COVID-19: Ysbyty ar gyfer salwch neu anaf corfforol

Ymwadiad: Mae'r adnodd hwn yn darparu gwybodaeth, nid cyngor. Darllenwch yr ymwadiad llawn ar ddiwedd yr adnodd hwn.

  Ar gyfer cleifion

  Yes. Os oes gennych broblem iechyd corfforol a fyddai fel arfer angen gofal yn yr adran achosion brys, mae'n dal yn iawn ichi fynd yno os nad oes lle arall ichi gael y gofal hwnnw.

  Mae ysbytai wedi gorfod newid y ffordd y maent yn gweithio. Mae angen iddynt yn awr ofalu am bobl ag haint COVID-19 a diogelu'r rhai nad ydynt yn ei gael.

  Gall pobl gael eu trin mewn rhannau gwahanol o'r ysbyty, yn dibynnu ar p'un a oes ganddynt, neu y gallai fod ganddynt, yr haint.

  Mae staff yn ofalus i beidio â dal neu drosglwyddo heintiau. Felly, pan fyddan nhw'n eich gweld chi, efallai y byddan nhw'n gwisgo ffedog neu gown, masgiau a visors. Bydd hyn yn eich amddiffyn chi a nhw.

  Mae angen i staff yr ysbyty wybod am eich cyflwr iechyd meddwl cyn gynted â phosibl, sut mae'n effeithio arnoch chi a pha driniaeth sydd gennych ar ei gyfer, fel y gallant roi'r driniaeth gywir i chi yn ddiogel. Os oes gennych dîm iechyd meddwl arbenigol sy'n gofalu amdanoch chi, mae'n ddefnyddiol os gallwch gael eu manylion gyda chi, gan gynnwys eu Rhif ffôn.

  Mae gan y rhan fwyaf o ysbytai cyffredinol rywbeth o'r enw tîm seiciatreg cyswllt sy'n cynnwys seiciatryddion a nyrsys seiciatrig. Felly, os oes angen help arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl tra'ch bod yn yr ysbyty, gall staff ward ofyn iddynt am help a chyngor.

  Gall y tîm cyswllt seiciatreg hefyd sicrhau bod gan staff yr ysbyty'r wybodaeth gywir am y gofal a oedd gennych cyn i chi ddod i'r ysbyty, a'ch helpu i gael y gofal cywir ar ôl i chi adael.

  Cysylltwch â'r timau seiciatreg yn ceisio diogelu cleifion rhag haint COVID-19. Mae hyn yn golygu mai dim ond os na allant lunio cynllun diogel heb wneud hynny y byddant yn eich gweld yn bersonol. Efallai y byddan nhw'n gallu siarad â chi a'ch teulu neu'ch gofalwyr dros y ffôn neu drwy gynhadledd fideo.

  Bydd y staff yn gweithio'n galed iawn i sicrhau eich bod yn cael y gofal sydd ei angen arnoch. Mae angen iddyn nhw wybod am eich cyflwr iechyd meddwl a'ch triniaeth fel y gallan nhw gynllunio'ch gofal yn ddiogel.

  Os yw eich symptomau iechyd meddwl yn gwaethygu, efallai y bydd angen iddynt addasu eich meddyginiaeth iechyd meddwl. Efallai y bydd angen iddynt hefyd ofyn am gyngor gan y tîm cyswllt seiciatreg ar y ffordd orau i ofalu am eich iechyd meddwl law yn llaw â'ch iechyd corfforol.

  Mae ysbytai bellach yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i gadw pawb yn ddiogel. Gall hyn fod yn anodd i unrhyw un yn yr ysbyty pan fydd yn teimlo'n anhwylus ac yn eiddil. Gall fod hyd yn oed yn fwy anodd i rywun â chyflwr iechyd meddwl.

  Gofynnwch i'r staff beth yw rheolau eich ardal am ymwelwyr gan y gallant amrywio mewn gwahanol rannau o'r ysbyty. Os na allwch fynd â'r ymwelwyr i'r gwely, efallai y bydd staff yn gallu eich helpu i siarad â hwy dros y ffôn.

  Fodd bynnag, dylid caniatáu bob amser i blant gael un rhiant neu ofalwr gyda hwy oni bai fod rhesymau eithriadol pam nad yw hyn yn bosibl.

  Ar gyfer gofalwyr

  Yes. Yn yr achos na all eich anwyliaid gyfathrebu am eu cyflwr (e.e. Mae ganddynt broblemau gyda'r cof, nid ydynt yn deall eu cyflwr, neu maent yn ifanc iawn), mae'n wirioneddol ddefnyddiol cysylltu â'r ward sy'n gofalu amdanynt er mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw gyflwr iechyd meddwl sydd gan eich anwyliaid, sut mae'n effeithio arnynt ac unrhyw driniaeth sydd ei hangen arnynt. Bydd hyn yn helpu timau'r ward i ddarparu'r gofal gorau posibl ar eu cyfer.

  Ar hyn o bryd, mae'n well gan staff y ward ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf dros y ffôn. Mae ymweliadau yn cynyddu'r perygl o gael eu heintio gan gleifion ac ymwelwyr, yn enwedig ar wardiau sy'n ymroi i ofalu am gleifion â COVID-19.

  Mae staff y ward yn parhau i ddilyn y gweithdrefnau arferol o ran rhannu gwybodaeth. Os ydynt yn gwrthod rhoi gwybodaeth i chi, dylent fod yn gallu esbonio'n glir pam na allant wneud hyn.

  Wrth siarad â staff y ward, dywedwch wrthynt sut y gellir cysylltu â chi a phryd y byddwch yn hapus i ni gysylltu â chi. Os oes sawl aelod o'r teulu neu anwyliaid

  Sydd i'w ddiweddaru, mae'n ddefnyddiol i staff gadw mewn cysylltiad ag un person allweddol a all wedyn gyfathrebu â'r lleill yn ôl yr angen.

  Gofynnwch i staff y ward am unrhyw drefniadau penodol ar gyfer rhannu gwybodaeth gyda anwyliaid nad ydynt yn gallu ymweld oherwydd rhagofalon heintiau.

  Mae timau clinigol yn ceisio gwella cyfathrebu o bell. Os ydych fel arfer yn ymwneud â chynllunio gofal ar gyfer eich anwyliaid, efallai y bydd y tîm trin yn gallu trefnu ffordd i hyn ddigwydd, hyd yn oed os na allwch ymweld. Holwch y staff am hyn. Fel y crybwyllwyd yn yr ateb uchod, byddant yn dilyn y rheolau arferol ar gyfer rhannu gwybodaeth.

  Yn y sefyllfa sydd ohoni, mae'n bosibl y bydd wardiau yn ei chael yn anodd rhoi person penodol i chi y gallwch alw arno ar unrhyw adeg. Ond Gofynnwch a allwch gael Rhif ffôn y ward. Gofynnwch i staff y ward sut y gallwch gael diweddariadau rheolaidd a dywedwch wrthynt am unrhyw bryderon sydd gennych.

  Mae'r adnodd hwn yn darparu gwybodaeth, nid cyngor. 

  Darperir y cynnwys yn yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyfystyr â chanllawiau y dylech ddibynnu arnynt. Felly, rhaid i chi gael y cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd unrhyw gamau ar sail y wybodaeth yn yr adnodd hwn neu beidio â gwneud hynny.

  Os oes gennych gwestiynau am unrhyw fater meddygol, dylech gysylltu â'ch meddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall yn ddi-oed. 

  Os ydych yn credu eich bod yn profi unrhyw gyflwr meddygol, dylech geisio sylw meddygol ar unwaith gan feddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall. 

  Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i gasglu gwybodaeth gywir yn ein hadnoddau ac i ddiweddaru'r wybodaeth yn ein hadnoddau, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau, boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, fod y cynnwys yn yr adnodd hwn yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol.

  © Ebrill 2020 Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

  Disclaimer

  This leaflet provides information, not advice.

  The content in this leaflet is provided for general information only. It is not intended to, and does not, mount to advice which you should rely on. It is not in any way an alternative to specific advice.

  You must therefore obtain the relevant professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action based on the information in this leaflet.

  If you have questions about any medical matter, you should consult your doctor or other professional healthcare provider without delay.

  If you think you are experiencing any medical condition you should seek immediate medical attention from a doctor or other professional healthcare provider.

  Although we make reasonable efforts to compile accurate information in our leaflets and to update the information in our leaflets, we make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in this leaflet is accurate, complete or up to date.