Ystyriaethau moesegol-COVID-19 Canllawiau i glinigwyr

Nod y canllaw hwn yw atgoffa Seiciatryddion o'r egwyddorion Moeseg a fydd yn eu helpu nhw a'u timau a'u cydweithwyr i fynegi a datrys y penbleth hyn. 

Mae'r pandemig hwn yn debygol o godi rhai cyfyng-gyngor y mae angen cyngor mwy penodol ar ei gyfer.

Argymhellir yn gryf y dylai'r holl seiciatryddion wirio bod eu pwyllgorau moeseg clinigol lleol wedi'u sefydlu gan eu bod yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad mewn amser real.

 

Cyfyng-gyngor penodol i Seiciatryddion

Bydd y rhan fwyaf o faterion yn codi yn y lle cyntaf o lai o staff (ei hun o ganlyniad i amheuaeth neu salwch arall a gadarnhawyd, yn anuniongyrchol oherwydd gofal plant pe bai ysgolion yn cau, neu os yw teuluoedd wedi'u heintio, ac ati) gyda'r canlyniadau posibl yn dilyn:

  • Llai o gynnig clinigol (llai o weithgareddau therapiwtig a hamdden yn cael eu cynnig)
  • Llai o welyau cleifion mewnol
  • Cyfyngiadau cyffredinol ar bob claf
  • Dibyniaeth gynyddol ar fesurau diogelwch corfforol a gweithdrefnol i wneud iawn am lai o ddiogelwch cymharol
  • Llai o gyfathrebu gyda theuluoedd, perthnasau, gofalwyr
  • Mewn gwasanaethau diogel, llai o allu i gefnogi absenoldeb cymunedol wedi'i hebrwng
  • Efallai y bydd angen i wasanaethau iechyd meddwl, anabledd dysgu ac awtistiaeth flaenoriaethu'r unigolion mwyaf sâl a'r rhai sy'n cyflwyno'r heriau ymddygiadol mwyaf difrifol.

Mae'r egwyddorion y dylid eu cadw mewn cof wrth ddatrys cyfyng-gyngor moesegol penodol yn cynnwys tegwch a dosbarthiad cyfiawnder, tegwch, parch at ymreolaeth, angenrheidrwydd, cymesuredd a dwyfol, a budd a diffyg haint, tra'n dal i hyrwyddo grymuso, ymreolaeth ac adferiad. Mae angen i bob ymagwedd barhau i fod yn gyson â hawliau dynol-y datganiad cyffredinol o hawliau dynol a'r Confensiwn ar hawliau pobl ag anableddau.

 

Get in contact to receive further information regarding a career in psychiatry