£1.3m i gefnogi pecyn o wasanaethau iechyd meddwl i bawb yng Nghymru

Newyddion Cymru
19 October 2020

Heddiw (8 Medi), mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi cymorth iechyd meddwl ychwanegol y gall unrhyw un yng Nghymru ei gael pan fydd angen.

Cefnogir y pecyn gan £1.3m o gyllid gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys cwrs Therapi Ymddygiad Gwybyddol ar-lein newydd a gwasanaethau cymorth ar-lein a ffôn eraill.

Dywedodd Mr Gething: "Mae arolygon gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dangos bod lefelau pryder wedi codi ar ddechrau pandemig coronaidd y galon, ac wedi aros yn uwch nag arfer yn ystod y clo.

Mae GIG Cymru a phartneriaid eisoes yn darparu rhywfaint o gymorth iechyd meddwl ar y ffôn ac ar-lein ond bydd y cyhoeddiad heddiw yn ymestyn yr hyn sydd eisoes ar gael ac yn darparu cwrs Therapi Gwybyddol Ymddygiadol ar-lein newydd, y gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n wyr oed ei ddefnyddio.

Mae SilverCloud yn cynnig cymorth ar gyfer amrywiaeth o faterion gan gynnwys gorbryder ac iselder. Mae cynllun peilot cenedlaethol y rhaglen yn cael ei werthuso i brofi pa mor ymarferol ac effeithiol yw hi, gan adeiladu ar waith blaenorol dan arweiniad Bwrdd Iechyd Lleol Powys sydd hyd yma wedi cefnogi dros 3,000 o bobl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi iechyd meddwl y cyhoedd, ac rydym wedi sicrhau bod y pecyn hwn o fesurau ychwanegol ar waith cyn unrhyw ail don bosibl y gaeaf hwn ac wrth i effaith y pandemig gael ei theimlo'n ehangach. Nod y gwasanaethau hyn yw helpu problemau iechyd meddwl lefel isel; nid ydynt yn cymryd lle gwasanaethau mwy arbenigol ond gobeithiwn, drwy ddarparu mynediad ar unwaith i gymorth, y byddant yn helpu i leihau'r pwysau ar ofal sylfaenol a gwasanaethau mwy arbenigol eraill."

Cwrs ar-lein yw SilverCloud sy'n cynnig cymorth ar gyfer gorbryder, iselder, a llawer mwy, i gyd yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT). Gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n oed gofrestru.

Y mesurau cymorth eraill sydd eisoes ar gael ac a gefnogir ymhellach gan y pecyn ariannu gwerth £1.3m yw:

Llinell Wrando Iechyd Meddwl CALL

Mae'n darparu llinell wrando ar iechyd meddwl gyfrinachol a chymorth emosiynol sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gymorth mewn cymunedau lleol ac amrywiaeth o wybodaeth ar-lein. Ffoniwch 0800132737 neu "help" testun i 81066.

Llinell gymorth anhwylderau bwyta

Mae 'Beat' yn darparu llinellau cymorth a gwybodaeth i oedolion a phobl ifanc, gan gynnig amgylchedd cefnogol i siarad am anhwylderau bwyta a sut i gael help. Ffoniwch 0808 801 0677.

Monitro Gweithredol Meddwl

Darparu hunanddysgogaeth dan arweiniad chwe wythnos ar gyfer, pryder, iselder, hunan-barch, a mwy. I ddechrau arni, siaradwch â'ch meddyg teulu, unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol arall, neu cofrestrwch yn uniongyrchol yn: 

Mae'r cwrs fideo ar-lein "ACTivate Your Life" yn rhannu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau a theimladau sy'n achosi trallod a helpu bywyd byw gyda mwy o hyder.

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Mae Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cysylltu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed â gwefannau, apiau, llinellau cymorth a mwy i feithrin cydnerthedd.

For further information, please contact: