Mental health information in Vietnamese

Thông tin về sức khỏe tâm thần bằng tiếng Việt

On this page you will find translations of our mental health information resources in Vietnamese. Please carefully read the disclaimer that accompanies each translation. It explains that the College cannot guarantee the quality of the translations, nor that the information is necessarily the most up to date.

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy bản dịch các nguồn thông tin sức khỏe tâm thần của chúng tôi bằng tiếng Việt. Vui lòng đọc kỹ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đi kèm trong mỗi bản dịch. Phần này giải thích là trường Đại học không đảm bảo chất lượng các bản dịch, cũng như việc thông tin đã được cập nhật mới nhất.

Vietnamese translations

Who are we?

The Royal College of Psychiatrists is the main professional body for psychiatrists in the UK. We have a world-wide membership.

We work to secure the best outcomes for people with mental illness, learning disabilities and developmental disorders by:

 • promoting excellent mental health services
 • training outstanding psychiatrists
 • promoting quality and research
 • setting standards
 • being the voice of psychiatry.

Chúng tôi là ai?

Đại học Tâm thần Hoàng gia là cơ quan chuyên môn chính của các nhà tâm thần học tại Vương quốc Anh. Chúng tôi có tư cách thành viên toàn cầu.

Chúng tôi hoạt động nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho những người mắc bệnh tâm thần, người khiếm khuyết trong học tập và rối loạn phát triển bằng cách:

 • thúc đẩy các dịch vụ sức khỏe tâm thần hoàn hảo
 • đào tạo các nhà tâm thần học nổi bật
 • thúc đẩy chất lượng và nghiên cứu
 • thiết lập các tiêu chuẩn
 • trở thành tiếng nói của ngành tâm thần học.

Why do we produce mental health information?

We believe that high-quality information can help people to make informed decisions about their health and care. We aim to produce information which is:

 • evidence-based
 • accessible
 • up to date.

Tại sao chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe tâm thần?

Chúng tôi tin rằng thông tin chất lượng cao có thể giúp mọi người đưa ra quyết định sáng suốt về việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Chúng tôi mong muốn cung cấp các thông tin:

 • được dựa trên bằng chứng
 • dễ tiếp cận
 • được cập nhật.

How is our information written?

Our information is written by psychiatrists and other healthcare professionals. Our information is also developed with the support of patients and carers. This helps to ensure our information is representative of the lived experiences of people with mental illness.

We are grateful to the psychiatrists, healthcare professionals, College members, staff and experts who have helped to produce and review our information.

Thông tin của chúng tôi được biên soạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin của các nhà tâm thần học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Thông tin của chúng tôi cũng được phát triển nhờ sự hỗ trợ của bệnh nhân và những người chăm sóc. Điều này đảm bảo thông tin của chúng tôi miêu tả các kinh nghiệm sống của những người mắc bệnh tâm thần.

Chúng tôi rất biết ơn các nhà tâm thần học, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các thành viên của Trường Đại học, đội ngũ nhân viên và các chuyên gia đã giúp chúng tôi soạn thảo và kiểm duyệt các thông tin này.

About our translations

In 2022, we began collaborating with a non-profit, CLEAR Global, and their community of more than 100,000 language volunteers, Translators without Borders. We are working with them to update the translations of our latest information resources in the most in-demand languages. You can see who delivered our translations at the bottom of each translated page.

Our translations are based on our mental health information resources in English. These resources reflect the best evidence available at the time of writing, and we aim to review our resources every three years. However, this is not always possible, and we have dated our resources to show when they were last reviewed.

Whenever we update our English resources, we will aim to update our translations. However, this will not always be possible.

If you have feedback on our translations you would like to share with us, you can contact leaflets@rcpsych.ac.uk

Về bản dịch của chúng tôi

Năm 2022, chúng tôi bắt đầu cộng tác với tổ chức phi lợi nhuận CLEAR Global, và cộng đồng với hơn 100.000 tình nguyện viên ngôn ngữ của họ, các Biên dịch viên Không Biên giới. Chúng tôi làm việc cùng họ nhằm cập nhật các bản dịch liên quan đến các nguồn thông tin mới nhất sang các ngôn ngữ có yêu cầu cao nhất. Bạn có thể xem tên người biên dịch ở cuối mỗi trang đã dịch.

Bản dịch của chúng tôi được dựa trên các nguồn thông tin về sức khỏe tâm thần của chúng tôi bằng tiếng Anh. Những nguồn tài liệu này phản ánh bằng chứng tốt nhất hiện có tại thời điểm viết bài và chúng tôi đặt mục tiêu xét duyệt lại các tài liệu ba năm một lần. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được nên chúng tôi đã ghi lại thời điểm xét duyệt các nguồn tài liệu lần cuối.

Mỗi khi cập nhật các nguồn tài liệu tiếng Anh, chúng tôi cũng sẽ đặt mục tiêu cập nhật các bản dịch của mình. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng khả thi.

Nếu bạn muốn chia sẻ góp ý về bản dịch của chúng tôi, bạn có thể liên hệ qua leaflets@rcpsych.ac.uk