Cydraddoldeb ar draws y tir

Newyddion Cymru
06 April 2021

Cipolwg ar ymgyrch RCPsych dros gydraddoldeb yng Nghymru cyn etholiadau'r Senedd a Senedd yr Alban ym mis Mai.

Mae'r blog hwn yn ddarn o argraffiad Gwanwyn Cylchgrawn Insight RCPsych.

Mae hon yn flwyddyn etholiad fel dim arall. Ar 6 Mai, bydd pleidleiswyr sydd â phellter cymdeithasol yn llywio COVID-19 i fwrw eu pleidleisiau mewn etholiadau ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Bydd iechyd y cyhoedd, yn feddyliol ac yn gorfforol, o flaen meddwl llawer.

Nid oes etholiadau eleni yng Ngogledd Iwerddon, ond mae'r holl seddi yn Senedd yr Alban a Senedd Cymru ar gael ym mis Mai. Mae'r gwledydd datganoledig yn rheoli eu cyllidebau iechyd eu hunain, felly bydd y dewisiadau a wneir gan bleidleiswyr yn dylanwadu'n uniongyrchol ar flaenoriaethau gwariant ar iechyd yn y dyfodol. Mae RCPsych wedi lansio dau faniffesto yn y cyfnod cyn yr etholiadau seneddol yng Nghymru a'r Alban, y mae'r ddau ohonynt yn rhoi cydraddoldeb rhwng iechyd meddwl a chorfforol wrth wraidd eu cynigion.

Mae maniffesto Cymru, o'r enw Iechyd meddwl da i Gymru, yn galw am "newid yn y ffordd y mae iechyd meddwl yn cael ei flaenoriaethu a'i ariannu yng Nghymru". Mae gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl y pen o'r boblogaeth yng Nghymru yn is nag yn y gwledydd datganoledig eraill. Mae RCPsych yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu yn cael ei gynyddu i o leiaf 13% o'i chyllideb gyffredinol.

Mae hefyd yn galw ar les i fod yn "brif nod y gyllideb", yn debyg i Gyllideb Lles Seland Newydd a gyflwynwyd ym mis Mai 2019. Y syniad yw bod pob adran o'r llywodraeth yn gwneud lles yn brif flaenoriaeth wrth wneud penderfyniadau gwario.

"Mae teimlad cryf o fewn gwasanaethau iechyd meddwl y byddai cyllideb lles yn gweithio'n dda iawn," meddai Dr Katie Fergus, seiciatrydd adsefydlu yng Nghaerdydd ac arweinydd polisi RCPsych yng Nghymru. Mae'n farn sy'n ymddangos fel pe bai'n cael ei rhannu'n eang. "Rydym wedi cyfarfod â'r holl brif bleidiau gwleidyddol i drafod y maniffesto," meddai Dr Fergus, "ac mae wedi cael derbyniad da iawn."

Y maniffesto yw'r diweddaraf mewn llinell hir o ymyriadau a wnaed gan RCPsych yng Nghymru. "Rydym yn mwynhau perthynas dda iawn â Llywodraeth Cymru," meddai Dr Fergus, gan ddyfynnu trafodaethau rheolaidd, yn ogystal â cheisiadau am gyflwyniadau ar ystod eang o faterion. 

Mae'r Coleg hefyd yn gweithio'n agos gyda Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Senedd, a'i gadeirydd dros y pum mlynedd diwethaf fu Dr Dai Lloyd, Aelod Plaid Cymru o'r Senedd dros Orllewin De Cymru. Yn gyn-feddyg teulu, mae'n dweud ei fod "wedi mwynhau'n fawr" y chwe mis a dreuliodd fel SHO seiciatreg pan oedd yn hyfforddi. "Mae iechyd meddwl bob amser wedi bod yn uchel ar fy agenda bersonol fy hun ac rwyf bob amser wedi teimlo ei fod ar ei golli allan i iechyd corfforol. Felly, am y pum mlynedd cyfan, mae'r pwyllgor iechyd wedi mynnu ein bod yn ystyried iechyd meddwl ochr yn ochr ag iechyd corfforol."

Mae'n cyfeirio at lu o ymchwiliadau a gynhaliwyd gan y pwyllgor i, ymhlith pethau eraill, unigrwydd ac arwahanrwydd, atal hunanladdiad a defnyddio meddyginiaeth gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal. Mae adroddiad diweddaraf y pwyllgor, ar effaith COVID-19 ar iechyd meddwl, yn aros am ymateb gan lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Mae Dr Fergus a Dr Lloyd yn cytuno bod cynnydd wedi'i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda chynnydd yn y cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a mwy o ymwybyddiaeth. Yr hydref diwethaf, creodd llywodraeth Cymru swydd gabinet newydd, un y Gweinidog Iechyd Meddwl a Lles, datblygiad y mae Dr Fergus yn ei groesawu fel "newyddion cadarnhaol iawn". Cyfarfu RCPsych â'r gweinidog yn ddiweddar a chael "sgwrs ddefnyddiol iawn, sydd, gobeithio, yn nodi dechrau deialog adeiladol."

Mae Dr Lloyd yn credydau i waith ei bwyllgor am y datblygiadau sydd wedi'u gwneud, "er y byddwn i'n dweud na fyddwn i?" Mae'n cyfaddef y gallai'r Gweinidog Iechyd fod wedi chwarae rhan, sy'n ganmoliaeth uchel gan wleidydd gwrthblaid.

Mae Dr Fergus yn tystio i'r gwaith y mae'r Coleg wedi bod yn ei wneud i godi ei broffil a'i lais i eirioli dros anghenion pobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae'n hyderus y bydd dylanwad RCPsych yn parhau i gael ei deimlo yn ystod yr ymgyrch etholiadol sydd i ddod. "Rydym yn sicr yn rhagweld cael proffil eithaf uchel dros y misoedd nesaf," meddai.