Rhestr wirio gofalwyr pobl gyda phroblemau iechyd meddwl

Ymwadiad

Gweler ein hymwadiad, sy'n berthnasol i'r holl gyfieithiadau sydd ar gael ar y wefan hon.

Gweithio mewn partneriaeth gyda seiciatryddion a gofalwyr

Beth ddylech chi ofyn i’r seiciatrydd

Mae gofalwyr angen gwybodaeth ac mae seiciatryddion yn brysur. Efallai nad yw gofalwyr pob tro’n llwyddo i ddod o hyd i’r hyn y maent angen ei wybod am y person sydd yn eu gofal. Dyluniwyd y rhestr wirio hon i’ch helpu i gael yr wybodaeth yr ydych ei hangen am ddiagnosis a thriniaeth y person yr ydych yn gofalu amdano.

Efallai y byddwch yn cael rhywfaint o’r wybodaeth hon gan aelodau eraill y tîm clinigol perthnasol, neu o wybodaeth ysgrifenedig sydd yn eu meddiant.

Os yw’r person yn rhoi caniatâd i chi, bydd y seiciatrydd yn medru rhoi’r wybodaeth am eu cyflwr a’u gofal i chi.

Er nad ydych efallai eisiau gofyn pob cwestiwn sydd yn y rhestr, efallai y bydd y cwestiynau yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfarfod y seiciatrydd a’r tîm iechyd meddwl.  Ni fydd pawb angen yr holl atebion i’r cwestiynau hyn ar yr un pryd.  Efallai bod gennych gwestiynau sydd ddim wedi’u cynnwys yn y daflen hon.Er hynny, dylai roi fframwaith defnyddiol i chi benderfynu pa wybodaeth yr ydych ei hangen.

 

 Y salwch

 Beth yw’r diagnosis neu’r broblem?
  Os nad yw’r diagnosis wedi’i wneud eto, beth yw’r posibiliadau?  
  Pam fod hyn wedi digwydd i’r claf?
   A fydd y claf yn gwella?

 

 

 Os oes diagnosis

   Pa symptomau sy’n awgrymu mai dyma’r diagnosis/salwch?
   Pa wybodaeth sydd yna am beth sy’n peri’r cyflwr/salwch?
   Beth sy’n debygol o ddigwydd yn y dyfodol? Fydd pethau’n gwaethygu neu’n gwella?
   Ymhle y caf fwy o wybodaeth am y cyflwr hwn??

 

 

 Yr asesiad

  Pa asesiadau sydd wedi’u cyflawni’n barod?
  A oes angen unrhyw asesiadau eraill?
  A oes unrhyw broblemau corfforol wedi’u darganfod?  Os felly, beth sydd angen ei neud?
  A oes ystyriaeth wedi’i rhoi i ddiwylliant a chefndir?

 

 

 Dull Rhaglen Ofal (CPA)

   Beth yw CPA?
   Beth mae’r CPA yn ei olygu?
   Ydi’r person ar y CPA?  Os nad ydyw, pam?
   Fyddai’n cael fy nghynnwys yn y CPA?

 

 

 Y gofal a’r driniaeth

   Beth yw amcanion y gofal a’r driniaeth?
   Beth yw cydlynydd gofal?
   Pa ran fydd gan y cydlynydd gofal yng ngofal y person?
   Pwy arall fydd yn rhan o’r driniaeth?
   Beth yw eich cynllun ar gyfer y driniaeth?
   Am ba mor hir fydd y claf angen triniaeth?
   Fydd therapïau siarad (e.e. Therapi Ymddygiad Gwybyddol, therapi teuluol) yn gymorth? Os felly, ydyn nhw ar gael yn lleol?
   Beth sy’n digwydd os ydynt yn gwrthod triniaeth?

 

 

 Rhannu Gwybodaeth

   A ydych chi wedi gofyn faint o wybodaeth maen nhw’n barod i’w rhannu â mi?
   Fyddai’n cael gwybod am gyfarfodydd pwysig am eu gofal a’u triniaeth?
   Fyddai modd i mi ddod i’ch gweld chi ar fy mhen fy hun?
   Fyddech chi’n hoffi gofyn i mi am unrhyw wybodaeth arall am y claf neu’r teulu?
   A gaf i ddweud pethau wrthych chi fydd ddim yn cael eu rhannu gyda’r person na gydag aelodau staff eraill?
   Ydi barn y claf ar gyfrinachedd yn cael ei farcio’n glir yn ei nodiadau?

 

 

 Y gofal a’r driniaeth

   Beth allai wneud i helpu?
   A oes yna unrhyw grwpiau hunangymorth neu grwpiau gofalwyr lleol all fy helpu i ddeall y salwch?
   Sut alla’i gael cyngor a hyfforddiant wrth reoli’r salwch yn ddyddiol?
   A oes unrhyw grwpiau lleol all roi cymorth?

 

 

 Cael help

  Sut alla’i gysylltu â chi?
  Sut alla’i drefnu i’ch gweld chi?
  Pwy fedrai gysylltu â hwy os ydw i’n poeni am ei ymddygiad?
  Be ddylwn ei wneud os ydw i’n poeni ei fod yn gwaelu eto?
  Pwy ddylwn i gysylltu â hwy mewn argyfwng? Pa help sydd ar gael?
  Sut alla’i gael barn arbenigol arall?

 

 

 Gofalwyr

   Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gofalwr, y perthynas agosaf a pherson a enwebir?
   Deallaf, fel gofalwr, fod gen i hawl i gael asesiad a fy nghynllun gofal fy hun.  Gyda phwy ddylwn i siarad?
   Os oes gennyf fy anghenion penodol, wrth bwy ddylwn i ofyn?
   Os oes angen help arnaf, at bwy ddylwn i droi?

 

 

 Meddyginiaeth

   Pa feddyginiaeth sydd i’w defnyddio, a sut?
   Ydach chi’n rhagnodi’r dos â lleiaf o effaith?
   Oes modd cymryd dos bychan gyntaf, a’i gynyddu pe bai angen?
   Pa mor aml mae’r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu?
   Fyddai’n cael fy nghynnwys mewn penderfyniadau yn y dyfodol sy’n ymwneud â’r dos neu’r math o feddyginiaeth?

 

 

 Beth ddylai budd y feddyginiaeth hon fod?

   Yn y byrdymor
   Yn yr hirdymor

 

 

 Beth yw sgil effeithiau posib y feddyginiaeth hon?

   Yn y byrdymor
   Yn yr hirdymor

 

 

 Rheoli’r Feddyginiaeth

   Pam eich bod chi wedi dewis y feddyginiaeth benodol hon?
   Am ba mor hir fydd yn rhaid i’r person gymryd y feddyginiaeth? 
   A oes angen unrhyw feddyginiaethau eraill y gellid eu defnyddio pe bai’r un yma’n methu?
   Pa symptomau fyddai’n golygu fod angen newid y dos?
   Beth ddylwn i wneud os yw’n dioddef o sgil effeithiau annifyr?
   Beth sy’n digwydd os yw’n peidio â chymryd y feddyginiaeth?
   A oes gennych chi unrhyw wybodaeth ysgrifenedig am y feddyginiaeth?

 

 

 Triniaeth yn yr ysbyty

  A oes angen iddo fynd i mewn i’r ysbyty?  Os felly, am ba hyd?
  Os oes angen iddo fynd i’r ysbyty, pa ysbyty fydd hwn?
  A fydd ar ward dan glo?
  Os ydyw’n yn cael gadael yr ysbyty am gyfnod byr, sut fyddai’n cael gwybod, a pha bryd?
  Pa mor aml fyddai’n medru mynd i’w weld ef?

 

 

 Gadael yr ysbyty

  Pa drefniadau fydd yna ar gyfer ei ofal a’i fonitro ar ôl gadael yr ysbyty?
  Os nad oes modd i mi edrych ar ôl y person pan mae’n gadael yr ysbyty, beth fydd yn digwydd?
   Oes disgwyl i mi helpu gyda rhywbeth, yn enwedig meddyginiaeth?
   Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw dechnegau hunangymorth fyddai’n helpu’r gwellhad?

 

 

 Os nad yn mynd i mewn i’r ysbyty

  A oes angen iddo fynd i mewn i’r ysbyty?
  A oes unrhyw opsiynau eraill i’w hystyried?


Unrhyw Gwestiynau Eraill
 

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

Further help

Princess Royal Trust for Carers Unit 14, Bourne Court, Southend Road, Woodford Green, Essex IG8 8HD Tel: 0844 800 4361 Email: info@carers.org
Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i ofalwyr.

Cynhyrchwyd y daflen hon fel rhan o ymgyrch Partneriad mewn Gofal (Partners in Care)  ar y cyd rhwng y Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr. Un o nodau ymgyrch Partneriad mewn Gofal oedd dangos os yw pawb sy’n ymwneud â gofal pobl â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu yn cydweithio, gellid datblygu partneriaeth driw rhwng gofalwyr, cleifion a gweithwyr proffesiynol fydd o fudd i bawb.

Mewnbwn gofalwr a defnyddiwr: Royal College of Psychiatrists' Addictions Faculty User and Carer Group

Golygydd: Dr Philip Timms, Cadeirydd, Bwrdd Golygyddol Addysg Cyhoeddus i Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

With grateful thanks to Gwynedd Council for the translation of these leaflets in Welsh.

Gyda diolch mawr i Gyngor Gwynedd am gyfieithu’r taflenni hyn i Gymraeg

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry