Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc

A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?

Ymunwch â ni ar gyfer Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru a Dadl Iechyd Meddwl Genedlaethol TEC Cymru ar gyfer Pobl Ifanc 2021, lle bydd ysgolion yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynnig 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?.'

Mae'r digwyddiad rhithwir hwn yn cael ei gynnal ar gyfer blwyddyn 9 ac uwch ac mae ar gael i ysgolion uwchradd ledled Cymru fynd i mewn iddo. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu dros Zoom ddydd Iau 17 Mehefin 2021 (9.15-10.15am), ond gofynnwn i gyflwyniadau fideo gan ysgolion gael eu recordio ymlaen ymlaen a'u cyflwyno erbyn dydd Mercher 9 Mehefin.

Bydd pob ysgol a wahoddir yn enwebu dau lefarydd myfyrwyr i'w cynrychioli yn y ddadl.

Bydd pob tîm 2 berson yn dadlau 'o blaid' neu 'yn erbyn' y cynnig ar ran eu hysgol, gyda chyfraniadau'n para 2 funud yr un fel uchafswm.

Cofnodir pob cyfraniad ymlaen, a gellir derbyn cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Yn ystod y digwyddiad ei hun, bydd cyflwyniadau'n cael eu darlledu a bydd cyfraniadau gan ffigyrau poblogaidd amlwg i gefnogi'r darllediad. Bydd y ddadl yn cael ei chadeirio gan Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ochr yn ochr â phanel o feirniaid.

Bydd yn rhedeg yn 'fyw' ddydd Iau 17 Mehefin rhwng 9.15 a 10.15am, bydd yr adnoddau hefyd ar gael i ysgolion i'w gwylio'n ôl o dudalen we o fore'r digwyddiad.

Os hoffech gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, llenwch y ffurflen electronig o'r blwch glas gyferbyn yn y lle cyntaf, byddwn wedyn yn dod yn ôl atoch gyda manylion am sut i gyflwyno recordiad fideo.

Rydym yn gofyn i'r holl gyflwyniad gael ei dderbyn erbyn dydd Mercher 9 Mehefin. Gofynnwn i ysgolion gofrestru diddordeb yn gynnar er mwyn osgoi siom.

Bydd ysgolion nad ydynt yn dymuno cymryd rhan yn cael cyfle i weld y darllediad. Bydd hyn y tu ôl i gyswllt diogel ac nid digwyddiad cyhoeddus. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei dosbarthu yn y cyfnod cyn y digwyddiad.

Bydd cystadlaethau cyfochrog hefyd ar gyfer barddoniaeth, celf ac ysgrifennu traethodau.

Gofynnwn i gyflwyniadau gael eu hanfon at Ollie John erbyn dydd Mercher 9 Mehefin.

Er y gellir anfon rhai cyflwyniadau'n electronig, mae'n foddhaol anfon unrhyw ffotograffau o unrhyw waith celf a allai ddymuno cael eu hystyried.

Gwybodaeth i Ysgolion

Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru hanes diweddar o gynnal y dadleuon iechyd meddwl llwyddiannus hyn i bobl ifanc. Dyma'r ddadl genedlaethol, rithwir gyntaf ac rydym wedi ffurfio partneriaeth â TEC Cymru.

Technology Enabled Care Cymru (TEC Cymru) yw'r gwasanaeth ymgynghori fideo cenedlaethol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ollie John.