Death in the family 2: what can I do to help a child cope with death?

چگونه من میتوانم به یک کودک کمک کنم تا با مرگ کنار بیاید ?

گاهی از روشهایی   که  کودکان بکار میبرند تا با مرگ کنار بیاید به بزرگتر ها کمک میکند که بتوانند بیشتربه آنها کمک کنند . همچنین  آسانتر میتوان فهمید که آیا کودک سختی

میکشد وناراحت است .

کمک در مراحل اولیه بعد از مرگ :

بزرگتر ها گاهی تلاش میکنند تا با نگفتن حقیقت به کودکان از کودکان محافظت کنند .

تجربه ها نشان میدهند کودکان اگر در مراحل اولیه باخبر بشوند ، سود  خواهند برد . یعنی کودکان حتی دوست دارند که عزیز از دست رفته را ببینند. هر چه ارتباط نزدیکتراست  احتمال این موضوع کمتر میشود  .

 

بزرگتر ها با گوش کردن به تجربه های کودکان در موارد مرگ ، پاسخ دادن به سوالات آنها و آرام کردن آنها به این پروسه  کمک میکنند. کودکان اغلب نگران  هستند که ممکن است توسط نزدیکان خود کنار گذاشته شوند یا اینکه مقصر خوانده شوند .اگر بتوانند از احساس خود سخن بگویند یا با بازی کردن احساسات خود را تخلیه کنند ، میتوانند  بهتربا موضوع کنار بیایند و احتمال اختلال عاطفی در آینده کمترخواهد  شد .

 

کودکان کم سن و سال اغلب بسختی میتوانند خاطرات عزیزان را بیاد آورند مگر اینکه به یاد آنها آورده شود و این میتواند آنها را افسرده کند . اگر نتوانند این خاطرات را بیاد آورند ،عکس میتواند وسیله خوبی برای آرامش دادن به آنها باشد .

 

کودکان از اینکه در کارهای خانوادگی دخالت داده شوند سود خواهند برد .  مثلأ اگر با خانواده به مراسم تدفین بروند . در اینکه چگونه می توان کودکان را   حمایت کرد وبه آنها  آمادگی داد ، دقت کافی لازم است . مثلأ اگر کودک از رفتن به   مراسم تدفین ترس دارد نباید به زور برده شود . به غیر از کودکان سنین بسیار پایین ، پیدا کردن راههایی برای آنها تا با عزیزان خود خداحافظی کنند کمک کننده است . مثلا میتوانند شمع روشن کنند یا دعایی بخوانند یا به قبرستان بروند.

 

Translated by Dr Sarah Kakhi, Core Psychiatry Trainee, Southernhealth Foundation NHS Trust. Reviewed by Dr Hamid Rahmadian, ST6 Specialist Registrar in Perinatal Psychiatry.