Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc

A all pobl ifanc atal newid hinsawdd?

Ymunwch â ni ar gyfer Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru a TEC Cymru, lle bydd ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynnig'a all pobl ifanc atal newid hinsawdd?'

Mae'r digwyddiad rhithwir hwn yn cael ei gynnal i ysgolion ledled Cymru gymryd rhan ynddo. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu dros Zoom ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr 2022, gyda'r darllediad Ysgolion Cynradd yn digwydd yn y bore, a'r darllediad Ysgolion Uwchradd yn y prynhawn. 

Delyth Jewell MS fydd yn cadeirio'r digwyddiad. Mae Delyth yn aelod o’r Senedd ar gyfer rhanbarth Dwyrain De Cymru ac mae hefyd yn Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Hinsawdd, Natur a Lles.

Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn ymlaen o Ddadl Genedlaethol lwyddiannus ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc y llynedd, y tro hwnnw bu ysgolion yn trafod y cynnig 'a yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?'.


Rydym yn gofyn i ysgolion gofrestru diddordeb a byddwn yn anfon rhagor o fanylion drwodd.

Mae dwy ddadl ar wahân; un ar gyfer ysgolion cynradd, a dadl ar gyfer ysgolion uwchradd. Bydd y ddwy ddadl yn cael eu darlledu ar adegau gwahanol. Mae'r canllawiau yr un fath ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.

 • Bydd pob ysgol a wahoddir yn enwebu dau lefarydd o blith y myfyrwyr i'w cynrychioli yn y ddadl.
 • Bydd pob tîm â dau berson yn dadlau 'o blaid' ac 'yn erbyn' y cynnig ar ran eu hysgol, gyda chyfraniadau 'o blaid y cynnig' ac 'yn erbyn y cynnig' yn parhau am ddau funud yr un fel uchafswm.
 • Mae pob cyfraniad yn cael ei recordio ymlaen llaw, a gellir derbyn cyflwyniadau yn Gymraeg neu Saesneg.

Yn ystod y digwyddiad ei hun, bydd cyflwyniadau'n cael eu darlledu a bydd cyfraniadau gan bobl amlwg hefyd.

Bydd ysgolion yn cael y cyfle i ryngweithio drwy gofrestru pleidleisiau i weld a yw disgyblion yn cytuno neu’n anghytuno â’r cynnig cyn ac ar ôl darlledu’r cyflwyniadau.

Delyth Jewell MS fydd yn cadeirio’r digwyddiad, a bydd hyn hefyd yn cynnwys trafodaeth banel fer. Bydd y cyflwyniadau wedi cael eu beirniadu o bell gan banel o feirniaid, a bydd cyhoeddiad am y cynigion buddugol ar ddiwedd y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad yn rhedeg yn 'fyw' ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr (ysgolion cynradd yn y bore, ysgolion uwchradd yn y prynhawn), bydd y recordiad hefyd ar gael i ysgolion ei wylio, a bydd hwn ar gael ar ddiwrnod y digwyddiad.

Os hoffech gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen electronig o'r blwch glas gyferbyn yn y lle cyntaf, yna byddwn yn dod yn ôl atoch gyda manylion ynghylch sut i gyflwyno recordiad fideo a'r holl ddyddiadau cau perthnasol.

Gofynnwn i ysgolion gofrestru diddordeb yn gynnar er mwyn osgoi siom.

Byddwn yn awyddus i glywed barn yn uniongyrchol gan bobl ifanc ar y cynnig 'a all pobl ifanc atal newid hinsawdd?'. Dyma rai cwestiynau a allai helpu i ysgogi trafodaeth.

 • A yw pobl ifanc yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i weithredu? 
 • A fydd gwleidyddion yn gwrando ar bobl ifanc wrth wneud penderfyniadau?
 • A fydd gweithredoedd bach yn arwain at newidiadau mawr?
 • A ddylai pobl ifanc deimlo'n obeithiol am y dyfodol?
 • Yn ogystal, mae'r Coleg wedi cynhyrchu gwybodaeth ibobl ifanc, yn ogystal ag irieni, gofalwyr ac athrawon. Er bod y wybodaeth yn mynd i'r afael ag eco-gofid, mae hefyd yn cynnwys manylion ac adnoddau pellach gan asiantaethau eraill ar sut y gellir cefnogi pobl ifanc i drafod a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

Byddwn yn anfon canllaw byr ar y ffordd orau i gyflwyno'r recordiadau, a bydd hwn yn cael ei rannu ar ôl i ysgolion gofrestru eu diddordeb. Gallwch chi fod yn sicr y bydd yn syml.

Mae gennym hefyd ganiatâd i rannu cwpl o enghreifftiau o recordiadau a rannwyd ar gyfer ein dadl ddiweddaraf ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd. Gellir rhannu'r rhain ar gais, cysylltwch ag Antonia Fabian.

Llinell Amser

 • Cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosibl.
 • Mae angen derbyn cyflwyniadau fideo erbyn dydd Mercher 30 Tachwedd.
 • Bydd rhaglen lawn y digwyddiad, gydag ysgolion sydd wedi'u cadarnhau a siaradwyr gwadd yn cael ei chyhoeddi ar ddydd Gwener 2 Rhagfyr.
 • Bydd y ddadl yn cael ei darlledu dros Zoom ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr. Ysgolion cynradd yn y bore, ac ysgolion uwchradd yn y prynhawn.

 

Nodiadau i ysgolion

Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru hanes hir o gynnal y dadleuon iechyd meddwl llwyddiannus hyn ar gyfer pobl ifanc wyneb yn wyneb. Rydym hefyd wedi cynnal dadleuon rhithwir yn y fformat hwn yn llwyddiannus ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru am yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Ein partneriaid ar gyfer y digwyddiad

 • Technology Enabled Care Cymru (TEC Cymru) yw’r gwasanaeth ymgynghori fideo cenedlaethol, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.