Cyn-fodel a thîm seiciatrydd ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta

Newyddion Cymru
19 October 2020

Daeth model a seiciatrydd blaenorol i fyny i gyflwyno gwasanaeth arbennig ar ddelwedd y corff a'r cyfryngau cymdeithasol mewn ysgol yng Nghasnewydd, yr wythnos hon.

Dr Jacinta Tan a chyn-fodel wedi troi Youtube Vlogger; Cyflwynodd Jessica Davies weithdy i blant ysgol gynradd o Ysgol Gynradd Alway ddydd Mawrth (3 Mawrth).

Canfu arolwg diweddar fod gan 35 y cant o ferched 9 oed a 38 y cant o ferched 10 oed anfodlonrwydd y corff, gydag 11 y cant a 7 y cant yn gysylltiedig â phroblemau bwyta.

Ac anhwylderau bwyta yw'r cyflyrau iechyd meddwl mwyaf marwol a byddar ac mae ymchwil yn dangos bod ymyrraeth gynnar yn achub bywydau.

Nod y Prosiect Dathlu Pawb, a ddarperir gan wasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc ac a gefnogwyd gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, oedd cynyddu cydnerthedd yn erbyn parch gwael gan y corff.

Canolbwyntiodd y digwyddiad ar y portread negyddol o enwogion yn y cyfryngau a phwysau pobl ifanc ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Instagram.

Dangoswyd hefyd bod fideo o gyn glaf anhwylder bwyta yn helpu i godi ymwybyddiaeth o gyflyrau fel anorecsia nervosa a bwlimia.

Dywedodd Dr Jacinta Tan, cadeirydd anhwylderau bwyta yng Ngholeg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru:

"Mae'r gweithdai hyn yn bwysig o ran codi ymwybyddiaeth oherwydd gwyddom fod diagnosio a thrin anhwylderau bwyta yn gynnar yn achub bywydau.

"Mae delwedd corff gwael yn gyffredin. Gall ddatblygu yn ystod plentyndod a'i sensitif iawn i ddylanwadau teuluol a chymdeithasol.

"Mae corff o dystiolaeth y gall llythrennedd yn y cyfryngau herio delfrydau afrealistig ac atal delwedd wael o'r corff.

"At hynny, mae dyfodiad y cyfryngau cymdeithasol a delweddau corff delfrydol wedi creu hyd yn oed mwy o fygythiadau i ddelwedd gadarnhaol o'r corff ac wedi meithrin mwy o anfodlonrwydd gan y corff yn y ddau ryw, hyd yn oed ymhlith plant ifanc."

Mae Jessica Davies yn wreiddiol o Aberystwyth ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n fodel ex-sgleiniog. Mae Jessica, eiriolwr iechyd meddwl a chadarnhaol y corff, wedi cronni 148k o ddilynwyr ar Instagram.

Ychwanegodd Jessica:

"Mae cymaint o bwysau ar bobl ifanc i gwrdd â delfrydau sy'n cael eu gosod ar eu pen eu hunain, a chan gymdeithas. Rwyf wrth fy modd gyda'r hyn y mae'r prosiect hwn yn ceisio'i gyflawni ac rwy'n falch iawn o rannu fy mhrofiadau personol fy hun.

"Mae llawer yr oeddwn wrth fy modd am fy nyddiau modelu, enillais lawer o ffrindiau a theithio. Fodd bynnag, roedd y pwysau i gydymffurfio â phortread sy'n ofynnol gan ddiwydiant yn sylweddol ac roedd y gwrthodiad yn aml yn niweidiol.

"Mae cymaint y gellir ei ennill drwy dderbyn a chadarnhau'r corff. Gan dderbyn, er bod gan bob un ohonom ansicrwydd ynghylch delwedd y corff, gallwn ddeall o ble y daw hyn a sut y dylanwadir arno – mae hynny'n neges bwysig i bobl ifanc."

Cynhaliwyd gweithdai mewn chwe ysgol uwchradd a chynradd, diolch i £24,544.94 o gyllid gan elusen anhwylderau bwyta, EMS Cyf.

For further information, please contact: