Gweithlu-COVID-19 Canllawiau i glinigwyr

Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yma.

Isod, ceir egwyddorion GIG Lloegr a fydd yn ceisio llywio ymateb fel y system iechyd meddwl/anabledd dysgu ac awtistiaeth:
 
Byddwn yn diweddaru'r wybodaeth hon.
 • Dylai pobl ag anghenion iechyd meddwl, anabledd dysgu neu awtistiaeth gael yr un lefel o amddiffyniad a chymorth â rheoli COVID-19 fel Aelodau eraill o'r boblogaeth. Gall hyn olygu darparu cymorth ychwanegol gan gynnwys gwneud addasiadau rhesymol.
 • Wrth baratoi ar gyfer ac wrth ymateb i COVID-19, efallai y bydd angen i staff ym maes MH/anabledd dysgu ac awtistiaeth wneud penderfyniadau anodd yng nghyd-destun llai o allu a galw cynyddol. Bydd angen i'r penderfyniadau hyn gydbwyso angen clinigol (meddyliol a chorfforol), diogelwch cleifion a risg. Oherwydd yr angen i wneud penderfyniadau cyflym, gall darparwyr ddewis defnyddio panel cleifion neu bwyllgor moeseg sy'n bodoli eisoes i gynghori ar benderfyniadau.
 • Wrth ystyried cynlluniau, dylai darparwyr ystyried nid yn unig bod cleifion yn agored i heintiad corfforol ond eu bod yn agored i niwed gan anghenion iechyd meddwl, anabledd dysgu neu awtistiaeth hefyd. Bydd pobl mewn perygl o farw oherwydd hunanladdiad, anaf oherwydd hunan-niwed a hunan-esgeulustod, ac felly mae angen i newidiadau i wasanaethau gael diogelwch cleifion fel y peth pwysicaf.
 • Mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol a bydd angen cyd-gynhyrchu ymatebion lle y bo'n bosibl. Er mwyn gwneud y defnydd gorau o asedau'r gymuned a defnyddio mewnwelediadau ac arbenigedd partneriaid, bydd angen datblygu cynlluniau ymateb law yn llaw â chleifion, teuluoedd, gofalwyr, sefydliadau'r sector gwirfoddol (VCS) yn ogystal â darparwyr dysgu/anableddau ac awtistiaeth gyfagos. Bydd hyn yn cynnwys cynllunio o fewn cydweithrediad darparwr a arweinir gan y GIG, gyda phartneriaid gofal cymdeithasol, y system cyfiawnder troseddol, Comisiynwyr, a darparwyr addysg ar gyfer plant a phobl ifanc (PPI).
 • Bydd angen i ddarparwyr sicrhau'r ddarpariaeth orau bosibl drwy dechnolegau digidol i sicrhau parhad gofal lle gofynnir i gleifion ynysu ac mewn ymateb i lai o niferoedd staff neu symudedd. Gellir defnyddio technoleg ddigidol hefyd i gefnogi parhad mewn cyswllt cymdeithasol i gleifion, teuluoedd a gofalwyr.
 • Dylai darparwyr gofio effaith hirdymor y pandemig a'r effeithiau cysylltiedig ar anghenion iechyd meddwl y boblogaeth a cheisio lleihau'r newidiadau sy'n effeithio ar gapasiti a chapasiti'r system yn y tymor hirach.
Cefnogi cydweithwyr a staff rheng flaen eraill 
 

Wrth i'r holl ymarferwyr iechyd fynd drwy brofiadau sy'n peri straen, yn bryderus ac yn drawmatig, bydd gennych rôl yn eu helpu gyda'u hiechyd meddwl.

Isod, ceir rhai ffyrdd y gallwch gynorthwyo:  

 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd pawb yn mynd yn sâl. Parhau â'r arfer a argymhellir o beidio â chael ei friffio yn seicolegol eraill ar ôl digwyddiadau heriol; Fodd bynnag, mae trafodaethau/adolygiadau dan arweiniad arweinydd yn syniad da cyn belled â'u bod yn cael eu cynnal mewn ffordd seicolegol ddiogel. Mae'n well darparu cymorth rheolaethol/goruchwylio rhagweithiol yn ogystal â chymorth cymheiriaid/cydweithiwr i'r mwyafrif.  
 • Mae gennych ddigon o adnoddau i helpu timau rheng flaen eraill drwy helpu goruchwylwyr i ddarparu cymorth priodol i'w staff i ymateb yn briodol a cheisio gwella'r bondiau cymdeithasol gydlynus o fewn eu timau. Yn ddealladwy, ni ddylid cyfeirio at y rhai sy'n gofidio am wasanaethau iechyd meddwl ar unwaith ond a reolir gan oruchwyliwr sensitif a seicolegol wybodus o fewn y tîm.  
 • Mae'n bosibl y bydd gwasanaethau seiciatrig hefyd yn gallu darparu gwasanaeth clinigol cyflym ac ymroddedig i staff gofal iechyd rheng flaen eraill sy'n mynd yn sâl eu meddwl. Bydd hyn yn dibynnu ar ba gapasiti sydd ar gael yn lleol, a byddai gwneud hynny yn helpu'r ymdrech gyffredinol i gynnal cronfa o weithwyr gofal iechyd rheng flaen effeithlon i ddarparu gofal. Mae angen i gynnig o'r fath fabwysiadu meddylfryd ' dychwelyd at ddyletswydd ' gan barhau'n wyliadwrus ar gyfer gweithwyr a all fod ag anhwylder meddyliol sylweddol, ac felly amhariad galwedigaethol. Argymhellir y dylid cysylltu â staff iechyd galwedigaethol mewn perthynas â'r dasg hon. 

 

Arwain neu reoli tîm 

Os ydych yn arwain neu'n rheoli tîm: 

 • Sicrhau cyfathrebu o ansawdd da a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf gywir i'r holl staff. 
 • Cylchdroi gweithwyr straen uchel yn rheolaidd yn hytrach nag yn seiliedig ar aelod o staff yn nodi eu hangen i gael eu cylchdroi.
 • Gweithwyr dibrofiad sy'n bartneriaid gyda'u cydweithwyr mwy profiadol. Gall system ' cyfeillio ' helpu i ddarparu cymorth, monitro straen ac atgyfnerthu gweithdrefnau diogelwch. 
 • Mewn sefyllfaoedd lle mae risg yn ansicr, ystyriwch a all staff allgymorth gynnal ymweliadau pâr.
 • Cychwyn, annog a monitro egwyliau gwaith.
 • Gweithredu amserlenni hyblyg ar gyfer gweithwyr yr effeithir arnynt yn uniongyrchol neu sydd ag aelod o'r teulu wedi'i effeithio gan ddigwyddiad sy'n peri straen.
 • Mynd ati i fonitro Aelodau'r tîm a pharhau'n wyliadwrus am arwyddion o straen; Mabwysiadu dull 'Nip it in the bud' yn hytrach nag aros i bobl fynd yn sâl neu wynebu argyfwng.
 • Hwyluso mynediad at, a sicrhau bod staff yn ymwybodol o ble y gallant gael gafael ar wasanaethau cymorth seicogymdeithasol ac iechyd meddwl.
 • Mae rheolwyr ac arweinwyr tîm hefyd yn wynebu pwysau tebyg fel eu staff, a phwysau ychwanegol o bosibl ar lefel cyfrifoldeb eu rôl. Mae'n bwysig bod y darpariaethau a'r strategaethau uchod yn eu lle ar gyfer gweithwyr a rheolwyr, a bod rheolwyr yn gallu modelu strategaethau hunanofal er mwyn lleddfu straen. 

Rhyddhau capasiti clinigol ar gyfer gofal uniongyrchol i gleifion

Bydd angen arweinyddiaeth glinigol i gefnogi adleoli staff fel y bo'n briodol. Yn unol â chynlluniau wrth gefn, bydd yn ofynnol i sefydliadau ad-drefnu tasgau er mwyn sicrhau bod amser clinigol yn cael ei ryddhau i ganolbwyntio ar ddarparu gofal uniongyrchol i gleifion. Gall hyn olygu y gofynnir i staff sy'n agored i'r gallu i gyflawni tasgau cyswllt â chleifion neu rai nad ydynt yn rhai clinigol ryddhau adnoddau clinigol uniongyrchol.

Timau amlddisgyblaethol (MDTs)

Dylid ystyried rôl y tîm amlddisgyblaethol cyfan o ran cefnogi'r gwaith o ddarparu gofal uniongyrchol wedi'i flaenoriaethu i gleifion. Lle bo'n briodol, dylai'r tîm amlddisgyblaethol cyfan gael hyfforddiant mewn ymateb i ddigwyddiadau, er enghraifft, os bydd llai o weithlu wedi'i hyfforddi yn yr ymyriadau corfforol priodol ar gyfer y gwasanaethau. 

Dychwelyd i ymarfer

Anogir aelodau'r Coleg sydd naill ai wedi gadael y GIG dros dro neu'n barhaol i roi cymorth i ymdrechion i frwydro yn erbyn COVID-19.

Mae'r gwaith o ymestyn y gweithlu meddygol wedi'i gynllunio ar gyfer achos ' COVID-19 ' mawr. Mae hyn yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol i weithwyr proffesiynol sydd (naill ai dros dro neu'n barhaol) adael y GIG i ystyried dychwelyd i helpu mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar feddygon sy'n dychwelyd i'r GIG i helpu gyda COVID-19.

Mae canllawiau pellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer dychwelyd AHP a gwyddonwyr gofal iechyd, yn ogystal â chanllawiau i nyrsys a bydwragedd sydd wedi'u cofrestru dros dro.

 
 

Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus

Mae'r Coleg yn cynhyrchu podlediadau tebyg i'r rhai ar wefan RCPsych, ond sy'n cael eu cofnodi'n benodol ar gyfer CPD ar-lein. Mae mynediad i'r recordiadau am ddim, ond mae angen i chi fod yn danysgrifiwr CPD ar-lein er mwyn sefyll y prawf ar y diwedd a chael ardystiad CPD. Sylwch nad yw'r Coleg o reidrwydd yn farn y rhai a gyfwelwyd.
Mae'r Coleg yn ystyried cynhyrchu neu gyfarwyddo mwy o fodiwlau DPP, podlediadau a gweminarau. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd os oes gennych ddiddordeb.

Safonau proffesiynol

Mae'r Athro Stephen Powis, Cyfarwyddwr Meddygol Cenedlaethol GIG Lloegr a gwelliant y GIG, wedi ysgrifennu at yr holl swyddogion cyfrifol a chyfarwyddwyr meddygol ynghylch newidiadau i weithgareddau safonau proffesiynol. Mae'r prif bwyntiau'n cynnwys:

 • Arfarniadau meddygol – argymhelliad cryf y dylid atal y rhain hyd nes y rhoddir rhybudd pellach ... Os na fydd y gwerthusai a'r gwerthuswr yn cytuno ar amgylchiadau eithriadol. '
 • Ailddilysu – Mae GMC wedi cadarnhau y bydd unrhyw feddygon sy'n cael eu hail-ddilysu erbyn diwedd Medi yn cael eu hail-ddilysu gan un flwyddyn.
 • Fframwaith ar gyfer sicrhau ansawdd ar gyfer swyddogion cyfrifol ac ailddilysu – Mae archwiliad sefydliadol blynyddol 2019/20 wedi'i ganslo.
 • Dylid diwygio hyfforddiant gorfodol a gweithgareddau eraill – gofynion lleol ar gyfer hyfforddiant gorfodol, datblygiad proffesiynol parhaus a gwaith gwella ansawdd nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â COVID-19.
 • Cynhelir trosolwg o bryderon proffesiynol, ond rhoddir blaenoriaeth i achosion risg uchel.
Ar 25 Mawrth, mae Gweinidog Cymru dros Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol wedi cyhoeddi'r datganiad ysgrifenedig hwn ar hygyrchedd PPE yng Nghymru.

Gall cleifion yr amheuir eu bod wedi'u heintio neu'n mynd i'r ysbyty i gael triniaeth mewn amgylchedd gofal dwys brofi bod eu sefyllfa'n drawmatig. Gall y profiadau hyn, ar brydiau, gael ôl-effeithiau dwys, seicolegol ac emosiynol hyd yn oed ar ôl i'r claf wella o'r salwch corfforol. 

 • Ystyried beth y gellir ei wneud i wneud yr amgylchedd yn llai brawychus ac yn fwy cyfarwydd i'r claf a rhoi cymaint o gysur ag sy'n bosibl o ystyried y sefyllfa. Mae hefyd yn werth nodi bod cael hoff berson ym maes gofal dwys yn debygol o achosi pryder mawr i gleifion a'u perthnasau. Pan fydd claf yn marw, gall Aelodau'r teulu ddioddef o symptomau straen trawmatig sy'n gysylltiedig â'r hyn a ddigwyddodd i'w hanwyliaid neu, yn wir, yr hyn a ddychmygasant a ddigwyddodd iddynt. 
 • I gleifion a'u teuluoedd, mae'n briodol gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu monitro'n weithredol, yn unol â chanllawiau NICE, am tua mis ar ôl i'r claf ymadfer i sicrhau bod eu hiechyd meddwl yn sefydlog. Os amheuir bod person yn dioddef o broblem iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â thrawma, dylid ei asesu'n drylwyr a darparu gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn unol â NICE, os oes angen. 
 • Dylai ymddiriedolaethau gofio y gall staff gofal iechyd, teuluoedd a gofalwyr ddioddef straen trawmatig a/neu alar oherwydd marwolaethau. Dylid hefyd monitro'r unigolion hyn yn weithredol, a lle bo anawsterau o'r fath yn ddifrifol a/neu'n gyson, dylid darparu asesiad llawn a bydd angen rhoi triniaeth ar sail tystiolaeth. 

Mae'r papurau perthnasol ar ymdopi â straen trawmatig mewn lleoliadau iechyd i'w gweld isod:

Adolygiad systematig, thematig o ffactorau cymdeithasol a galwedigaethol sy'n gysylltiedig â chanlyniadau seicolegol mewn gweithwyr gofal iechyd yn ystod achosion o glefydau heintus (PDF)
Straen trawmatig mewn galwedigaethau sy'n dueddol o ddioddef trychineb: Trosolwg o'r llenyddiaeth ac awgrymiadau ar gyfer rheoli straen trawmatig yn y gweithle (PDF)
• Roedd y cymorth a ddatblygwyd gan y cyflogeion (link: https://www.supporttheworkers.org/) yn datblygu cwricwlwm hyfforddiant a chymorth sy'n seiliedig ar dystiolaeth gyflym i staff sy'n darparu cymorth seicogymdeithasol i weithwyr rheng flaen.
• Mae gweithgor ymateb i drawma COVID (link: https://covidresponse.wixsite.com/traumagroup) wedi'i ffurfio i helpu i gydlynu ymatebion sy'n seiliedig ar drawma i achos COVID-19. Caiff ei gydlynu gan staff yng Ngholeg Prifysgol Llundain a'r clinig straen trawmatig yn Ymddiriedolaeth GIG Camden ac Islington. Mae eu gwefan yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer clinigwyr sy'n cydgysylltu ymatebion seicolegol i COVID-19. 

Gwasanaeth cymorth RCPsych Seiciatryddion (PSS)

Dylech ystyried cysylltu â gwasanaeth cymorth y Seiciatryddion (PSS) i gael cymorth os ydych chi'n teimlo bod ei angen arnoch.  Mae'r PSS yn wasanaeth cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i Seiciatryddion ym mhob cyfnod yn eu gyrfa sy'n cael eu hunain mewn anhawster neu sydd angen cymorth. 

Rydym yn cydnabod bod hwn yn brofiad na welwyd ei debyg i lawer ohonom ac mae'r PSS yn datblygu canllawiau penodol ar gefnogi ein hunain a'n gilydd.  Byddem yn eich annog i ddefnyddio'r rhwydweithiau a'r sefydliadau medrus sydd eisoes yn eu lle ar gyfer cymorth, yn hytrach na gosod rhywbeth i fyny eich hunain yn lleol. 

Uned cymorth proffesiynol HEIW (PSU)

Addysg a gwella iechyd Mae Cymru'n gweithredu'r gwasanaeth penodol hwn, gan gynnig arweiniad a chymorth i hyfforddeion ledled Cymru. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a rhagor o wybodaeth yma.

Fel rhan o gynllunio parhad busnes, dylai pob tîm seiciatrig ystyried pa wasanaeth y gallant ei ddarparu gyda llai o staff a sut y byddant yn ymdopi â gwahanol senarios. Yn benodol:

Llinellau dirprwyo clir
 • Mae ar ymgynghorwyr ac arweinwyr tîm/rheolwyr angen llinellau dirprwyo clir rhag ofn eu bod yn analluog.
Cyfathrebu'n ddiogel
 • Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyfathrebu gwybodaeth glinigol gymhleth yn ddiogel yn parhau i fod yn hanfodol mewn timau.
 • Cynnal cyfathrebu da gyda chydweithwyr/hyfforddeion hyd yn oed pan fyddant wedi'u hynysu neu'n gweithio o gartref (e.e. canolfannau lles meddygol diwrnod byr (dal i fyny) mewn unedau/tîm drwy SKYPE/ffôn).
 • Dylid dod o hyd i atebion lleol ar gyfer gwneud hyn yn y ffordd fwyaf priodol er mwyn galluogi ymbellhau cymdeithasol e.e. faint o staff sy'n dod at ei gilydd mewn swyddfa fach y dylid eu hosgoi a chyflwyno dulliau amgen o gyfarfod. Bydd gan hyn hefyd oblygiadau ar gyfer cyfarfodydd rowndiau ward a Bwrdd gwyn mewn lleoliadau cleifion mewnol, a rhaid ceisio dewisiadau amgen i grynoadau grŵp.
Digwyddiadau ymchwil, archwilio a hyfforddi
 • Mae'r rhan fwyaf o fyrddau iechyd wedi atal pob ymchwil. Os na, ystyriwch gynnal digwyddiadau ymchwil, archwilio a hyfforddi ar atal i ryddhau adnoddau clinigol ond bod yn ystyriol o anghenion hyfforddi staff os ydynt yn symud o'r gymuned i'r claf mewnol i gefnogi'r gwasanaeth.

Gael staff ychwanegol

 • Trafodwch gyda'ch sefydliad gwirfoddol a thrydydd sector lleol gan gynnwys Aelodau parod o'r cyhoedd (myfyrwyr Prifysgol, gwirfoddolwyr, staff wedi ymddeol) a all roi cymorth os yw'r adnoddau wedi'u dihysbyddu. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol o'r mesurau rhagofalus.
 • Dylai byrddau iechyd geisio cael staff o ddiwydiannau eraill (h.y. y rhai sydd wedi colli swyddi yn ddiweddar (teithio, lletygarwch ac ati) a'u hannog i weithio yn y GIG. Mae angen i ymddiriedolaethau ddatblygu proses ' onboarding ' wirioneddol gyflym i staff fod yn weithredol.
 • Os yw'n bosibl, ceisiwch gymorth gan gymdeithion meddygol sydd mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu math holistig o ofal a thriniaeth.

Penderfyniadau a digwyddiadau anodd

 • Os ydych yn ansicr, cysylltwch â'ch cyfoedion/cydweithwyr a darparu cymorth a goruchwyliaeth pan fydd cydweithwyr yn dod atoch chi. Nawr yw'r amser i chwalu rhwystrau artiffisial a gweithio gyda'n gilydd i gadw staff a chleifion yn ddiogel.
 • Lle y bo'n bosibl, dylai Seiciatryddion geisio cyngor gan Bwyllgor Moeseg eu Bwrdd Iechyd i gefnogi staff sy'n gwneud penderfyniadau anodd mewn ffyrdd nad ydynt wedi'u cael o'r blaen.
 • Os bydd digwyddiadau, dylai sesiwn adrodd yn ôl barhau ar ôl y digwyddiad i helpu'r sefydliad i nodi a mynd i'r afael ag unrhyw niwed corfforol i gleifion neu staff, risgiau parhaus a'r effaith emosiynol ar gleifion a staff. Fel arfer, dylid cynnig cyfle i'r unigolyn dan sylw gyfrannu at y broses o drafod y mater ar unwaith a thrafod y digwyddiad gydag aelod neu staff, eiriolwr neu ofalwr. Mae hyn yn wahanol iawn i sesiynau dadansoddi seicolegol na ddylid eu defnyddio.

Adleoli staff

 • Wrth i ni ddod at ein gilydd i gefnogi'r GIG yn ystod y cyfnod anodd hwn, gellir gofyn i wasanaethau lleol ail-leoli hyfforddiant sylfaen i feddygon mewn lleoliadau seiciatreg i ysbytai cyffredinol.
 • Er bod angen gwneud hyn lle y bo'n bosibl, rhaid i ni sicrhau bod cleifion â salwch meddwl yn parhau i gael y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. Byddwn yn monitro'r sefyllfa'n ofalus ac yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod hyn yn digwydd.
Byddwn yn rhannu unrhyw ganllawiau eraill ar adleoli staff a allai effeithio'n rheolaidd ar wasanaethau iechyd meddwl. Byddwn hefyd yn ychwanegu gwybodaeth am staff sy'n gweithio'n hyblyg mewn lleoliadau gwahanol a chyda cohortau gwahanol.

Efallai eich bod yn teimlo dan straen am lawer o resymau, fel faint o waith sy'n cael ei wneud, bod yn ansicr ynglŷn â'r dyfodol, gorfod gwneud penderfyniadau anodd am ofal cleifion, poeni am fynd â'r firws adref gyda chi a heintio eraill, a/neu lai o gyswllt â theulu a ffrindiau. 

Gall straen arwain at deimlo'n cael ei lethu, ei chael hi'n anodd meddwl yn glir, teimlo'n flinedig a/neu densiwn mewn perthynas waith. Marathon yw hwn ac nid sbrint. Er mwyn ei wneud i'r llinell derfyn Mae angen i chi ofalu am eich iechyd corfforol a meddyliol. Ni allwch ofalu am eich cleifion oni bai eich bod yn gofalu amdanoch chi eich hun. 
 

Gofalu amdanoch chi eich hun 

 • Cymerwch seibiannau rheolaidd a dewch o hyd i amser i ddatrys y peth rhwng shifftiau. 
 • Cael digon o gwsg. 
 • Bwytewch ddigon o fwyd iach.
 • Ymarfer corff yn rheolaidd. 

Peidiwch â defnyddio tybaco, alcohol a chyffuriau i ymdopi. 

Bod yn garedig i chi'ch hun 
 • Gwnewch le ar gyfer eich teimladau-nid yw teimlo'n ofidus neu'n bryderus yn arwydd o wendid. 
 • Meddyliwch am sut rydych chi'n ymdopi fel arfer ar adegau o straen a defnyddiwch y strategaethau hyn. 
Cadwa mewn cysylltiad 
 • Cadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau – dros y ffôn neu'r cyfryngau cymdeithasol os oes angen. 
 • Yn anffodus, mae gennych brofiad o osgoi gan Aelodau'r teulu neu'r gymuned oherwydd stigma neu ofn. Gall hyn wneud sefyllfa sydd eisoes yn anodd yn llawer caletach. Os yn bosibl, Cadwch mewn cysylltiad â'ch anwyliaid gan gynnwys drwy ddulliau digidol. Troi at eich cydweithwyr neu bobl eraill yr ymddiriedir ynddynt am gymorth cymdeithasol. 
 • Archwiliwch sut mae eich cydweithwyr yn gwneud ac yn cefnogi ei gilydd. 
 • Cydnabod y bydd gwahanol bobl yn ymdopi mewn ffyrdd gwahanol. 
 • Os yw'n bosibl, ystyriwch sefydlu neu ymuno â grŵp Balint i drafod achosion anodd a chael help gan eich cyfoedion. Gall hyn gael ei weithredu fwy neu lai drwy ddefnyddio e-bost, ffôn, Skype ac ati yn ogystal â chwrdd â chydweithwyr wyneb yn wyneb lle gellir cyflawni ymbellhau cymdeithasol. 

Rheoli gwybodaeth 

 • Gall gormod o wybodaeth fod yn llethol. Cadwch ddiweddariadau COVID sy'n gysylltiedig â gwaith i amseroedd allweddol.  
 • Cymerwch saib o wylio, darllen neu wrando ar newyddion.  
 • Cael gwybodaeth o ffynonellau yr ymddiriedir ynddynt a chanolbwyntio ar ffeithiau nid dyfalu.
 
 
Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry