RCPsych Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi comisiynau awduron ar gyfer awduron ac artistiaid llawrydd

Newyddion Cymru
08 January 2021

Mae Llenyddiaeth Cymru, mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, yn gwahodd ceisiadau gan awduron ac artistiaid llawrydd ar gyfer un o bedwar comisiwn gwerth £2,000 yr un:

  • dyfeisio a chyflwyno gweithgarwch creadigol arloesol i bobl ar incwm isel 
  • i bartner â sefydliad lleol (gwirfoddol/trydydd sector) sydd â phrofiad o gefnogi pobl ar incwm isel
  • darparu canlyniad pendant y gellir ei uwchraddio a'i rannu fel glasbrint ar gyfer prosiectau yn y dyfodol mewn rhannau eraill o Gymru
  • defnyddio llwyfannau digidol a gweithgarwch wyneb yn wyneb a allai fod yn gorfforol bell i ddod â chynulleidfaoedd a chymunedau creadigol at ei gilydd drwy lenyddiaeth.

Mae diben y prosiectau hyn yn dair gwaith. Yn gyntaf, darparu gwaith cyflogedig i awduron llawrydd sy'n wynebu colli incwm sylweddol oherwydd gweithgarwch a ganslwyd neu a ohiriwyd yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Yn ail, mynd i'r afael â heriau iechyd a lles pobl ar incwm isel drwy lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol; a diddanu, ysbrydoli ac addysgu cynulleidfaoedd creadigol, awduron gyrfa gynnar a chyfranogwyr ledled Cymru.

Yn drydydd, gweithio mewn partneriaeth â sefydliad a chreu templed prosiect y gellid ei uwchraddio a'i gynnig ledled Cymru.

Credwn fod gan lenyddiaeth y pŵer i wella a thrawsnewid bywydau. Mae'r ystod lawn o ganlyniadau posibl llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol yn deillio o raddfa bersonol, i economaidd-gymdeithasol i ddiwylliannol, ac maent yn aml yn cynnwys newidiadau a all gael effaith sylweddol ar fywydau.

Er enghraifft, gall mwy o hyder mewn hunanfynegiant, sy'n gysylltiedig â mwy o hunanwerth, arwain at fwy o gyflogadwyedd a hyrwyddo mewn gwaith. Drwy ganolbwyntio'r galw hwn ar waith gyda'r rhai ar incwm isel, gobeithiwn weld canlyniadau cadarnhaol pendant i'r rhai a fydd yn cymryd rhan.

Bydd o leiaf un o'r comisiynau yn cael ei ddyfarnu i brosiect iaith Gymraeg.

I wneud cais lawrlwythwch y ffurflen gais. (DOC)