ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ.

 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry