COVID-19: Anhwylderau bwyta

Ymwadiad: Mae'r adnodd hwn yn darparu gwybodaeth, nid cyngor. Darllenwch yr ymwadiad llawn ar ddiwedd yr adnodd hwn.

Mae'r ffordd rydym yn byw ein bywydau wedi newid ers yr achosion o COVID-19. Rhaid i bob un ohonom yn awr aros adref i leihau lledaeniad heintiau, a mynd allan dim ond os yw hynny'n gwbl angenrheidiol.

  Gan fod COVID-19 yn haint newydd, nid ydym yn gwybod eto a yw pobl ag anhwylderau bwyta yn fwy tebygol o ddatblygu problemau difrifol na neb arall. Ond os oes gennych anhwylder bwyta, mae angen i chi fod yn ofalus a lleihau eich risg o haint COVID-19.

  Mae'n bwysig eich bod yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol, golchi dwylo a ffyrdd eraill o atal heintiau. Mae smygu yn cynyddu'r risg o gymhlethdodau mwy difrifol os ydych chi'n sâl gyda COVID-19, felly dylai hyn roi'r gorau i wneud cymaint â phosibl. Mae'r GIG yn cynnig therapi amnewid nicotin os oes angen help arnoch gyda hyn.

  Os nad ydych wedi cael gwybod eich bod ar restr y GIG o gleifion a warchodir, ond eich bod yn credu y dylech fod oherwydd problemau iechyd sylweddol (naill ai'n gysylltiedig â'ch anhwylder bwyta, neu gyflyrau ychwanegol, fel diabetes neu asthma), dylech siarad â'ch meddyg teulu neu'ch arbenigwr.

  I lawer o bobl, yr arwyddion cyntaf eu bod wedi'u heintio â COVID-19 yw tymheredd uchel (twymyn) neu beswch.

  Ond os oes gennych anorecsia nervosa, efallai na fyddwch yn datblygu tymheredd uchel. Efallai y byddwch yn dal i brofi symptomau eraill o COVID-19, megis blinder ymddangosiadol neu ddiffyg egni, colli arogl, blas, neu boen yn yr abdomen a dolur rhydd. Os oes gennych y symptomau hyn, ynyswch eich hun a mynnwch gyngor gan weithiwr iechyd proffesiynol neu eich tîm trin ar beth i'w wneud nesaf.

  Yn ystod y pandemig, efallai na fydd llawer o'r bwyd y byddwch yn ei fwyta ar gael fel arfer. Mae'r Llywodraeth yn cynghori bod siopa groser mor anaml ag sy'n bosibl. Efallai na fyddwch chi hefyd yn gallu gweld eich ffrindiau a'ch teulu, a allai olygu eich bod yn teimlo'n fwy ynysig. Mae llawer o negeseuon di-fudd hefyd am ymarfer corff a delwedd corff ar y cyfryngau cymdeithasol a all fod yn gatalydd. Gallai hyn i gyd ei gwneud hi'n anoddach i chi reoli eich anhwylder bwyta. Mae'n bwysig felly eich bod yn:

   

  • Cadwch mewn cysylltiad â'ch ffrindiau, Aelodau'r teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol drwy gyswllt ffôn a fideo. Gall hyn helpu i wella eich hwyliau.
  • Dilyn trefn ddyddiol. Cynlluniwch brydau bwyd yn rheolaidd er mwyn i chi allu cael y maeth sydd ei angen arnoch i gadw'n iach. Ceisiwch gadw at eich cynllun cyn belled ag y bo modd a siaradwch â'ch tîm triniaeth am sut y gallwch reoli eich anhwylder bwyta yn ystod y cyfnod hwn.
  • Defnyddio strategaethau hunan-fonitro a thynnu sylw i herio meddyliau ymwthiol ac ymddygiadau di-fudd
  • Ceisiwch gyfyngu eich defnydd o gyfryngau cymdeithasol i safleoedd defnyddiol yn unig, fel elusennau anhwylderau bwyta.

  Yn ystod y pandemig COVID-19 presennol, mae'r rhan fwyaf o apwyntiadau cleifion allanol yn cael eu trefnu o bell (fel galwadau ffôn neu fideo). Gall cyfathrebu yn y modd hwn fod mor effeithiol â chyswllt wyneb yn wyneb.

  Bydd hyn yn berthnasol i'r rhan fwyaf o apwyntiadau arferol, fel cyfarfodydd gyda'ch cydgysylltydd gofal, gweithiwr allweddol neu seiciatrydd. Gall triniaethau seicolegol, fel therapi ymddygiad gwybyddol neu therapi teulu, hefyd gael eu darparu o bell. Os nad oes gennych fynediad i ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur, gellir trefnu ymgynghoriad dros y ffôn.

  Os ydych angen archwiliad corfforol a/neu brawf gwaed ac os oes gennych unrhyw bryderon am y rhain, siaradwch â'ch tîm triniaeth ymlaen llaw. Yn ystod arholiadau corfforol, bydd staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) a bydd gofyn iddynt wisgo mwgwd wyneb. I leihau'r risg o ledaenu COVID-19, bydd y meddyg neu'r nyrs yn debygol o gyfyngu sgwrs gyda chi. Byddwch yn derbyn eich canlyniadau dros y ffôn neu drwy alwad fideo. Efallai y bydd eich tîm hefyd yn gofyn i chi helpu gyda pheth monitro ffisegol yn eich cartref i leihau'r siawns o haint COVID-19.

  Gallai'r ffordd yr ydych yn cael eich meddyginiaeth yn rheolaidd fod yn wahanol hefyd. Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am fynediad i'ch meddyginiaeth i'ch helpu i ddeall y newidiadau hyn. 

  Mae'r sefyllfa o ran COVID-19 ar hyn o bryd wedi golygu bod gwasanaethau cleifion dydd i bobl ag anhwylderau bwyta wedi peidio â bodoli dros dro. Gall hyn, a cholli ymweliadau cartref arferol neu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb, eich gwneud chi a'ch teulu yn teimlo eu bod yn cael llai o gefnogaeth. Gall eich tîm triniaeth siarad â chi am ffyrdd eraill o'ch cefnogi, er enghraifft drwy ymgynghoriadau o bell.

  Mae'r holl wasanaethau i gleifion mewnol yn canolbwyntio ar atal lledaeniad COVID-19. Mewn ysbyty, gallai'r firws gael ei drosglwyddo ymlaen yn gyflym iawn gan staff neu gleifion sy'n agos at ei gilydd am gyfnodau hir o amser.

  Os bydd yn rhaid i chi fynd i'r ysbyty i gael gofal cleifion mewnol, efallai y cewch eich profi ar gyfer COVID-19 ac mae angen i chi hunanynysu am o leiaf 7 diwrnod ar ôl eu derbyn. 

  Mae'r risg o haint COVID-19 hefyd yn golygu na fyddwch yn gallu derbyn ymwelwyr yn yr ysbyty. Dylech geisio cadw mewn cysylltiad â'ch teulu a'ch ffrindiau – gallwch ddefnyddio eich ffonau clyfar, tabled neu ffôn i wneud hynny.

  Mae ymbellhau cymdeithasol yn golygu y bydd angen i chi, mewn meysydd cyffredin, fel ystafelloedd bwyta, gadw pellter o 2 fetr oddi wrth bobl eraill. Bydd angen i chi olchi eich dwylo'n rheolaidd ac efallai y gofynnir i chi wisgo masg wyneb mewn mannau cymunedol. Mae'n bwysig cael awyr iach, ond bydd angen i chi aros 2 fetr i ffwrdd oddi wrth eraill bob amser pan fyddwch yn yr awyr agored.

  Bydd staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) ar y ward er mwyn eu hamddiffyn eu hunain a chleifion rhag heintiau. Byddwch yn cael gofal yn eich ystafell wely gymaint â phosibl.

  Weithiau bydd therapi grŵp neu unigol yn cael ei ddarparu o bell neu gyda phellter 2 fetr yn ei le. Gellir cynnal rowndiau ward a chyfarfodydd adolygu o bell eraill hefyd drwy ddefnyddio technolegau priodol.

  Mae elusennau, fel BEAT, yn darparu mwy o wybodaeth am anhwylderau bwyta a COVID-19, gan gynnwys iechyd, triniaeth, bwyd, ymarfer corff a chysylltiadau cymorth eraill sydd ar gael.

  I'ch helpu i reoli eich hwyliau digalon, cynhyrchodd Prifysgol Caerwysg y llyfryn Get Active, Feel Good (PDF).

  FEAST Mae gan y gefnogaeth fyd-eang a'r gymuned addysg i deuluoedd y rhai sydd ag anhwylderau bwyta, adnoddau sy'n gysylltiedig â pandemig.

  Mae'r adnodd hwn yn darparu gwybodaeth, nid cyngor.  

  Darperir y cynnwys yn yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyfystyr â chanllawiau y dylech ddibynnu arnynt. Felly, rhaid i chi gael y cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd unrhyw gamau ar sail y wybodaeth yn yr adnodd hwn neu beidio â gwneud hynny.

  Os oes gennych gwestiynau am unrhyw fater meddygol, dylech gysylltu â'ch meddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall yn ddi-oed.  

  Os ydych yn credu eich bod yn profi unrhyw gyflwr meddygol, dylech geisio sylw meddygol ar unwaith gan feddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall.  

  Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i gasglu gwybodaeth gywir yn ein hadnoddau ac i ddiweddaru'r wybodaeth yn ein hadnoddau, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau, boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, fod y cynnwys yn yr adnodd hwn yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. 

  © Ebrill 2020 Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

  Disclaimer

  This leaflet provides information, not advice.

  The content in this leaflet is provided for general information only. It is not intended to, and does not, mount to advice which you should rely on. It is not in any way an alternative to specific advice.

  You must therefore obtain the relevant professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action based on the information in this leaflet.

  If you have questions about any medical matter, you should consult your doctor or other professional healthcare provider without delay.

  If you think you are experiencing any medical condition you should seek immediate medical attention from a doctor or other professional healthcare provider.

  Although we make reasonable efforts to compile accurate information in our leaflets and to update the information in our leaflets, we make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in this leaflet is accurate, complete or up to date.