Dweud eich dweud ar waith cartref – dyweder seiciatryddion

Newyddion Cymru
06 April 2021

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru yn annog ymchwil i effeithiau gweithio gartref ar les pobl – flwyddyn yn ddiweddarach ers dechrau'r pandemig.

Cododd cyfran y gweithwyr a nododd eu bod yn gweithio gartref yn unig yn y DU o 5.7% yn union cyn cyfyngiadau symud y gwanwyn i 43.1% ym mis Ebrill 2020.

Yng Nghymru cynyddodd bron i ddeg gwaith, gan neidio o 3.8% i 36.8%.

Nawr, mae'r Coleg yn cefnogi gwaith ymchwil gan Technology Enabled Care (TEC) Cymru, a gyflwynodd y Gwasanaeth Ymgynghori Fideo Cenedlaethol mewn ymateb i argyfwng Covid-19.

Mae ymchwilwyr yn awyddus i gael gwybod am effeithiau gweithio gartref er mwyn sicrhau bod pobl yn cynnal cydbwysedd bywyd gwaith iach, ar ôl pandemig.

Mae hyn yn dilyn uchelgais datganedig Llywodraeth Cymru i 30% o'r gweithlu weithio o bell yn rheolaidd.

Mae unigolion a busnesau yn cael eu hannog i feddwl am sut maen nhw eisiau sicrhau cydbwysedd bywyd gwaith iach drwy gwblhau'r arolwg ar-lein o'r enw Gweithio o Bell, Manteision, Anfanteision a Model Delfrydol, sydd ar agor ar-lein nawr.

Dywedodd yr Athro Alka S Ahuja MBE, RCPsych Cymru:

"Rydym yn annog cynifer o bobl a chymaint o sefydliadau i gwblhau'r arolwg cychwynnol, ac i hyrwyddo lle bynnag y bo modd. 

"Rydym yn gwybod am yr effeithiau y mae trefniadau gweithio gwahanol wedi'u cael ar unigolion drwy gydol y pandemig, mae pobl a sefydliadau wedi gorfod addasu'n gyflym i amgylchiadau nas rhagwelwyd. Mae hyn yn ymwneud â deall a llywio penderfyniadau unwaith y bydd y pandemig wedi mynd heibio."

Dywedodd yr ymchwilydd arweiniol ar y prosiect, Gemma Johns o TEC Cymru:

"Mae'r achosion o Covid-19 wedi newid y ffordd rydyn ni'n gweithio ac o'r cyfyngiadau symud cyntaf, mae'r gwaith cartref wedi cynyddu'n ddramatig.

Rydyn ni'n awyddus i wybod sut mae hyn wedi effeithio ar bobl. Efallai y byddai rhai wedi'i fwynhau ac yn teimlo llai o straen tra bod eraill efallai wedi teimlo eu bod wedi'u torri i ffwrdd oddi wrth gydweithwyr.

Mae'n bwysig ein bod yn cael darlun cywir i lywio sut rydym yn llunio ein bywydau gwaith yn y dyfodol."

Er mwyn cynorthwyo unigolion sy'n gweithio gartref ar hyn o bryd mae TEC Cymru wedi datblygu canllawiau ar gyfer gweithio gartref. Mae hyn yn annog gweithwyr i: 

  • Cynnal trefn dda.
  • Gwnewch restr o bethau i'w gwneud bob dydd.
  • Cael ymarfer corff da – ewch allan am dro.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.
  • Cymerwch seibiant o'r cyfryngau cymdeithasol.
  • Dilynwch ddeiet iach a chytbwys ac osgoi alcohol.

Nodiadau i olygyddion

Linc i'r arolwg: Gweithio o bell: manteision, anfanteision ac arolwg model delfrydol

Rhagor o wybodaeth am sut i gynnal cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

    For further information, please contact: