Back

RCPsych in Wales Policy and Public Affairs Manager / Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

  • Location : Cardiff
  • Status : Permanent Contract
  • Salary : £40,318 - £44,748 per annum
  • Closing date : 31/01/2024
  • Interview date : 09/02/2024

We are looking for a dynamic individual who can combine excellent research, analytical and policy development experience with strong interpersonal skills and the ability to communicate the RCPsych in Wales' views on a wide range of complex policy areas. Working with the National Manager, College Officers, leads, Devolved Council and committees, you will develop, influence and deliver the RCPsych in Wales' policy. You will need to be able to demonstrate experience of working effectively with internal and external stakeholders to maximise the College's influence.

Flexibility and self-reliance are essential. The role entails a certain amount of travel across Wales and the rest of the UK with the need for occasional overnight stays. 

The successful candidates will have a proven record of working in a busy and complex environment in a policy and/or public affairs role and will be passionate about achieving change and improving the lives of people with mental illness. 

The College values a diverse workforce and welcomes applications from all sections of the community, reflecting the population it serves. 

We are committed to building and maintaining an inclusive and supportive culture, a place where we can all be ourselves and succeed on merit.  We aim to promote a more inclusive environment, which attracts all candidates and signals our commitment to celebrate and promote diversity.

We will provide appropriate reasonable adjustments for candidates who may have a disability.

We only recruit the best and in return for your commitment the College offers an attractive salary and benefits.

We operate a hybrid working model of on-site and working from home/remote, which helps to ensure a flexible work life balance.

For any queries, please email HRrecruitment@rcpsych.ac.uk.

Y rôl

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a all gyfuno profiad ymchwil rhagorol, dadansoddol a datblygu polisi gyda sgiliau rhyngbersonol cryf a'r gallu i gyfleu barn y Colegau ar ystod eang o feysydd polisi cymhleth. Gan weithio gyda'r Rheolwr Cenedlaethol, Swyddogion Coleg, arweinwyr, y Cyngor Datganoledig a'r pwyllgorau, byddwch yn datblygu, dylanwadu a chyflawni polisi'r Colegau. Bydd angen i chi allu dangos profiad o weithio'n effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol i wneud y mwyaf o ddylanwad y Coleg.

Mae hyblygrwydd a hunan-ddibyniaeth yn hanfodol. Mae'r rôl yn golygu teithio penodol ledled Cymru a gweddill y DU gyda'r angen am gyfnodau achlysurol dros nos.  

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus hanes profedig o weithio mewn amgylchedd prysur a chymhleth mewn rôl polisi a/neu faterion cyhoeddus a byddant yn angerddol am gyflawni newid a gwella bywydau pobl â salwch meddwl.

Y coleg

Mae'r Coleg yn gwerthfawrogi gweithlu amrywiol ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, gan adlewyrchu'r boblogaeth y mae'n ei gwasanaethu.

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu a chynnal diwylliant cynhwysol a chefnogol, lle gallwn ni i gyd fod yn ni ein hunain a llwyddo ar sail teilyngdod.  Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd mwy cynhwysol, sy'n denu pob ymgeisydd ac yn arwydd o'n hymrwymiad i ddathlu a hyrwyddo amrywiaeth.
 
Byddwn yn darparu addasiadau rhesymol priodol ar gyfer ymgeiswyr a allai fod ag anabledd.
 
Rydym ond yn recriwtio'r gorau ac yn gyfnewid am eich ymrwymiad mae'r Coleg yn cynnig cyflog a buddion deniadol.
 
Rydym yn gweithredu model gweithio hybrid ar y safle a gweithio o gartref/o bell, sy'n helpu i sicrhau cydbwysedd bywyd gwaith hyblyg.
 

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: HRrecruitment@rcpsych.ac.uk.

How to apply

For more information and instructions on how to apply, please download the following documents:

We welcome applications from all sectors of the community.

Closing date: Wednesday 31 January 2024, 10am

Interview date: Friday 9 February 2024 via Microsoft Teams

The College is an Equal Opportunities Employer. Charity registration no. 228636

We welcome applications from all sections of the Community.

The College is a proud member of the Disability confident employer scheme. A Disability confident employer will offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria (essential) for the job as defined by the employer. Please see candidate information pack for more information.

No agencies or publications please.