Mental health information in Swahili

Habari kuhusu afya ya akili katika Kiswahili

On this page you will find translations of our mental health information resources in Swahili.Please carefully read the disclaimer that accompanies each translation. It explains that the College cannot guarantee the quality of the translations, nor that the information is necessarily the most up to date.

Kwenye ukurasa huu utapata tafsiri za rasilimali zetu za habari za afya ya akili katika Kiswahili.Tafadhali soma kwa makini kanusho linaloambatana na kila tafsiri. Inaeleza kuwa Chuo hakiwezi kuhakikisha ubora wa tafsiri, wala kwamba taarifa hiyo ndiyo iliyosasishwa zaidi.

Swahili translations

Who are we?

The Royal College of Psychiatrists is the main professional body for psychiatrists in the UK. We have a world-wide membership.

We work to secure the best outcomes for people with mental illness, learning disabilities and developmental disorders by:

 • promoting excellent mental health services
 • training outstanding psychiatrists
 • promoting quality and research
 • setting standards
 • being the voice of psychiatry.

Sisi ni nani?

Chuo cha Kifalme cha Madaktari wa Magonjwa ya Akili (Royal College of Psychiatrists) ni bodi kuu wa kitaaluma kwa wataalamu wa magonjwa ya akili nchini Uingereza. Tuna wanachama duniani kote.

Tunafanya kazi ili kupata matokeo bora kwa watu wenye ugonjwa wa akili, ulemavu wa kujifunza na shida za maendeleo kwa:

 • kukuza huduma bora za afya ya akili
 • mafunzo ya wataalamu wa magonjwa ya akili
 • kukuza ubora na utafiti
 • kuweka viwango
 • kuwa sauti ya magonjwa ya akili.

Why do we produce mental health information?

We believe that high-quality information can help people to make informed decisions about their health and care. We aim to produce information which is:

 • evidence-based
 • accessible
 • up to date.

Kwa nini tunazalisha habari za afya ya akili?

Tunaamini kwamba habari ya hali ya juu inaweza kusaidia watu kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya zao na huduma. Tunakusudia kutoa taarifa ambayo ni:

 • inategemea ushahidi
 • inapatikana
 • ya kisasa zaidi.

How is our information written?

Our information is written by psychiatrists and other healthcare professionals. Our information is also developed with the support of patients and carers. This helps to ensure our information is representative of the lived experiences of people with mental illness.

We are grateful to the psychiatrists, healthcare professionals, College members, staff and experts who have helped to produce and review our information.

Habari yetu inaandikwa vipi?

Habari yetu imeandikwa na wataalamu wa magonjwa ya akili na wataalamu wengine wa afya. Habari yetu pia inatengenezwa kwa msaada wa wagonjwa na walezi. Hii inasaidia kuhakikisha habari zetu ni mwakilishi wa uzoefu wa kuishi wa watu wenye ugonjwa wa akili.

Tunashukuru kwa wataalamu wa magonjwa ya akili, wataalamu wa afya, wanachama wa Chuo, wafanyakazi na wataalam ambao wamesaidia kuzalisha na kukagua habari zetu.

About our translations

In 2022, we began collaborating with a non-profit, CLEAR Global, and their community of more than 100,000 language volunteers, Translators without Borders. We are working with them to update the translations of our latest information resources in the most in-demand languages. You can see who delivered our translations at the bottom of each translated page.

Our translations are based on our mental health information resources in English. These resources reflect the best evidence available at the time of writing, and we aim to review our resources every three years. However, this is not always possible, and we have dated our resources to show when they were last reviewed.

Whenever we update our English resources, we will aim to update our translations. However, this will not always be possible.

If you have feedback on our translations you would like to share with us, you can contact leaflets@rcpsych.ac.uk 

Kuhusu tafsiri zetu

Mnamo 2022, tulianza kushirikiana na mashirika yasiyo ya faida, CLEAR Global, na jamii yao ya zaidi ya watu wa kujitolea wa lugha 100,000, Watafsiri wasio na Mipaka. Tunafanya kazi nao ili kusasisha tafsiri za rasilimali zetu za hivi karibuni za habari katika lugha zinazohitajika zaidi. Unaweza kuona ni nani aliyetoa tafsiri zetu chini ya kila ukurasa uliotafsiriwa.

Tafsiri zetu zinategemea rasilimali zetu za habari za afya ya akili kwa Kiingereza . Rasilimali hizi zinaonyesha ushahidi bora unaopatikana wakati wa kuandika, na tunakusudia kukagua rasilimali zetu kila baada ya miaka mitatu. Hata hivyo, hii haiwezekani kila wakati, na tumeandika rasilimali zetu kuonyesha wakati zilipitiwa mara ya mwisho.

Wakati wowote tunaposasisha rasilimali zetu za Kiingereza, tutalenga kusasisha tafsiri zetu. Hata hivyo, hii haitawezekana kila wakati.

Hata hivyo, ikiwa una maoni juu ya tafsiri zetu ungependa kushiriki nasi, unaweza kuwasiliana leaflets@rcpsych.ac.uk

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry