Ymgysylltu â chleifion-COVID-19 Canllawiau i glinigwyr

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yma. Caiff y dudalen hon ei diweddaru wrth i ganllawiau newydd gael eu datblygu.

Rydym hefyd yn gweithio ar ganllawiau sy'n ymwneud yn benodol â lleoliadau iechyd meddwl a lleoliadau gofal diogel, yn ogystal â meysydd eraill wrth i faterion godi. 

Mae'n bwysig bod gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn parhau i ystyried effeithiau straen rhai cleifion a allai fod yn berthnasol i Covid-19 ac yn cynghori cleifion yn unol â hynny. Dau o'r rhai mwyaf perthnasol yw ysmygu sigaréts ac alcohol.   

Ysmygu 

Fel COVID-19 ymosod ar yr ysgyfaint, dylai cleifion sy'n ysmygu gael eu hannog i roi'r mwyaf o ysmygu fel blaenoriaeth ar hyn o bryd. I nifer sylweddol, mae rhoi'r gorau i ysmygu o bosibl yn achub bywydau. Dylai gweithwyr gofal iechyd proffesiynol barhau i roi cyngor byr iawn ac annog yn gryf gleifion sy'n ysmygu i symud o leiaf i ddewisiadau amgen llai niweidiol ar hyn o bryd, gan gynnwys:   

 • Therapi disodli nicotin (NRT): lozenges, gwm, tabledi a mwy    
 • Varenicline – cyffur diogel, cymeradwy yw hwn sy'n helpu llawer o bobl i oresgyn bod yn gaeth i nicotin; Mae angen iddynt fod arno am bythefnos cyn eu dyddiad rhoi'r gorau iddi   
 • Sigaréts electronig (E-sigs)   

  Lle nad oes gwaharddiad eisoes ar ysmygu mewn uned iechyd meddwl, mae angen ystyried mynediad at ysmygu ar dir ysbytai i gleifion mewn perthynas â risg gynyddol o gyswllt cymdeithasol

  Mae yna hefyd gysylltiad penodol rhwng ysmygu a lleihau lefelau plasma o rai meddyginiaethau seicotropig. Bydd peidio ag ysmygu yn normaleiddio gweithgaredd ensym ac yn achosi lefelau plasma o rai cyffuriau i godi dros wythnos neu fwy. Bydd angen lleihau'r dogn i osgoi gwenwyndra.

  Lle mae haint anadlol yn digwydd, dylai clinigwyr dybio y bydd ysmygu yn gostwng yn sydyn ac yn gweithredu'n briodol mewn perthynas â dognau o rai cyffuriau.   

  Defnydd o alcohol   

  Er bod angen rhai gweithgareddau sy'n rhwystro'r system imiwnedd oherwydd materion meddygol pwysig eraill, ceir eraill lle nad oes ganddynt werth meddygol, ac ni ddylid eu hannog i roi hyd yn oed mwy o bwyslais ar hyn o bryd.

  Mae defnyddio alcohol yn enghraifft o'r fath, a dylai gweithwyr iechyd proffesiynol, fel pobl sy'n ysmygu, gynnig cyngor byr i gleifion sy'n yfed alcohol y tu allan i'r canllawiau presennol. Mae'r holl weithwyr iechyd meddwl proffesiynol wedi'u hyfforddi i gydnabod tynnu'n ôl o gleifion sy'n ddibynnol ar alcohol. 

Cynghori pobl sy'n hunanynysu i gadw mewn cysylltiad a chynnal eu rhwydweithiau cymdeithasol cymaint â phosibl. Hyd yn oed mewn sefyllfaoedd o unigedd, dylent geisio cymaint â phosibl i gynnal eu harferion personol.   

Yn ystod cyfnodau o straen, cynghorwch bobl sy'n hunanynysu i roi sylw i'w hanghenion a'u teimladau eu hunain, ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau iach y maent yn eu mwynhau ac yn eu cael i ymlacio. Anogwch nhw i ymarfer yn rheolaidd, i gynnal arferion cysgu rheolaidd ac i fwyta bwyd iach.  

Mae llif o adroddiadau newyddion am achosion yn gallu achosi i unrhyw un deimlo'n bryderus neu wedi cynhyrfu. Cynghori pobl sy'n ynysu eu hunain i ofyn am ddiweddariadau gwybodaeth ac arweiniad ymarferol ar adegau penodol yn ystod y dydd gan weithwyr iechyd proffesiynol a gwefan WHO ac i osgoi gwrando ar neu ddilyn sïon sy'n gallu gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus.  

Gall y rhai sy'n gorfod ynysu eu hunain gael eu hannog i wneud y gweithgareddau canlynol er mwyn cadw'n iach yn ystod unigrwydd: cyfathrebu â phobl dros y ffôn, negeseuon testun, negeseua, gwrando ar y radio a cherddoriaeth, darllen, bod yn feddylgar wrth ymarfer, ystyried, technegau ymlacio a/neu ymarfer crefyddol, amrywio eich arferion, cysgu yn y nos, trefnu gweithgareddau i eraill ac ati.   

Gall y rhai sy'n gorfod ynysu eu hunain gael eu hannog i osgoi treulio gormod o amser ar y sgrin, darllen newyddion o ffynonellau annibynadwy, eistedd neu orwedd o gwmpas y Tŷ, ysmygu, treulio cyfnodau hir ar eu pennau eu hunain pan allant gysylltu â phobl eraill.   

Mae Mind wedi cyhoeddi ystod o syniadau i bobl i aros yn dda. Yn y cyfamser, mae Youngminds wedi cyhoeddi cyngor gan arbenigwyr ar y llinell gymorth i rieni ar yr hyn y gall rhieni ei wneud os yw eu plentyn yn poeni am coronafeirws.   

Mae adnoddau eraill ar gyfer gwell iechyd meddwl yn ystod y cyfyngiadau yn cynnwys:   

Un o'n rolau allweddol fel gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yw helpu i reoli a lleihau pryder ymhlith ein cydweithwyr a'n cleifion. Yn amlwg, mae hyn yn anodd iawn yn yr hinsawdd sydd ohoni.    

I helpu gyda hyn, mae'n bwysig bod seiciatryddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn mabwysiadu dull gofalus, realistig a chytbwys a bod ganddynt yr amser i barhau i gefnogi ei gilydd. Er gwaethaf pryderon am ledaeniad heintiau, mae'n dal yn dasg allweddol i Seiciatryddion ddod o hyd i ffyrdd o gyfathrebu a chynnal cysylltiadau â'u cleifion.   

 • Cynyddu'r teimlad o reolaeth-Mae'r tîm mewn pâr diogel o ddwylo.     
 • Sicrwydd a chynllunio.     
 • Cadwch sianeli cyfathrebu ar agor a'u diweddaru'n rheolaidd.    
 • Cynllun paratoi ac uwchgyfeirio realistig, a dealltwriaeth glir o'r amgylchiadau lle y gall fod angen y cynllun uwchgyfeirio hwn.    
 • Cymorth i reolwyr sy'n gwneud cynlluniau ac a fydd yn wynebu llawer iawn o straen.    
 • Goddef ansicrwydd heb ruthro i gasgliadau 

Mae cydnabod bod pryder weithiau'n anochel, ac yn goddef y realiti hwn, heb ruthro amhriodol i weithredu.    

Yn ogystal â hyn, bydd yn bwysig atgoffa'r holl staff a chleifion am y gyfradd marwolaethau isel am lawer o'r boblogaeth sy'n gysylltiedig â COVID-19, er nad yw'n afrealistig ynghylch y risgiau.    

 Mae gan y Gymdeithas gofal dwys rai adnoddau defnyddiol iawn gyda phosteri i'w lawrlwytho'n benodol, er enghraifft

https://www.ics.ac.uk/ICS/Education/Wellbeing/ICS/Wellbeing.aspx?hkey=92348f51-a875-4d87-8ae4-245707878a5c   

Mae'r Coleg yn gweithio ar fwy o ffyrdd i gefnogi staff mewn gwasanaethau iechyd meddwl a bydd yn postio manylion wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo.

Triniaeth barhaus gyda chyffuriau seicotropig a ragnodwyd yn gyffredin (gwrthiselyddion, anxiolytics, gwrthseicotig)   

 • Dylid ystyried yn ofalus ai nawr yw'r amser gorau i symud neu newid cleifion o gyffuriau gwrth-iselder, cyffuriau gwrthbryder neu feddyginiaeth wrthseicotig. Mewn rhai amgylchiadau gall hyn fod yn anorfod oherwydd angen clinigol ond dylid cofnodi'r rhesymeg glinigol yn ofalus a rhoi trefniadau monitro ar waith.   
 • I lawer o gleifion, mae'n debygol y rhoddir cyngor i barhau i roi meddyginiaeth reolaidd nes y gellir adolygu hyn mewn lleoliad wyneb yn wyneb a gall y claf gael ei gynnwys mewn penderfyniadau ar y cyd â'i feddyg neu ddarparwr gofal iechyd arferol. Dylai hyn ystyried y ffaith bod pryder a symptomau iselder a seicotig i gyd yn debygol o waethygu yn ystod straen eithriadol ac aflonyddwch cymdeithasol. Bydd cleifion mewn mwy o berygl o ddisgyn yn ôl neu ddioddef salwch affeithiol neu seicotig eto.
 • Cynghori cleifion i barhau â'u dogn presennol nes bod y newidiadau mewn darpariaeth gofal iechyd angenrheidiol yn ystod yr achos COVID-19 wedi cael eu gwrthdroi, a dim ond wedyn ystyried a fyddai'n briodol lleihau dognau neu eu tynnu'n ôl, mewn trafodaeth â'u Meddygon arferol.   

Bensodiasepinau a/neu rapid tranquilisation

Dylai cleifion sy'n mynd â bensodiasepinau neu rapid tranquilisation gael mwy o fonitro iechyd corfforol a dylai hyn gael ei adlewyrchu yng nghynllun gofal unigol y claf.

Triniaeth gyda lithiwm mewn cleifion febrile

Mae cleifion yn gallu mynd yn fwy dadhydredig a gall lefelau lithiwm godi, gan roi cleifion mewn mwy o berygl o wenwyndra. Chwilio am arwyddion o wenwyndra posibl megis tremor. Os yw'r rhain yn bresennol, dylech gael lefel lithiwm mewn argyfwng.    

Os bydd unrhyw oedi wrth gael lefel lithiwm, dylech ohirio'r driniaeth a chael lefel lithiwm cyn gynted â phosibl. Dylai triniaeth barhaus, a'r dogn a ddefnyddir, gael ei reoli gan lefelau gwaed. Bod yn ymwybodol y gall terfyniad sydyn lithiwm fod yn gysylltiedig ag ail-bwl o symptomau, yn enwedig mania. Defnyddiwch bwyll nes bod y claf wedi gwella ei iechyd corfforol, gyda mwy o fonitro ar lefelau lithiwm a swyddogaeth arennol.  

Triniaeth clozapine

Mae'n annhebygol iawn yn ystod y cyfnod hwn y bydd yn bosibl i ddechrau cleifion ar driniaeth clozapine yn ddiogel oni bai y gall monitro Haematolegol rheolaidd fod yn sicr. Gall fod rhai sefyllfaoedd clinigol prin mewn lleoliadau cleifion mewnol lle mai dyma'r peth iawn i'w wneud, wedi'i gefnogi gan gyngor gan y gwasanaeth monitro cleifion Clozapine perthnasol.   

Dylai cleifion sydd eisoes wedi'u sefydlu ar clozapine barhau i fonitro eu gwaed yn rheolaidd pryd bynnag y bo modd. Gwisgwch PPE a dilynwch weithdrefnau IPC os oes gan glaf symptomau sy'n arwydd o haint COVID-19.   
 

Os yw claf yn disgrifio symptomau sy'n arwydd o COVID-19, dylech fod yn ymwybodol y gall symptomau tebyg ddeillio o heintiau cysylltiedig (nad ydynt yn rhai COVID-19) sy'n gysylltiedig â neutropenia.

Ni ellir osgoi'r broses arferol o fonitro'r FBC ar gyfer cleifion sy'n cael eu trin yn clozapine yn ystod y pandemig. Gall clinigwyr ofyn am ganiatâd i ymestyn dilysrwydd y prawf gwaed i gleifion unigol mewn amgylchiadau lle gellid atal clozapine fel arfer yn aros am ganlyniadau FBC. Bydd arbenigwr lleol mewn defnydd clozapine yn adolygu'r cais ac yn ymateb gyda 48 o oriau. Rhaid i wasanaethau lleol nodi pwy yw'r arbenigwr lleol sy'n gyfrifol am adolygu ceisiadau. Gweler enghraifft o gais amrywiad rhagnodi clozapine.

Gellir cymryd y penderfyniad i gyflenwi clozapine y tu allan i gyfnod trwyddedig prawf gwaed dilys er mwyn diwallu anghenion claf penodol.  Dylai'r rhesymau dros argymell a chyflenwi clozapine felly gael eu hesbonio'n llawn i'r claf a'u cofnodi yn nodiadau'r claf. 

Cleifion â nam gwybyddol

Mae pobl sydd â nam gwybyddol sylfaenol yn debygol o fod mewn mwy o berygl o gael deliriwm os ydynt yn dioddef o salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19. Wrth benderfynu ar y cynllun rheoli optimaidd (heb fod yn ffarmacolegol a ffarmacolegol), bydd yn bwysig ystyried yr holl ffactorau perthnasol gan gynnwys y risg iddynt hwy eu hunain ac i eraill.    
 

Yn y sefyllfa hon er mwyn osgoi'r risg o drosglwyddo'r haint ymhellach i eraill, efallai y bydd yn rhaid i chi ystyried ymyriad ffarmacolegol cynharach os yw'r sefyllfa'n cyfiawnhau hynny, ond gan gadw mewn cof yr angen i fonitro iechyd corfforol. Dylid ystyried strategaethau lleihau risg yn gynnar, gan gynnwys adolygu'n ofalus unrhyw ffactorau sy'n gwaethygu, fel sgil-effeithiau meddyginiaeth seicotropig.   

Depots 

Os yw'r claf yn disgrifio symptomau COVID-19, ac yn disgwyl y bydd ei LAI yn cael ei weinyddu, ymgynghorwch â'r rhagnodwr ac ystyriwch gynllun triniaeth tymor byr arall, megis oedi triniaeth am 2 wythnos (os ystyrir ar hyn o bryd ei fod yn seicolegol a bod risg o ail-waelu cyflym) neu newid i fformiwla geneuol 
 

Os gwneir y penderfyniad i ohirio LAI, sicrhau bod cynllun/asesiad risg clir yn cael ei gytuno a'i ddogfennu ynghylch gwaith dilynol gyda monitro parhaus o iechyd meddwl a chorfforol, gyda dyddiad cytunedig pan ddylid adolygu a gweinyddu gweinyddiaeth LAI. 

Os yw'r claf yn disgrifio symptomau COVID-19, mae'n hanfodol gweinyddu LAI, gan wisgo PPE a dilyn gweithdrefnau IPC.   
 

Ym mhob amgylchiad, sicrhau bod cynllun clir yn cael ei gytuno a'i ddogfennu gyda chlaf/gofalwr, cydgysylltydd gofal a'r ymgynghorydd sy'n gyfrifol am ofal y claf (neu ei Ddirprwy) ynghylch gwaith dilynol yn dilyn gweinyddu'r depo a monitro symptomau iechyd corfforol a meddyliol. Sicrhau bod cydweithwyr ym maes gofal sylfaenol yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i driniaeth ffarmacolegol.  

Meddyginiaeth arall: ibuprofen

Er nad oes tystiolaeth gymhellol ar hyn o bryd y gall ibuprofen wneud COVID-19 yn waeth, dylid cynghori cleifion i gymryd paracetamol i drin eu symptomau, oni bai eu bod wedi cael gwybod nad yw paracetamol yn addas ar eu cyfer.   
 

Os ydynt eisoes yn cymryd ibuprofen neu gwrthlidiol arall ansteroidaidd (NSAID) ar gyngor eu meddyg, ni ddylent stopio ei gymryd heb wirio yn gyntaf.  

Gweinyddu meddyginiaeth i gleifion a gedwir

I gael canllawiau ar weinyddu meddyginiaeth i gleifion a gedwir, darllenwch yr adran ar ddeddfwriaeth frys a'r Ddeddf iechyd meddwl.

Mae Public Health England wedi cyhoeddi ' COVID19: Canllawiau ar gyfer darparu gofal cartref '.

Pob aelod o staff i esbonio i'r claf/gofalydd y rhesymau dros newid dros dro i'r protocol ar gyfer cynnal sgrinio dros y ffôn cyn ymweliadau cartref, a phan fydd staff yn ymweld, gallant fod yn gwisgo PPE.

Pob aelod o staff i sicrhau eu bod yn deall trefniadau lleol ar gyfer cyflenwi cyfarpar PPE y staff os oes angen ar gyfer ymweliadau penodol â'r gymuned. 

Cyn ymweld â'r cartref:

Yr aelod o staff i gysylltu â'r claf/gofalwr dros y ffôn i sefydlu statws iechyd corfforol y claf/gofalwr;

Yr aelod o staff i ofyn i'r claf/gofalwr

Oes gennych chi dymheredd uchel/twymyn?

A oes gennych beswch parhaus newydd?

A oes gan unrhyw

Os yw'r ateb yn gadarnhaol i unrhyw un o'r uchod, ystyrir bod hyn yn "symptom " at ddibenion y protocol hwn.

Darganfod pryd mae'r symptomau'n dechrau/ydyn nhw'n symptomau newydd? (Ystyriwch Gyngor Iechyd y cyhoedd ynghylch a ydynt wedi dychwelyd o wledydd risg uchel yn ddiweddar, p'un a ydynt wedi cael unrhyw gysylltiad â rhywun yr amheuir ei fod yn cael ei farnu 19).

A ydynt wedi ceisio unrhyw sylw meddygol?

Os yw'r claf/gofalwr yn dweud ei fod yn symptom cynnal asesiad risg a yw'r ymweliad yn hanfodol i gynnal lles meddyliol a chorfforol y claf h.y. y cleifion hynny mewn argyfwng/yn gofyn am feddyginiaeth;

Os yw'r claf/rhoddwr gofal yn symptomatig, rhowch gyngor.

Os yn achos argyfwng meddygol lle mae'r claf yn symptomatig am Covid 19 – ffoniwch 999. Eu hysbysu bod y claf yn symptomatig ar gyfer COVID19.

Os nad yw ymweliad yn hanfodol – yn ogystal â'ch asesiad risg a ddisgrifir uchod-Peidiwch ag ymweld.

Adrodd i'r rheolwr/RMO. monitro gyda chysylltiadau dros y ffôn tra bod cynllun gofal yn cael ei sefydlu dan gyngor COVID 19. Diweddaru'r cynllun gofal gan gadarnhau'r trefniadau ar gyfer cadw cyswllt a gofal diogel.

Os yw'r claf/gofalwr yn adrodd bod symptomau ysgafn ac ymweliad cartref yn cael ei ystyried yn gwbl hanfodol ar gyfer darparu gofal yn ddiogel, mae trefniadau i'w gwneud i'r staff ymweld gan ddefnyddio offer PPE. gweler adran ar y gymuned isod am gyngor ar ddefnyddio offer PPE yn y lleoliad hwn. 

Os na allant gysylltu'n llwyddiannus dros y ffôn cyn ymweliad, rhowch gynnig ar ddulliau eraill o gysylltu e.e. gofalwr ffôn. Os na ellir sefydlu cyswllt ac nad yw ymweliad yn hanfodol, peidiwch ag ymweld, ond parhewch i geisio gwneud cyswllt. Os yw'r ymweliad â'r cartref yn gwbl hanfodol, dylid ymweld â'r cartref yn ôl y bwriad a chynnal asesiad cyflawn ar garreg y drws.

Rôl asesu wrth stepen y drws

Os tybir bod asesiad ar garreg y drws yn briodol ac ar ôl iddo gael ei gynnal Mae pryder bod y claf/gofalwr â symptomau nad ydynt yn mynd i mewn i'r cartref. Dylid rhoi cyngor i'r claf. Cynnal cyswllt cefnogol o bell. E.e. ffonio o'r car. 

Mae'r adran hon o'r canllawiau yn unol â'r canllawiau cenedlaethol interim sydd eisoes ar gael ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol, sy'n cynnig pedair prif egwyddor:

Nodi achosion posibl cyn gynted â phosibl 

Atal y posibilrwydd o drosglwyddo haint i gleifion eraill a staff 

Osgowch gyswllt corfforol uniongyrchol, gan gynnwys archwiliad corfforol, ac amlygiad i secretiadau resbiradol 

Ynysu'r claf, cael cyngor arbenigol a phenderfynu a yw'r claf mewn perygl o gael ei COVID-19 

Rheoli achosion tybiedig-19 achos a amheuir yn ystod ymgynghoriad 

Os ystyrir COVID-19 yn bosibl pan fydd sesiwn therapi seicolegol neu ymgynghoriad cleifion allanol eisoes ar y gweill, gadewch yr ystafell, caewch y drws a golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr. Osgoi archwiliad corfforol o achos dan amheuaeth.

Dylai'r claf, unrhyw deulu, eiddo ac unrhyw wastraff aros yn yr ystafell gyda'r drws ar gau. Cynghorwch eraill i beidio â mynd i mewn i'r ystafell. Os oes dal angen cael neu gwblhau hanes clinigol, gwnewch hyn dros y ffôn. Dylid gofyn i'r claf ffonio GIG 111 o'r ystafell. 

Os na ellir osgoi mynd i mewn i'r ystafell neu gysylltu â'r claf mewn argyfwng, gwisgwch offer diogelu personol yn unol â'r rhagofalon safonol rheoli heintiau, megis menig, ffedog a masg llawfeddygol gwrthymwrthodol hylifol (FRSM) a chadwch sydd eu hangen. Dylai'r holl PPE gael ei dynnu'n llwyr fel gwastraff clinigol. 

Pan gynhelir cyfweliad dros y ffôn gyda chlaf sydd wedi'i leoli yn rhywle arall (er enghraifft gartref) ac mae COVID-19 yn benderfynol o fod yn bosibl (yn seiliedig ar feini prawf PHE ar gyfer achos posibl), asesiad wyneb yn wyneb mewn gofal sylfaenol (gan gynnwys y tu allan i oriau meddygon teulu a Canolfannau) yn cael eu hosgoi.

Yn lle hynny, ffoniwch yr arbenigwr heintiau gofal eilaidd lleol i drafod asesu diogel, os yw gofal ysbyty yn cael ei ystyried, os nad yw'n cyfeirio at GIG 111. 

Gan weithio gyda Choleg Brenhinol y nyrsys, rydym wedi amlinellu rhywfaint o gyngor perthnasol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn wardiau cleifion mewnol iechyd meddwl.   

Sut y dylem gadw Cymuned y ward gyda'i gilydd? 

Mae pob ward yn gymuned o bobl – staff a chleifion. Cymaint â phosibl, dylai'r gymuned hon weithio gyda'i gilydd i sicrhau diogelwch pawb yn y ffordd orau. Ond ni allwn ni ddisgwyl  "busnes fel arfer " ar hyn o bryd. Bydd yn rhaid i bob ward ddod o hyd i ffordd o roi'r brif flaenoriaeth i ganolbwyntio ar ddiogelwch corfforol a rheoli heintiau. Bydd cydlynu, cyfathrebu ac addasu wardiau fel cymuned o fewn gwasanaethau lleol yn allweddol i reoli hyn.  

Mae wardiau cleifion mewnol yn trin pobl nad oes modd diwallu eu hanghenion iechyd meddwl mewn lleoliadau llai cyfyngol y tu allan i'r ysbyty. Mae'r sefyllfa bresennol yn rhoi dimensiwn ychwanegol i'r penderfyniad hwn a bydd angen i dimau, cleifion a theuluoedd weithio gyda'i gilydd er mwyn diogelu'r ward rhag haint COVID-19 yn y ffordd orau.  
 

Bydd angen adolygu llawer o'r arferion cyfarwydd sy'n gysylltiedig â gofal ward. Bydd angen i bob gweithgaredd sy'n dod â phobl i gysylltiad agos ddod i ben yn gyfan gwbl neu gael ei addasu i fodloni canllawiau cenedlaethol. Dylid adolygu grwpiau ward, rowndiau ward, amseroedd bwyd ac amseroedd ymweld er mwyn caniatáu cyn lleied o gyswllt â phosibl. Rhagwelir y bydd llawer o'r drefn hon yn cael ei hoedi ar wardiau yn y dyfodol rhagweladwy. 

Fodd bynnag, mae cael gwared ar holl weithgareddau'r ward yn debygol o fod yn wrthgynhyrchiol. Gall pobl sydd wedi'u caethiwo fod wedi diflasu ac wedi cynhyrfu, a bydd angen ataliaeth neu arferion cyfyngol eraill arnynt. Dylai wardiau ystyried addasu gweithgareddau cymunedol i leihau hyd y cyfnod, presenoldeb diangen a chynyddu gofod personol. Gellir ymgymryd â gweithgareddau megis grwpiau ymwybyddiaeth ofalgar/ymlacio, dawnsio/ymarfer corff, karaoke a 1:1 o gyfarfodydd tra'n cynnal y pellter a argymhellir o ddau fetr. Bydd unrhyw weithgaredd o'r fath yn fuddiol o ran cynnal morâl staff a chleifion a chynyddu cydlyniad wardiau. 
 

Dylai pob cymuned ward weithio ar gadw cyfathrebu rhwng staff a chleifion mor dda â phosibl drwy hysbysfyrddau, cyfathrebu ysgrifenedig, cyfarfodydd grŵp llai neu gyfarfodydd unigol a hyd yn oed negeseuon testun a digidol o fewn y ward.  Fel y nodwyd, gellir parhau i gynnal cyfarfodydd ar yr amod y caiff cyswllt personol ei osgoi ac y gellir cynnal digon o bellter.

Dylai'r canllawiau diweddaraf ar gyfer y Llywodraeth a rhai cenedlaethol fod ar gael yn rhwydd i bawb a dylid annog y ward gyfan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa wrth iddi ddatblygu. Dylai staff fod yn glir ynglŷn â rheolau sydd wedi'u pennu o Gyngor Cenedlaethol a rhaid i bawb eu dilyn. Dylai staff hefyd fodelu'r cyngor hwn bob amser.  
 
Mae cleifion yn asiantau gweithredol ar wardiau a dylid eu cynnwys cymaint â phosibl er mwyn helpu i ailstrwythuro'r gweithgareddau a'r trefniadau arferol ar wardiau. Gall llawer ohonynt roi cyngor ar yr hyn sydd ei angen arnynt i barhau'n wybodus ac yn gysylltiedig â gwneud penderfyniadau.   
 

Rhagwelir y bydd lefelau uchel o bryder yn y sefyllfa bresennol. Mae staff gofal iechyd meddwl da yn fedrus iawn yn y broses o reoli gorbryder, eu hunain a phobloedd eraill. Mae'n bwysig parhau'n hyderus yn eich gallu a sicrhau bod egwyddorion cyd-gymorth a chydlyniant tîm yn parhau i fod yn gonglfaen i'ch gofal.  

 

Sut ddylen ni ddelio ag ymweld ac ymwelwyr? 

Dilynwch y canllawiau i ymwelwyr isod a gyhoeddwyd gan GIG Lloegr (pdf)

Gofynnwn i'r cyhoedd gyfyngu ar ymweliadau ac ystyried ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad, fel galwadau ffôn.  

 
Rhaid i ymwelwyr fod yn aelodau o'r teulu neu'n ofalwyr ar unwaith.  
 

Ni ddylent ymweld ag unrhyw leoliadau iechyd a gofal, ac mae hyn yn berthnasol i bob ardal cleifion mewnol, diagnostig ac allanol, os ydynt yn:  

 

 Sâl, yn enwedig os oes ganddynt dymheredd uchel neu beswch newydd, parhaus  
 

Agored i niwed o ganlyniad i'w meddyginiaeth, salwch cronig neu dros 70 mlwydd oed.  

 

Dylid cyfyngu ymwelwyr i un ar gyfer pob claf oni bai:  
 
Mae'r claf yn derbyn gofal diwedd oes  

Angen i'r ymwelydd fynd gydag ef – ni ddylai ymwelwyr aros mewn cleifion, wardiau neu ardaloedd cymunedol, ac mae hyn yn berthnasol i leoliadau cleifion mewnol ac allanol  

Maent yn bartner ac yn bartner geni yn dod gyda menyw yn fuan i roi genedigaeth.
 
Ni ddylai unrhyw blant dan 12 oed fod yn ymweld heb gael caniatâd y prif nyrsys ward ymlaen llaw.  
 
Bydd ysbytai a lleoliadau iechyd a gofal eraill yn cyfyngu ar ymweld ag un awr y dydd ar amseroedd ymweld penodedig. 
 
Mae rheolau ychydig yn wahanol ar gyfer pediatreg a babanod newydd-anedig – Caniateir dau ymwelydd a gall hyn gynnwys plentyn dan 12 oed. Gall ymddiriedolaethau pediatrig ddefnyddio eu disgresiwn eu hunain ar oriau ymweld.  
 

Gofynnwn am gymorth y cyhoedd i barchu'r rheolau hyn. 

 

Beth am heintiau ar y ward?
 
O ystyried natur a lledaeniad heintiau, mae'n debygol y bydd gan bob aelod o gymuned y ward symptomau ar ryw adeg.
 

Ar hyn o bryd, y symptomau mwyaf cyffredin yw twymyn a peswch sych parhaus. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi symptomau ysgafn i gymedrol ac mae ganddynt nifer lai o symptomau y mae'n rhaid eu rheoli mewn lleoliad gofal iechyd cyffredinol. Dylai rheoli heintiau ar ward adlewyrchu'r camau a gymerwyd yn y gymuned ehangach i atal unrhyw heintiau rhag cael eu lledaenu a'u rheoli.  

Dylai wardiau arfer yr egwyddorion o bellhau cymdeithasol ar draws cymuned y ward. Mae hyn yn golygu cyn lleied o gyswllt a phellter argymelledig o ddau medr. Dylai'r angen i gyfyngu ar y cyswllt rhwng unigolion gael ei gyfleu'n glir i gleifion a staff. 
 
Bydd yn hanfodol rheoli cleifion sy'n profi symptomau'r firws tra byddant ar y ward yn ofalus a sensitif yn ystod y misoedd nesaf. Er na fydd yn bosibl troi wardiau iechyd meddwl yn unedau ynysu llawn, bydd angen cymryd camau priodol i ynysu cleifion sydd â symptomau ysgafn ar y ward.  
 

Os na fydd y symptomau'n datrys ar ôl 7 diwrnod, neu os bydd y claf yn dirywio, byddai angen adolygu ei ddiogelwch ar y ward. Bydd angen i bob ardal leol ddatblygu cytundeb rheoli achosion difrifol lleol a fydd yn cynnwys y newid i amgylchedd gofal iechyd cyffredinol. Dylai timau ddarparu cymorth a chyngor i gydweithwyr gofal iechyd cyffredinol yn y sefyllfaoedd hyn a pharhau i fonitro cynnydd y claf gyda'r bwriad o'u dychwelyd i'r ward os byddant yn gwella.

Dylai wardiau sy'n darparu ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau en-suite ar gyfer cleifion annog cleifion i aros yn eu hystafelloedd cymaint â phosibl. Rydym yn ymwybodol bod hyn yn mynd yn groes i'r ffaith bod ward yn cael ei rhedeg fel arfer a bod staff a chleifion yn cael eu hannog i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o addasu i hyn. Yn yr un modd â ffonau symudol, efallai y bydd angen llacio'r rheolau a'r cyfyngiadau, megis caniatáu i gleifion fwyta, gwneud galwadau ffôn neu wylio'r teledu yn eu hystafelloedd.  
 
Bydd angen i wardiau sydd ag ystafelloedd sengl heb gyfleusterau toiled neu gawod gynllunio'n rhagweithiol i reoli hylendid personol. Er y gall hyn olygu bod angen defnyddio comodau neu gawodydd baddon a ddyluniwyd, dylai'r cynlluniau hyn ystyried glanhau'r offer sy'n ofynnol yn rheolaidd ac efallai y bydd angen eu goruchwylio.  Dylai pob cynllun o'r fath gael ei gyfleu'n glir i gleifion.  
 
Dylai wardiau gyda llety noswylio wneud cynlluniau rheoli heintiau penodol yn y meysydd hyn. Os oedd claf yn yr ardaloedd hyn i arddangos symptomau, bydd angen ei symud i fan preifat. Dylai gwasanaethau lleol nodi cynlluniau dros dro ar gyfer y posibilrwydd hwn. 
 

Pan fydd claf yn arddangos symptomau dylid ei reoli mewn ystafell breifat o dan gyfarwyddyd rheoli heintiau'n lleol. Os nad yw hyn yn bosibl am unrhyw reswm, dylid rhoi gwybod am hyn ar unwaith i'r uwch reolwyr a dylid ei drin fel achos brys. 

Dylid hysbysu teulu a gofalwyr cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw gleifion yn arddangos symptomau a'u bod yn cael eu rhoi ar wahân ar y ward. Dylai unrhyw berson sydd wedi ymweld â'r claf 7 diwrnod cyn dyfodiad y symptomau hefyd gael ei hysbysu a'i gynghori i ynysu ei hun yn unol â'r canllawiau cenedlaethol.  

 

Beth am ofal iechyd meddwl arferol? 
 

Nid oes amheuaeth nad yw darparu triniaeth sylfaenol hyd yn oed i ddiwallu anghenion iechyd meddwl cleifion yn cael ei gyfaddawdu yn yr argyfwng presennol. Mae darparu gwasanaethau arbenigol fel therapi galwedigaethol, seicoleg neu ffarmacoleg yn eilradd i gynnal eu hiechyd corfforol yn y sefyllfa bresennol. Fodd bynnag, o ystyried natur wardiau, bydd angen gofal iechyd meddwl sylfaenol o hyd ar gleifion.  

Dylai egwyddorion gofal sylfaenol roi'r gofal lleiaf posibl i bob claf yn ôl eu hanghenion. 
 
I lawer o gleifion, bydd hyn yn golygu cael yr un wybodaeth â'r cyhoedd a helpu i ddilyn y cyngor a roddir. Mae llawer o'r hyn sydd wedi'i drafod am gyfathrebu a mynediad i rwydweithiau yn lliniaru unrhyw ddirywiad mewn iechyd meddwl. Ni allwn amddiffyn cleifion rhag y pryder a brofir mewn cymdeithas ar hyn o bryd, ond gallwn wneud pob ymdrech i'w cynnwys yn y cynllunio ac wrth reoli'r sefyllfa.  
 

Bydd angen ailasesu gofal iechyd meddwl parhaus cleifion. Unwaith eto, dylai wardiau ystyried cynnal rhai cyfarfodydd gofal dros y ffôn neu drwy gyfrwng fideo yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael. Dylai hyn gynnwys unrhyw therapi seicolegol parhaus 1:1.   

Bydd angen asesiad risg ychwanegol ar gyfer absenoldeb cleifion o'r ward, naill ai eu hebrwng neu eu dosbarthu, yn dibynnu ar amlygiad cleifion i symptomau. Lle y bo'n bosibl, dylid cadw'r amser o'r ward a'r absenoldeb. Os nad yw hyn yn bosibl, dylid cyfleu hyn yn glir i'r claf gan gynnwys y broses adolygu. Dylai absenoldeb wedi'i hebrwng gael ei unigo a dilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol h.y. Cynghorir staff i hebrwng 1 claf yn unig ar y tro a chynnal pellter o ddau fetr.  
 
Os yw claf yn arddangos symptomau COVID-19, bydd eu gofal iechyd corfforol yn cael blaenoriaeth. Gall hyn olygu gohirio unrhyw therapïau ac ailbrisio unrhyw feddyginiaethau yn unol â chyngor gan adrannau fferyllol.  Cyn belled ag y bo modd, dylid parhau â therapi dros y ffôn pan fydd cleifion yn cael eu hynysu. 
 

Nid yw'n bosibl darparu canllawiau ar gyfer pob cymhlethdod mewn triniaeth unigol, ond dylai staff ward gael eu cefnogi gan y tîm amlddisgyblaethol ehangach i reoli materion fel y maent yn codi. Dylai pob claf gael adolygiad wythnosol gofynnol gan y tîm amlddisgyblaethol. Os ydynt yn arddangos symptomau dylid adolygu eu gofal yn ddyddiol.  

Fel y nodwyd uchod, dylai wardiau geisio cynnal rhai gweithgareddau grŵp gydag addasiadau er mwyn cynnal morâl, cyfathrebu a rhoi sicrwydd i gleifion.  
 

Un maes y bydd angen i staff a chleifion fod yn glir yn ei gylch yw ysmygu. Yn y sefyllfa bresennol, ni fydd staff ac ymwelwyr yn gallu hebrwng cleifion i gael eu galw'n ysmygu neu'r hyn a elwir yn "seibiannau awyr ffres". Bydd hyn yn galw am gyfathrebu sensitif i gleifion a dylid ei ategu â gwybodaeth ysgrifenedig neu bosteri. Gan fod COVID-19 yn ymosod ar yr ysgyfaint, dylid annog cleifion sy'n ysmygu i roi'r mwyaf o ysmygu fel blaenoriaeth ar hyn o bryd.

 

Beth y gallaf ei ddisgwyl gan wasanaethau o'm cwmpas?
 
Mae staff mewn wardiau, sefydliadau a chyrff cenedlaethol yn wynebu heriau digynsail. Yn y misoedd nesaf bydd yn bwysig i sefydliadau weithio i gefnogi'r staff a'r cleifion hynny yn y rheng flaen drwy ragweld a chynllunio ar gyfer materion a bod yn ymatebol i faterion wrth iddynt godi.  
 

Dylai pob sefydliad greu pwyllgorau clinigol arbenigol i gynorthwyo wardiau i reoli'r heriau presennol. Dylai'r pwyllgorau hynny gael eu cadeirio gan uwch glinigwyr a dylent gael llinell uniongyrchol o gyfathrebu rhwng rheolwyr ward a staff rheng flaen a chleifion a phob un ohonynt. 

Dylai'r pwyllgorau hyn fod ar gael i ddatrys problemau sy'n wynebu timau wrth i'r pandemig fynd rhagddo a dylai fod yn bwynt cyfathrebu canolog ar gyfer canllawiau cenedlaethol a chynllunio wrth gefn. Dylid nodi mai Cadeirydd y pwyllgorau hyn yw pwynt cyfathrebu canolog pob corff cenedlaethol sy'n rhoi arweiniad i'r ward. 
 
Dylai fod gan bwyllgorau naill ai is-grŵp i ystyried unrhyw gyfyng-gyngor moesegol sy'n gofalu am gleifion unigol neu a yw hon yn eitem fusnes sefydlog a dilyn canllawiau moesegol Cenedlaethol (sydd i'w cyhoeddi'n fuan – caiff y dudalen hon ei diweddaru cyn gynted â phosibl ) Dylai ward fod yn glir ar sut i geisio cyngor am ofal cleifion drwy'r llwybr hwn.  
 

Dylai sefydliadau ganslo pob cyfarfod nad yw'n hanfodol neu ryddhau staff rheng flaen rhag mynychu.

 

Gwybodaeth am therapi electrogynhyrfol 
 
Mae cleifion sy'n cael therapi electrogynhyrfol ymhlith y rhai mwyaf psychiatrically sâl fel arfer ac maent yn debygol o gael eu heffeithio'n ddifrifol gan arhosfa o driniaeth.   
 
O gofio natur y driniaeth a allai achub bywydau, dylai ymddiriedolaethau sy'n wynebu penderfyniadau anodd geisio peidio â symud staff anesthetig o restrau ECT heb ymgynghori clinigol ymlaen llaw â chydweithwyr seiciatrig ynghylch natur frys yr heneb a gofrestrwyd Cleifion.  
 

Fel arfer, dylai Seiciatryddion ystyried yr holl opsiynau eraill cyn therapi electrogynhyrfol. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry