ડિસક્લેમર

અમારી અનુવાદિત સામગ્રી માહિતી પૂરી પાડે છે, સલાહ નથી

અમારા અનુવાદિત પૃષ્ઠો અને દસ્તાવેજોની સામગ્રી સામાન્ય માહિતી માટે જ આપવામાં આવે છે. તેઓ તમને તેના પર આધાર રાખવો જોઈએ તે સલાહ આપવા માટેનો ધ્યેય નથી, અને તે નહીં. તે કોઈપણ રીતે ચોક્કસ સલાહનો વિકલ્પ નથી.

તમારે આ માહિતી પર આધારિત કોઈ પણ કાર્યવાહી, લેતા પહેલા અથવા તેનાથી દૂર રાખતાં પહેલાં વ્યાવસાયિક અથવા નિષ્ણાત સલાહ મેળવવી જરૂરી છે.

જો તમને કોઈપણ તબીબી બાબત વિશે પ્રશ્નો હોય, તો તમારે તમારા ડૉક્ટર અથવા અન્ય વ્યાવસાયિક હેલ્થકેર પ્રોવાઇડરને વિલંબ કર્યા વિના સંપર્ક કરવો જોઈએ.

જો તમને લાગે કે તમને કોઇ તબીબી સ્થિતિનો અનુભવ છે તો તમારે ડૉક્ટર અથવા અન્ય વ્યવસાયિક આરોગ્યસંભાળ પૂરી પાડનાર પાસેથી તાત્કાલિક તબીબી ધ્યાન આપવું જોઈએ.

કોઈ પ્રતિનિધિત્વ, વૉરંટીઝ અથવા ગેરંટી નથી

તેમ છતાં અમે અમારી પત્રિકાઓમાંની સચોટ માહિતી સંકલન કરવા અને અમારી વેબસાઇટ પરની માહિતીને અપડેટ કરવા માટે વાજબી પ્રયત્નો કરીએ છીએ, તેમ છતાં, અમે કોઈ રજૂઆત, વોરંટી અથવા બાંયધરી આપતા નથી, પછી ભલે સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત હોય, આ વિભાગમાંની સામગ્રી ચોક્કસ, સંપૂર્ણ અથવા અપ ટૂ ડેટ છે

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry