Mental health information in Romanian

Informații despre sănătatea mintală în limba română

On this page you will find translations of our mental health information resources in Romanian.Please carefully read the disclaimer that accompanies each translation. It explains that the College cannot guarantee the quality of the translations, nor that the information is necessarily the most up to date.

Pe această pagină veți găsi traduceri ale resurselor noastre de informare privind sănătatea mintală în limba română.Vă rugăm să citiți cu atenție clauza de declinare a responsabilității care însoțește fiecare traducere. Aceasta explică faptul că nu poate garanta Colegiul nici calitatea traducerilor și nici că informațiile sunt neapărat cele mai actuale.

Romanian translations

Who are we?

The Royal College of Psychiatrists is the main professional body for psychiatrists in the UK. We have a world-wide membership.

We work to secure the best outcomes for people with mental illness, learning disabilities and developmental disorders by:

 • promoting excellent mental health services
 • training outstanding psychiatrists
 • promoting quality and research
 • setting standards
 • being the voice of psychiatry.

Cine suntem noi?

The Royal College of Psychiatrists (Colegiul regal al medicilor psihiatri) este principalul organism profesional al psihiatrilor din Regatul Unit. Avem membri la nivel mondial.

Ne desfășurăm activitatea pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru persoanele cu boli mintale, dizabilități de învățare și tulburări de dezvoltare, astfel:

 • promovând servicii excelente de sănătate mintală
 • formând psihiatri remarcabili
 • promovând calitatea și cercetarea
 • stabilind standardele
 • fiind vocea psihiatriei.

Why do we produce mental health information?

We believe that high-quality information can help people to make informed decisions about their health and care. We aim to produce information which is:

 • evidence-based
 • accessible
 • up to date.

De ce producem informații privind sănătatea mintală?

Credem că informațiile de înaltă calitate îi pot ajuta pe oameni să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la sănătatea și îngrijirea lor. Ne propunem să producem informații care sunt:

 • bazate pe dovezi
 • accesibile
 • actualizate.

How is our information written?

Our information is written by psychiatrists and other healthcare professionals. Our information is also developed with the support of patients and carers. This helps to ensure our information is representative of the lived experiences of people with mental illness.

We are grateful to the psychiatrists, healthcare professionals, College members, staff and experts who have helped to produce and review our information.

Cum sunt redactate informațiile noastre?

Informațiile noastre sunt scrise de către psihiatri și alți profesioniști din domeniul sănătății. De asemenea, acestea sunt concepute cu sprijinul pacienților și al persoanelor care îi îngrijesc. Acest lucru ne ajută să ne asigurăm că informațiile sunt reprezentative pentru experiențele trăite de persoanele cu boli mintale.

Suntem recunoscători psihiatrilor, profesioniștilor din domeniul sănătății, membrilor Colegiului, personalului și experților care ne-au ajutat la producerea și revizuirea informațiilor noastre.

About our translations

In 2022, we began collaborating with a non-profit, CLEAR Global, and their community of more than 100,000 language volunteers, Translators without Borders. We are working with them to update the translations of our latest information resources in the most in-demand languages. You can see who delivered our translations at the bottom of each translated page.

Our translations are based on our mental health information resources in English. These resources reflect the best evidence available at the time of writing, and we aim to review our resources every three years. However, this is not always possible, and we have dated our resources to show when they were last reviewed.

Whenever we update our English resources, we will aim to update our translations. However, this will not always be possible.

If you have feedback on our translations you would like to share with us, you can contact leaflets@rcpsych.ac.uk 

Despre traducerile noastre

În anul 2022, am început să colaborăm cu o organizație non-profit, CLEAR Global, și cu comunitatea lor de peste 100.000 de lingviști voluntari, Translators without Borders. Colaborăm cu aceștia pentru a actualiza traducerile celor mai recente resurse de informații ale noastre în cele mai solicitate limbi. Puteți vedea cine a realizat traducerile în partea de jos a fiecărei pagini traduse.

Traducerile noastre se bazează pe resursele noastre de informații privind sănătatea mintală în limba engleză. Aceste resurse reflectă cele mai bune informații dovedite care sunt disponibile la momentul redactării; ne propunem să ne revizuim resursele la fiecare trei ani. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna posibil, de aceea toate resursele noastre sunt datate, pentru a evidenția când au fost revizuite ultima dată.

De fiecare dată când ne actualizăm resursele în limba engleză, ne vom propune să actualizăm și traducerile. Cu toate acestea, acest lucru nu va fi întotdeauna posibil.

Așadar, dacă aveți feedback cu privire la traducerile noastre pe care doriți să le împărtășiți cu noi, puteți contacta leaflets@rcpsych.ac.uk