Safonau ac achredu

Nid yn unig y mae ein safonau'n pennu'r lefel ofynnol o ofal y dylai gwasanaethau ei gynnig, ond maent yn cynnig dyhead am wasanaethau a'r cyfle i ddangos rhagoriaeth.

Yng Nghymru, yr ydym yn gweithio'n agos gyda gwasanaethau i weithredu'r safonau hyn, ac i ddarparu gofal o safon well i unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwaith Canolfan Gwella Ansawdd y Coleg, a'r Ganolfan Genedlaethol Cydweithredu ar gyfer Iechyd Meddwl (NCCMH), gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth gyferbyn.

Yn ogystal, rydym wedi tynnu sylw at brosiectau rydym wedi'u cymeradwyo gyda sefydliadau partner gan ein bod yn credu bod ganddynt werth gwirioneddol o ran gwella'r modd y caiff gwasanaethau eu darparu yng Nghymru.

Ein cymeradwyaethau

Senedd

I gael rhagor o wybodaeth

Cysylltwch ag Ollie John i gael rhagor o wybodaeth am ein safonau, ein hachrediad neu brosiectau cymeradwy yng Nghymru

Cysylltwch â ni
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry