Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc

A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?

Ymunwch â ni ar gyfer Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru a Dadl Iechyd Meddwl Genedlaethol TEC Cymru ar gyfer Ysgolion Cynradd 2022, lle bydd ysgolion yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynnig 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?.'

Mae'r digwyddiad rhithwir hwn yn cael ei gynnal i ysgolion cynradd ledled Cymru ddod i mewn. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu dros Zoom ddydd Gwener 11 Chwefror 2022.

Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn ein Dadl Iechyd Meddwl Genedlaethol ar gyfer Pobl Ifanc yn ddiweddar ac yn llwyddiannus. cynhaliwyd hwn ar gyfer ysgolion uwchradd ledled Cymru ym mis Mehefin.

Rydym yn gofyn i ysgolion gofrestru diddordeb a bydd manylion pellach yn dilyn.

 

Bydd pob ysgol a wahoddir yn enwebu dau lefarydd myfyrwyr i'w cynrychioli yn y ddadl.

Bydd pob tîm 2 berson yn dadlau 'o blaid' neu 'yn erbyn' y cynnig ar ran eu hysgol, gyda chyfraniadau'n para 2 funud yr un fel uchafswm.

Cofnodir pob cyfraniad ymlaen, a gellir derbyn cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Yn ystod y digwyddiad ei hun, bydd cyflwyniadau'n cael eu darlledu a bydd cyfraniadau gan ffigyrau poblogaidd amlwg i gefnogi'r darllediad. Bydd y ddadl yn cael ei chadeirio gan Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ochr yn ochr â phanel o feirniaid.

Bydd yn rhedeg yn 'fyw' ddydd Gwener 11 Chwefror rhwng 9.30 a 10.30am, bydd yr adnoddau hefyd ar gael i ysgolion eu gwylio'n ôl o dudalen we o fore'r digwyddiad.

Os hoffech gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, llenwch y ffurflen electronig o'r blwch glas gyferbyn yn y lle cyntaf, yna byddwn yn dod yn ôl atoch gyda manylion am sut i gyflwyno recordiad fideo a'r holl derfynau amser perthnasol.


Gofynnwn i ysgolion gofrestru diddordeb yn gynnar er mwyn osgoi cael eu siomi.

 

Bydd ysgolion nad ydynt yn dymuno cymryd rhan yn cael cyfle i weld y darllediad. Bydd hyn y tu ôl i gyswllt diogel ac nid digwyddiad cyhoeddus. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei dosbarthu yn y cyfnod cyn y digwyddiad.

Byddwn yn anfon gwybodaeth am sut i gyflwyno'r recordiadau, bydd hyn yn cael ei rannu unwaith y bydd ysgolion yn cofrestru eu diddordeb. Mae gennym ganiatâd hefyd i rannu ychydig o enghreifftiau o recordiadau a rannwyd ar gyfer ein dadl ddiweddaraf ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd. Gellir rhannu'r rhain ar gais, cysylltwch ag Annie Fabian.

 

Gwybodaeth i Ysgolion

Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru hanes diweddar o gynnal y dadleuon iechyd meddwl llwyddiannus hyn i bobl ifanc. Yr ydym wedi cael cefnogaeth sylweddol gan ysgol gynradd Llysfaen i gynnal dadleuon ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd, ac yr ydym eisoes wedi cynnal dadl rithwir ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd ledled Cymru ym mis Mehefin 2021.

TEC Cymru yw'r gwasanaeth ymgynghori fideo cenedlaethol, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

For further information, please contact Annie Fabian.