Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Ifanc

A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?

Ymunwch â ni ar gyfer Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru a Dadl Iechyd Meddwl Genedlaethol TEC Cymru ar gyfer Ysgolion Cynradd 2021, lle bydd ysgolion yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynnig 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?.'

Mae'r digwyddiad rhithwir hwn yn cael ei gynnal er mwyn i ysgolion cynradd ledled Cymru fynd i mewn iddo. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu dros Zoom ddydd Gwener 22 Hydref 2021.

Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn ein Dadl Iechyd Meddwl Genedlaethol ar gyfer Pobl Ifanc yn ddiweddar ac yn llwyddiannus. cynhaliwyd hwn ar gyfer ysgolion uwchradd ledled Cymru ym mis Mehefin.

Rydym yn gofyn i ysgolion gofrestru diddordeb a bydd manylion pellach yn dilyn.

Bydd pob ysgol a wahoddir yn enwebu dau lefarydd myfyrwyr i'w cynrychioli yn y ddadl.

Bydd pob tîm 2 berson yn dadlau 'o blaid' neu 'yn erbyn' y cynnig ar ran eu hysgol, gyda chyfraniadau'n para 2 funud yr un fel uchafswm.

Cofnodir pob cyfraniad ymlaen, a gellir derbyn cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Yn ystod y digwyddiad ei hun, bydd cyflwyniadau'n cael eu darlledu a bydd cyfraniadau gan ffigyrau poblogaidd amlwg i gefnogi'r darllediad. Bydd y ddadl yn cael ei chadeirio gan Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ochr yn ochr â phanel o feirniaid.

Bydd yn rhedeg yn 'fyw' ddydd Gwener 22 Hydref rhwng 9.15 a 10.15am, bydd yr adnoddau hefyd ar gael i ysgolion eu gwylio'n ôl o dudalen we o fore'r digwyddiad.

Os hoffech gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, llenwch y ffurflen electronig o'r blwch glas gyferbyn yn y lle cyntaf, byddwn wedyn yn dod yn ôl atoch gyda manylion am sut i gyflwyno recordiad fideo.

Rydym yn gofyn i'r holl gyflwyniad gael ei dderbyn erbyn dydd Mercher 9 Mehefin. Gofynnwn i ysgolion gofrestru diddordeb yn gynnar er mwyn osgoi siom.

Bydd ysgolion nad ydynt yn dymuno cymryd rhan yn cael cyfle i weld y darllediad. Bydd hyn y tu ôl i gyswllt diogel ac nid digwyddiad cyhoeddus. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei dosbarthu yn y cyfnod cyn y digwyddiad.

Bydd cystadlaethau cyfochrog hefyd ar gyfer barddoniaeth, celf ac ysgrifennu traethodau.

Gofynnwn i gyflwyniadau gael eu hanfon at Ollie John erbyn dydd Mercher 9 Mehefin.

Er y gellir anfon rhai cyflwyniadau'n electronig, mae'n foddhaol anfon unrhyw ffotograffau o unrhyw waith celf a allai ddymuno cael eu hystyried.

Gwybodaeth i Ysgolion

Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru hanes diweddar o gynnal y dadleuon iechyd meddwl llwyddiannus hyn i bobl ifanc. Dyma'r ddadl genedlaethol, rithwir gyntaf ac rydym wedi ffurfio partneriaeth â TEC Cymru.

Technology Enabled Care Cymru (TEC Cymru) yw'r gwasanaeth ymgynghori fideo cenedlaethol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ollie John.