Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf

Newyddion Cymru
06 April 2021

Dathlwyd yr Athro Alka Ahuja MBE fel rhan o'r #TheArtofMotherhood murlun a gomisiynwyd gan Amazon Handmade.

Comisiynwyd y murluniau wedi'u paentio â llaw, a leolir yn Llundain, Glasgow a Chaerdydd, i ddathlu'r rhai sy'n cymhelliad i'r genedl; o ddigideiddio gwasanaethau lleol y GIG i amddiffyn y rhai sy'n agored i niwed, ymgyrchu dros faterion ieuenctid a rhedeg prosiectau gwirfoddol i helpu i gefnogi'r rhai mewn angen yn ystod y pandemig.

Helpodd yr Athro Alka Surajprakash Ahuja MBE i ddigideiddio GIG Cymru ymhen ychydig wythnosau ar ôl cyhoeddi'r cyfyngiadau symud, er mwyn sicrhau y gallai cleifion barhau i gael cymorth meddygol proffesiynol.

Mae amazon Handmade wedi postio fideo ardderchog o'r murlun.

Dywedodd Daron Manso, Pennaeth Marchnata, Amazon Handmade:

'Rydym yn angerddol am gelf ac anrhegion wedi'u gwneud â llaw ac yn grymuso gwneuthurwyr a crefftwyr ledled y DU a thu hwnt felly y Sul y Mamau hwn roeddem am gipio'r ysbryd hwnnw drwy greu tair murlun unigryw wedi'u gwneud â llaw sy'n dathlu'r rôl y mae mamau'n ei chwarae yn ein cymuned. Rydym wedi ein hysbrydoli gan y gwaith y mae Donna, Alka a Jonelle wedi'i wneud dros y 12 mis diwethaf ac rydym yn gyffrous i weithio gydag artistiaid lleol i ddathlu eu straeon.'

Mae'r gyfres #TheArtOfMotherhood ysbrydoledig wedi'i chynllunio a'i chreu'n feddylgar gan artistiaid stryd benywaidd blaenllaw: Natasha Rachel, Rosie Woods a Molly Hankinson – aelodau o Graffiti Life, casgliad arloesol o artistiaid creadigol y DU.

Sylwadau Iona Thomas, sylfaenydd Graffiti Life:

"Mae celf wedi'i phaentio â llaw yn ddathliad addas o Donna, Alka a Jonelle – mae'r cariad, y gofal a'r sylw sydd wedi mynd i mewn i'r darnau hyn o gelfyddyd yn adlewyrchu eu gweithredoedd yn y gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi bod yn rhan o ddathlu'r arwyr lleol hyn ochr yn ochr ag Amazon Handmade. Eleni yn fwy nag erioed mae'n teimlo fel Sul y Mamau yw'r amser perffaith i roi yn ôl a dweud diolch i'r rhai sydd wedi dangos cefnogaeth, gofal a charedigrwydd i ni."

Meddyg Digidol Caerdydd

Yr Athro Alka Surajprakash Ahuja MBE – Stryd y Cei, Caerdydd

Mae Quay Street yng Nghaerdydd yn cynnal gwaith celf sy'n dathlu'r Athro Alka Surajprakash Ahuja, seiciatrydd plant a phobl ifanc ymgynghorol. Roedd mam dau ynghyd â thîm TEC Cymru yn hanfodol wrth sefydlu Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru, gan greu menter i ganiatáu i gleifion gael gafael ar gyngor a gwasanaethau gofal iechyd o'u cartrefi yn ystod y pandemig. Cyffyrddodd y prosiect â miloedd o fywydau yn yr ardal. Cafodd yr Athro Alka Surajprakash Ahuja MBE yn ddiweddar am ei chyfraniad i Gymru.

Dywedodd Alka:

"Roedd yn hanfodol bod y gwasanaethau gofal iechyd yn parhau i ddarparu gofal diogel ac amserol yn ystod y pandemig, tra hefyd yn diogelu'r gweithlu. Roeddwn yn ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr â thîm anhygoel TEC Cymru, wrth i ni gyflwyno'r Gwasanaeth Ymgynghori Fideo Cenedlaethol yn gyflym i helpu i alluogi darparu gofal yn ddiogel i bawb, yn enwedig y rhai a oedd yn agored i niwed, yn gwarchod ac yn methu â chael gofal iechyd oherwydd cyfyngiadau cymdeithasol. Rwy'n anhygoel o falch o bopeth y mae gweithwyr allweddol wedi'i gyflawni yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac mae Amazon Handmade i ddathlu ein gwaith ar gyfer Sul y Mamau yn fy ngwneud yn falch ac yn helpu i ddangos y gallwn ni i gyd wneud newid."

Llais Gen Z Llundain

Jonelle Awomoyi – Panel Shoreditch, Llundain

Dewiswyd Jonelle am ei hymrwymiad parhaus i helpu i roi llais i bobl ifanc leol. Yn ddim ond 22, mae Jonelle yn ysbrydoli ei chyfoedion i siarad am yr hyn y maent yn credu ynddo, mynd i'r afael â materion iechyd meddwl, a dod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth i helpu i lunio eu bywydau. Mae'n aelod o Senedd Ieuenctid Prydain ar gyfer Croydon, ac yn ymgyrchu ar ran 91,000 o bobl ifanc dan 18 oed y fwrdeistref. Mae Jonelle hefyd yn llysgennad #iwill llysgennad sydd wedi ymrwymo i weithredu cymdeithasol. Cynhaliodd Gŵyl Bŵer Ieuenctid yn 2020 ac mae hefyd yn rhan o'r Gynghrair Ieuenctid Cefn, sefydliad sy'n helpu i gysylltu pobl ifanc â swyddi cyflogedig yn y gymuned. Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd Jonelle yn ymweld â chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i drafod statws menywod mewn arweinyddiaeth a thrais ar sail rhyw sydd wedi ymchwydd dros y cyfyngiadau symud.

Dywedodd Jonelle:

"Rwy'n angerddol am helpu i gysylltu pobl ifanc â chyfleoedd a bywydau gwell yn y lle y cefais fy magu. Mae cael Amazon Handmade yn taflu goleuni ar fy stori cyn Sul y Mamau gan fod rhywun sy'n gofalu am y gymuned ond yn meithrin ymwybyddiaeth o'r hyn rwyf am ei wneud, ac mae'n berffaith dangos i bobl ifanc y gallwn wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd. Mae'r dyfyniad a ddefnyddir ar fy murlun mor addas; Rwyf wir eisiau i bawb gredu bod eu llais yn bwysig ac yn gallu gwneud gwahaniaeth."

Samariad Mawr Glasgow

Donna Foote – Glan yr Afon, Glasgow

Dethlir Donna Foote am ei gwaith yn sefydlu Mwy o Wasanaethau Pollok CIC, sefydliad sy'n cynnig bwyd, presgripsiynau a chymorth iechyd meddwl i bobl sy'n byw yn Pollok Fwyaf. Dros y 12 mis diwethaf, sefydlodd mam pump wirfoddolwyr lleol a recriwtiwyd ac a hyfforddwyd, wasanaethau i gludo pobl sy'n agored i niwed, a sicrhau eu bod yn cyrraedd eu hapwyntiadau, yn ogystal â sefydlu gwasanaeth cyfeillio i'r rhai a oedd yn gwarchod eu hunain. Trefnodd Donna hefyd roddion i'r rhai sy'n agored i niwed yn ystod haf 2020 i sicrhau bod ei chymuned yn teimlo ei bod yn cael ei chefnogi gan un eu hunain.

Dywedodd Donna:

"Daeth yn naturiol i mi helpu'r rhai sydd angen bwyd a phresgripsiynau yn Pollok Fwyaf; i weithredu a gwneud newid gwirioneddol yn rhywbeth mor agos at fy nghalon. Mae Sul y Mamau yn gydnabyddiaeth o dosturi, caredigrwydd a chymuned, rhinweddau yr ydym yn gobeithio eu hyrwyddo drwy ein prosiect gwych, Gwasanaethau Pollok Fwyaf CIC. Mae'n anhygoel cael eu hanrhydeddu gyda'r murlun hwn yn Glasgow, ac rwy'n gobeithio y bydd yn tynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw un wneud gwahaniaeth os byddant yn codi eu cwsg ac yn rhoi eu meddwl iddo."