Ymwadiad

Disclaimer

Mae’r daflen hon yn darparu gwybodaeth, nid cyngor.

Darperir cynnwys y daflen hon ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod, ac nid yw, yn gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arno. Nid yw mewn unrhyw ffordd yn ddewis amgen i gyngor penodol.

Mae'n rhaid, felly, i chi gael y cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd, neu beidio â chymryd, unrhyw gamau sy'n seiliedig ar y wybodaeth yn y daflen hon.

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw fater meddygol, dylech ymgynghori â'ch meddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall ar unwaith.

Os ydych chi'n meddwl eich bod yn profi unrhyw gyflwr meddygol dylech ofyn am sylw meddygol ar unwaith gan feddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i gasglu ynghyd gwybodaeth gywir yn ein taflenni ac i ddiweddaru’r wybodaeth honno, nid ydym yn gwarantu nac yn rhoi sicrwydd, boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, bod cynnwys y daflen hon yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry