Mental health information in Persian

فارسی

دربارهی ما

کالج سلطنتی روانپزشکان بدن حرفه ای و آموزشی روانپزشکان در انگلستان است. ما سلامت روان را از طریق:

تنظیم استانداردها و ترویج تعالی در مراقبت از سلامت روان

بهبود درک از طریق تحقیق و آموزش و پرورش

رهبری، نمایندگی، آموزش و حمایت از روانپزشکان

کار با بیماران، مراقبین و سازمان های آنها

آموزش عمومی یکی از وظایف اصلی کالج است. ما معتقدیم که هر کس نیاز به دانش دارد تا تصمیمات آگاهانه نسبت به سلامت آنها بگیرد.

چه کسی این اطلاعات را نوشته است؟

این توسط روانپزشکان نوشته شده است که عضو هیئت مدیره کالج آموزش و پرورش هستند. آنها با یک متخصص (یا متخصص) در این زمینه همکاری می کنند و اطلاعات را توسط مراقبین و بیماران بررسی می کنند.

ما از روانپزشکان، کارکنان کالج و دیگرانی که به ترجمه و بررسی ترجمه برای دقت کمک کرده اند سپاسگزاریم.

ما نمی توانیم اطمینان دهیم که ترجمه ها بیشترین اطلاعات را دارند.

  سلب مسئولیت

لطفا سلب مسئولیت ما را ببینید که در مورد تمام ترجمه های موجود در این سایت قابل اجراست.

 

Mental Health Information in Persian (Farsi)


 

اطلاعات برای والدی
Info for parents, carers & young people

اوتیسم و اسپرجر
Autism and Asperger syndrome

بیماریهای مزمن
Chronic Physical Illness: the effects on mental health

درک کودکان از مرگ اطرافیان
Death in the family 1: how children understand death at different ages

در زمان مرگ اطرافیان ،چگونه می‌توان به کودکان کمک کرد
Death in the family 2- what can I do to help my child cope with death.