Cefnogi recriwtio yng Nghymru

Yma fe welwch wybodaeth i helpu i recriwtio Seiciatryddion yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys templedi a dogfennau i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chymeradwyo swyddi, yn ogystal â'r broses ar gyfer cynnal paneli penodi.

Y broses gymeradwyo a'r templed disgrifiadau swydd

Mae proses gytûn ar gyfer adolygu a chymeradwyo disgrifiadau swydd meddygon ymgynghorol a meddygon arbenigol yng Nghymru. Rydym hefyd yn darparu disgrifiad swydd ymgynghorol 'enghreifftiol' i'w ddefnyddio gan Fyrddau Iechyd yn datblygu eu disgrifiadau swydd eu hunain i'w cymeradwyo.

Bydd defnyddio ein disgrifiad swydd enghreifftiol yn gwneud y broses gymeradwyo ar gyfer disgrifiad swydd penodol yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Dyletswyddau statudol safonau'r Gymraeg

Mae gan sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus ddyletswydd i gydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae adran 26 o'r Mesur yn caniatáu i Weinidogion Cymru osod safonau ymddygiad sy'n ymwneud â'r Gymraeg.

Mae'r safonau hyn wedi'u pennu mewn rheoliadau – mae Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 7) 2018 yn gymwys i Fyrddau Iechyd GIG Cymru ac mae Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn gymwys i awdurdodau lleol (ac felly i adrannau gwasanaethau cymdeithasol).

Yn hytrach na chynnwys safonau sy'n ymwneud â chynnal cyfarfodydd sy'n ymwneud â llesiant unigolyn yn Gymraeg, roedd Gweinidogion Cymru yn cynnwys safonau amgen yn rheoliadau'r sector iechyd yn dilyn ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft.

Mae'r safonau hyn (110 a 110A) yn ymwneud â chynllunio i gynyddu gallu corff i gynnig cynnal ymgynghoriadau clinigol yn Gymraeg.Gosododd y Comisiynydd ddyletswydd ar holl fyrddau iechyd GIG Cymru i gydymffurfio â safon 110 sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gyhoeddi cynllun ar gyfer pob cyfnod o 5 mlynedd sy'n nodi:

 • i ba raddau y gallant gynnig cynnal ymgynghoriad clinigol yn Gymraeg
 • y camau y bwriadant eu cymryd i gynyddu eu gallu i gynnig cynnal ymgynghoriad clinigol yn Gymraeg
 • amserlen ar gyfer y camau y maent wedi'u nodi

Mae'r ddyletswydd bellach a osodir drwy safon 110A yn golygu bod yn rhaid cynnal asesiad dair blynedd ar ôl ei gyhoeddi, o'r graddau y maent wedi cydymffurfio â'r cynllun.

Mae gan fyrddau iechyd GIG Cymru ddyletswydd statudol i gydymffurfio â safonau 96 a 116 o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 7) 2018 sy'n golygu bod yn rhaid i holl fyrddau iechyd GIG Cymru asesu sgiliau iaith Gymraeg eu gweithwyr ac, yn dilyn yr asesiadau, cadw cofnod o nifer y cyflogeion sydd â sgiliau iaith Gymraeg.

Felly, dylai pob bwrdd iechyd wybod faint o seiciatryddion ymgynghorol y maent yn eu cyflogi sydd â sgiliau iaith Gymraeg, yn ogystal â'u lefelau sgiliau lle y bo'n hysbys.

Mae gan fyrddau iechyd GIG Cymru ddyletswydd statudol i gydymffurfio â safonau 106 a 106A o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 7) 2018 sy'n golygu bod yn rhaid iddynt asesu'r angen am sgiliau iaith Gymraeg wrth asesu'r gofynion ar gyfer swydd newydd neu swydd wag.

Rhaid iddynt gategoreiddio'r swydd fel un lle mae'r Gymraeg yn hanfodol, yn ddymunol, lle mae angen dysgu sgiliau Cymraeg pan gânt eu penodi, neu, lle nad oes angen sgiliau Cymraeg. Rhaid i gyrff bennu'r gofynion sgiliau perthnasol yn yr hysbyseb swydd os ydynt wedi dewis un o'r tri chategori cyntaf.

Mae gan fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru ddyletswydd statudol i gydymffurfio â safon 70 o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 7) 2018 sy'n golygu, pan fyddant yn llunio polisi newydd, neu'n adolygu neu'n diwygio polisi sy'n bodoli eisoes, fod yn rhaid iddynt ystyried sut y gellid llunio'r polisi (neu sut y gellid newid polisi sy'n bodoli eisoes) fel y byddai'r penderfyniad polisi yn cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd i bersonau ddefnyddio'r Gymraeg.

Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd i weithredu yn yr un modd ac i gydymffurfio â safon 89 o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1)2015.Mae'r rheoliadau perthnasol yn diffinio 'penderfyniad polisi' fel 'unrhyw benderfyniad a wneir gan gorff ynghylch arfer ei swyddogaethau neu ynghylch cynnal ei fusnes neu ymgymeriad arall, ac maent yn rhestru rhai enghreifftiau ymhlith pethau eraill : penderfyniadau am strategaethau neu gynlluniau strategol a strwythurau mewnol.

Mae'r safonau llunio polisi yn darparu gofynion ar gyfer ystyried a newid effaith penderfyniadau polisi ar y Gymraeg - nid yw hynny wedi'i gyfyngu i nodi a lliniaru'r risgiau o wahaniaethu yn erbyn siaradwyr Cymraeg. Cynlluniwyd y safonau i sicrhau bod penderfyniadau a wneir gan gyrff yn cyfrannu at y nod strategol o gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Felly, mae safonau'r Gymraeg yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru, wrth ddatblygu'r cynllun clinigol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau iechyd arbenigol (gweler 1.8), ystyried sut y gellir ei ddatblygu fel bod y penderfyniad yn cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg.

AACs ac Aseswyr Colegau

Mae Pwyllgor Penodiadau Ymgynghorol (AAC) yn banel cyfweld a ffurfiwyd yn gyfreithiol a sefydlwyd gan y corff penodi neu'r ymddiriedolaeth a dylai gynnwys y bobl ganlynol, fel y nodir yng Ngarweiniad Arfer Da y GIG (PDF) (2005):

 • Prif Weithredwr y corff penodi
 • Cyfarwyddwr Meddygol y corff penodi
 • Ymgynghorydd a gyflogir gan y corff penodi ac o'r arbenigedd perthnasol
 • Aelod lleyg (Yn aml Cadeirydd y corff penodi recriwtio)
 • Asesydd Coleg annibynnol
 • Unrhyw aelodau ychwanegol eraill yr ystyrir eu bod yn briodol gan y corff penodi.

Swyddogaeth AAC yw penderfynu pa ymgeiswyr sy'n addas ar gyfer swydd ac argymell yr enwau hyn i'r Bwrdd Iechyd recriwtio. Mae hyn yr un mor berthnasol i apwyntiadau ymgynghorwyr a meddygon arbenigol.

Mae'r AAC yn darparu proses sicrhau ansawdd o feddygon ar y rhestr fer ar gyfer cleifion ac ymddiriedolaethau'r GIG pan fyddant yn cyflogi meddygon. Rydym yn chwarae rhan hanfodol yn y broses hon drwy ddarparu Asesydd Coleg allanol, sy'n aelod llawn o banel yr AAC. 

Mae Asesydd y Coleg yn rhoi barn ddiduedd i'r corff penodi ar addasrwydd ymgeiswyr; fel aelod craidd o'r AAC, dylai Asesydd y Coleg fod yn rhan o bob cam o'r broses, gan gynnwys llunio rhestr fer.

Disgrifiadau Swydd Ymgynghorol

Yn unol â Rheoliadau'r GIG (Penodi Ymgynghorwyr), a ddiwygiwyd ym mis Ionawr 2005, dylai Byrddau Iechyd ymgynghori â Chynghorydd Rhanbarthol y Coleg ynghylch disgrifiadau swydd a manylebau person cyn hysbysebu rôl.

Mae hyn er mwyn sicrhau bod ystyriaeth briodol wedi'i rhoi i bob maes o'r penodiad, gan gynnwys y cyfleusterau a ddarperir ac unrhyw gyfrifoldebau clinigol, ymchwil, addysgu a rheoli.

Trefnu Pwyllgor Penodiadau Ymgynghorol

Mae AAC yn cael ei ddal gan y corff penodi unwaith y bydd y Cynghorydd Rhanbarthol wedi cytuno ar y disgrifiad swydd a bod y swydd wedi'i hysbysebu.

Unwaith y bydd Asesydd Coleg wedi'i nodi i fynychu AAC, mae angen i'r corff recriwtio hysbysu tîm y Gweithlu gyda manylion y cyfweliad cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn ein galluogi i anfon y gwaith papur priodol at aseswyr cyn yr AAC.

Sut alla i ddod o hyd i Asesydd Coleg?

Gall Byrddau Iechyd gael gafael ar fanylion cyswllt yr holl Aseswyr Coleg cymeradwy sydd wedi'u hyfforddi.

1: Rydym wedi ail-lansio gwefan chwilio aseswyr y Coleg, ac wedi newid manylion mewngofnodi eich ymddiriedolaeth. Anfonwch e-bost atom yn y gweithlu i dderbyn eich manylion newydd.

2: Unwaith y bydd gennych eich manylion adnabod, howch fynediad i chwiliad aseswyr y Coleg.

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn i Asesydd Coleg a yw'n rhydd i ddod i gyfweliad o leiaf chwe wythnos cyn yr AAC neu, os yw'n bosibl, ar ddechrau'r broses recriwtio. Mae'n bwysig cofio na all cynrychiolydd y Coleg fod yn gyflogai i'r Bwrdd Iechyd recriwtio. Mae hefyd yn bwysig bod yr Asesydd yn arbenigo yn yr un arbenigedd y mae'r cyfweliad ar ei gyfer. Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i Asesydd, anfonwch e-bost atom yn y gweithlu.

Rydym yn awyddus i recriwtio mwy o Aseswyr Coleg i gefnogi ymddiriedolaethau yn eu proses recriwtio. Rydym yn cynnal diwrnodau hyfforddi rheolaidd ar gyfer Aseswyr Presennol a darpar Aseswyr Colegau.

Dyddiadau hyfforddi ar gyfer 2021

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Asesydd Coleg, neu os hoffech fynychu hyfforddiant ychwanegol, anfonwch e-bost atom i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle.

Sut i ddod yn Asesydd Coleg

I ddod yn Asesydd Coleg mae angen i chi anfon copi o'ch CV at Reolwr yr Is-adran. Yna cewch eich enwebu naill ai gan eich Cynghorydd Rhanbarthol lleol, Cadeirydd eich Cenedl Ddatganoledig, Cyfadran yr Is-adran.

Gweler y manylion ar gyfer y Cenhedloedd Datganoledig, Rheolwyr Is-adrannau a swyddi eraill.

Yna caiff enwebiadau eu cadarnhau gan ein Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant (ETC) sy'n eistedd deirgwaith y flwyddyn.

Unwaith y bydd cymeradwyaeth ETC a hyfforddiant Asesydd Coleg wedi'u cwblhau, bydd eich manylion yn cael eu rhoi ar dudalen chwilio diogel Aseswyr y Coleg.

Gall Byrddau Iechyd weld y dudalen hon pan fydd angen Asesydd Coleg arnynt i fynychu panel AAC a mynd at gynrychiolwyr yn uniongyrchol. Rhagor o wybodaeth ac adnoddau

 • Canllawiau Aseswyr Coleg RCPsych wedi'u diwygio Awst 2016 (PDF)
 • Rheoliadau'r GIG (Penodi Ymgynghorwyr): Canllawiau Arfer Da, 2005 (PDF)
 • Canllawiau ar y Cyd ar Gyflogaeth Ymgynghorwyr (PDF)

Tymor y swydd

Unlimited

Gweithio gyda

Adran staffio meddygol/adnoddau dynol Byrddau Iechyd, cynghorwyr rhanbarthol y Coleg ac weithiau dirprwy gynghorwyr rhanbarthol a staff gweithlu'r Coleg.

Ymrwymiad amser

O leiaf ddau AACs y flwyddyn.

Trosolwg

Mae Asesydd y Coleg yn aelod craidd ac annibynnol o Bwyllgor Penodiadau Ymgynghorol (AAC).

Mae Asesydd y Coleg yn darparu asesiad dibynadwy ac adeiladol o hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad ymgeisydd i sicrhau bod ganddo'r sgiliau a'r wybodaeth i ddiwallu arbenigedd y swydd.

Mae Asesydd y Coleg hefyd yn rhoi barn ddiduedd yn y cyfweliad ac yn sicrhau bod y safonau ymarfer mewn seiciatreg yn cael eu cynnal. 

Diben y swydd

Mynychu Pwyllgorau Penodi Ymgynghorol ar ran y Coleg ar gyfer penodi ymgynghorwyr a meddygon arbenigol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Bod yn rhan o'r rhestr fer o ymgeiswyr sy'n bodloni'r safon ofynnol ar gyfer y swydd ac eithrio'r rhai nad ydynt yn
 • Ar gyfer paneli AAC ymgynghorol, sicrhau bod pob ymgeisydd wedi'i gofrestru ar gofrestr arbenigol y GMC neu'n hyfforddeion o fewn chwe mis i gael eu CCT
 • Sicrhau bod y broses benodi'n cael ei chynnal yn deg a bod polisi cyfle cyfartal yn cael ei gynnal
 • Ynghyd ag aelodau eraill o'r AAC, nodi'r ymgeisydd/ymgeiswyr mwyaf addas ar gyfer y swydd a gwneud argymhelliad i'r Bwrdd Iechyd
 • Cynghori Byrddau Iechyd i nodi mentor priodol ar gyfer yr ymgeisydd sy'n ymgymryd â'i swydd ymgynghorol sylweddol gyntaf
 • Llenwi ffurflen adborth i'w dychwelyd atom ar ôl i banel yr AAC gael ei gynnal

Manyleb y person

 • Bydd Aseswyr Colegau yn:
 • Bod â diddordeb brwd mewn cynnal safonau seiciatryddion ymgynghorol a seiciatryddion gradd gyrfa eraill
 • Bod yn barod i fynegi barn ddiduedd i sicrhau bod y meddyg cywir yn cael ei benodi i'r swydd gywir
 • Bod ar gofrestr arbenigol y GMC gyda thrwydded i ymarfer yn y DU
 • Byddwch yn aelodau llawn, presennol o'r Coleg a gallu cynrychioli barn y Coleg
 • Wedi dal swydd ymgynghorol sylweddol am o leiaf dair blynedd
 • Byddwch yn gyfathrebwr llafar da
 • Cael mynediad i gyfrif e-bost sy'n gweithio
 • Bod â'r gallu i fynychu o leiaf ddau AACs y flwyddyn

Ysgrifennu atom

Workforce Team, Training and Workforce, Professional Standards, Royal College of Psychiatrists, 21 Prescot Street London, E1 8BB

Ffoniwch ni

020 3701 2525

E-bostiwch ni

Gweithlu

Cymorth drwy COVID-19

Er gwaethaf y sefyllfa bresennol, gall y Coleg eich helpu o hyd i ddod o hyd i Aseswyr Coleg ar gyfer paneli cyfweld ac adolygu disgrifiadau swydd.

Gall Aseswyr Colegau fynychu paneli o bell a chyflawni'r un swyddogaeth ag y byddent fel arfer. Gellir defnyddio cronfa ddata Aseswyr y Coleg o hyd i ddod o hyd i Aseswyr Colegau ond os bydd unrhyw Fwrdd Iechyd yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i un, dylent e-bostio'r gweithlu lle gellir rhoi cymorth iddynt.

Os hoffai unrhyw glinigydd ddod yn Asesydd Coleg, anfonwch e-bost at reolwr eich is-adran gyda'r cais a'r gweithlu e-bost i gofrestru ar gyfer sesiwn Hyfforddi Aseswyr Coleg o bell.

Bydd cynrychiolwyr rhanbarthol yn sicrhau bod disgrifiad swydd a gyflwynwch yn cael ei anfon i'w gymeradwyo.

Byddwch yn ymwybodol y gall amseroedd cymeradwyo fod yn hirach nag arfer. Os na fyddwch yn cael cymeradwyaeth cyn eich panel, cyn belled â'ch bod wedi cyflwyno'r Disgrifiad Swydd er mwyn i'r broses gymeradwyo ddechrau, gall eich panel barhau â'r gymeradwyaeth i ddilyn. Os felly, rhowch wybod i ymgeiswyr bod cymeradwyaeth yn yr arfaeth.

Rydym yn ymwybodol bod amser (SPA) yn cael ei dorri mewn llawer o sefydliadau drwy gydol y pandemig ac efallai na fydd gan gynrychiolwyr rhanbarthol gymaint o amser i ymroi i gymeradwyaeth disgrifiad swydd.

Rydym hefyd yn ymwybodol y gall fod angen i sefydliadau wneud nifer o apwyntiadau brys i gwmpasu rolau sydd ar gael. O ystyried hyn, rydym yn gofyn i'r rhai sy'n cymeradwyo disgrifiadau swydd barhau i amserlenni arferol. Fodd bynnag, deallwn y gallai pwysau gwaith achosi i'r broses gael ei hymestyn.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry