Mental health information in Polish

Informacje o zdrowiu psychicznym w języku polskim

On this page you will find translations of our mental health information resources in Polish. 

Please carefully read the disclaimer that accompanies each translation. It explains that the College cannot guarantee the quality of the translations, nor that the information is necessarily the most up to date.

Na tej stronie znajdziesz tłumaczenia naszych zasobów informacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego w języku polskim.

Prosimy o uważne przeczytanie zastrzeżenia, które towarzyszy poszczególnym tłumaczeniom. Wyjaśniono w nim, że College nie może zagwarantować jakości tłumaczeń ani tego, że informacje są w każdym przypadku aktualne.

Translations in Polish

Children and young people

Key facts

Who are we?

The Royal College of Psychiatrists is the main professional body for psychiatrists in the UK. We have a world-wide membership.

We work to secure the best outcomes for people with mental illness, learning disabilities and developmental disorders by:

 • promoting excellent mental health services
 • training outstanding psychiatrists
 • promoting quality and research
 • setting standards
 • being the voice of psychiatry.

Kim jesteśmy?

Royal College of Psychiatrists jest główną organizacją zawodową psychiatrów w Wielkiej Brytanii. Mamy członków na całym świecie.

Pracujemy nad zapewnieniem najlepszych rezultatów dla osób z chorobami psychicznymi, trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi poprzez:

 • promowanie doskonałych usług w zakresie zdrowia psychicznego
 • szkolenie wybitnych psychiatrów
 • promowanie jakości i badań
 • ustanawianie norm
 • pełnienie roli głosu psychiatrii.

Why do we produce mental health information?

We believe that high-quality information can help people to make informed decisions about their health and care. We aim to produce information which is:

 • evidence-based
 • accessible
 • up to date.

Dlaczego tworzymy materiały informacyjne na temat zdrowia psychicznego?

Wierzymy, że wysokiej jakości informacje mogą pomóc ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia i opieki. Dążymy do opracowywania informacji:

 • opartych na dowodach
 • dostępnych
 • aktualnych.

How is our information written?

Our information is written by psychiatrists and other healthcare professionals. Our information is also developed with the support of patients and carers. This helps to ensure our information is representative of the lived experiences of people with mental illness.

We are grateful to the psychiatrists, healthcare professionals, College members, staff and experts who have helped to produce and review our information.

W jaki sposób pisane są nasze informacje?

Nasze informacje są opracowywane przez psychiatrów i innych pracowników służby zdrowia. Przygotowujemy je przy wsparciu pacjentów i ich opiekunów. Pomaga to zapewnić, że nasze informacje są reprezentatywne dla doświadczeń osób z chorobami psychicznymi.

Jesteśmy wdzięczni psychiatrom, pracownikom służby zdrowia, członkom zrzeszonym w College, pracownikom i ekspertom, którzy pomagali w tworzeniu i recenzowaniu naszych informacji.

About our translations

In 2022, we began collaborating with a non-profit, CLEAR Global, and their community of more than 100,000 language volunteers, Translators without Borders. We are working with them to update the translations of our latest information resources in the most in-demand languages. You can see who delivered our translations at the bottom of each translated page.

Our translations are based on our mental health information resources in English. These resources reflect the best evidence available at the time of writing, and we aim to review our resources every three years. However, this is not always possible, and we have dated our resources to show when they were last reviewed.

Whenever we update our English resources, we will aim to update our translations. However, this will not always be possible.

If you have feedback on our translations you would like to share with us, you can contact leaflets@rcpsych.ac.uk 

Informacje o naszych tłumaczeniach

Nawiązaliśmy w 2022 roku współpracę z organizacją non-profit CLEAR Global, a także społecznością ponad 100 000 wolontariuszy językowych, znaną pod nazwą Tłumacze bez Granic. Pracujemy z nimi nad aktualizacją tłumaczeń naszych najnowszych zasobów informacyjnych w najbardziej poszukiwanych językach. Na dole każdej przetłumaczonej strony można zobaczyć, kto dostarczył tłumaczenia.

Nasze tłumaczenia są oparte na naszych zasobach informacyjnych o zdrowiu psychicznym w języku angielskim. Treści te odzwierciedlają najlepsze dane dostępne w momencie pisania tekstu, a naszym celem jest dokonywanie przeglądu naszych zasobów co trzy lata. Jednak nie zawsze jest to możliwe, dlatego też datujemy nasze zasoby, aby pokazać, kiedy zostały ostatnio poddane przeglądowi.

Za każdym razem, gdy będziemy aktualizować nasze materiały w języku angielskim, będziemy dążyć do aktualizacji naszych tłumaczeń. Należy pamiętać, że nie zawsze będzie to możliwe.

Jeśli chcesz podzielić się opinią dotycząca naszych tłumaczeń, możesz skontaktować się z nami, korzystając z adresu e-mail leaflets@rcpsych.ac.uk