannau, efallai na fydd defnydd dan oruchwyliaeth yn opsiwn, a dylid cydbwyso ei ddefnyddioldeb yn erbyn y risg o gymell pobl i wneud mwy o dripiau allan o'r cartref nag y byddent fel arall yn dymuno ei wneud.
 • Manteisiwch ar y cyfle i optimeiddio dognau fel y bo'n briodol.
 • Os dim ond asesiadau o bell sy'n bosibl, a bod pobl yn methu â chael/darparu prawf cyffuriau – ystyried bwrw ymlaen â buprenorphine titration based yn seiliedig ar asesiad digonol. Mae'n annhebygol y bydd hyn yn bosibl ar gyfer methadon, ond caiff ei ystyried fesul achos unigol.
 • Dylid oedi cyn dadwenwyno dadwenwyno a lleihau dosau, gyda phobl yn cael eu hannog i gynnal sefydlogrwydd yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Fodd bynnag, os bydd angen i unigolion ddadwenwyno, dylid cefnogi hynny.
 • Os caiff pobl eu cynghori i ynysu eu hunain (ond nad ydynt wedi cael eu trin yn yr ysbyty) gellid gofyn iddynt enwebu unigolyn i gasglu'r presgripsiwn ar eu rhan a gallent gael cyflenwad hwy o feddyginiaeth. Os nad ydynt yn gallu enwebu unigolyn i wneud hyn, lle bo modd, gallai aelod o'r staff gasglu a chyflwyno'r feddyginiaeth.
 • Dylid cefnogi'r uchod gyda a) darpariaeth ar gyfer Naloxone yn y cartref B) blychau storio diogel C) Cyngor ar leihau niwed D) cyfathrebu'n rheolaidd â chymorth llinell gyntaf
 

Mae Public Health England wedi cyhoeddi ' COVID19: Canllawiau ar gyfer darparu gofal cartref '.  

 • Pob aelod o staff i esbonio i'r claf/gofalwr y rhesymau dros newid dros dro yn y protocol ar gyfer cynnal sgrinio dros y ffôn cyn ymweliadau cartref, a phan fydd y staff yn ymweld, gallant fod yn gwisgo PPE.   
 • Pob aelod o staff i sicrhau eu bod yn deall trefniadau lleol ar gyfer cyflenwi cyfarpar PPE y staff os oes angen ar gyfer ymweliadau penodol â'r gymuned.    
Cyn ymweld â'r cartref: 
 • Yr aelod o staff i gysylltu â'r claf/gofalwr dros y ffôn i sefydlu statws iechyd corfforol y claf/gofalwr;   
 • Yr aelod o staff i ofyn i'r claf/gofalwr   
 1. Oes gennych chi dymheredd uchel/twymyn?   
 2. A oes gennych beswch parhaus newydd?   
 3. Oes gan unrhyw un yn eich cyfeiriad cartref y symptomau hyn?  
 • Os yw'r ateb yn gadarnhaol i unrhyw un o'r uchod, bydd hyn yn cael ei ystyried yn  "symptom " at ddibenion y protocol hwn.   
 • Mynnu pan fydd symptomau'n dechrau/a ydynt yn symptomau newydd? (Ystyriwch ganllawiau iechyd y cyhoedd: a ydynt wedi dychwelyd yn ddiweddar o wledydd risg uchel?, a ydynt wedi cael unrhyw gysylltiad â rhywun sydd wedi'i amau neu wedi'i gadarnhau-19?).    
 • Ydyn nhw wedi gofyn am unrhyw sylwadau teulu meddygol/111/meddyg?   
 • Os yw claf/gofalwr yn dweud ei fod yn symptomatig cynnal asesiad risg i weld a yw'r ymweliad yn hanfodol i gynnal lles meddyliol a chorfforol y claf h.y. y cleifion hynny sydd mewn argyfwng/angen meddyginiaeth;   
 • Os yw'r claf/gofalwr yn symptomatig, rhowch gyngor (dilynwch y ddolen i gael y canllawiau arhosiad yn y cartref presennol).   
 • Os yn achos argyfwng meddygol lle mae'r claf yn symptomatig ar gyfer ei 19 – ffoniwch 999. Eu hysbysu bod y claf yn symptomatig ar gyfer COVID19.   
 • Os nad yw ymweliad yn hanfodol – yn ychwanegol at eich asesiad risg a ddisgrifir uchod-Peidiwch â mynd ar ymweliad. 
 • Adrodd yn ôl i'r rheolwr/RMO. Monitro gyda chysylltiadau dros y ffôn tra bod cynllun gofal yn cael ei sefydlu o dan gyngor COVID 19. Diweddaru'r cynllun gofal gan gadarnhau'r trefniadau ar gyfer cynnal cyswllt a gofal diogel.   
 • Os bydd y claf/gofalwr yn nodi bod symptomau ysgafn ac ymweliad cartref yn hanfodol i ddarparu gofal yn ddiogel, dylid gwneud trefniadau i'r staff ymweld gan ddefnyddio cyfarpar PPE. Gweler yr adran ar y gymuned isod am gyngor ar ddefnyddio offer PPE yn y lleoliad hwn.      
 • Os na allwch gysylltu'n llwyddiannus dros y ffôn cyn yr ymweliad, rhowch gynnig ar ddulliau eraill o gysylltu e.e. gofalwr dros y ffôn. Os na ellir sefydlu cyswllt ac nad yw ymweliad yn hanfodol, peidiwch ag ymweld, ond parhewch i geisio gwneud cyswllt. Os yw'r ymweliad â'r cartref yn gwbl hanfodol, dylid ymweld â'r cartref yn ôl y bwriad a chynnal asesiad cyflawn ar y stepen drws. 
Swyddogaeth asesu cam drws 
 • Os bernir bod asesiad ar garreg y drws yn briodol ac ar ôl iddo gael ei gynnal, mae pryder bod gan y claf/gofalwr symptomau nad ydynt yn mynd i mewn i'r cartref. Dylid rhoi cyngor i'r claf. Cynnal cyswllt cefnogol o bell. E.e. galw o'r car.  

‘Cohorting’ cleifion sy'n agored i niwed yn gorfforol

 • Dylai darparwyr ystyried dichonoldeb ad-drefnu ystad cleifion mewnol er mwyn creu wardiau ' ward carfan ' i leihau'r risg o contagion ymysg grwpiau sy'n agored i niwed. Mae'r rhain yn cynnwys oedolion ag eiddilwch, cleifion â BMI o 40 neu fwy, menywod beichiog, cleifion ag anhwylder bwyta a chleifion â chyd-afiachusrwydd corfforol
 • Anogir darparwyr i ystyried mesurau monitro ffisegol a gwella'r broses o reoli heintiau ar y wardiau ward hyn
 • Dylid gwerthuso hyblygrwydd o ran rheoli craffter a chyfyngiadau math y ward (e.e. cleifion wedi'u grwpio yn ôl rhyw, oedran neu ddiagnosis), a chadw cofnodion o benderfyniadau ac ystyriaethau moesegol.
 • Bydd y darparwyr hefyd yn dymuno ystyried a oes angen gwell gofal iechyd meddwl er mwyn lliniaru effeithiau unigedd a defnyddio technoleg ddigidol.

Defnydd hyblyg o'r ystâd a chydweithrediad y sector annibynnol

 • Mae cleifion â COVID-19 angen llety un ystafell a mynediad i'w hystafell ymolchi eu hunain, yn unol â chanllawiau hunanynysu Llywodraeth Cymru.
 • Mae'n bosibl y gallai'r broses hon o resymoli ystadau rychwantu grŵp o ddarparwyr, gan gynnwys y sector annibynnol, mewn patrwm cydweithredol neu leol sy'n darparu.
 • Gofynnir i ddarparwyr ystyried y canlynol: sut y gellid darparu llety ystafell sengl ychwanegol ar gyfer y rhai â COVID-19 drwy bartneriaethau'r sector annibynnol; ac a yw'n ymarferol addasu capasiti ystadau diogel i oedolion er mwyn darparu ar gyfer cleifion gwirfoddol.
 • Mae GIG Lloegr yn disgwyl i ddarparwyr: ddadansoddi a mapio ystad cleifion mewnol sy'n bodoli eisoes; Nodi bylchau, risgiau a phwysau; a datblygu cynlluniau wrth gefn mewn partneriaeth â darparwyr cleifion mewnol lleol eraill.

Creu capasiti ychwanegol i gleifion mewnol

 • Gofynir i ddarparwyr hefyd werthuso a ellid cadw unrhyw welyau a gaewyd yn flaenorol neu a oes cyfleoedd i ailysgogi wardiau sydd wedi'u rhoi o'r neilltu.

Mae cleifion sy'n cael therapi electrogynhyrfol ymhlith y rhai mwyaf psychiatrically sâl fel arfer ac maent yn debygol o gael eu heffeithio'n ddifrifol gan arhosfa o driniaeth.

Gyda natur y driniaeth a allai achub bywydau, dylai byrddau iechyd sy'n wynebu penderfyniadau anodd geisio peidio â thynnu staff anesthetig oddi ar restrau'r ECT heb ymgynghori clinigol ymlaen llaw â chydweithwyr seiciatrig ynghylch brys yr ysgol gleifion yr heneb.

Fel arfer, dylai Seiciatryddion ystyried yr holl opsiynau eraill cyn therapi electrogynhyrfol.

I gael rhagor o fanylion am ECT yn ystod pandemig COVID-19, darllenwch y gwasanaeth achredu ECT.

Mae'r adran hon o'r canllawiau yn unol â'r canllawiau cenedlaethol interim sydd eisoes ar gael ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol (NHSE), sy'n cynnig pedair prif egwyddor:  
 
 • Nodi achosion posibl cyn gynted ag y bo modd  
 • Atal y posibilrwydd o drosglwyddo haint i gleifion eraill a staff  
 • Osgowch gyswllt corfforol uniongyrchol, gan gynnwys archwiliad corfforol, a chyswllt â secretiadau anadlol  
 • Ynysu'r claf, cael cyngor arbenigol a phenderfynu a yw'r claf mewn perygl o gael ei COVID-19  
Rheoli achosion tybiedig o COVID-19
  
Os ystyrir COVID-19 yn bosibl pan fydd sesiwn therapi seicolegol neu ymgynghoriad cleifion allanol eisoes ar y gweill, gadewch yr ystafell, caewch y drws a golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr. Osgoi archwiliad corfforol o achos dan amheuaeth.
 

Dylai'r claf, unrhyw deulu, eiddo ac unrhyw wastraff aros yn yr ystafell gyda'r drws ar gau. Cynghorwch eraill i beidio â mynd i mewn i'r ystafell. Os oes dal angen cael neu gwblhau hanes clinigol, gwnewch hyn dros y ffôn. Dylid gofyn i'r claf ffonio GIG 111 o'r ystafell.  

Os na ellir osgoi mynd i mewn i'r ystafell neu gysylltu â'r claf mewn argyfwng, gwisgwch offer diogelu personol yn unol â'r rhagofalon safonol rheoli heintiau, megis menig, ffedog a masg llawfeddygol gwrthymwrthodol hylifol (FRSM) a chadwch sydd eu hangen. Dylai'r holl PPE gael ei dynnu'n llwyr fel gwastraff clinigol.  
 
Pan gynhelir cyfweliad dros y ffôn gyda chlaf sydd wedi'i leoli yn rhywle arall (er enghraifft gartref) ac mae COVID-19 yn benderfynol o fod yn bosibl (yn seiliedig ar feini prawf PAU ar gyfer achos posibl), asesiad wyneb yn wyneb mewn gofal sylfaenol (gan gynnwys y tu allan i oriau meddygon teulu a Canolfannau) yn cael eu hosgoi.
 
Yn lle hynny, ffoniwch yr arbenigwr heintiau gofal eilaidd lleol i drafod asesu diogel, os yw gofal ysbyty yn cael ei ystyried, os nad yw'n cyfeirio at GIG 111.  

I gael arweiniad ar ymarfer clinigol sy'n ymwneud â COVID-19 mewn unedau gofal dwys seiciatrig, trowch at yr adnoddau canlynol:

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry